Gita - Geetaa

Gayatri Gita Lyrics in Malayalam

Gayatri Geetaa in Malayalam:

॥ ഗായത്രീ ഗീതാ ॥
ഓമിത്യേവ സുനാമധേയമനഘം വിശ്വാത്മനോ ബ്രഹ്മണഃ
സർവേഷ്വേവ ഹി തസ്യ നാമസു വസോരേതത്പ്രധാനം മതം ॥
യം വേദാ നിഗദന്തി ന്യായനിരതം ശ്രീസച്ചിദാനന്ദകം
ലോകേശം സമദർശിനം നിയമനം ചാകാരഹീനം പ്രഭും ॥ 1 ॥

ഭൂർവൈ പ്രാണ ഇതി ബ്രുവന്തി മുനയോ വേദാന്തപാരം ഗതാഃ
പ്രാണഃ സർവവിചേതനേഷു പ്രസൃതഃ സാമാന്യരൂപേണ ച ।
ഏതേനൈവ വിസിദ്ധ്യതേ ഹി സകലം നൂനം സമാനം ജഗത് ।
ദ്രഷ്ടവ്യഃ സകലേഷു ജന്തുഷു ജനൈർനിത്യം ഹ്യസുശ്ചാത്മവത് ॥ 2 ॥

ഭുവർനാശോ ലോകേ സകലവിപദാം വൈ നിഗദിതഃ
കൃതം കാര്യം കർതവ്യമിതി മനസാ ചാസ്യ കരണം ।
ഫലാശാം മർത്യാ യേ വിദധതി ന വൈ കർമനിരതാഃ
ലഭന്തേ നിത്യം തേ ജഗതി ഹി പ്രസാദം സുമനസാം ॥ 3 ॥

സ്വരേഷോ വൈ ശബ്ദോ നിഗദതി മനഃസ്ഥൈര്യകരണം
തഥാ സൗഖ്യം സ്വാസ്ഥ്യം ഹ്യുപദിശതി ചിത്തസ്യ ചലതഃ ।
നിമഗ്നത്വം സത്യവ്രതസരസി ചാചക്ഷതി ഉത ।
ത്രിധാം ശാന്തിം ഹ്യേതാം ഭുവി ച ലഭതേ സംയമരതഃ ॥ 4 ॥

തതോ വൈ നിഷ്പത്തിഃ സ ഭുവി മതിമാൻ പണ്ഡിതവരഃ
വിജാനൻ ഗുഹ്യം യോ മരണജീവനയോസ്തദഖിലം ।
അനന്തേ സംസാരേ വിചരതി ഭയാസക്തിരഹിത-
സ്തഥാ നിർമാണം വൈ നിജഗതിവിധീനാം പ്രകുരുതേ ॥ 5 ॥

സവിതുസ്തു പദം വിതനോതി ധ്രുവം
മനുജോ ബലവാൻ സവിതേവ ഭവേത് ।
വിഷയാ അനുഭൂതിപരിസ്ഥിതയ-
സ്തു സദാത്മന ഏവ ഗണേദിതി സഃ ॥ 6 ॥

വരേണ്യഞ്ചൈതദ്വൈ പ്രകടയതി ശ്രേഷ്ഠത്വമനിശം
സദാ പശ്യേച്ഛ്രേഷ്ഠം മനനപി ശ്രേഷ്ഠസ്യ വിദധേത് ।
തഥാ ലോകേ ശ്രേഷ്ഠം സരലമനസാ കർമ ച ഭജേത്
തദിത്ഥം ശ്രേഷ്ഠത്വം വ്രജതി മനുജഃ ശോഭിതഗുണൈഃ ॥ 7 ॥

ഭർഗോ വ്യാഹരതേ പദം ഹി നിതരാം ലോകഃ സുലോകോ ഭവേത്
പാപേ പാപ-വിനാശനേ ത്വവിരതം ദത്താവധാനോ വസേത് ।
ദൃഷ്ട്വാ ദുഷ്കൃതിദുർവിപാക-നിചയം തേഭ്യോ ജുഗുപ്സേദ്ധി ച
തന്നാശായ വിധീയതാം ച സതതം സംഘർഷമേഭിഃ സഹ ॥ 8 ॥

ദേവസ്യേതി തു വ്യാകരോത്യമരതാം മർത്യോഽപി സമ്പ്രാപ്യതേ
ദേവാനാമിവ ശുദ്ധദൃഷ്ടികരണാത് സേവോപചാരാദ് ഭുവി ।
നിഃസ്വാർഥം പരമാർഥ-കർമകരണാത് ദീനായ ദാനാത്തഥാ
ബാഹ്യാഭ്യന്തരമസ്യ ദേവഭുവനം സംസൃജ്യതേ ചൈവ ഹി ॥ 9 ॥

ധീമഹി സർവവിധം ശുചിമേവ
ശക്തിചയ വയമിതുപദിഷ്ടാഃ ।
നോ മനുജോ ലഭതേ സുഖശാന്തി-
മനേന വിനേതി വദന്തി ഹി വേദാഃ ॥ 10 ॥

ധിയോ മത്യോന്മഥ്യാഗമനിഗമമന്ത്രാൻ സുമതിമാൻ
വിജാനീയാത്തത്ത്വം വിമലനവനീതം പരമിവ ।
യതോഽസ്മിൻ ലോകേ വൈ സംശയഗത-വിചാര-സ്ഥലശതേ
മതിഃ ശുദ്ധൈവാച്ഛാ പ്രകടയതി സത്യം സുമനസേ ॥ 11 ॥

യോനോ വാസ്തി തു ശക്തിസാധനചയോ ന്യൂനാധികശ്ചാഥവാ
ഭാഗം ന്യൂനതമം ഹി തസ്യ വിദധേമാത്മപ്രസാദായ ച ।
യത്പശ്ചാദവശിഷ്ടഭാഗമഖിലം ത്യക്ത്വാ ഫലാശം ഹൃദി
തദ്ധീനേഷ്വഭിലാഷവത്സു വിതരേദ് യേ ശക്തിഹീനാഃ സ്വയം ॥ 12 ॥

പ്രചോദയാത് സ്വം ത്വിതരാംശ്ച മാനവാൻ
നരഃ പ്രയാണായ ച സത്യവർത്മനി ।
കൃതം ഹി കർമാഖിലമിത്ഥമംഗിനാ
വദന്തി ധർമം ഇതി ഹി വിപശ്ചിതഃ ॥ 13 ॥

ഗായത്രീ-ഗീതാം ഹ്യേതാം യോ നരോ വേത്തി തത്ത്വതഃ ।
സ മുക്ത്വാ സർവദുഃഖേഭ്യഃ സദാനന്ദേ നിമജ്ജതി ॥ 14 ॥

Also Read:

Gayatri Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment