Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gayatri Gita Lyrics in Gujarati

Gayatri Geetaa in Gujarati:

॥ ગાયત્રી ગીતા ॥
ઓમિત્યેવ સુનામધેયમનઘં વિશ્વાત્મનો બ્રહ્મણઃ
સર્વેષ્વેવ હિ તસ્ય નામસુ વસોરેતત્પ્રધાનં મતમ્ ॥
યં વેદા નિગદન્તિ ન્યાયનિરતં શ્રીસચ્ચિદાનન્દકં
લોકેશં સમદર્શિનં નિયમનં ચાકારહીનં પ્રભુમ્ ॥ ૧ ॥

ભૂર્વૈ પ્રાણ ઇતિ બ્રુવન્તિ મુનયો વેદાન્તપારં ગતાઃ
પ્રાણઃ સર્વવિચેતનેષુ પ્રસૃતઃ સામાન્યરૂપેણ ચ ।
એતેનૈવ વિસિદ્ધ્યતે હિ સકલં નૂનં સમાનં જગત્ ।
દ્રષ્ટવ્યઃ સકલેષુ જન્તુષુ જનૈર્નિત્યં હ્યસુશ્ચાત્મવત્ ॥ ૨ ॥

ભુવર્નાશો લોકે સકલવિપદાં વૈ નિગદિતઃ
કૃતં કાર્યં કર્તવ્યમિતિ મનસા ચાસ્ય કરણં ।
ફલાશાં મર્ત્યા યે વિદધતિ ન વૈ કર્મનિરતાઃ
લભન્તે નિત્યં તે જગતિ હિ પ્રસાદં સુમનસામ્ ॥ ૩ ॥

સ્વરેષો વૈ શબ્દો નિગદતિ મનઃસ્થૈર્યકરણં
તથા સૌખ્યં સ્વાસ્થ્યં હ્યુપદિશતિ ચિત્તસ્ય ચલતઃ ।
નિમગ્નત્વં સત્યવ્રતસરસિ ચાચક્ષતિ ઉત ।
ત્રિધાં શાન્તિં હ્યેતાં ભુવિ ચ લભતે સંયમરતઃ ॥ ૪ ॥

તતો વૈ નિષ્પત્તિઃ સ ભુવિ મતિમાન્ પણ્ડિતવરઃ
વિજાનન્ ગુહ્યં યો મરણજીવનયોસ્તદખિલમ્ ।
અનન્તે સંસારે વિચરતિ ભયાસક્તિરહિત-
સ્તથા નિર્માણં વૈ નિજગતિવિધીનાં પ્રકુરુતે ॥ ૫ ॥

સવિતુસ્તુ પદં વિતનોતિ ધ્રુવં
મનુજો બલવાન્ સવિતેવ ભવેત્ ।
વિષયા અનુભૂતિપરિસ્થિતય-
સ્તુ સદાત્મન એવ ગણેદિતિ સઃ ॥ ૬ ॥

વરેણ્યઞ્ચૈતદ્વૈ પ્રકટયતિ શ્રેષ્ઠત્વમનિશં
સદા પશ્યેચ્છ્રેષ્ઠં મનનપિ શ્રેષ્ઠસ્ય વિદધેત્ ।
તથા લોકે શ્રેષ્ઠં સરલમનસા કર્મ ચ ભજેત્
તદિત્થં શ્રેષ્ઠત્વં વ્રજતિ મનુજઃ શોભિતગુણૈઃ ॥ ૭ ॥

ભર્ગો વ્યાહરતે પદં હિ નિતરાં લોકઃ સુલોકો ભવેત્
પાપે પાપ-વિનાશને ત્વવિરતં દત્તાવધાનો વસેત્ ।
દૃષ્ટ્વા દુષ્કૃતિદુર્વિપાક-નિચયં તેભ્યો જુગુપ્સેદ્ધિ ચ
તન્નાશાય વિધીયતાં ચ સતતં સઙ્ઘર્ષમેભિઃ સહ ॥ ૮ ॥

દેવસ્યેતિ તુ વ્યાકરોત્યમરતાં મર્ત્યોઽપિ સમ્પ્રાપ્યતે
દેવાનામિવ શુદ્ધદૃષ્ટિકરણાત્ સેવોપચારાદ્ ભુવિ ।
નિઃસ્વાર્થં પરમાર્થ-કર્મકરણાત્ દીનાય દાનાત્તથા
બાહ્યાભ્યન્તરમસ્ય દેવભુવનં સંસૃજ્યતે ચૈવ હિ ॥ ૯ ॥

ધીમહિ સર્વવિધં શુચિમેવ
શક્તિચય વયમિતુપદિષ્ટાઃ ।
નો મનુજો લભતે સુખશાન્તિ-
મનેન વિનેતિ વદન્તિ હિ વેદાઃ ॥ ૧૦ ॥

ધિયો મત્યોન્મથ્યાગમનિગમમન્ત્રાન્ સુમતિમાન્
વિજાનીયાત્તત્ત્વં વિમલનવનીતં પરમિવ ।
યતોઽસ્મિન્ લોકે વૈ સંશયગત-વિચાર-સ્થલશતે
મતિઃ શુદ્ધૈવાચ્છા પ્રકટયતિ સત્યં સુમનસે ॥ ૧૧ ॥

યોનો વાસ્તિ તુ શક્તિસાધનચયો ન્યૂનાધિકશ્ચાથવા
ભાગં ન્યૂનતમં હિ તસ્ય વિદધેમાત્મપ્રસાદાય ચ ।
યત્પશ્ચાદવશિષ્ટભાગમખિલં ત્યક્ત્વા ફલાશં હૃદિ
તદ્ધીનેષ્વભિલાષવત્સુ વિતરેદ્ યે શક્તિહીનાઃ સ્વયમ્ ॥ ૧૨ ॥

પ્રચોદયાત્ સ્વં ત્વિતરાંશ્ચ માનવાન્
નરઃ પ્રયાણાય ચ સત્યવર્ત્મનિ ।
કૃતં હિ કર્માખિલમિત્થમઙ્ગિના
વદન્તિ ધર્મં ઇતિ હિ વિપશ્ચિતઃ ॥ ૧૩ ॥

ગાયત્રી-ગીતાં હ્યેતાં યો નરો વેત્તિ તત્ત્વતઃ ।
સ મુક્ત્વા સર્વદુઃખેભ્યઃ સદાનન્દે નિમજ્જતિ ॥ ૧૪ ॥

Also Read:

Gayatri Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gayatri Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top