Gita - Geetaa

Guru Gita – Short Version Lyrics in Gujarati And Meaning

Guru Geetaa in Gujarati:

॥ શ્રીગુરુગીતા લઘુ ॥ Short Version
॥ શ્રીગુરુગીતા ॥
॥ શ્રી ગુરુપાદુકા પઞ્ચકમ્ ॥

ૐ નમો ગુરુભ્યો ગુરુપાદુકાભ્યો નમઃ પરેભ્યઃ પરપાદુકાભ્યઃ ।
આચાર્ય સિદ્ધેશ્વર પાદુકાભ્યો નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યઃ ॥

ઐઙ્કાર હ્રીઙ્કાર રહસ્ય યુક્ત
શ્રીઙ્કાર ગૂઢાર્થમહાવિભૂત્યા ॥ ૧ ॥

ઓઙ્કાર મર્મ પ્રતિપાદિનીભ્યાં
નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ ૨ ॥

હોત્રાગ્નિ હૌત્રાગ્નિ હવિષ્યહોત્ર
હોમાદિ સર્વાકૃતિ ભાસમાનામ્ ।
યદ્ બ્રહ્મ તદ્બોધ વિતારિણીભ્યાં
નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ ૩ ॥

કામાદિ સર્પવ્રજ ગારુડાભ્યાં
વિવેક વૈરાગ્ય નિધિ પ્રદાભ્યામ્ ।
બોધ પ્રદાભ્યાં દૃતમોક્ષદાભ્યાં
નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ ૪ ॥

અનન્ત સંસાર સમુદ્ર તાર
નૌકાયિતાભ્યાં સ્થિરભક્તિદાભ્યામ્ ।
જાડ્યાબ્ધિ સંશોષણ વાડવાભ્યાં
નમો નમઃ શ્રી ગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ ૫ ॥

॥ ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

॥ અથ શ્રી ગુરુગીતા પ્રારંભઃ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ । શ્રીસરસ્વત્યૈ નમઃ । શ્રીગુરુભ્યો નમઃ ।
॥ ૐ ॥
અસ્ય શ્રી ગુરુગીતા સ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ।
ભગવાન્ સદાશિવ ઋષિઃ ।
નાનાવિધાનિ છન્દાંસિ ।
શ્રી ગુરુપરમાત્મા દેવતા ।
હં બીજમ્ । સઃ શક્તિઃ । ક્રોં કીલકમ્ ।
શ્રી ગુરુપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

॥ અથ ધ્યાનમ્ ॥

હંસાભ્યાં પરિવૃત્તપત્રકમલૈર્દિવ્યૈર્જગત્કારણૈર્ –
વિશ્વોત્કીર્ણમનેકદેહનિલયૈઃ સ્વચ્છન્દમાત્મેચ્છયા ।
તદ્દ્યોતં પદશાંભવં તુ ચરણં દીપાઙ્કુરગ્રાહિણં
પ્રત્યક્ષાક્ષરવિગ્રહં ગુરુપદં ધ્યાયેદ્વિભું શાશ્વતમ્ ॥

મમ ચતુર્વિધપુરુષાર્થસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
॥ અથ શ્રીગુરુગીતા ॥

સૂત ઉવાચ –
કૈલાસ શિખરે રમ્યે ભક્તિસન્ધાનનાયકમ્ ।
પ્રણમ્ય પાર્વતી ભક્ત્યા શઙ્કરં પર્યપૃચ્છત ॥ ૧ ॥

શ્રી દેવ્યુવાચ –
ૐ નમો દેવદેવેશ પરાત્પરજગદ્ગુરો ।
સદાશિવ મહાદેવ ગુરુદીક્ષાં પ્રદેહિ મે ॥ ૨ ॥

કેન માર્ગેણ ભો સ્વામિન્ દેહિ બ્રહ્મમયો ભવેત્ ।
ત્વં કૃપાં કુરુ મે સ્વામિન્ નમામિ ચરણૌ તવ ॥ ૩ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ –
મમરૂપાસિ દેવિ ત્વં ત્વત્પ્રીત્યર્થં વદામ્યહમ્ ।
લોકોપકારકઃ પ્રશ્નો ન કેનાપિ કૃતઃ પુરા ॥ ૪ ॥

દુર્લભં ત્રિષુ લોકેષુ તચ્છૃણુષ્વ વદામ્યહમ્ ।
ગુરું વિના બ્રહ્મ નાન્યત્સત્યં સત્યં વરાનને ॥ ૫ ॥

વેદશાસ્ત્રપુરાણાનિ ઇતિહાસાદિકાનિ ચ ।
મન્ત્રયન્ત્રાદિવિદ્યાશ્ચ સ્મૃતિરુચ્ચાટનાદિકમ્ ॥ ૬ ॥

શૈવશાક્તાગમાદીનિ અન્યાનિ વિવિધાનિ ચ ।
અપભ્રંશકરાણીહ જીવાનાં ભ્રાન્તચેતસામ્ ॥ ૭ ॥

યજ્ઞો વ્રતં તપો દાનં જપસ્તીર્થં તથૈવ ચ ।
ગુરુતત્ત્વમવિજ્ઞાય મૂઢાસ્તે ચરતે જનાઃ ॥ ૮ ॥

ગુરુર્બુદ્ધ્યાત્મનો નાન્યત્ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ।
તલ્લાભાર્થં પ્રયત્નસ્તુ કર્તવ્યો હિ મનીષિભિઃ ॥ ૯ ॥

ગૂઢ વિદ્યા જગન્માયા દેહે ચાજ્ઞાનસંભવા ।
ઉદયો યત્પ્રકાશેન ગુરુશબ્દેન કથ્યતે ॥ ૧૦ ॥

સર્વપાપવિશુદ્ધાત્મા શ્રીગુરોઃ પાદસેવનાત્ ।
દેહી બ્રહ્મ ભવેદ્યસ્માત્ત્વત્કૃપાર્થં વદામિ તે ॥ ૧૧ ॥

ગુરુપાદાંબુજં સ્મૃત્વા જલં શિરસિ ધારયેત્ ।
સર્વતીર્થાવગાહસ્ય સમ્પ્રાપ્નોતિ ફલં નરઃ ॥ ૧૨ ॥

શોષણં પાપપઙ્કસ્ય દીપનં જ્ઞાનતેજસામ્ ।
ગુરુપાદોદકં સમ્યક્ સંસારાર્ણવતારકમ્ ॥ ૧૩ ॥

અજ્ઞાનમૂલહરણં જન્મ કર્મ નિવારણમ્ ।
જ્ઞાનવૈરાગ્યસિદ્ધ્યર્થં ગુરુપાદોદકં પિબેત્ ॥ ૧૪ ॥

ગુરોઃ પાદોદકં પીત્વા ગુરોરુચ્છિષ્ટભોજનમ્ ।
ગુરુમૂર્તેઃ સદા ધ્યાનં ગુરુમન્ત્રં સદા જપેત્ ॥ ૧૫ ॥

કાશી ક્ષેત્રં તન્નિવાસો જાહ્નવી ચરણોદકમ્ ।
ગુરુર્વિશ્વેશ્વરઃ સાક્ષાત્ તારકં બ્રહ્મ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૬ ॥

ગુરોઃ પાદોદકં યત્તુ ગયાઽસૌ સોઽક્ષયો વટઃ ।
તીર્થરાજઃ પ્રયાગશ્ચ ગુરુમૂર્ત્યૈ નમો નમઃ ॥ ૧૭ ॥

ગુરુમૂર્તિં સ્મરેન્નિત્યં ગુરુનામ સદા જપેત્ ।
ગુરોરાજ્ઞાં પ્રકુર્વીત ગુરોરન્યન્ન ભાવયેત્ ॥ ૧૮ ॥

ગુરુવક્ત્રસ્થિતં બ્રહ્મ પ્રાપ્યતે તત્પ્રસાદતઃ ।
ગુરોર્ધ્યાનં સદા કુર્યાત્કુલસ્ત્રી સ્વપતેર્યથા ॥ ૧૯ ॥

સ્વાશ્રમં ચ સ્વજાતિં ચ સ્વકીર્તિપુષ્ટિવર્ધનમ્ ।
એતત્સર્વં પરિત્યજ્ય ગુરોરન્યન્ન ભાવયેત્ ॥ ૨૦ ॥

અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં સુલભં પરમં પદમ્ ।
તસ્માત્ સર્વપ્રયત્નેન ગુરોરારાધનં કુરુ ॥ ૨૧ ॥

ત્રૈલોક્યે સ્ફુટવક્તારો દેવાદ્યસુરપન્નગાઃ ।
ગુરુવક્ત્રસ્થિતા વિદ્યા ગુરુભક્ત્યા તુ લભ્યતે ॥ ૨૨ ॥

ગુકારસ્ત્વન્ધકારશ્ચ રુકારસ્તેજ ઉચ્યતે ।
અજ્ઞાનગ્રાસકં બ્રહ્મ ગુરુરેવ ન સંશયઃ ॥ ૨૩ ॥

ગુકારઃ પ્રથમો વર્ણો માયાદિગુણભાસકઃ ।
રુકારો દ્વિતીયો બ્રહ્મ માયા ભ્રાન્તિ વિનાશનમ્ ॥ ૨૪ ॥

એવં ગુરુપદં શ્રેષ્ઠં દેવાનામપિ દુર્લભમ્ ।
હાહા હૂહૂ ગણૈશ્ચૈવ ગન્ધર્વૈશ્ચ પ્રપૂજ્યતે ॥ ૨૫ ॥

ધ્રુવં તેષાં ચ સર્વેષાં નાસ્તિ તત્ત્વં ગુરોઃ પરમ્ ।
આસનં શયનં વસ્ત્રં ભૂષણં વાહનાદિકમ્ ॥ ૨૬ ॥

સાધકેન પ્રદાતવ્યં ગુરુસંતોષકારકમ્ ।
ગુરોરારાધનં કાર્યં સ્વજીવિત્વં નિવેદયેત્ ॥ ૨૭ ॥

કર્મણા મનસા વાચા નિત્યમારાધયેદ્ગુરુમ્ ।
દીર્ઘદણ્ડં નમસ્કૃત્ય નિર્લજ્જો ગુરુસન્નિધૌ ॥ ૨૮ ॥

શરીરમિન્દ્રિયં પ્રાણાં સદ્ગુરુભ્યો નિવેદયેત્ ।
આત્મદારાદિકં સર્વં સદ્ગુરુભ્યો નિવેદયેત્ ॥ ૨૯ ॥

કૃમિકીટભસ્મવિષ્ઠા દુર્ગન્ધિમલમૂત્રકમ્ ।
શ્લેષ્મરક્તં ત્વચા માંસં વઞ્ચયેન્ન વરાનને ॥ ૩૦ ॥

સંસારવૃક્ષમારૂઢાઃ પતન્તો નરકાર્ણવે ।
યેન ચૈવોદ્ધૃતાઃ સર્વે તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૧ ॥

ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુર્ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ।
ગુરુરેવ પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૨ ॥

હેતવે જગતામેવ સંસારાર્ણવસેતવે ।
પ્રભવે સર્વવિદ્યાનાં શમ્ભવે ગુરવે નમઃ ॥ ૩૩ ॥

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાઞ્જનશલાકયા ।
ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૪ ॥

ત્વં પિતા ત્વં ચ મે માતા ત્વં બન્ધુસ્ત્વં ચ દેવતા ।
સંસારપ્રતિબોધાર્થં તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૫ ॥

યત્સત્યેન જગત્સત્યં યત્પ્રકાશેન ભાતિ તત્ ।
યદાનન્દેન નન્દન્તિ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૬ ॥

યસ્ય સ્થિત્યા સત્યમિદં યદ્ભાતિ ભાનુરૂપતઃ ।
પ્રિયં પુત્રદિ યત્પ્રીત્યા તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૭ ॥

યેન ચેતયતે હીદં ચિત્તં ચેતયતે ન યમ્ ।
જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યાદિ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૮ ॥

યસ્ય જ્ઞાનાદિદં વિશ્વં ન દૃશ્યં ભિન્નભેદતઃ ।
સદેકરૂપરૂપાય તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૩૯ ॥

યસ્યામતં તસ્ય મતં મતં યસ્ય ન વેદ સઃ ।
અનન્યભાવ ભાવાય તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

યસ્ય કારણરૂપસ્ય કાર્યરૂપેણ ભાતિ યત્ ।
કાર્યકારણરૂપાય તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૪૧ ॥

નાનારૂપમિદં સર્વં ન કેનાપ્યસ્તિ ભિન્નતા ।
કાર્યકારણતા ચૈવ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૪૨ ॥

યદઙ્ઘ્રિકમલદ્વન્દ્વં દ્વન્દ્વતાપનિવારકમ્ ।
તારકં સર્વદાઽપદ્ભ્યઃ શ્રીગુરું પ્રણમામ્યહમ્ ॥ ૪૩ ॥

શિવે ક્રુદ્ધે ગુરુસ્ત્રાતા ગુરૌ ક્રુદ્ધે શિવો ન હિ ।
તસ્માત્ સર્વપ્રયત્નેન શ્રીગુરું શરણં વ્રજેત્ ॥ ૪૪ ॥

વન્દે ગુરુપદદ્વન્દ્વં વાઙ્મનશ્ચિત્તગોચરમ્
શ્વેતરક્તપ્રભાભિન્નં શિવશક્ત્યાત્મકં પરમ્ ॥ ૪૫ ॥

ગુકારં ચ ગુણાતીતં રુકારં રૂપવર્જિતમ્ ।
ગુણાતીતસ્વરૂપં ચ યો દદ્યાત્સ ગુરુઃ સ્મૃતઃ ॥ ૪૬ ॥

અત્રિનેત્રઃ સર્વસાક્ષી અચતુર્બાહુરચ્યુતઃ ।
અચતુર્વદનો બ્રહ્મા શ્રીગુરુઃ કથિતઃ પ્રિયે ॥ ૪૭ ॥

અયં મયાઞ્જલિર્બદ્ધો દયા સાગરવૃદ્ધયે ।
યદનુગ્રહતો જન્તુશ્ચિત્રસંસારમુક્તિભાક્ ॥ ૪૮ ॥

શ્રીગુરોઃ પરમં રૂપં વિવેકચક્ષુષોઽમૃતમ્ ।
મન્દભાગ્યા ન પશ્યન્તિ અન્ધાઃ સૂર્યોદયં યથા ॥ ૪૯ ॥

શ્રીનાથચરણદ્વન્દ્વં યસ્યાં દિશિ વિરાજતે ।
તસ્યૈ દિશે નમસ્કુર્યાદ્ ભક્ત્યા પ્રતિદિનં પ્રિયે ॥ ૫૦ ॥

તસ્યૈ દિશે સતતમઞ્જલિરેષ આર્યે
પ્રક્ષિપ્યતે મુખરિતો મધુપૈર્બુધૈશ્ચ ।
જાગર્તિ યત્ર ભગવાન્ગુરુચક્રવર્તી
વિશ્વોદય પ્રલયનાટકનિત્યસાક્ષી ॥ ૫૧ ॥

શ્રીનાથાદિ ગુરુત્રયં ગણપતિં પીઠત્રયં ભૈરવં
સિદ્ધૌઘં બટુકત્રયં પદયુગં દૂતીક્રમં મણ્ડલમ્ ।
વીરાન્દ્વ્યષ્ટચતુષ્ક ષષ્ટિ નવકં વીરાવલી પઞ્ચકં
શ્રીમન્માલિનિમન્ત્રરાજસહિતં વન્દે ગુરોર્મણ્ડલમ્ ॥ ૫૨ ॥

અભ્યસ્તૈઃ સકલૈઃ સુદીર્ઘમનિલૈર્વ્યાધિપ્રદૈર્દુષ્કરૈઃ
પ્રાણાયામશતૈરનેકકરણૈર્દુઃખાત્મકૈર્દુર્જયૈઃ ।
યસ્મિન્નભ્યુદિતે વિનશ્યતિ બલી વાયુઃ સ્વયં તત્ક્ષણાત્
પ્રાપ્તું તત્સહજં સ્વભાવમનિશં સેવધ્વમેકં ગુરુમ્ ॥ ૫૩ ॥

સ્વદેશિકસ્યૈવ શરીરચિન્તનં
ભવેદનન્તસ્ય શિવસ્ય ચિન્તનમ્ ।
સ્વદેશિકસ્યૈવ ચ નામકીર્તનં
ભવેદનન્તસ્ય શિવસ્ય કીર્તનમ્ ॥ ૫૪ ॥

યત્પાદરેણુકણિકા કાપિ સંસારવારિધેઃ ।
સેતુબન્ધાયતે નાથં દેશિકં તમુપાસ્મહે ॥ ૫૫ ॥

યસ્માદનુગ્રહં લબ્ધ્વા મહદજ્ઞાનમુત્સૃજેત્ ।
તસ્મૈ શ્રીદેશિકેન્દ્રાય નમશ્ચાભીષ્ટસિદ્ધયે ॥ ૫૬ ॥

પાદાબ્જં સર્વસંસારદાવાનલવિનાશકમ્ ।
બ્રહ્મરન્ધ્રે સિતામ્ભોજમધ્યસ્થં ચન્દ્રમણ્ડલે ॥ ૫૭ ॥

અકથાદિત્રિરેખાબ્જે સહસ્રદલમણ્ડલે ।
હંસપાર્શ્વત્રિકોણે ચ સ્મરેત્તન્મધ્યગં ગુરુમ્ ॥ ૫૮ ॥

સકલભુવનસૃષ્ટિઃ કલ્પિતાશેષપુષ્ટિઃ
નિખિલનિગમદૃષ્ટિઃ સમ્પદાં વ્યર્થદૃષ્ટિઃ ।
અવગુણપરિમાર્ષ્ટિસ્તત્પદાર્થૈકદૃષ્ટિઃ
ભવ ગુણપરમેષ્ટિર્મોક્ષમાર્ગૈકદૃષ્ટિઃ ॥ ૫૯ ॥

સકલભુવનરઙ્ગસ્થાપના સ્તમ્ભયષ્ટિઃ
સકરુણરસવૃષ્ટિસ્તત્ત્વમાલાસમષ્ટિઃ ।
સકલસમયસૃષ્ટિઃ સચ્ચિદાનન્દદૃષ્ટિર્-
નિવસતુ મયિ નિત્યં શ્રીગુરોર્દિવ્યદૃષ્ટિઃ ॥ ૬૦ ॥

અગ્નિશુદ્ધસમં તાત જ્વાલા પરિચકાધિયા ।
મન્ત્રરાજમિમં મન્યેઽહર્નિશં પાતુ મૃત્યુતઃ ॥ ૬૧ ॥

તદેજતિ તન્નૈજતિ તદ્દૂરે તત્સમીપકે ।
તદન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદુ સર્વસ્ય બાહ્યતઃ ॥ ૬૨ ॥

અજોઽહમજરોઽહં ચ અનાદિનિધનઃ સ્વયમ્ ।
અવિકારશ્ચિદાનન્દ અણીયાન્મહતો મહાન્ ॥ ૬૩ ॥

અપૂર્વાણાં પરં નિત્યં સ્વયંજ્યોતિર્નિરામયમ્ ।
વિરજં પરમાકાશં ધ્રુવમાનન્દમવ્યયમ્ ॥ ૬૪ ॥

શ્રુતિઃ પ્રત્યક્ષમૈતિહ્યમનુમાનશ્ચતુષ્ટયમ્ ।
યસ્ય ચાત્મતપો વેદ દેશિકં ચ સદા સ્મરેત્ ॥ ૬૫ ॥

મનુઞ્ચ યદ્ભવં કાર્યં તદ્વદામિ મહામતે ।
સાધુત્વં ચ મયા દૃષ્ટ્વા ત્વયિ તિષ્ઠતિ સાંપ્રતમ્ ॥ ૬૬ ॥

અખણ્ડમણ્ડલાકારં વ્યાપ્તં યેન ચરાચરમ્ ।
તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૬૭ ॥

સર્વશ્રુતિશિરોરત્નવિરાજિતપદામ્બુજઃ ।
વેદાન્તામ્બુજસૂર્યો યસ્તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૬૮ ॥

યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ જ્ઞાનમુત્પદ્યતે સ્વયમ્ ।
ય એવ સર્વ સમ્પ્રાપ્તિસ્તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૬૯ ॥

ચૈતન્યં શાશ્વતં શાન્તં વ્યોમાતીતં નિરઞ્જનમ્ ।
નાદબિન્દુકલાતીતં તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૭૦ ॥

સ્થાવરં જઙ્ગમં ચૈવ તથા ચૈવ ચરાચરમ્ ।
વ્યાપ્તં યેન જગત્સર્વં તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૭૧ ॥

જ્ઞાનશક્તિસમારૂઢસ્તત્ત્વમાલા વિભૂષિતઃ ।
ભુક્તિમુક્તિપ્રદાતા યસ્તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૭૨ ॥

અનેકજન્મસમ્પ્રાપ્તસર્વકર્મવિદાહિને ।
સ્વાત્મજ્ઞાનપ્રભાવેણ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૭૩ ॥

ન ગુરોરધિકં તત્ત્વં ન ગુરોરધિકં તપઃ ।
તત્ત્વં જ્ઞાનાત્પરં નાસ્તિ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૭૪ ॥

મન્નાથઃ શ્રીજગન્નાથો મદ્ગુરુસ્ત્રિજગદ્ગુરુઃ ।
મમાત્મા સર્વભૂતાત્મા તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૭૫ ॥

ધ્યાનમૂલં ગુરોર્મૂર્તિઃ પૂજામૂલં ગુરોઃ પદમ્ ।
મન્ત્રમૂલં ગુરોર્વાક્યં મોક્ષમૂલં ગુરોઃ કૃપા ॥ ૭૬ ॥

ગુરુરાદિરનાદિશ્ચ ગુરુઃ પરમદૈવતમ્ ।
ગુરોઃ પરતરં નાસ્તિ તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ॥ ૭૭ ॥

સપ્તસાગરપર્યન્ત તીર્થસ્નાનાદિકં ફલમ્ ।
ગુરોરઙ્ઘ્રિપયોબિન્દુસહસ્રાંશે ન દુર્લભમ્ ॥ ૭૮ ॥

હરૌ રુષ્ટે ગુરુસ્ત્રાતા ગુરૌ રુષ્ટે ન કશ્ચન ।
તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન શ્રીગુરું શરણં વ્રજેત્ ॥ ૭૯ ॥

ગુરુરેવ જગત્સર્વં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મકમ્ ।
ગુરોઃ પરતરં નાસ્તિ તસ્માત્સમ્પૂજયેદ્ગુરુમ્ ॥ ૮૦ ॥

જ્ઞાનં વિજ્ઞાનસહિતં લભ્યતે ગુરુભક્તિતઃ ।
ગુરોઃ પરતરં નાસ્તિ ધ્યેયોઽસૌ ગુરુમાર્ગિભિઃ ॥ ૮૧ ॥

યસ્માત્પરતરં નાસ્તિ નેતિ નેતીતિ વૈ શ્રુતિઃ ।
મનસા વચસા ચૈવ નિત્યમારાધયેદ્ગુરુમ્ ॥ ૮૨ ॥

ગુરોઃ કૃપા પ્રસાદેન બ્રહ્મવિષ્ણુસદાશિવાઃ ।
સમર્થાઃ પ્રભવાદૌ ચ કેવલં ગુરુસેવયા ॥ ૮૩ ॥

દેવકિન્નરગન્ધર્વાઃ પિતરો યક્ષચારણાઃ ।
મુનયોઽપિ ન જાનન્તિ ગુરુશુશ્રૂષણે વિધિમ્ ॥ ૮૪ ॥

મહાહઙ્કારગર્વેણ તપોવિદ્યાબલાન્વિતાઃ ।
સંસારકુહરાવર્તે ઘટયન્ત્રે યથા ઘટાઃ ॥ ૮૫ ॥

ન મુક્તા દેવગન્ધર્વાઃ પિતરો યક્ષકિન્નરાઃ ।
ઋષયઃ સર્વસિદ્ધાશ્ચ ગુરુસેવા પરાઙ્મુખાઃ ॥ ૮૬ ॥

ધ્યાનં શૃણુ મહાદેવિ સર્વાનન્દપ્રદાયકમ્ ।
સર્વસૌખ્યકરં નિત્યં ભુક્તિમુક્તિવિધાયકમ્ ॥ ૮૭ ॥

શ્રીમત્પરબ્રહ્મ ગુરું સ્મરામિ
શ્રીમત્પરબ્રહ્મ ગુરું વદામિ ।
શ્રીમત્પરબ્રહ્મ ગુરું નમામિ
શ્રીમત્પરબ્રહ્મ ગુરું ભજામિ ॥ ૮૮ ॥

બ્રહ્માનન્દં પરમસુખદં કેવલં જ્ઞાનમૂર્તિં
દ્વન્દ્વાતીતં ગગનસદૃશં તત્ત્વમસ્યાદિલક્ષ્યમ્ ।
એકં નિત્યં વિમલમચલં સર્વધીસાક્ષિભૂતં
ભાવાતીતં ત્રિગુણરહિતં સદ્ગુરું તં નમામિ ॥ ૮૯ ॥

નિત્યં શુદ્ધં નિરાભાસં નિરાકારં નિરઞ્જનમ્ ।
નિત્યબોધં ચિદાનન્દં ગુરું બ્રહ્મ નમામ્યહમ્ ॥ ૯૦ ॥

હૃદમ્બુજે કર્ણિકમધ્યસંસ્થે
સિંહાસને સંસ્થિતદિવ્યમૂર્તિમ્ ।
ધ્યાયેદ્ગુરું ચન્દ્રકલાપ્રકાશં
ચિત્પુસ્તકાભીષ્ટવરં દધાનમ્ ॥ ૯૧ ॥

શ્વેતામ્બરં શ્વેતવિલેપપુષ્પં
મુક્તાવિભૂષં મુદિતં દ્વિનેત્રમ્ ।
વામાઙ્કપીઠસ્થિતદિવ્યશક્તિં
મન્દસ્મિતં સાન્દ્રકૃપાનિધાનમ્ ॥ ૯૨ ॥

આનન્દમાનન્દકરં પ્રસન્નં
જ્ઞાનસ્વરૂપં નિજબોધયુક્તમ્ ।
યોગીન્દ્રમીડ્યં ભવરોગવૈદ્યં
શ્રીમદ્ગુરું નિત્યમહં નમામિ ॥ ૯૩ ॥

યસ્મિન્સૃષ્ટિસ્થિતિધ્વંસનિગ્રહાનુગ્રહાત્મકમ્ ।
કૃત્યં પઞ્ચવિધં શશ્વદ્ભાસતે તં નમામ્યહમ્ ॥ ૯૪ ॥

પ્રાતઃ શિરસિ શુક્લાબ્જે દ્વિનેત્રં દ્વિભુજં ગુરુમ્ ।
વરાભયયુતં શાન્તં સ્મરેત્તં નામપૂર્વકમ્ ॥ ૯૫ ॥

ન ગુરોરધિકં ન ગુરોરધિકં
ન ગુરોરધિકં ન ગુરોરધિકમ્ ।
શિવશાસનતઃ શિવશાસનતઃ
શિવશાસનતઃ શિવશાસનતઃ ॥ ૯૬ ॥

ઇદમેવ શિવં ત્વિદમેવ શિવં
ત્વિદમેવ શિવં ત્વિદમેવ શિવમ્ ।
મમ શાસનતો મમ શાસનતો
મમ શાસનતો મમ શાસનતઃ ॥ ૯૭ ॥

એવંવિધં ગુરું ધ્યાત્વા જ્ઞાનમુત્પદ્યતે સ્વયમ્ ।
તત્સદ્ગુરુપ્રસાદેન મુક્તોઽહમિતિ ભાવયેત્ ॥ ૯૮ ॥

ગુરુદર્શિતમાર્ગેણ મનઃશુદ્ધિં તુ કારયેત્ ।
અનિત્યં ખણ્ડયેત્સર્વં યત્કિઞ્ચિદાત્મગોચરમ્ ॥ ૯૯ ॥

જ્ઞેયં સર્વસ્વરૂપં ચ જ્ઞાનં ચ મન ઉચ્યતે ।
જ્ઞાનં જ્ઞેયસમં કુર્યાન્ નાન્યઃ પન્થા દ્વિતીયકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

એવં શ્રુત્વા મહાદેવિ ગુરુનિન્દાં કરોતિ યઃ ।
સ યાતિ નરકં ઘોરં યાવચ્ચન્દ્રદિવાકરૌ ॥ ૧૦૧ ॥

યાવત્કલ્પાન્તકો દેહસ્તાવદેવ ગુરું સ્મરેત્ ।
ગુરુલોપો ન કર્તવ્યઃ સ્વચ્છન્દો યદિ વા ભવેત્ ॥ ૧૦૨ ॥

હુઙ્કારેણ ન વક્તવ્યં પ્રાજ્ઞૈઃ શિષ્યૈઃ કથઞ્ચન ।
ગુરોરગ્રે ન વક્તવ્યમસત્યં ચ કદાચન ॥ ૧૦૩ ॥

ગુરું ત્વંકૃત્ય હુંકૃત્ય ગુરું નિર્જિત્ય વાદતઃ ।
અરણ્યે નિર્જલે દેશે સ ભવેદ્બ્રહ્મરાક્ષસઃ ॥ ૧૦૪ ॥

મુનિભિઃ પન્નગૈર્વાઽપિ સુરૈર્વા શાપિતો યદિ ।
કાલમૃત્યુભયાદ્વાપિ ગુરૂ રક્ષતિ પાર્વતિ ॥ ૧૦૫ ॥

અશક્તા હિ સુરાદ્યાશ્ચ અશક્તા મુનયસ્તથા ।
ગુરુશાપેન તે શીઘ્રં ક્ષયં યાન્તિ ન સંશયઃ ॥ ૧૦૬ ॥

મન્ત્રરાજમિદં દેવિ ગુરુરિત્યક્ષરદ્વયમ્ ।
સ્મૃતિવેદાર્થવાક્યેન ગુરુઃ સાક્ષાત્પરં પદમ્ ॥ ૧૦૭ ॥

શ્રુતિસ્મૃતી અવિજ્ઞાય કેવલં ગુરુસેવકાઃ ।
તે વૈ સંન્યાસિનઃ પ્રોક્તા ઇતરે વેષધારિણઃ ॥ ૧૦૮ ॥

નિત્યં બ્રહ્મ નિરાકારં નિર્ગુણં બોધયેત્ પરમ્ ।
સર્વં બ્રહ્મ નિરાભાસં દીપો દીપાન્તરં યથા ॥ ૧૦૯ ॥

ગુરોઃ કૃપાપ્રસાદેન આત્મારામં નિરીક્ષયેત્ ।
અનેન ગુરુમાર્ગેણ સ્વાત્મજ્ઞાનં પ્રવર્તતે ॥ ૧૧૦ ॥

આબ્રહ્મ સ્તંબપર્યન્તં પરમાત્મસ્વરૂપકમ્ ।
સ્થાવરં જઙ્ગમં ચૈવ પ્રણમામિ જગન્મયમ્ ॥ ૧૧૧ ॥

વન્દેઽહં સચ્ચિદાનન્દં ભેદાતીતં સદા ગુરુમ્ ।
નિત્યં પૂર્ણં નિરાકારં નિર્ગુણં સ્વાત્મસંસ્થિતમ્ ॥ ૧૧૨ ॥

પરાત્પરતરં ધ્યેયં નિત્યમાનન્દકારકમ્ ।
હૃદયાકાશમધ્યસ્થં શુદ્ધસ્ફટિકસન્નિભમ્ ॥ ૧૧૩ ॥

સ્ફટિકપ્રતિમારૂપં દૃશ્યતે દર્પણે યથા ।
તથાત્મનિ ચિદાકારમાનન્દં સોઽહમિત્યુત ॥ ૧૧૪ ॥

અઙ્ગુષ્ઠમાત્રપુરુષં ધ્યાયતશ્ચિન્મયં હૃદિ ।
તત્ર સ્ફુરતિ ભાવો યઃ શૃણુ તં કથયામ્યહમ્ ॥ ૧૧૫ ॥

અગોચરં તથાઽગમ્યં નામરૂપવિવર્જિતમ્ ।
નિઃશબ્દં તદ્વિજાનીયાત્ સ્વભાવં બ્રહ્મ પાર્વતિ ॥ ૧૧૬ ॥

યથા ગન્ધઃ સ્વભાવેન કર્પૂરકુસુમાદિષુ ।
શીતોષ્ણાદિ સ્વભાવેન તથા બ્રહ્મ ચ શાશ્વતમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

સ્વયં તથાવિધો ભૂત્વા સ્થાતવ્યં યત્રકુત્રચિત્ ।
કીટભ્રમરવત્તત્ર ધ્યાનં ભવતિ તાદૃશમ્ ॥ ૧૧૮ ॥

ગુરુધ્યાનં તથા કૃત્વા સ્વયં બ્રહ્મમયો ભવેત્ ।
પિણ્ડે પદે તથા રૂપે મુક્તોઽસૌ નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૧૯ ॥

શ્રી પાર્વત્યુવાચ –
પિણ્ડં કિં તુ મહાદેવ પદં કિં સમુદાહૃતમ્ ।
રૂપાતીતં ચ રૂપં કિમેતદાખ્યાહિ શઙ્કર ॥ ૧૨૦ ॥

શ્રી મહાદેવ ઉવાચ –
પિણ્ડં કુણ્ડલિનીશક્તિઃ પદં હંસમુદાહૃતમ્ ।
રૂપં બિન્દુરિતિ જ્ઞેયં રૂપાતીતં નિરઞ્જનમ્ ॥ ૧૨૧ ॥

પિણ્ડે મુક્તા પદે મુક્તા રૂપે મુક્તા વરાનને ।
રૂપાતીતે તુ યે મુક્તાસ્તે મુક્તા નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સ્વયં સર્વમયો ભૂત્વા પરં તત્ત્વં વિલોકયેત્ ।
પરાત્પરતરં નાન્યત્ સર્વમેતન્નિરાલયમ્ ॥ ૧૨૩ ॥

તસ્યાવલોકનં પ્રાપ્ય સર્વસઙ્ગવિવર્જિતઃ ।
એકાકી નિઃસ્પૃહઃ શાન્તસ્તિષ્ઠાસેત્તત્પ્રસાદતઃ ॥ ૧૨૪ ॥

લબ્ધં વાઽથ ન લબ્ધં વા સ્વલ્પં વા બહુલં તથા ।
નિષ્કામેનૈવ ભોક્તવ્યં સદા સંતુષ્ટચેતસા ॥ ૧૨૫ ॥

સર્વજ્ઞપદમિત્યાહુર્દેહી સર્વમયો બુધાઃ ।
સદાનન્દઃ સદા શાન્તો રમતે યત્રકુત્રચિત્ ॥ ૧૨૬ ॥

યત્રૈવ તિષ્ઠતે સોઽપિ સ દેશઃ પુણ્યભાજનમ્ ।
મુક્તસ્ય લક્ષણં દેવિ તવાગ્રે કથિતં મયા ॥ ૧૨૭ ॥

ઉપદેશસ્તથા દેવિ ગુરુમાર્ગેણ મુક્તિદઃ ।
ગુરુભક્તિસ્તથા ધ્યાનં સકલં તવ કીર્તિતમ્ ॥ ૧૨૮ ॥

અનેન યદ્ભવેત્કાર્યં તદ્વદામિ મહામતે ।
લોકોપકારકં દેવિ લૌકિકં તુ ન ભાવયેત્ ॥ ૧૨૯ ॥

લૌકિકાત્કર્મણો યાન્તિ જ્ઞાનહીના ભવાર્ણવમ્ ।
જ્ઞાની તુ ભાવયેત્સર્વં કર્મ નિષ્કર્મ યત્કૃતમ્ ॥ ૧૩૦ ॥

ઇદં તુ ભક્તિભાવેન પઠતે શૃણુતે યદિ ।
લિખિત્વા તત્પ્રદાતવ્યં તત્સર્વં સફલં ભવેત્ ॥ ૧૩૧ ॥

ગુરુગીતાત્મકં દેવિ શુદ્ધતત્ત્વં મયોદિતમ્ ।
ભવવ્યાધિવિનાશાર્થં સ્વયમેવ જપેત્સદા ॥ ૧૩૨ ॥

ગુરુગીતાક્ષરૈકં તુ મન્ત્રરાજમિમં જપેત્ ।
અન્યે ચ વિવિધા મન્ત્રાઃ કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ્ ॥ ૧૩૩ ॥

અનન્તફલમાપ્નોતિ ગુરુગીતાજપેન તુ ।
સર્વપાપપ્રશમનં સર્વદારિદ્ર્યનાશનમ્ ॥ ૧૩૪ ॥

કાલમૃત્યુભયહરં સર્વસઙ્કટનાશનમ્ ।
યક્ષરાક્ષસભૂતાનાં ચોરવ્યાઘ્રભયાપહમ્ ॥ ૧૩૫ ॥

મહાવ્યાધિહરં સર્વં વિભૂતિસિદ્ધિદં ભવેત્ ।
અથવા મોહનં વશ્યં સ્વયમેવ જપેત્સદા ॥ ૧૩૬ ॥

વસ્ત્રાસને ચ દારિદ્ર્યં પાષાણે રોગસંભવઃ ।
મોદિન્યાં દુઃખમાપ્નોતિ કાષ્ઠે ભવતિ નિષ્ફલમ્ ॥ ૧૩૭ ॥

કૃષ્ણાજિને જ્ઞાનસિદ્ધિર્મોક્ષશ્રી વ્યાઘ્રચર્મણિ ।
કુશાસને જ્ઞાનસિદ્ધિઃ સર્વસિદ્ધિસ્તુ કંબલે ॥ ૧૩૮ ॥

કુશૈર્વા દૂર્વયા દેવિ આસને શુભ્રકંબલે ।
ઉપવિશ્ય તતો દેવિ જપેદેકાગ્રમાનસઃ ॥ ૧૩૯ ॥

ધ્યેયં શુક્લં ચ શાન્ત્યર્થં વશ્યે રક્તાસનં પ્રિયે ।
અભિચારે કૃષ્ણવર્ણં પીતવર્ણં ધનાગમે ॥ ૧૪૦ ॥

ઉત્તરે શાન્તિકામસ્તુ વશ્યે પૂર્વમુખો જપેત્ ।
દક્ષિણે મારણં પ્રોક્તં પશ્ચિમે ચ ધનાગમઃ ॥ ૧૪૧ ॥

મોહનં સર્વભૂતાનાં બન્ધમોક્ષકરં ભવેત્ ।
દેવરાજપ્રિયકરં સર્વલોકવશં ભવેત્ ॥ ૧૪૨ ॥

સર્વેષાં સ્તંભનકરં ગુણાનાં ચ વિવર્ધનમ્ ।
દુષ્કર્મનાશનં ચૈવ સુકર્મસિદ્ધિદં ભવેત્ ॥ ૧૪૩ ॥

અસિદ્ધં સાધયેત્કાર્યં નવગ્રહભયાપહમ્ ।
દુઃસ્વપ્નનાશનં ચૈવ સુસ્વપ્નફલદાયકમ્ ॥ ૧૪૪ ॥

સર્વશાન્તિકરં નિત્યં તથા વન્ધ્યાસુપુત્રદમ્ ।
અવૈધવ્યકરં સ્ત્રીણાં સૌભાગ્યદાયકં સદા ॥ ૧૪૫ ॥

આયુરારોગ્યમૈશ્વર્યપુત્રપૌત્રપ્રવર્ધનમ્ ।
અકામતઃ સ્ત્રી વિધવા જપાન્મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૪૬ ॥

અવૈધવ્યં સકામા તુ લભતે ચાન્યજન્મનિ ।
સર્વદુઃખભયં વિઘ્નં નાશયેચ્છાપહારકમ્ ॥ ૧૪૭ ॥

સર્વબાધાપ્રશમનં ધર્માર્થકામમોક્ષદમ્ ।
યં યં ચિન્તયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૪૮ ॥

કામિતસ્ય કામધેનુઃ કલ્પનાકલ્પપાદપઃ ।
ચિન્તામણિશ્ચિન્તિતસ્ય સર્વમઙ્ગલકારકમ્ ॥ ૧૪૯ ॥

મોક્ષહેતુર્જપેન્નિત્યં મોક્ષશ્રિયમવાપ્નુયાત્ ।
ભોગકામો જપેદ્યો વૈ તસ્ય કામફલપ્રદમ્ ॥ ૧૫૦ ॥

જપેચ્છાક્તશ્ચ સૌરશ્ચ ગાણપત્યશ્ચ વૈષ્ણવઃ ।
શૈવશ્ચ સિદ્ધિદં દેવિ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ॥ ૧૫૧ ॥

અથ કામ્યજપે સ્થાનં કથયામિ વરાનને ।
સાગરે વા સરિત્તીરેઽથવા હરિહરાલયે ॥ ૧૫૨ ॥

શક્તિદેવાલયે ગોષ્ઠે સર્વદેવાલયે શુભે ।
વટે ચ ધાત્રીમૂલે વા મઠે વૃન્દાવને તથા ॥ ૧૫૩ ॥

પવિત્રે નિર્મલે સ્થાને નિત્યાનુષ્ઠાનતોઽપિ વા ।
નિર્વેદનેન મૌનેન જપમેતં સમાચરેત્ ॥ ૧૫૪ ॥

શ્મશાને ભયભૂમૌ તુ વટમૂલાન્તિકે તથા ।
સિદ્ધ્યન્તિ ધૌત્તરે મૂલે ચૂતવૃક્ષસ્ય સન્નિધૌ ॥ ૧૫૫ ॥

ગુરુપુત્રો વરં મૂર્ખસ્તસ્ય સિદ્ધ્યન્તિ નાન્યથા ।
શુભકર્માણિ સર્વાણિ દીક્ષાવ્રતતપાંસિ ચ ॥ ૧૫૬ ॥

સંસારમલનાશાર્થં ભવપાશનિવૃત્તયે ।
ગુરુગીતામ્ભસિ સ્નાનં તત્ત્વજ્ઞઃ કુરુતે સદા ॥ ૧૫૭ ॥

સ એવ ચ ગુરુઃ સાક્ષાત્ સદા સદ્બ્રહ્મવિત્તમઃ ।
તસ્ય સ્થાનાનિ સર્વાણિ પવિત્રાણિ ન સંશયઃ ॥ ૧૫૮ ॥

સર્વશુદ્ધઃ પવિત્રોઽસૌ સ્વભાવાદ્યત્ર તિષ્ઠતિ ।
તત્ર દેવગણાઃ સર્વે ક્ષેત્રે પીઠે વસન્તિ હિ ॥ ૧૫૯ ॥

આસનસ્થઃ શયાનો વા ગચ્છંસ્તિષ્ઠન્ વદન્નપિ ।
અશ્વારૂઢો ગજારૂઢઃ સુપ્તો વા જાગૃતોઽપિ વા ॥ ૧૬૦ ॥

શુચિષ્માંશ્ચ સદા જ્ઞાની ગુરુગીતાજપેન તુ ।
તસ્ય દર્શનમાત્રેણ પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥ ૧૬૧ ॥

સમુદ્રે ચ યથા તોયં ક્ષીરે ક્ષીરં ઘૃતે ઘૃતમ્ ।
ભિન્ને કુંભે યથાકાશસ્તથાત્મા પરમાત્મનિ ॥ ૧૬૨ ॥

તથૈવ જ્ઞાની જીવાત્મા પરમાત્મનિ લીયતે ।
ઐક્યેન રમતે જ્ઞાની યત્ર તત્ર દિવાનિશમ્ ॥ ૧૬૩ ॥

એવંવિધો મહામુક્તઃ સર્વદા વર્તતે બુધઃ ।
તસ્ય સર્વપ્રયત્નેન ભાવભક્તિં કરોતિ યઃ ॥ ૧૬૪ ॥

સર્વસન્દેહરહિતો મુક્તો ભવતિ પાર્વતિ ।
ભુક્તિમુક્તિદ્વયં તસ્ય જિહ્વાગ્રે ચ સરસ્વતી ॥ ૧૬૫ ॥

અનેન પ્રાણિનઃ સર્વે ગુરુગીતા જપેન તુ ।
સર્વસિદ્ધિં પ્રાપ્નુવન્તિ ભુક્તિં મુક્તિં ન સંશયઃ ॥ ૧૬૬ ॥

સત્યં સત્યં પુનઃ સત્યં ધર્મ્યં સાઙ્ખ્યં મયોદિતમ્ ।
ગુરુગીતાસમં નાસ્તિ સત્યં સત્યં વરાનને ॥ ૧૬૭ ॥

એકો દેવ એકધર્મ એકનિષ્ઠા પરં તપઃ ।
ગુરોઃ પરતરં નાન્યન્નાસ્તિ તત્ત્વં ગુરોઃ પરમ્ ॥ ૧૬૮ ॥

માતા ધન્યા પિતા ધન્યો ધન્યો વંશઃ કુલં તથા ।
ધન્યા ચ વસુધા દેવિ ગુરુભક્તિઃ સુદુર્લભા ॥ ૧૬૯ ॥

શરીરમિન્દ્રિયં પ્રાણાશ્ચાર્થઃ સ્વજનબાન્ધવાઃ ।
માતા પિતા કુલં દેવિ ગુરુરેવ ન સંશયઃ ॥ ૧૭૦ ॥

આકલ્પજન્મના કોટ્યા જપવ્રતતપઃક્રિયાઃ ।
તત્સર્વં સફલં દેવિ ગુરુસંતોષમાત્રતઃ ॥ ૧૭૧ ॥

વિદ્યાતપોબલેનૈવ મન્દભાગ્યાશ્ચ યે નરાઃ ।
ગુરુસેવાં ન કુર્વન્તિ સત્યં સત્યં વરાનને ॥ ૧૭૨ ॥

બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશાશ્ચ દેવર્ષિપિતૃકિન્નરાઃ ।
સિદ્ધચારણયક્ષાશ્ચ અન્યેઽપિ મુનયો જનાઃ ॥ ૧૭૩ ॥

ગુરુભાવઃ પરં તીર્થમન્યતીર્થં નિરર્થકમ્ ।
સર્વતીર્થાશ્રયં દેવિ પાદાઙ્ગુષ્ઠં ચ વર્તતે ॥ ૧૭૪ ॥

જપેન જયમાપ્નોતિ ચાનન્તફલમાપ્નુયાત્ ।
હીનકર્મ ત્યજન્સર્વં સ્થાનાનિ ચાધમાનિ ચ ॥ ૧૭૫ ॥

જપં હીનાસનં કુર્વન્હીનકર્મફલપ્રદમ્ ।
ગુરુગીતાં પ્રયાણે વા સઙ્ગ્રામે રિપુસઙ્કટે ॥ ૧૭૬ ॥

જપઞ્જયમવાપ્નોતિ મરણે મુક્તિદાયકમ્ ।
સર્વકર્મ ચ સર્વત્ર ગુરુપુત્રસ્ય સિદ્ધ્યતિ ॥ ૧૭૭ ॥

ઇદં રહસ્યં નો વાચ્યં તવાગ્રે કથિતં મયા ।
સુગોપ્યં ચ પ્રયત્નેન મમ ત્વં ચ પ્રિયા ત્વિતિ ॥ ૧૭૮ ॥

સ્વામિ મુખ્યગણેશાદિ વિષ્ણ્વાદીનાં ચ પાર્વતિ ।
મનસાપિ ન વક્તવ્યં સત્યં સત્યં વદામ્યહમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

અતીવપક્વચિત્તાય શ્રદ્ધાભક્તિયુતાય ચ ।
પ્રવક્તવ્યમિદં દેવિ મમાત્માઽસિ સદા પ્રિયે ॥ ૧૮૦ ॥

અભક્તે વઞ્ચકે ધૂર્તે પાખણ્ડે નાસ્તિકે નરે ।
મનસાપિ ન વક્તવ્યા ગુરુગીતા કદાચન ॥ ૧૮૧ ॥

સંસારસાગરસમુદ્ધરણૈકમન્ત્રં
બ્રહ્માદિદેવમુનિપૂજિતસિદ્ધમન્ત્રમ્ ॥

દારિદ્ર્યદુઃખભવરોગવિનાશમન્ત્રં
વન્દે મહાભયહરં ગુરુરાજમન્ત્રમ્ ॥ ૧૮૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કંદપુરાણે ઉત્તરખંડે ઈશ્વરપાર્વતી સંવાદે ગુરુગીતા સમાપ્ત ॥

॥ શ્રીગુરુદત્તાત્રેયાર્પણમસ્તુ ॥

The Guru Gita

OM Hear now the hymn, The Guru Gita; sung by Lord Siva It sings the song of the Supreme Self manifesting as the Guru The mantras that are the source of all speech, power, and stabile strength are its foundation

Repeat this hymn each day to obtain the Guru’s grace

Opening Meditation:

Meditate on the Guru as seated in the crown of the head, surrounded by the sacred mantras, ham and sah, which abide in all beings and that are the cause of the universe

The Guru, the source of the universe, freely chooses to appear in living form on earth

Meditate on the feet of the Guru, who is Siva, who reveals the Supreme Truth as a lamp removes darkness, who is eternal, all pervasive, and who is the visible form of the Imperishable

I sing this song to fulfill the four great values of life: prosperity, enjoyment, righteousness, and liberation

 1. The Guru Gita Begins
  On the summit of Mount Kailash, the crest jewel of all mountains, the axis of devotion and abode of oneness, the Goddess Parvati, Siva’s royal wife, reverently bowed to Him and said
 2. Salutations to You, O Lord, God of gods, who is higher than the Highest O Guru of the universe, eternally Auspicious One! Great Lord, initiate me in the knowledge of the Guru
 3. Please teach me the surest way for the embodied soul to become one with the Absolute At Your feet I pray: show your compassionate grace to me
 4. Lord Siva replied:
  O dear Goddess, You are my very Self! Because I love You, I will speak Your question, which has never been asked before, will be helpful to all creation
 5. In the entire universe there is no knowledge more subtle and elusive Listen as I reveal this Truth to you: Apart from the Guru, there is no other Brahman O Beautiful One, what I say is true, it is the truth
 6. The wisdom of the highest scriptures, the doctrines of all sacred texts, the epics of the gods and wise sagas of life, the science of mantras, yantras, and so on, powerful incantations, the wisdom passed to each generation, the sacred teachings of those who worship the Absolute as Divine Father or Mother, and other revered works – all these doctrines and creeds only bring the downfall of those whose minds are restless and deluded
 7. Those who offer sacrificial rites, make vows, repeat mantras, or engage in penance, pilgrimages, or charity, still go adrift without knowing the nature of the Guru
 8. The Guru is not different from pure, unbounded consciousness, the Self This is the truth Without a doubt, this is the truth Knowing this, the wise ceaselessly strive to realize the true nature of the Guru
 9. For the embodied soul, knowledge of the Self is veiled by a false perception of the world born of ignorance The one by whose light Self-realization arises is known by the name, Guru
 10. All harmful desires and past deeds will be completely washed away by service at the feet of the GuruThus, the embodied soul becomes one with the Supreme Have no doubt – the words I speak to you are true and carry the grace that liberates one from ignorance and suffering
 11. To obtain all the benefits of bathing in all places of pilgrimage, sprinkle pure water on your head with your mind focused on the Guru’s lotus feet
 12. Water from the ceremonial bathing of the Guru’s feet dries the mire of sins, brings forth the radiance of intuitive insight, and perfectly delivers one across the ocean of worldly illusion
 13. It washes away ignorance and puts an end to rebirth and karmas Therefore, one should drink the water of the Guru’s feet to obtain nonattachment and Self-realization
 14. Drink the holy water of the Guru’s feet; take the food that the Guru leaves to eat Always meditate on the Guru’s form; constantly repeat the mantra the Guru has given.
 15. Any place where the Guru dwells is the holy land of Kashi; the water that washes the Guru’s feet is the Ganges The Guru is the Lord of the Universe perceptible to the eyes Indeed, the Guru is Brahma, the Savior
 16. Water that has been poured over the Guru’s feet is the pilgrimage site, Gaya It is the holy banyan tree,it is Akshaya, and Prayag, the meeting place of the sacred Ganges, Yamuna, and Saraswati Rivers Salutations again and again to the Guru
 17. Always lovingly recollect the Guru’s Divine form, constantly repeat the mantra the Guru has given Follow the Guru’s guidance with your mind absorbed on nothing other than the Guru
 18. The Supreme Knowledge that resides in the mouth of the Guru can be attained by the Guru’s grace alone Keep your Guru ever present in your heart, just as a devoted wife keeps her husband there
 19. With your heart absorbed in nothing but the Guru, let go of attachments to your status as student, spouse, parent, and to your social standing, fame, and cravings for accumulating wealth
 20. It is true that those who direct all thoughts to Me alone achieve the highest state This supreme state can also be attained by whole-hearted worship of the Guru – who is Siva manifest in human  form
 21. From every corner of the universe, declarations of knowledge burst forth from gods, their rivals, or from departed souls, but Supreme Knowledge resides on the tongue of the Guru, and through devotion to the Guru it is obtained
 22. Gu is the symbol for darkness; Ru, the remover of darkness The Guru is Supreme Knowledge indeed, the swallower of darkness
 23. Gu is the symbol for ignorance born of misperception; Ru is the Supreme Knowledge that destroys ignorance
 24. Thus, the feet of the Guru are the highest goal, even difficult for the gods to attain Indeed, even celestial musicians and their followers worship the Guru’s feet
 25. For them and for everyone, there is surely no truth higher than the Guru Therefore, the seeker of truth should
  offer seats, beds, clothes, ornaments, vehicles, and other things the Guru needs
 26. Offer anything that pleases the Guru More than that, offer your life () by continually serving the Guru in thought, word, and deed Prostrate fully in front of the Guru without the least reservation
 27. Dedicate your body, senses, and life force to the Guru When you consecrate everything you call yours – even your spouse and your very self – in the name of the Guru, it is blessed.
 28. O beautiful One! Do not hesitate to live for the sake of the Guru and the teachings Those who live for the pursuit of pleasures, should remember that the body is transitory, the residence of germs, foul waste, toxins, and phlegm – and is reduced to ashes in the end
 29. Those who venture onto the tree of this fleeting world of change sink into the ocean of torment at the end of their lives Salutations to the Guru, who surely saves all devotees from this fate
 30. The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru is Siva Indeed, the Guru is the Supreme Absolute To that Guru I offer my reverent salutations
 31. The Guru is the cause of the universe, the bridge to cross over the ocean of change, and the source of all knowledge Salutations to the Guru who is Siva
 32. Salutations to the Guru, who with the poultice of knowledge opens the eyes of one who is blinded by the darkness of ignorance
 33. The Guru, who is the father, mother, family and Divine Light of devotees, bestows realization of the limitations of worldly existence Salutations to the Guru
 34. My reverent salutations to the Guru who is the embodiment of the Absolute Truth, the Light by which that Truth is perceived, and whose Bliss reveals joy to all
 35. Salutations to the Guru, whose existence brings truth to all beings, through whose form the Divine light – like the light of the sun – shines on everyone, and in whose unconditional love, we come to love our family and all beings more and more
 36. Salutations to the Guru, by whom this world is illumined, who perceives all states of consciousness – waking, dreaming and dreamless sleep – but who cannot be perceived by the mind
 37. Salutations to the Guru who is Truth, whose knowledge of the universe sees through the illusory divisions that split it into fragments, and who perceives no distinction between the universe and the Self
 38. Those who say they don’t know the Absolute, know it Those who say they know the Absolute, know it not Salutations to the Guru whose mind is ever absorbed in the Absolute
 39. Salutations to the Guru, who is the cause of the universe although appearing as an effect In truth, the Guru is both the cause and effect
 40. Salutations to the Guru who reveals that this universe of countless forms is in fact, one undifferentiated whole – a play of cause and effect in which cause and effect are one
 41. Prostrations to the Guru whose lotus feet eradicate the suffering brought by duality and who always protects seekers from all misfortunes and calamities.
 42. If Siva is angry with you, the Guru can save you, but if the Guru becomes angry with you, even Siva cannot save you Therefore, by all means, take refuge in the Guru
 43. I offer my reverent praise and honor to the Guru’s radiant feet, where devotees’ speech, mind, and intellect dwell, and which are the supreme manifestations of Spirit and Nature
 44. The syllable ‘gu’ is that which is beyond the gunas – the subtle forces of Creation‘Ru’ is that which is beyond rupa – all forms in Creation The One who bestows the state beyond all forces and forms is said to be the Guru
 45. O Dear One! Though without three eyes, the Guru is Lord Siva, the witness of all Though without four arms, the Guru is Lord Vishnu, the Preserver Though without four faces, the Guru is Lord Brahma, the Creator This the scriptures declare
 46. I make these salutations with folded palms, to immerse myself in the ocean of mercy that is the Guru, because it is by the Guru’s grace that a being is liberated from this universe of ceaseless change and the ever turning wheel of birth and death
 47. The supreme form of the Guru is the nectar of immortality to one who has eyes of discrimination But, like the blind who cannot see the sunrise those who are idle, sluggish, or indifferent are unfortunate for they cannot perceive this Divine form
 48. O Dear One! Everyday and with all devotion, one should offer full prostrations in the direction where the holy feet of the Guru abide
 49. O Noble One! The wise and the learned always offer handfuls of the sweetest, most fragrant flowers in the direction of the revered and blessed one – the Guru – who is free, fully awakened, and the witness to the eternal drama of the creation and dissolution of the universe
 50. The Guru resides in the center of a sacred mandala surrounded by:
   • the Guru’s spiritual lineage
   • Siva, lord of the demi-gods and dissolver of the universe
   • the three holy mountains where reside the essence of the Divine Mother
   • the two principle qualities of the Supreme Lord: the power of manifestation and the power of self-awareness
   • the goddesses who destroy intolerance, limitation, selfishness, and ignorance
   • perfected saints and sages
   • the great heroes and heroines of renown:
    • who are triumphant in battle over evil
    • who lend their protection in the performance of sacred ritual
    • and who help overcome fear
  • the sounds that have the power to create
  • and the highest mantras.
  • Salutations to all those luminaries who attend the Guru.
 51. What is the use of undeveloped seekers spending so much time practicing hundreds of rounds of long deep breaths in order to regulate the life force? These exercises can be uncomfortable and are difficult to master Indeed, such unguided practice can disperse the life force, causing disorders Instead, just serve your Guru constantly and you will attain mastery over the life force naturally and spontaneously It will become regulated of its own accord
 52. To contemplate the form of your Guru is to contemplate infinite Siva Truly, whenever you utter your Guru’s name, it is the same as chanting the name of Lord Siva
 53. Even a few of the smallest specks of dust from the Guru’s feet form a bridge strong enough to cross the ocean of fleeting worldly existence That Supreme Guru we honor, serve, and worship
 54. Upon receiving the Guru’s benevolent grace, one should turn away from the ways born of ignorance, and humbly open one’s heart to the Highest Master to attain the most valued of wishes – Self-realization
 55. At the crown of the head – the gateway to Brahman – in the center of a bright lotus, illumined by a circle of moonlight, are the lotus feet of the Guru, which destroy the raging fires of worldly existence
 56. Reflect on the Guru as seated in the center of a thousand petaled-lotus at the heart of a sacred triangle The mantras of Brahma, Vishnu, and Siva ring out from its corners; that of the Transcendent Self, on either side
 57. The Guru’s glance creates all the worlds, makes everything flourish completely, and perceives the essence of all Holy Scriptures It perceives that wealth does not lead to liberation, and it purifies devotees of all deficiencies The Guru’s vision beholds the Self in the midst of ever-changing Nature and illumines the path to liberation
 58. The Guru’s glance is the pillar that supports the stage where all worlds are exhibited; it showers the nectar of compassion It is the sum total of creation, evolution, and dissolution The Guru’s glance creates past, present, and future, and bestows the vision of sat – chit – ananda: truth, knowledge, bliss absolute May the Guru’s Divine grace always be on me!
 59. O dear Parvati, I consider the word “Guru” to be the king of all mantras Pure as gold refined in fire, it has been thoroughly confirmed by reason, meditation, prayer, and intellect It protects one from death day and night
 60. The Guru moves, but is ever still; is far away, yet near; both inside as well as outside of all things
 61. Know that this is the consciousness the Guru experiences:
 62. “I have no birth, I am ageless, without beginning or end I am endless Consciousness and Bliss I am smaller than the smallest, larger than the largest.”
 63. “I am the supreme unseen primal cause, eternal, self-luminous, without taint and craving I exist beyond the limitations of space: immovable, blissful, imperishable.”
 64. Gain knowledge of the Guru’s divine nature through the revealed wisdom of the scriptures, direct perception born of a clear, focused mind, the revered teachings passed on by tradition, and by inference And by always being mindful of the Guru’s guidance
 65. O great soul Parvati! Seeing that holiness resides in You, I will speak to You now of the nature of the Guru, upon which one should always reflect
 66. Salutations to the Guru, who reveals this sacred universe in its fullness, permeated by all animate and inanimate objects
 67. Salutations to the Guru whose lotus feet are adorned with the most splendid jewels of wisdom from the highest scriptures; who is the sun whose light causes the lotus of knowledge to bloom into Self-realization
 68. By even a moment of loving remembrance of the Guru, wisdom arises spontaneously Without doubt, loving recollection of the Guru fulfills all goals Salutations to the Guru
 69. Salutations to the Guru, who is pure eternal consciousness and peace, who is without flaw, beyond the limitations of space and time, who is the primordial sound and the source of creation
 70. Truly, the Guru pervades all that changes and all that does not; all that is animate and all that is not Salutations to that Guru
 71. Salutations to the Guru, who, adorned with the garland of the Highest Truth, rides the power of knowledge, and brings enjoyment in this life as well as liberation
 72. Salutations to the Guru who incinerates the karma of countless lives through the power of Self-realization
 73. Salutations to the Guru There is no truth greater than the Guru There is no path of self-discipline greater than service to the Guru; no knowledge higher than knowledge of the Guru
 74. Cherish these thoughts while offering salutations to the Guru: My Guru is the support and protector of the universe and master of every plane of existence; my Self is the Self of all beings
 75. The root of meditation is the Guru’s form; the root of worship, the Guru’s feet; the root of mantra, the Guru’s word; the root of freedom, the Guru’s grace
 76. Salutations to the Guru who has no beginning but is the origin of all – the supreme transcendent deityThere is nothing higher than the Guru
 77. The merit gained through baths and other sacred activities in the holy waters of the seven seas can easily be attained in one-thousandth of a drop of water from the Guru’s feet
 78. If you alienate Siva – who is the remover of faults and ignorance – by your mistakes, the Guru will save you, but if you are alienated from the Guru, no one can save you Therefore, with all effort, take refuge in the Guru
 79. There is nothing higher than the Guru Indeed, the Guru is the entire universe comprised of the qualities of Brahma, Vishnu, and Siva Therefore, one should worship the Guru
 80. There is nothing higher than the Guru Through devotion to the Guru one attains knowledge as well as the wisdom that liberates Therefore, for those who tread the path of devotion, the Guru is the perfect object of contemplation
 81. Nothing exists which is higher than the Guru Indeed, the scriptures proclaim that if the mind meticulously analyzes every particle of Creation, it can never fathom the fullness of the Guru Truly, one should always venerate the Guru with thought and speech.
 82. It is purely by the Guru’s grace that Brahma, Vishnu, and Siva gain the capacity to guide the creation, sustenance, and dissolution of the universe Perfection comes by serving the Guru
 83. Sages, Gods, demigods, celestial musicians, spirits of the ancestors of the human race, sprites that attend the gods, and spirit-beings who exist to praise the gods do not know the proper manner of serving the Guru
 84. Like pots on a potter’s wheel, even ascetics, renunciates, and those with profound knowledge and self-discipline continue to spin in the emptiness of the world of change
 85. Departed spirits of ancestors, great heroes, seers, adepts who possess supernatural powers or who have achieved mastery over the senses and their objects – even gods, demigods and the celestial musicians who attend them, cannot be free from the cycle of birth, death, and rebirth if they turn their faces from serving the Guru
 86. O Supreme Goddess! Listen to the method of meditating on the Guru who bestows all joys, grants all pleasures and all worldly fulfillment, as well as liberation:
 87. I remember the Guru, who is Supreme Brahman I speak of the Guru, who is Supreme Brahman I bow to the Guru, who is Supreme Brahman I serve the Guru, who is Supreme Brahman
 88. I bow to the Truth-bearing Guru, who is the bliss of Brahman; who bestows the highest joy; who is one without a second; the embodiment of wisdom, beyond duality; who is infinite like the sky; who exemplifies the great Vedantic proclamations, such as ‘Thou art That;’ who is One, Eternal, Pure, Unshakable; the witness of all minds, beyond all changes; and who is free from the bonds of nature
 89. I bow to the Guru who is Brahman, eternal and pure, who is beyond perception and form and without taint, who is infinite knowledge, consciousness, and bliss
 90. Meditate on the divine form of the Guru, seated on a throne in the center of the lotus of the heartHere, at the axis of the womb of countless universes, the Guru, adorned with the jewel of Transcendental Consciousness, shines like the crescent moon dripping the nectar of immortality, and fulfills all righteous requests
 91. Visualize the Guru in white garments, anointed with pure fragrant ointment, and adorned with flowers and pearls With eyes that radiate joy, the Guru’s gentle smile is a treasure-house overflowing with graceTo the left, the Goddess Shakti abides Seated close by, her garment gently touches the Guru
 92. I always bow to the Guru, who exudes bliss, who is pure and bright, whose nature is knowledge, and who is awake to the true Self Lord of Yogis, adorable and worthy of worship, the Guru is the physician who cures the disease of the countless cycles of birth, death, and rebirth
 93. I bow to the Guru in whom the eternal cosmic processes of creation, sustenance, dissolution, regulation, and grace are present
 94. As you arise each morning, repeat the Guru’s mantra with your mind fixed at the crown of your head There, the Guru, the two-eyed, two-armed god of peace abides, seated on a white lotus, granting the boon of fearlessness
 95. There is nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru There is nothing greater than the Guru This is the doctrine of Siva, the teaching of Siva, the declaration of Siva This is the
  solemn word of Siva
 96. The Guru is Siva Without a doubt, the Guru is SivaThe Guru truly is SivaBe assured, the Guru is SivaBy my authority I proclaim this This is my teaching This is my doctrine This is my creed
 97. By meditating on the Guru in this manner, supreme knowledge bursts forth spontaneously Therefore, one should cultivate this understanding, “I am liberated by the grace of the Guru.”
 98. One should purify the mind by following the path shown by the Guru Do not cling to things that are transient, which you have imagined to be qualities of the Self
 99. The essential nature of objects, and the knower of objects – the mind – are worthy of being known One should reflect on the truth that objects of awareness and awareness are identical There is no other way to liberation
 100. O Great Goddess! Those who scorn the Guru even after hearing these teachings go to a place of dreadful torment for as long as the sun and moon exist
 101. Keep the Guru’s mantra, teachings, and spiritual presence in mind through the duration of every birth; indeed, until creation’s end One should never forget the Guru, even if one attains Self-realization
 102. Wise disciples should never utter what is not completely true or speak discourteously or with disrespect in front of the Guru
 103. Those who speak to the Guru with egoism or anger, or engage in arguments with the Guru, will lose what wisdom they have gained They will be reborn in a waterless land with no interest in the highest Truth, or as spirits who oppose the Truth or, who are adversaries of humanity
 104. O Parvati! The Guru protects one from malicious interference from envious ascetics, heretics, and even gods The Guru also safeguards one from fear at the time of death
 105. Even the gods, ascetics, and other beings that have the power to curse are powerless in the presence of the Guru There is no doubt that their malicious interference ends and they soon perish by the intervention of the Guru
 106. O Goddess! The two-syllable word, ‘Guru’ is the king of all mantras It is the essence of the highest scriptures and sacred wisdom, and leads to the highest state
 107. Indeed, those who are devoted servants of the Guru can be regarded as true renunciates even if they are ignorant of the scriptures All others are merely wearing renunciates’ robes
 108. Just as one lamp lights another, the Guru awakens knowledge of the eternal imperceptible Brahman, who appears as everything in creation, but is itself without form or attributes
 109. Perceive the joyous Self through the gift of the Guru’s grace Knowledge of the Self arises through this path
 110. I bow to the Guru who is the creative power of the universe and who permeates the entire the universe – all that moves and that is unmoving – from a blade of grass to the highest Self
 111. I always bow to the Guru who is Existence, Knowledge, and Bliss, who is beyond all multiplicity, eternal, complete, without form, without attributes, and who abides in the Self
 112. Meditate on the Guru, who is beyond all beyonds and the bestower of bliss, as residing in the center of your heart, pure and bright as crystal
 113. Have no doubt that as the image of a crystal is reflected in a mirror, so also, reflected in a tranquil, clear, and one-pointed mind is the bliss of the Self Experience this as, “That Supreme Bliss I am.’
 114. Listen as I describe the state that arises when meditating on the Self Reflect on it as all pervading knowledge and light, the size of a thumb, residing in the heart
 115. ‘I am beyond any efforts at conceptualization, I am not attainable by the mind, I am without name, form, and sound.’ O Parvati, know this as Brahman, one’s true nature
 116. As the fragrance of flowers and camphor is natural to them, as cold and heat are natural phenomena, so is eternity natural to Brahman
 117. Having become one with Brahman, one may abide anywhere, firm in that realization Just as larvae unfold their true nature as bees by incessantly meditating on the nature of a bee, one who meditates on the Guru as Brahman becomes Brahman
 118. Meditating on the Guru in this manner, the disciple becomes one with Brahman, and is liberated from pinda, pada, and rupa: the force of creation, the movement of the life force, and matter There is no doubt about this.
 119. Parvati then asked:
  O Great Lord, please further define for me pinda, pada, and rupa And what is beyond rupa? Please explain this to me, O Great Lord, Source of Bliss
 120. Siva said:
  Pinda is the latent power of evolution within; pada, is breath and the life force; and rupa is the subtle cause of all physical forms Beyond rupa is Brahman, the Pure
 121. O beautiful One! One experiences liberation when the Divine creative power within is fully awakened, when the life force becomes utterly still, and when one can hear within the mantra of the transcendent Self – Hamsa – repeating by itself One no longer identifies with the physical form and is liberated But those who go beyond even all these are truly free
 122. Having become one with all there is, one can perceive the highest Truth There is nothing greater than the highest All that exists has no other abode
 123. On having caught sight of the Highest Truth by the Guru’s grace, one should resolutely continue, maintain a tranquil, balanced mind, and completely let go of all cravings and attachments
 124. Whatever you acquire or do not acquire, whether it is great or small, enjoy it with a mind that is contented and without cravings
 125. The awakened ones say that having attained the all-knowing state, the embodied soul becomes one with everything Ever blissful and tranquil, such a one rejoices everywhere
 126. Moreover, wherever the knower of Brahman lives, that place becomes a vessel for all that is auspicious, good, and holy O Goddess! Thus I have described to you the characteristics of a liberated being
 127. I have also explained to you the proper course for knowing the true nature of the Guru And I have fully explained how devotion to, and meditation on, the Guru bestows liberation.
 128. O Great Self! I shall now speak of what can be accomplished by recitation of the Guru Gita This song is not meant for obtaining fleeting, worldly gains, but to bring the highest benefit to all beings in all the worlds
 129. Those who strive for worldly gain and who lack insight sink into the ocean of worldly limitations and transitory existence, but knowers of the Highest Truth are not bound by their actions, whatever they may be
 130. But if one reads or hears this Guru Gita with an attitude of devotion; or if one even makes a copy of it and offers it to another, it produces all fruits
 131. O Goddess, I have revealed to you the Song of the Guru, the essence of Pure Truth Without a doubt, regular repetition of this song destroys the disease of transitory existence
 132. Repeat the Guru Gita in which every letter, every sound, every syllable is imperishable, radiant, and powerful It is the highest of all mantras All other mantras are not worth even one-sixteenth part of one letter of the Guru Gita
 133. Infinite and endless are the rewards obtained by repeating the Guru Gita Bondage from all past wrongdoings is destroyed and all hardships come to an end There is no doubt about this
 134. It removes the fears of time and death, and all misfortune It erases the fear of ghosts, demons, evil spirits, thieves, and wild beasts
 135. It destroys powerful, resistant diseases, bestows all prosperity and makes perfection possible More importantly, it subdues ignorance Repeat it always
 136. Repeating it while seated on cloth brings lack; on stone, disease; on the earth, unhappiness; and on wood, it becomes useless.
 137. Repeating it while seated on a black deerskin, one attains knowledge; while on a tiger skin, the treasure of liberation Sitting on sacred kusha grass brings wisdom, and a seat of wool brings all attainments
 138. O Goddess, repeat this song with a one-pointed mind on an auspicious seat covered with a pure, spotless, wool blanket
 139. O Beloved, one should use a white seat for attaining peace, a red one for self control, a black one to eliminate malevolent spirits, and a yellow one to attract wealth.
 140. Repeat the Guru Gita facing North to attain peace, East for self-control Face South to destroy all adversities, West to attain prosperity
 141. The Guru Gita has the power to enthrall all creatures, and to liberate them from bondage One becomes the beloved of gods and rulers All planes of existence become one’s dominion
 142. It has the power to subdue harmful attributes while increasing beneficial ones; destroy the fruits of pain-bearing deeds while bringing forth the fruits of deeds that are painless
 143. It brings to perfection all righteous acts It removes the fear of the influences of the planets, destroys bad dreams and makes good dreams come true
 144. It bestows the highest peace under all circumstances, grants righteous children to the barren, averts widowhood, and brings good fortune
 145. It grants long life, good health, wealth, children, and grandchildren A widow who repeats the Guru Gita without selfish desire gains liberation
 146. Even if she repeats it while harboring desire, she obtains non-widowhood in the next birth All fears, suffering, and obstacles will be destroyed All malicious interference will be removed
 147. It brings tranquility where obstacles and torment once prevail edit grants prosperity, the fulfillment of virtuous desires, righteousness, and liberation Without a doubt, one definitely obtains all that one could desire
 148. The Guru Gita is the Wish-fulfilling Cow for those who desire objects, the Wish-fulfilling Tree for those who cherish all that can be imagined, and the Wish-fulfilling Gem for those disturbed by anxious thoughts The Guru Gita creates auspiciousness in every way, and for everyone
 149. For those whose goal is liberation, who repeat it daily, the radiance of liberation will be attained Those who repeat it desiring enjoyments will no doubt also attain the fruits of their desires
 150. The Guru Gita is repeated by devotees of the Divine Mother, the Sun-God, Lord Ganesha, Lord Vishnu, and
  Lord Siva O Goddess, it brings all attainments Without a doubt, this is the truth What I say is true
 151. O beautiful One! Now I shall describe the places to repeat it to achieve that which is longed for: at the sea, a riverbank, or in a temple of Lord Vishnu or Lord Siva
 152. Or in a temple devoted to the Divine Mother, in any place made holy by worship of the Divine, in an ashram, where cows reside, under the holy banyan or gooseberry trees, in a garden of holy basil plants
 153. Or in any pure, clean place, repeat the Guru Gita regularly with your mind focused and at peace
 154. By reciting this Guru Gita in a cremation ground or other places that inspire fear in most people, or near the root of a banyan or thorn-apple tree, or close to a mango tree, one gains success
 155. As children are cherished by their parents, so too are disciples loved and cared for by the Guru Even those who are ignorant or dull reach perfection in all righteous actions, initiations, vows, and challenging disciplines Others cannot
 156. The wise, who understand the nature of life, always bathe in the waters of the Guru Gita to wash away the impurities of this fleeting world of sense objects and desires, and to become free from the endless cycles of rebirth
 157. The one whose knowledge of the Absolute Truth is constant and complete is truly the Guru There is no doubt that wherever the Guru dwells becomes a holy place
 158. The Guru remains pure, holy, and immersed in Self-realization in every place Without a doubt, wherever the Guru stays, the multitude of gods also dwell
 159. Recite the Guru Gita while seated in a meditation posture, while lying down, walking, standing, speaking, riding a horse or elephant, whether attentive and with devotion, or distracted and without feeling
 160. One who always repeats the Guru Gita is pure of mind and wise By merely seeing such a one, rebirth is overcome
 161. Just as the water of a river merges with the water of the ocean, as milk perfectly merges with milk, clarified butter with clarified butter, the space within a pot with the space outside it, so too, the individual self merges with the Supreme Self
 162. In this manner, the individual self of the wise one merges with the Supreme Self Day and night, and in every location, the wise one delights in Oneness
 163. Thus, the Awakened One always dwells in Supreme Freedom, existing as the embodiment of devotion, and serving all
 164. O Parvati, all doubts are left behind Such a one, truly free, experiences both liberation and delight in this world The Goddess of Speech and Learning resides on the tip of the tongue of the realized soul
 165. There is no doubt that anyone who repeats the Guru Gita will attain all spiritual accomplishments, as well as worldly pleasures and liberation
 166. All I have said is the truth: the knowledge I have revealed is real and worthy of being followed O beautiful One, all I have said is true There is nothing like the Guru Gita Nothing like the Guru Gita.
 167. In all sacred traditions, God, the Absolute Reality, is One And to be steadfast in living a righteous life is one To faithfully live by these truths is the highest self-discipline But there is nothing higher than the Guru – no reality, no teaching, higher than the Guru
 168. Fortunate is the mother of one who has devotion to the Guru, fortunate is the father, and fortunate are the family and ancestors Blessed, too is the earth where the Guru dwells O Goddess, such devotion is truly rare
 169. The body, senses, vital life force, wealth, close and distant relatives, mother, father, family – O Goddess, have no doubt, the Guru is all these
 170. O Goddess! Mantra repetition, vows, and rigorous disciplines practiced through millions of births since the beginning of creation, only bear fruit the moment the Guru is satisfied
 171. Those who do not serve the Guru are unfortunate even with knowledge and powers gained through rigorous disciplines O beautiful One! This is the truth
 172. Brahma, Vishnu, Siva, divine seers, ancestors, and celestial musicians, singers of praise, and protectors of wealth even realized beings and great sages – none can succeed without the grace attained by serving the Guru
 173. Those who constantly abide in devotion to the Guru have reached the highest place of pilgrimageWithout such devotion, traveling to sacred sites serves no purposeO Goddess, all places of pilgrimage reside in the big toe of the Guru’s foot
 174. Abandon all unprincipled places, and all actions that do not bring spiritual growth, and recite the Guru Gita One attains endless rewards and spiritual victory
 175. It is not conducive to success to repeat this hymn in an environment that is inappropriate One attains inferior fruits By reciting the Guru Gita when undertaking a journey, or when facing danger from an enemy in battle, one attains success
 176. At death, it brings liberation For the devoted disciple, every endeavor at every location is completed
 177. This doctrine — mysterious, subtle, and hidden — that I have revealed to You, should not be disclosed casually to just anyone Protect it with every effort I have revealed it to You because you are dear to Me
 178. Our own divine sons, the gods, Lord Vishnu and others – they keep this in their minds but do not speak it aloud What I have taught you is true This teaching is true
 179. This doctrine should only be revealed to one whose mind is matured and fully ready to hear the truth

Also Read:

Guru Gita – Short Version Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment