Gita - Geetaa

Gayatri Gita Lyrics in Tamil

Gayatri Geetaa in Tamil:

॥ கா³யத்ரீ கீ³தா ॥
ஓமித்யேவ ஸுநாமதே⁴யமனக⁴ம்ʼ விஶ்வாத்மனோ ப்³ரஹ்மண꞉
ஸர்வேஷ்வேவ ஹி தஸ்ய நாமஸு வஸோரேதத்ப்ரதா⁴னம்ʼ மதம் ॥
யம்ʼ வேதா³ நிக³த³ந்தி ந்யாயநிரதம்ʼ ஶ்ரீஸச்சிதா³னந்த³கம்ʼ
லோகேஶம்ʼ ஸமத³ர்ஶினம்ʼ நியமனம்ʼ சாகாரஹீனம்ʼ ப்ரபு⁴ம் ॥ 1 ॥

பூ⁴ர்வை ப்ராண இதி ப்³ருவந்தி முனயோ வேதா³ந்தபாரம்ʼ க³தா꞉
ப்ராண꞉ ஸர்வவிசேதனேஷு ப்ரஸ்ருʼத꞉ ஸாமான்யரூபேண ச ।
ஏதேனைவ விஸித்³த்⁴யதே ஹி ஸகலம்ʼ நூனம்ʼ ஸமானம்ʼ ஜக³த் ।
த்³ரஷ்டவ்ய꞉ ஸகலேஷு ஜந்துஷு ஜனைர்நித்யம்ʼ ஹ்யஸுஶ்சாத்மவத் ॥ 2 ॥

பு⁴வர்நாஶோ லோகே ஸகலவிபதா³ம்ʼ வை நிக³தி³த꞉
க்ருʼதம்ʼ கார்யம்ʼ கர்தவ்யமிதி மனஸா சாஸ்ய கரணம்ʼ ।
ப²லாஶாம்ʼ மர்த்யா யே வித³த⁴தி ந வை கர்மநிரதா꞉
லப⁴ந்தே நித்யம்ʼ தே ஜக³தி ஹி ப்ரஸாத³ம்ʼ ஸுமனஸாம் ॥ 3 ॥

ஸ்வரேஷோ வை ஶப்³தோ³ நிக³த³தி மன꞉ஸ்தை²ர்யகரணம்ʼ
ததா² ஸௌக்²யம்ʼ ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ ஹ்யுபதி³ஶதி சித்தஸ்ய சலத꞉ ।
நிமக்³னத்வம்ʼ ஸத்யவ்ரதஸரஸி சாசக்ஷதி உத ।
த்ரிதா⁴ம்ʼ ஶாந்திம்ʼ ஹ்யேதாம்ʼ பு⁴வி ச லப⁴தே ஸம்ʼயமரத꞉ ॥ 4 ॥

ததோ வை நிஷ்பத்தி꞉ ஸ பு⁴வி மதிமான் பண்டி³தவர꞉
விஜானன் கு³ஹ்யம்ʼ யோ மரணஜீவனயோஸ்தத³கி²லம் ।
அனந்தே ஸம்ʼஸாரே விசரதி ப⁴யாஸக்திரஹித-
ஸ்ததா² நிர்மாணம்ʼ வை நிஜக³திவிதீ⁴னாம்ʼ ப்ரகுருதே ॥ 5 ॥

ஸவிதுஸ்து பத³ம்ʼ விதனோதி த்⁴ருவம்ʼ
மனுஜோ ப³லவான் ஸவிதேவ ப⁴வேத் ।
விஷயா அனுபூ⁴திபரிஸ்தி²தய-
ஸ்து ஸதா³த்மன ஏவ க³ணேதி³தி ஸ꞉ ॥ 6 ॥

வரேண்யஞ்சைதத்³வை ப்ரகடயதி ஶ்ரேஷ்ட²த்வமநிஶம்ʼ
ஸதா³ பஶ்யேச்ச்²ரேஷ்ட²ம்ʼ மனனபி ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்ய வித³தே⁴த் ।
ததா² லோகே ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ ஸரலமனஸா கர்ம ச ப⁴ஜேத்
ததி³த்த²ம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²த்வம்ʼ வ்ரஜதி மனுஜ꞉ ஶோபி⁴தகு³ணை꞉ ॥ 7 ॥

ப⁴ர்கோ³ வ்யாஹரதே பத³ம்ʼ ஹி நிதராம்ʼ லோக꞉ ஸுலோகோ ப⁴வேத்
பாபே பாப-விநாஶனே த்வவிரதம்ʼ த³த்தாவதா⁴னோ வஸேத் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா து³ஷ்க்ருʼதிது³ர்விபாக-நிசயம்ʼ தேப்⁴யோ ஜுகு³ப்ஸேத்³தி⁴ ச
தந்நாஶாய விதீ⁴யதாம்ʼ ச ஸததம்ʼ ஸங்க⁴ர்ஷமேபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 8 ॥

தே³வஸ்யேதி து வ்யாகரோத்யமரதாம்ʼ மர்த்யோ(அ)பி ஸம்ப்ராப்யதே
தே³வாநாமிவ ஶுத்³த⁴த்³ருʼஷ்டிகரணாத் ஸேவோபசாராத்³ பு⁴வி ।
நி꞉ஸ்வார்த²ம்ʼ பரமார்த²-கர்மகரணாத் தீ³னாய தா³னாத்ததா²
பா³ஹ்யாப்⁴யந்தரமஸ்ய தே³வபு⁴வனம்ʼ ஸம்ʼஸ்ருʼஜ்யதே சைவ ஹி ॥ 9 ॥

தீ⁴மஹி ஸர்வவித⁴ம்ʼ ஶுசிமேவ
ஶக்திசய வயமிதுபதி³ஷ்டா꞉ ।
நோ மனுஜோ லப⁴தே ஸுக²ஶாந்தி-
மனேன வினேதி வத³ந்தி ஹி வேதா³꞉ ॥ 10 ॥

தி⁴யோ மத்யோன்மத்²யாக³மநிக³மமந்த்ரான் ஸுமதிமான்
விஜானீயாத்தத்த்வம்ʼ விமலனவனீதம்ʼ பரமிவ ।
யதோ(அ)ஸ்மின் லோகே வை ஸம்ʼஶயக³த-விசார-ஸ்த²லஶதே
மதி꞉ ஶுத்³தை⁴வாச்சா² ப்ரகடயதி ஸத்யம்ʼ ஸுமனஸே ॥ 11 ॥

யோனோ வாஸ்தி து ஶக்திஸாத⁴னசயோ ந்யூனாதி⁴கஶ்சாத²வா
பா⁴க³ம்ʼ ந்யூனதமம்ʼ ஹி தஸ்ய வித³தே⁴மாத்மப்ரஸாதா³ய ச ।
யத்பஶ்சாத³வஶிஷ்டபா⁴க³மகி²லம்ʼ த்யக்த்வா ப²லாஶம்ʼ ஹ்ருʼதி³
தத்³தீ⁴னேஷ்வபி⁴லாஷவத்ஸு விதரேத்³ யே ஶக்திஹீனா꞉ ஸ்வயம் ॥ 12 ॥

ப்ரசோத³யாத் ஸ்வம்ʼ த்விதராம்ʼஶ்ச மானவான்
நர꞉ ப்ரயாணாய ச ஸத்யவர்த்மனி ।
க்ருʼதம்ʼ ஹி கர்மாகி²லமித்த²மங்கி³னா
வத³ந்தி த⁴ர்மம்ʼ இதி ஹி விபஶ்சித꞉ ॥ 13 ॥

கா³யத்ரீ-கீ³தாம்ʼ ஹ்யேதாம்ʼ யோ நரோ வேத்தி தத்த்வத꞉ ।
ஸ முக்த்வா ஸர்வது³꞉கே²ப்⁴ய꞉ ஸதா³னந்தே³ நிமஜ்ஜதி ॥ 14 ॥

Also Read:

Gayatri Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment