Gita - Geetaa

Guru Gita – Short Version Lyrics in Oriya And Meaning

Guru Geetaa in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଗୀତା ଲଘୁ ॥ Short Version
॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଗୀତା ॥
॥ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକା ପଞ୍ଚକମ୍ ॥

ଓଁ ନମୋ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟୋ ନମଃ ପରେଭ୍ୟଃ ପରପାଦୁକାଭ୍ୟଃ ।
ଆଚାର୍ୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପାଦୁକାଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟଃ ॥

ଐଙ୍କାର ହ୍ରୀଙ୍କାର ରହସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ
ଶ୍ରୀଙ୍କାର ଗୂଢାର୍ଥମହାବିଭୂତ୍ୟା ॥ ୧ ॥

ଓଙ୍କାର ମର୍ମ ପ୍ରତିପାଦିନୀଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୨ ॥

ହୋତ୍ରାଗ୍ନି ହୌତ୍ରାଗ୍ନି ହବିଷ୍ୟହୋତ୍ର
ହୋମାଦି ସର୍ୱାକୃତି ଭାସମାନାମ୍ ।
ଯଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ବୋଧ ବିତାରିଣୀଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୩ ॥

କାମାଦି ସର୍ପବ୍ରଜ ଗାରୁଡାଭ୍ୟାଂ
ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ନିଧି ପ୍ରଦାଭ୍ୟାମ୍ ।
ବୋଧ ପ୍ରଦାଭ୍ୟାଂ ଦୃତମୋକ୍ଷଦାଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୪ ॥

ଅନନ୍ତ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ତାର
ନୌକାୟିତାଭ୍ୟାଂ ସ୍ଥିରଭକ୍ତିଦାଭ୍ୟାମ୍ ।
ଜାଡ୍ୟାବ୍ଧି ସଂଶୋଷଣ ବାଡବାଭ୍ୟାଂ
ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦୁକାଭ୍ୟାମ୍ ॥ ୫ ॥

॥ ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

॥ ଅଥ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଗୀତା ପ୍ରାରଂଭଃ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଶ୍ରୀସରସ୍ୱତ୍ୟୈ ନମଃ । ଶ୍ରୀଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ।
॥ ଓଁ ॥
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଗୀତା ସ୍ତୋତ୍ରମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ।
ଭଗବାନ୍ ସଦାଶିବ ଋଷିଃ ।
ନାନାବିଧାନି ଛନ୍ଦାଂସି ।
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପରମାତ୍ମା ଦେବତା ।
ହଂ ବୀଜମ୍ । ସଃ ଶକ୍ତିଃ । କ୍ରୋଂ କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ବିନିୟୋଗଃ ॥

॥ ଅଥ ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ହଂସାଭ୍ୟାଂ ପରିବୃତ୍ତପତ୍ରକମଲୈର୍ଦିବ୍ୟୈର୍ଜଗତ୍କାରଣୈର୍ –
ବିଶ୍ୱୋତ୍କୀର୍ଣମନେକଦେହନିଲୟୈଃ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦମାତ୍ମେଚ୍ଛୟା ।
ତଦ୍ଦ୍ୟୋତଂ ପଦଶାଂଭବଂ ତୁ ଚରଣଂ ଦୀପାଙ୍କୁରଗ୍ରାହିଣଂ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାକ୍ଷରବିଗ୍ରହଂ ଗୁରୁପଦଂ ଧ୍ୟାୟେଦ୍ୱିଭୁଂ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ॥

ମମ ଚତୁର୍ୱିଧପୁରୁଷାର୍ଥସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ବିନିୟୋଗଃ ।
॥ ଅଥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଗୀତା ॥

ସୂତ ଉବାଚ –
କୈଲାସ ଶିଖରେ ରମ୍ୟେ ଭକ୍ତିସନ୍ଧାନନାୟକମ୍ ।
ପ୍ରଣମ୍ୟ ପାର୍ୱତୀ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶଙ୍କରଂ ପର୍ୟପୃଚ୍ଛତ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀ ଦେବ୍ୟୁବାଚ –
ଓଁ ନମୋ ଦେବଦେବେଶ ପରାତ୍ପରଜଗଦ୍ଗୁରୋ ।
ସଦାଶିବ ମହାଦେବ ଗୁରୁଦୀକ୍ଷାଂ ପ୍ରଦେହି ମେ ॥ ୨ ॥

କେନ ମାର୍ଗେଣ ଭୋ ସ୍ୱାମିନ୍ ଦେହି ବ୍ରହ୍ମମୟୋ ଭବେତ୍ ।
ତ୍ୱଂ କୃପାଂ କୁରୁ ମେ ସ୍ୱାମିନ୍ ନମାମି ଚରଣୌ ତବ ॥ ୩ ॥

ଈଶ୍ୱର ଉବାଚ –
ମମରୂପାସି ଦେବି ତ୍ୱଂ ତ୍ୱତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ ବଦାମ୍ୟହମ୍ ।
ଲୋକୋପକାରକଃ ପ୍ରଶ୍ନୋ ନ କେନାପି କୃତଃ ପୁରା ॥ ୪ ॥

ଦୁର୍ଲଭଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ତଚ୍ଛୃଣୁଷ୍ୱ ବଦାମ୍ୟହମ୍ ।
ଗୁରୁଂ ବିନା ବ୍ରହ୍ମ ନାନ୍ୟତ୍ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବରାନନେ ॥ ୫ ॥

ବେଦଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣାନି ଇତିହାସାଦିକାନି ଚ ।
ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତ୍ରାଦିବିଦ୍ୟାଶ୍ଚ ସ୍ମୃତିରୁଚ୍ଚାଟନାଦିକମ୍ ॥ ୬ ॥

ଶୈବଶାକ୍ତାଗମାଦୀନି ଅନ୍ୟାନି ବିବିଧାନି ଚ ।
ଅପଭ୍ରଂଶକରାଣୀହ ଜୀବାନାଂ ଭ୍ରାନ୍ତଚେତସାମ୍ ॥ ୭ ॥

ଯଜ୍ଞୋ ବ୍ରତଂ ତପୋ ଦାନଂ ଜପସ୍ତୀର୍ଥଂ ତଥୈବ ଚ ।
ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱମବିଜ୍ଞାୟ ମୂଢାସ୍ତେ ଚରତେ ଜନାଃ ॥ ୮ ॥

ଗୁରୁର୍ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନୋ ନାନ୍ୟତ୍ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ନ ସଂଶୟଃ ।
ତଲ୍ଲାଭାର୍ଥଂ ପ୍ରୟତ୍ନସ୍ତୁ କର୍ତବ୍ୟୋ ହି ମନୀଷିଭିଃ ॥ ୯ ॥

ଗୂଢ ବିଦ୍ୟା ଜଗନ୍ମାୟା ଦେହେ ଚାଜ୍ଞାନସଂଭବା ।
ଉଦୟୋ ଯତ୍ପ୍ରକାଶେନ ଗୁରୁଶବ୍ଦେନ କଥ୍ୟତେ ॥ ୧୦ ॥

ସର୍ୱପାପବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ପାଦସେବନାତ୍ ।
ଦେହୀ ବ୍ରହ୍ମ ଭବେଦ୍ୟସ୍ମାତ୍ତ୍ୱତ୍କୃପାର୍ଥଂ ବଦାମି ତେ ॥ ୧୧ ॥

ଗୁରୁପାଦାଂବୁଜଂ ସ୍ମୃତ୍ୱା ଜଲଂ ଶିରସି ଧାରୟେତ୍ ।
ସର୍ୱତୀର୍ଥାବଗାହସ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଫଲଂ ନରଃ ॥ ୧୨ ॥

ଶୋଷଣଂ ପାପପଙ୍କସ୍ୟ ଦୀପନଂ ଜ୍ଞାନତେଜସାମ୍ ।
ଗୁରୁପାଦୋଦକଂ ସମ୍ୟକ୍ ସଂସାରାର୍ଣବତାରକମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଅଜ୍ଞାନମୂଲହରଣଂ ଜନ୍ମ କର୍ମ ନିବାରଣମ୍ ।
ଜ୍ଞାନବୈରାଗ୍ୟସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥଂ ଗୁରୁପାଦୋଦକଂ ପିବେତ୍ ॥ ୧୪ ॥

ଗୁରୋଃ ପାଦୋଦକଂ ପୀତ୍ୱା ଗୁରୋରୁଚ୍ଛିଷ୍ଟଭୋଜନମ୍ ।
ଗୁରୁମୂର୍ତେଃ ସଦା ଧ୍ୟାନଂ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରଂ ସଦା ଜପେତ୍ ॥ ୧୫ ॥

କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରଂ ତନ୍ନିବାସୋ ଜାହ୍ନବୀ ଚରଣୋଦକମ୍ ।
ଗୁରୁର୍ୱିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ତାରକଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଗୁରୋଃ ପାଦୋଦକଂ ଯତ୍ତୁ ଗୟାଽସୌ ସୋଽକ୍ଷୟୋ ବଟଃ ।
ତୀର୍ଥରାଜଃ ପ୍ରୟାଗଶ୍ଚ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ୟୈ ନମୋ ନମଃ ॥ ୧୭ ॥

ଗୁରୁମୂର୍ତିଂ ସ୍ମରେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଗୁରୁନାମ ସଦା ଜପେତ୍ ।
ଗୁରୋରାଜ୍ଞାଂ ପ୍ରକୁର୍ୱୀତ ଗୁରୋରନ୍ୟନ୍ନ ଭାବୟେତ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଗୁରୁବକ୍ତ୍ରସ୍ଥିତଂ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ ତତ୍ପ୍ରସାଦତଃ ।
ଗୁରୋର୍ଧ୍ୟାନଂ ସଦା କୁର୍ୟାତ୍କୁଲସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପତେର୍ୟଥା ॥ ୧୯ ॥

ସ୍ୱାଶ୍ରମଂ ଚ ସ୍ୱଜାତିଂ ଚ ସ୍ୱକୀର୍ତିପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ।
ଏତତ୍ସର୍ୱଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଗୁରୋରନ୍ୟନ୍ନ ଭାବୟେତ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତୟନ୍ତୋ ମାଂ ସୁଲଭଂ ପରମଂ ପଦମ୍ ।
ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ଗୁରୋରାରାଧନଂ କୁରୁ ॥ ୨୧ ॥

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେ ସ୍ଫୁଟବକ୍ତାରୋ ଦେବାଦ୍ୟସୁରପନ୍ନଗାଃ ।
ଗୁରୁବକ୍ତ୍ରସ୍ଥିତା ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଭକ୍ତ୍ୟା ତୁ ଲଭ୍ୟତେ ॥ ୨୨ ॥

ଗୁକାରସ୍ତ୍ୱନ୍ଧକାରଶ୍ଚ ରୁକାରସ୍ତେଜ ଉଚ୍ୟତେ ।
ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରାସକଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁରେବ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୨୩ ॥

ଗୁକାରଃ ପ୍ରଥମୋ ବର୍ଣୋ ମାୟାଦିଗୁଣଭାସକଃ ।
ରୁକାରୋ ଦ୍ୱିତୀୟୋ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ଭ୍ରାନ୍ତି ବିନାଶନମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଏବଂ ଗୁରୁପଦଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ଦେବାନାମପି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ।
ହାହା ହୂହୂ ଗଣୈଶ୍ଚୈବ ଗନ୍ଧର୍ୱୈଶ୍ଚ ପ୍ରପୂଜ୍ୟତେ ॥ ୨୫ ॥

ଧ୍ରୁବଂ ତେଷାଂ ଚ ସର୍ୱେଷାଂ ନାସ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୁରୋଃ ପରମ୍ ।
ଆସନଂ ଶୟନଂ ବସ୍ତ୍ରଂ ଭୂଷଣଂ ବାହନାଦିକମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ସାଧକେନ ପ୍ରଦାତବ୍ୟଂ ଗୁରୁସଂତୋଷକାରକମ୍ ।
ଗୁରୋରାରାଧନଂ କାର୍ୟଂ ସ୍ୱଜୀବିତ୍ୱଂ ନିବେଦୟେତ୍ ॥ ୨୭ ॥

କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ନିତ୍ୟମାରାଧୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ।
ଦୀର୍ଘଦଣ୍ଡଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ନିର୍ଲଜ୍ଜୋ ଗୁରୁସନ୍ନିଧୌ ॥ ୨୮ ॥

ଶରୀରମିନ୍ଦ୍ରିୟଂ ପ୍ରାଣାଂ ସଦ୍ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନିବେଦୟେତ୍ ।
ଆତ୍ମଦାରାଦିକଂ ସର୍ୱଂ ସଦ୍ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନିବେଦୟେତ୍ ॥ ୨୯ ॥

କୃମିକୀଟଭସ୍ମବିଷ୍ଠା ଦୁର୍ଗନ୍ଧିମଲମୂତ୍ରକମ୍ ।
ଶ୍ଲେଷ୍ମରକ୍ତଂ ତ୍ୱଚା ମାଂସଂ ବଞ୍ଚୟେନ୍ନ ବରାନନେ ॥ ୩୦ ॥

ସଂସାରବୃକ୍ଷମାରୂଢାଃ ପତନ୍ତୋ ନରକାର୍ଣବେ ।
ଯେନ ଚୈବୋଦ୍ଧୃତାଃ ସର୍ୱେ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୧ ॥

ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ୱିଷ୍ଣୁର୍ଗୁରୁର୍ଦେବୋ ମହେଶ୍ୱରଃ ।
ଗୁରୁରେବ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୨ ॥

ହେତବେ ଜଗତାମେବ ସଂସାରାର୍ଣବସେତବେ ।
ପ୍ରଭବେ ସର୍ୱବିଦ୍ୟାନାଂ ଶମ୍ଭବେ ଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୩ ॥

ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନଶଲାକୟା ।
ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମୀଲିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୪ ॥

ତ୍ୱଂ ପିତା ତ୍ୱଂ ଚ ମେ ମାତା ତ୍ୱଂ ବନ୍ଧୁସ୍ତ୍ୱଂ ଚ ଦେବତା ।
ସଂସାରପ୍ରତିବୋଧାର୍ଥଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୫ ॥

ଯତ୍ସତ୍ୟେନ ଜଗତ୍ସତ୍ୟଂ ଯତ୍ପ୍ରକାଶେନ ଭାତି ତତ୍ ।
ଯଦାନନ୍ଦେନ ନନ୍ଦନ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୬ ॥

ଯସ୍ୟ ସ୍ଥିତ୍ୟା ସତ୍ୟମିଦଂ ଯଦ୍ଭାତି ଭାନୁରୂପତଃ ।
ପ୍ରିୟଂ ପୁତ୍ରଦି ଯତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୭ ॥

ଯେନ ଚେତୟତେ ହୀଦଂ ଚିତ୍ତଂ ଚେତୟତେ ନ ଯମ୍ ।
ଜାଗ୍ରତ୍ସ୍ୱପ୍ନସୁଷୁପ୍ତ୍ୟାଦି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୮ ॥

ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଦିଦଂ ବିଶ୍ୱଂ ନ ଦୃଶ୍ୟଂ ଭିନ୍ନଭେଦତଃ ।
ସଦେକରୂପରୂପାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୩୯ ॥

ଯସ୍ୟାମତଂ ତସ୍ୟ ମତଂ ମତଂ ଯସ୍ୟ ନ ବେଦ ସଃ ।
ଅନନ୍ୟଭାବ ଭାବାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଯସ୍ୟ କାରଣରୂପସ୍ୟ କାର୍ୟରୂପେଣ ଭାତି ଯତ୍ ।
କାର୍ୟକାରଣରୂପାୟ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୪୧ ॥

ନାନାରୂପମିଦଂ ସର୍ୱଂ ନ କେନାପ୍ୟସ୍ତି ଭିନ୍ନତା ।
କାର୍ୟକାରଣତା ଚୈବ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୪୨ ॥

ଯଦଙ୍ଘ୍ରିକମଲଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତାପନିବାରକମ୍ ।
ତାରକଂ ସର୍ୱଦାଽପଦ୍ଭ୍ୟଃ ଶ୍ରୀଗୁରୁଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୪୩ ॥

ଶିବେ କ୍ରୁଦ୍ଧେ ଗୁରୁସ୍ତ୍ରାତା ଗୁରୌ କ୍ରୁଦ୍ଧେ ଶିବୋ ନ ହି ।
ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ଶ୍ରୀଗୁରୁଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୪୪ ॥

ବନ୍ଦେ ଗୁରୁପଦଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ବାଙ୍ମନଶ୍ଚିତ୍ତଗୋଚରମ୍
ଶ୍ୱେତରକ୍ତପ୍ରଭାଭିନ୍ନଂ ଶିବଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକଂ ପରମ୍ ॥ ୪୫ ॥

ଗୁକାରଂ ଚ ଗୁଣାତୀତଂ ରୁକାରଂ ରୂପବର୍ଜିତମ୍ ।
ଗୁଣାତୀତସ୍ୱରୂପଂ ଚ ଯୋ ଦଦ୍ୟାତ୍ସ ଗୁରୁଃ ସ୍ମୃତଃ ॥ ୪୬ ॥

ଅତ୍ରିନେତ୍ରଃ ସର୍ୱସାକ୍ଷୀ ଅଚତୁର୍ବାହୁରଚ୍ୟୁତଃ ।
ଅଚତୁର୍ୱଦନୋ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀଗୁରୁଃ କଥିତଃ ପ୍ରିୟେ ॥ ୪୭ ॥

ଅୟଂ ମୟାଞ୍ଜଲିର୍ବଦ୍ଧୋ ଦୟା ସାଗରବୃଦ୍ଧୟେ ।
ଯଦନୁଗ୍ରହତୋ ଜନ୍ତୁଶ୍ଚିତ୍ରସଂସାରମୁକ୍ତିଭାକ୍ ॥ ୪୮ ॥

ଶ୍ରୀଗୁରୋଃ ପରମଂ ରୂପଂ ବିବେକଚକ୍ଷୁଷୋଽମୃତମ୍ ।
ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଅନ୍ଧାଃ ସୂର୍ୟୋଦୟଂ ଯଥା ॥ ୪୯ ॥

ଶ୍ରୀନାଥଚରଣଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ଯସ୍ୟାଂ ଦିଶି ବିରାଜତେ ।
ତସ୍ୟୈ ଦିଶେ ନମସ୍କୁର୍ୟାଦ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନଂ ପ୍ରିୟେ ॥ ୫୦ ॥

ତସ୍ୟୈ ଦିଶେ ସତତମଞ୍ଜଲିରେଷ ଆର୍ୟେ
ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟତେ ମୁଖରିତୋ ମଧୁପୈର୍ବୁଧୈଶ୍ଚ ।
ଜାଗର୍ତି ଯତ୍ର ଭଗବାନ୍ଗୁରୁଚକ୍ରବର୍ତୀ
ବିଶ୍ୱୋଦୟ ପ୍ରଲୟନାଟକନିତ୍ୟସାକ୍ଷୀ ॥ ୫୧ ॥

ଶ୍ରୀନାଥାଦି ଗୁରୁତ୍ରୟଂ ଗଣପତିଂ ପୀଠତ୍ରୟଂ ଭୈରବଂ
ସିଦ୍ଧୌଘଂ ବଟୁକତ୍ରୟଂ ପଦୟୁଗଂ ଦୂତୀକ୍ରମଂ ମଣ୍ଡଲମ୍ ।
ବୀରାନ୍ଦ୍ୱ୍ୟଷ୍ଟଚତୁଷ୍କ ଷଷ୍ଟି ନବକଂ ବୀରାବଲୀ ପଞ୍ଚକଂ
ଶ୍ରୀମନ୍ମାଲିନିମନ୍ତ୍ରରାଜସହିତଂ ବନ୍ଦେ ଗୁରୋର୍ମଣ୍ଡଲମ୍ ॥ ୫୨ ॥

ଅଭ୍ୟସ୍ତୈଃ ସକଲୈଃ ସୁଦୀର୍ଘମନିଲୈର୍ୱ୍ୟାଧିପ୍ରଦୈର୍ଦୁଷ୍କରୈଃ
ପ୍ରାଣାୟାମଶତୈରନେକକରଣୈର୍ଦୁଃଖାତ୍ମକୈର୍ଦୁର୍ଜୟୈଃ ।
ଯସ୍ମିନ୍ନଭ୍ୟୁଦିତେ ବିନଶ୍ୟତି ବଲୀ ବାୟୁଃ ସ୍ୱୟଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ପ୍ରାପ୍ତୁଂ ତତ୍ସହଜଂ ସ୍ୱଭାବମନିଶଂ ସେବଧ୍ୱମେକଂ ଗୁରୁମ୍ ॥ ୫୩ ॥

ସ୍ୱଦେଶିକସ୍ୟୈବ ଶରୀରଚିନ୍ତନଂ
ଭବେଦନନ୍ତସ୍ୟ ଶିବସ୍ୟ ଚିନ୍ତନମ୍ ।
ସ୍ୱଦେଶିକସ୍ୟୈବ ଚ ନାମକୀର୍ତନଂ
ଭବେଦନନ୍ତସ୍ୟ ଶିବସ୍ୟ କୀର୍ତନମ୍ ॥ ୫୪ ॥

ଯତ୍ପାଦରେଣୁକଣିକା କାପି ସଂସାରବାରିଧେଃ ।
ସେତୁବନ୍ଧାୟତେ ନାଥଂ ଦେଶିକଂ ତମୁପାସ୍ମହେ ॥ ୫୫ ॥

ଯସ୍ମାଦନୁଗ୍ରହଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ମହଦଜ୍ଞାନମୁତ୍ସୃଜେତ୍ ।
ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଦେଶିକେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଶ୍ଚାଭୀଷ୍ଟସିଦ୍ଧୟେ ॥ ୫୬ ॥

ପାଦାବ୍ଜଂ ସର୍ୱସଂସାରଦାବାନଲବିନାଶକମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ସିତାମ୍ଭୋଜମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲେ ॥ ୫୭ ॥

ଅକଥାଦିତ୍ରିରେଖାବ୍ଜେ ସହସ୍ରଦଲମଣ୍ଡଲେ ।
ହଂସପାର୍ଶ୍ୱତ୍ରିକୋଣେ ଚ ସ୍ମରେତ୍ତନ୍ମଧ୍ୟଗଂ ଗୁରୁମ୍ ॥ ୫୮ ॥

ସକଲଭୁବନସୃଷ୍ଟିଃ କଲ୍ପିତାଶେଷପୁଷ୍ଟିଃ
ନିଖିଲନିଗମଦୃଷ୍ଟିଃ ସମ୍ପଦାଂ ବ୍ୟର୍ଥଦୃଷ୍ଟିଃ ।
ଅବଗୁଣପରିମାର୍ଷ୍ଟିସ୍ତତ୍ପଦାର୍ଥୈକଦୃଷ୍ଟିଃ
ଭବ ଗୁଣପରମେଷ୍ଟିର୍ମୋକ୍ଷମାର୍ଗୈକଦୃଷ୍ଟିଃ ॥ ୫୯ ॥

ସକଲଭୁବନରଙ୍ଗସ୍ଥାପନା ସ୍ତମ୍ଭୟଷ୍ଟିଃ
ସକରୁଣରସବୃଷ୍ଟିସ୍ତତ୍ତ୍ୱମାଲାସମଷ୍ଟିଃ ।
ସକଲସମୟସୃଷ୍ଟିଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଦୃଷ୍ଟିର୍-
ନିବସତୁ ମୟି ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୀଗୁରୋର୍ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଃ ॥ ୬୦ ॥

ଅଗ୍ନିଶୁଦ୍ଧସମଂ ତାତ ଜ୍ୱାଲା ପରିଚକାଧିୟା ।
ମନ୍ତ୍ରରାଜମିମଂ ମନ୍ୟେଽହର୍ନିଶଂ ପାତୁ ମୃତ୍ୟୁତଃ ॥ ୬୧ ॥

ତଦେଜତି ତନ୍ନୈଜତି ତଦ୍ଦୂରେ ତତ୍ସମୀପକେ ।
ତଦନ୍ତରସ୍ୟ ସର୍ୱସ୍ୟ ତଦୁ ସର୍ୱସ୍ୟ ବାହ୍ୟତଃ ॥ ୬୨ ॥

ଅଜୋଽହମଜରୋଽହଂ ଚ ଅନାଦିନିଧନଃ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ଅବିକାରଶ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଣୀୟାନ୍ମହତୋ ମହାନ୍ ॥ ୬୩ ॥

ଅପୂର୍ୱାଣାଂ ପରଂ ନିତ୍ୟଂ ସ୍ୱୟଂଜ୍ୟୋତିର୍ନିରାମୟମ୍ ।
ବିରଜଂ ପରମାକାଶଂ ଧ୍ରୁବମାନନ୍ଦମବ୍ୟଯମ୍ ॥ ୬୪ ॥

ଶ୍ରୁତିଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମୈତିହ୍ୟମନୁମାନଶ୍ଚତୁଷ୍ଟୟମ୍ ।
ଯସ୍ୟ ଚାତ୍ମତପୋ ବେଦ ଦେଶିକଂ ଚ ସଦା ସ୍ମରେତ୍ ॥ ୬୫ ॥

ମନୁଞ୍ଚ ଯଦ୍ଭବଂ କାର୍ୟଂ ତଦ୍ୱଦାମି ମହାମତେ ।
ସାଧୁତ୍ୱଂ ଚ ମୟା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତ୍ୱୟି ତିଷ୍ଠତି ସାଂପ୍ରତମ୍ ॥ ୬୬ ॥

ଅଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଲାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରମ୍ ।
ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୭ ॥

ସର୍ୱଶ୍ରୁତିଶିରୋରତ୍ନବିରାଜିତପଦାମ୍ବୁଜଃ ।
ବେଦାନ୍ତାମ୍ବୁଜସୂର୍ୟୋ ଯସ୍ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୮ ॥

ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣମାତ୍ରେଣ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ଯ ଏବ ସର୍ୱ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୬୯ ॥

ଚୈତନ୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଶାନ୍ତଂ ବ୍ୟୋମାତୀତଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ।
ନାଦବିନ୍ଦୁକଲାତୀତଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ସ୍ଥାବରଂ ଜଙ୍ଗମଂ ଚୈବ ତଥା ଚୈବ ଚରାଚରମ୍ ।
ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଜଗତ୍ସର୍ୱଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୧ ॥

ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିସମାରୂଢସ୍ତତ୍ତ୍ୱମାଲା ବିଭୂଷିତଃ ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାତା ଯସ୍ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୨ ॥

ଅନେକଜନ୍ମସମ୍ପ୍ରାପ୍ତସର୍ୱକର୍ମବିଦାହିନେ ।
ସ୍ୱାତ୍ମଜ୍ଞାନପ୍ରଭାବେଣ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୩ ॥

ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ତପଃ ।
ତତ୍ତ୍ୱଂ ଜ୍ଞାନାତ୍ପରଂ ନାସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୪ ॥

ମନ୍ନାଥଃ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥୋ ମଦ୍ଗୁରୁସ୍ତ୍ରିଜଗଦ୍ଗୁରୁଃ ।
ମମାତ୍ମା ସର୍ୱଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୫ ॥

ଧ୍ୟାନମୂଲଂ ଗୁରୋର୍ମୂର୍ତିଃ ପୂଜାମୂଲଂ ଗୁରୋଃ ପଦମ୍ ।
ମନ୍ତ୍ରମୂଲଂ ଗୁରୋର୍ୱାକ୍ୟଂ ମୋକ୍ଷମୂଲଂ ଗୁରୋଃ କୃପା ॥ ୭୬ ॥

ଗୁରୁରାଦିରନାଦିଶ୍ଚ ଗୁରୁଃ ପରମଦୈବତମ୍ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥ ୭୭ ॥

ସପ୍ତସାଗରପର୍ୟନ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ନାନାଦିକଂ ଫଲମ୍ ।
ଗୁରୋରଙ୍ଘ୍ରିପୟୋବିନ୍ଦୁସହସ୍ରାଂଶେ ନ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥ ୭୮ ॥

ହରୌ ରୁଷ୍ଟେ ଗୁରୁସ୍ତ୍ରାତା ଗୁରୌ ରୁଷ୍ଟେ ନ କଶ୍ଚନ ।
ତସ୍ମାତ୍ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ଶ୍ରୀଗୁରୁଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜେତ୍ ॥ ୭୯ ॥

ଗୁରୁରେବ ଜଗତ୍ସର୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁଶିବାତ୍ମକମ୍ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ସମ୍ପୂଜୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୮୦ ॥

ଜ୍ଞାନଂ ବିଜ୍ଞାନସହିତଂ ଲଭ୍ୟତେ ଗୁରୁଭକ୍ତିତଃ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ଧ୍ୟେୟୋଽସୌ ଗୁରୁମାର୍ଗିଭିଃ ॥ ୮୧ ॥

ଯସ୍ମାତ୍ପରତରଂ ନାସ୍ତି ନେତି ନେତୀତି ବୈ ଶ୍ରୁତିଃ ।
ମନସା ବଚସା ଚୈବ ନିତ୍ୟମାରାଧୟେଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୮୨ ॥

ଗୁରୋଃ କୃପା ପ୍ରସାଦେନ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁସଦାଶିବାଃ ।
ସମର୍ଥାଃ ପ୍ରଭବାଦୌ ଚ କେବଲଂ ଗୁରୁସେବୟା ॥ ୮୩ ॥

ଦେବକିନ୍ନରଗନ୍ଧର୍ୱାଃ ପିତରୋ ଯକ୍ଷଚାରଣାଃ ।
ମୁନୟୋଽପି ନ ଜାନନ୍ତି ଗୁରୁଶୁଶ୍ରୂଷଣେ ବିଧିମ୍ ॥ ୮୪ ॥

ମହାହଙ୍କାରଗର୍ୱେଣ ତପୋବିଦ୍ୟାବଲାନ୍ୱିତାଃ ।
ସଂସାରକୁହରାବର୍ତେ ଘଟୟନ୍ତ୍ରେ ଯଥା ଘଟାଃ ॥ ୮୫ ॥

ନ ମୁକ୍ତା ଦେବଗନ୍ଧର୍ୱାଃ ପିତରୋ ଯକ୍ଷକିନ୍ନରାଃ ।
ଋଷୟଃ ସର୍ୱସିଦ୍ଧାଶ୍ଚ ଗୁରୁସେବା ପରାଙ୍ମୁଖାଃ ॥ ୮୬ ॥

ଧ୍ୟାନଂ ଶୃଣୁ ମହାଦେବି ସର୍ୱାନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକମ୍ ।
ସର୍ୱସୌଖ୍ୟକରଂ ନିତ୍ୟଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିବିଧାୟକମ୍ ॥ ୮୭ ॥

ଶ୍ରୀମତ୍ପରବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ସ୍ମରାମି
ଶ୍ରୀମତ୍ପରବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ବଦାମି ।
ଶ୍ରୀମତ୍ପରବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ନମାମି
ଶ୍ରୀମତ୍ପରବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଂ ଭଜାମି ॥ ୮୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମସୁଖଦଂ କେବଲଂ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତିଂ
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ଗଗନସଦୃଶଂ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦିଲକ୍ଷ୍ୟମ୍ ।
ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଲମଚଲଂ ସର୍ୱଧୀସାକ୍ଷିଭୂତଂ
ଭାବାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣରହିତଂ ସଦ୍ଗୁରୁଂ ତଂ ନମାମି ॥ ୮୯ ॥

ନିତ୍ୟଂ ଶୁଦ୍ଧଂ ନିରାଭାସଂ ନିରାକାରଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ।
ନିତ୍ୟବୋଧଂ ଚିଦାନନ୍ଦଂ ଗୁରୁଂ ବ୍ରହ୍ମ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୯୦ ॥

ହୃଦମ୍ବୁଜେ କର୍ଣିକମଧ୍ୟସଂସ୍ଥେ
ସିଂହାସନେ ସଂସ୍ଥିତଦିବ୍ୟମୂର୍ତିମ୍ ।
ଧ୍ୟାୟେଦ୍ଗୁରୁଂ ଚନ୍ଦ୍ରକଲାପ୍ରକାଶଂ
ଚିତ୍ପୁସ୍ତକାଭୀଷ୍ଟବରଂ ଦଧାନମ୍ ॥ ୯୧ ॥

ଶ୍ୱେତାମ୍ବରଂ ଶ୍ୱେତବିଲେପପୁଷ୍ପଂ
ମୁକ୍ତାବିଭୂଷଂ ମୁଦିତଂ ଦ୍ୱିନେତ୍ରମ୍ ।
ବାମାଙ୍କପୀଠସ୍ଥିତଦିବ୍ୟଶକ୍ତିଂ
ମନ୍ଦସ୍ମିତଂ ସାନ୍ଦ୍ରକୃପାନିଧାନମ୍ ॥ ୯୨ ॥

ଆନନ୍ଦମାନନ୍ଦକରଂ ପ୍ରସନ୍ନଂ
ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପଂ ନିଜବୋଧୟୁକ୍ତମ୍ ।
ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରମୀଡ୍ୟଂ ଭବରୋଗବୈଦ୍ୟଂ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୁରୁଂ ନିତ୍ୟମହଂ ନମାମି ॥ ୯୩ ॥

ଯସ୍ମିନ୍ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଧ୍ୱଂସନିଗ୍ରହାନୁଗ୍ରହାତ୍ମକମ୍ ।
କୃତ୍ୟଂ ପଞ୍ଚବିଧଂ ଶଶ୍ୱଦ୍ଭାସତେ ତଂ ନମାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୯୪ ॥

ପ୍ରାତଃ ଶିରସି ଶୁକ୍ଲାବ୍ଜେ ଦ୍ୱିନେତ୍ରଂ ଦ୍ୱିଭୁଜଂ ଗୁରୁମ୍ ।
ବରାଭୟଯୁତଂ ଶାନ୍ତଂ ସ୍ମରେତ୍ତଂ ନାମପୂର୍ୱକମ୍ ॥ ୯୫ ॥

ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ନ ଗୁରୋରଧିକଂ
ନ ଗୁରୋରଧିକଂ ନ ଗୁରୋରଧିକମ୍ ।
ଶିବଶାସନତଃ ଶିବଶାସନତଃ
ଶିବଶାସନତଃ ଶିବଶାସନତଃ ॥ ୯୬ ॥

ଇଦମେବ ଶିବଂ ତ୍ୱିଦମେବ ଶିବଂ
ତ୍ୱିଦମେବ ଶିବଂ ତ୍ୱିଦମେବ ଶିବମ୍ ।
ମମ ଶାସନତୋ ମମ ଶାସନତୋ
ମମ ଶାସନତୋ ମମ ଶାସନତଃ ॥ ୯୭ ॥

ଏବଂବିଧଂ ଗୁରୁଂ ଧ୍ୟାତ୍ୱା ଜ୍ଞାନମୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ତତ୍ସଦ୍ଗୁରୁପ୍ରସାଦେନ ମୁକ୍ତୋଽହମିତି ଭାବୟେତ୍ ॥ ୯୮ ॥

ଗୁରୁଦର୍ଶିତମାର୍ଗେଣ ମନଃଶୁଦ୍ଧିଂ ତୁ କାରୟେତ୍ ।
ଅନିତ୍ୟଂ ଖଣ୍ଡୟେତ୍ସର୍ୱଂ ଯତ୍କିଞ୍ଚିଦାତ୍ମଗୋଚରମ୍ ॥ ୯୯ ॥

ଜ୍ଞେୟଂ ସର୍ୱସ୍ୱରୂପଂ ଚ ଜ୍ଞାନଂ ଚ ମନ ଉଚ୍ୟତେ ।
ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞେୟସମଂ କୁର୍ୟାନ୍ ନାନ୍ୟଃ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱିତୀୟକଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଏବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ମହାଦେବି ଗୁରୁନିନ୍ଦାଂ କରୋତି ଯଃ ।
ସ ଯାତି ନରକଂ ଘୋରଂ ଯାବଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରଦିବାକରୌ ॥ ୧୦୧ ॥

ଯାବତ୍କଲ୍ପାନ୍ତକୋ ଦେହସ୍ତାବଦେବ ଗୁରୁଂ ସ୍ମରେତ୍ ।
ଗୁରୁଲୋପୋ ନ କର୍ତବ୍ୟଃ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦୋ ଯଦି ବା ଭବେତ୍ ॥ ୧୦୨ ॥

ହୁଙ୍କାରେଣ ନ ବକ୍ତବ୍ୟଂ ପ୍ରାଜ୍ଞୈଃ ଶିଷ୍ୟୈଃ କଥଞ୍ଚନ ।
ଗୁରୋରଗ୍ରେ ନ ବକ୍ତବ୍ୟମସତ୍ୟଂ ଚ କଦାଚନ ॥ ୧୦୩ ॥

ଗୁରୁଂ ତ୍ୱଂକୃତ୍ୟ ହୁଂକୃତ୍ୟ ଗୁରୁଂ ନିର୍ଜିତ୍ୟ ବାଦତଃ ।
ଅରଣ୍ୟେ ନିର୍ଜଲେ ଦେଶେ ସ ଭବେଦ୍ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସଃ ॥ ୧୦୪ ॥

ମୁନିଭିଃ ପନ୍ନଗୈର୍ୱାଽପି ସୁରୈର୍ୱା ଶାପିତୋ ଯଦି ।
କାଲମୃତ୍ୟୁଭୟାଦ୍ୱାପି ଗୁରୂ ରକ୍ଷତି ପାର୍ୱତି ॥ ୧୦୫ ॥

ଅଶକ୍ତା ହି ସୁରାଦ୍ୟାଶ୍ଚ ଅଶକ୍ତା ମୁନୟସ୍ତଥା ।
ଗୁରୁଶାପେନ ତେ ଶୀଘ୍ରଂ କ୍ଷୟଂ ଯାନ୍ତି ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୦୬ ॥

ମନ୍ତ୍ରରାଜମିଦଂ ଦେବି ଗୁରୁରିତ୍ୟକ୍ଷରଦ୍ୱୟମ୍ ।
ସ୍ମୃତିବେଦାର୍ଥବାକ୍ୟେନ ଗୁରୁଃ ସାକ୍ଷାତ୍ପରଂ ପଦମ୍ ॥ ୧୦୭ ॥

ଶ୍ରୁତିସ୍ମୃତୀ ଅବିଜ୍ଞାୟ କେବଲଂ ଗୁରୁସେବକାଃ ।
ତେ ବୈ ସଂନ୍ୟାସିନଃ ପ୍ରୋକ୍ତା ଇତରେ ବେଷଧାରିଣଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ନିତ୍ୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ବୋଧୟେତ୍ ପରମ୍ ।
ସର୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିରାଭାସଂ ଦୀପୋ ଦୀପାନ୍ତରଂ ଯଥା ॥ ୧୦୯ ॥

ଗୁରୋଃ କୃପାପ୍ରସାଦେନ ଆତ୍ମାରାମଂ ନିରୀକ୍ଷୟେତ୍ ।
ଅନେନ ଗୁରୁମାର୍ଗେଣ ସ୍ୱାତ୍ମଜ୍ଞାନଂ ପ୍ରବର୍ତତେ ॥ ୧୧୦ ॥

ଆବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତଂବପର୍ୟନ୍ତଂ ପରମାତ୍ମସ୍ୱରୂପକମ୍ ।
ସ୍ଥାବରଂ ଜଙ୍ଗମଂ ଚୈବ ପ୍ରଣମାମି ଜଗନ୍ମୟମ୍ ॥ ୧୧୧ ॥

ବନ୍ଦେଽହଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଂ ଭେଦାତୀତଂ ସଦା ଗୁରୁମ୍ ।
ନିତ୍ୟଂ ପୂର୍ଣଂ ନିରାକାରଂ ନିର୍ଗୁଣଂ ସ୍ୱାତ୍ମସଂସ୍ଥିତମ୍ ॥ ୧୧୨ ॥

ପରାତ୍ପରତରଂ ଧ୍ୟେୟଂ ନିତ୍ୟମାନନ୍ଦକାରକମ୍ ।
ହୃଦୟାକାଶମଧ୍ୟସ୍ଥଂ ଶୁଦ୍ଧସ୍ଫଟିକସନ୍ନିଭମ୍ ॥ ୧୧୩ ॥

ସ୍ଫଟିକପ୍ରତିମାରୂପଂ ଦୃଶ୍ୟତେ ଦର୍ପଣେ ଯଥା ।
ତଥାତ୍ମନି ଚିଦାକାରମାନନ୍ଦଂ ସୋଽହମିତ୍ୟୁତ ॥ ୧୧୪ ॥

ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠମାତ୍ରପୁରୁଷଂ ଧ୍ୟାୟତଶ୍ଚିନ୍ମୟଂ ହୃଦି ।
ତତ୍ର ସ୍ଫୁରତି ଭାବୋ ଯଃ ଶୃଣୁ ତଂ କଥୟାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୧୫ ॥

ଅଗୋଚରଂ ତଥାଽଗମ୍ୟଂ ନାମରୂପବିବର୍ଜିତମ୍ ।
ନିଃଶବ୍ଦଂ ତଦ୍ୱିଜାନୀୟାତ୍ ସ୍ୱଭାବଂ ବ୍ରହ୍ମ ପାର୍ୱତି ॥ ୧୧୬ ॥

ଯଥା ଗନ୍ଧଃ ସ୍ୱଭାବେନ କର୍ପୂରକୁସୁମାଦିଷୁ ।
ଶୀତୋଷ୍ଣାଦି ସ୍ୱଭାବେନ ତଥା ବ୍ରହ୍ମ ଚ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ॥ ୧୧୭ ॥

ସ୍ୱୟଂ ତଥାବିଧୋ ଭୂତ୍ୱା ସ୍ଥାତବ୍ୟଂ ଯତ୍ରକୁତ୍ରଚିତ୍ ।
କୀଟଭ୍ରମରବତ୍ତତ୍ର ଧ୍ୟାନଂ ଭବତି ତାଦୃଶମ୍ ॥ ୧୧୮ ॥

ଗୁରୁଧ୍ୟାନଂ ତଥା କୃତ୍ୱା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମମୟୋ ଭବେତ୍ ।
ପିଣ୍ଡେ ପଦେ ତଥା ରୂପେ ମୁକ୍ତୋଽସୌ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ଶ୍ରୀ ପାର୍ୱତ୍ୟୁବାଚ –
ପିଣ୍ଡଂ କିଂ ତୁ ମହାଦେବ ପଦଂ କିଂ ସମୁଦାହୃତମ୍ ।
ରୂପାତୀତଂ ଚ ରୂପଂ କିମେତଦାଖ୍ୟାହି ଶଙ୍କର ॥ ୧୨୦ ॥

ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଉବାଚ –
ପିଣ୍ଡଂ କୁଣ୍ଡଲିନୀଶକ୍ତିଃ ପଦଂ ହଂସମୁଦାହୃତମ୍ ।
ରୂପଂ ବିନ୍ଦୁରିତି ଜ୍ଞେୟଂ ରୂପାତୀତଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ॥ ୧୨୧ ॥

ପିଣ୍ଡେ ମୁକ୍ତା ପଦେ ମୁକ୍ତା ରୂପେ ମୁକ୍ତା ବରାନନେ ।
ରୂପାତୀତେ ତୁ ଯେ ମୁକ୍ତାସ୍ତେ ମୁକ୍ତା ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୧୨୨ ॥

ସ୍ୱୟଂ ସର୍ୱମୟୋ ଭୂତ୍ୱା ପରଂ ତତ୍ତ୍ୱଂ ବିଲୋକୟେତ୍ ।
ପରାତ୍ପରତରଂ ନାନ୍ୟତ୍ ସର୍ୱମେତନ୍ନିରାଲୟମ୍ ॥ ୧୨୩ ॥

ତସ୍ୟାବଲୋକନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ସର୍ୱସଙ୍ଗବିବର୍ଜିତଃ ।
ଏକାକୀ ନିଃସ୍ପୃହଃ ଶାନ୍ତସ୍ତିଷ୍ଠାସେତ୍ତତ୍ପ୍ରସାଦତଃ ॥ ୧୨୪ ॥

ଲବ୍ଧଂ ବାଽଥ ନ ଲବ୍ଧଂ ବା ସ୍ୱଲ୍ପଂ ବା ବହୁଲଂ ତଥା ।
ନିଷ୍କାମେନୈବ ଭୋକ୍ତବ୍ୟଂ ସଦା ସଂତୁଷ୍ଟଚେତସା ॥ ୧୨୫ ॥

ସର୍ୱଜ୍ଞପଦମିତ୍ୟାହୁର୍ଦେହୀ ସର୍ୱମୟୋ ବୁଧାଃ ।
ସଦାନନ୍ଦଃ ସଦା ଶାନ୍ତୋ ରମତେ ଯତ୍ରକୁତ୍ରଚିତ୍ ॥ ୧୨୬ ॥

ଯତ୍ରୈବ ତିଷ୍ଠତେ ସୋଽପି ସ ଦେଶଃ ପୁଣ୍ୟଭାଜନମ୍ ।
ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଂ ଦେବି ତବାଗ୍ରେ କଥିତଂ ମୟା ॥ ୧୨୭ ॥

ଉପଦେଶସ୍ତଥା ଦେବି ଗୁରୁମାର୍ଗେଣ ମୁକ୍ତିଦଃ ।
ଗୁରୁଭକ୍ତିସ୍ତଥା ଧ୍ୟାନଂ ସକଲଂ ତବ କୀର୍ତିତମ୍ ॥ ୧୨୮ ॥

ଅନେନ ଯଦ୍ଭବେତ୍କାର୍ୟଂ ତଦ୍ୱଦାମି ମହାମତେ ।
ଲୋକୋପକାରକଂ ଦେବି ଲୌକିକଂ ତୁ ନ ଭାବୟେତ୍ ॥ ୧୨୯ ॥

ଲୌକିକାତ୍କର୍ମଣୋ ଯାନ୍ତି ଜ୍ଞାନହୀନା ଭବାର୍ଣବମ୍ ।
ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଭାବୟେତ୍ସର୍ୱଂ କର୍ମ ନିଷ୍କର୍ମ ଯତ୍କୃତମ୍ ॥ ୧୩୦ ॥

ଇଦଂ ତୁ ଭକ୍ତିଭାବେନ ପଠତେ ଶୃଣୁତେ ଯଦି ।
ଲିଖିତ୍ୱା ତତ୍ପ୍ରଦାତବ୍ୟଂ ତତ୍ସର୍ୱଂ ସଫଲଂ ଭବେତ୍ ॥ ୧୩୧ ॥

ଗୁରୁଗୀତାତ୍ମକଂ ଦେବି ଶୁଦ୍ଧତତ୍ତ୍ୱଂ ମୟୋଦିତମ୍ ।
ଭବବ୍ୟାଧିବିନାଶାର୍ଥଂ ସ୍ୱୟମେବ ଜପେତ୍ସଦା ॥ ୧୩୨ ॥

ଗୁରୁଗୀତାକ୍ଷରୈକଂ ତୁ ମନ୍ତ୍ରରାଜମିମଂ ଜପେତ୍ ।
ଅନ୍ୟେ ଚ ବିବିଧା ମନ୍ତ୍ରାଃ କଲାଂ ନାର୍ହନ୍ତି ଷୋଡଶୀମ୍ ॥ ୧୩୩ ॥

ଅନନ୍ତଫଲମାପ୍ନୋତି ଗୁରୁଗୀତାଜପେନ ତୁ ।
ସର୍ୱପାପପ୍ରଶମନଂ ସର୍ୱଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶନମ୍ ॥ ୧୩୪ ॥

କାଲମୃତ୍ୟୁଭୟହରଂ ସର୍ୱସଙ୍କଟନାଶନମ୍ ।
ଯକ୍ଷରାକ୍ଷସଭୂତାନାଂ ଚୋରବ୍ୟାଘ୍ରଭୟାପହମ୍ ॥ ୧୩୫ ॥

ମହାବ୍ୟାଧିହରଂ ସର୍ୱଂ ବିଭୂତିସିଦ୍ଧିଦଂ ଭବେତ୍ ।
ଅଥବା ମୋହନଂ ବଶ୍ୟଂ ସ୍ୱୟମେବ ଜପେତ୍ସଦା ॥ ୧୩୬ ॥

ବସ୍ତ୍ରାସନେ ଚ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଂ ପାଷାଣେ ରୋଗସଂଭବଃ ।
ମୋଦିନ୍ୟାଂ ଦୁଃଖମାପ୍ନୋତି କାଷ୍ଠେ ଭବତି ନିଷ୍ଫଲମ୍ ॥ ୧୩୭ ॥

କୃଷ୍ଣାଜିନେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିର୍ମୋକ୍ଷଶ୍ରୀ ବ୍ୟାଘ୍ରଚର୍ମଣି ।
କୁଶାସନେ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିଃ ସର୍ୱସିଦ୍ଧିସ୍ତୁ କଂବଲେ ॥ ୧୩୮ ॥

କୁଶୈର୍ୱା ଦୂର୍ୱୟା ଦେବି ଆସନେ ଶୁଭ୍ରକଂବଲେ ।
ଉପବିଶ୍ୟ ତତୋ ଦେବି ଜପେଦେକାଗ୍ରମାନସଃ ॥ ୧୩୯ ॥

ଧ୍ୟେୟଂ ଶୁକ୍ଲଂ ଚ ଶାନ୍ତ୍ୟର୍ଥଂ ବଶ୍ୟେ ରକ୍ତାସନଂ ପ୍ରିୟେ ।
ଅଭିଚାରେ କୃଷ୍ଣବର୍ଣଂ ପୀତବର୍ଣଂ ଧନାଗମେ ॥ ୧୪୦ ॥

ଉତ୍ତରେ ଶାନ୍ତିକାମସ୍ତୁ ବଶ୍ୟେ ପୂର୍ୱମୁଖୋ ଜପେତ୍ ।
ଦକ୍ଷିଣେ ମାରଣଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ପଶ୍ଚିମେ ଚ ଧନାଗମଃ ॥ ୧୪୧ ॥

ମୋହନଂ ସର୍ୱଭୂତାନାଂ ବନ୍ଧମୋକ୍ଷକରଂ ଭବେତ୍ ।
ଦେବରାଜପ୍ରିୟକରଂ ସର୍ୱଲୋକବଶଂ ଭବେତ୍ ॥ ୧୪୨ ॥

ସର୍ୱେଷାଂ ସ୍ତଂଭନକରଂ ଗୁଣାନାଂ ଚ ବିବର୍ଧନମ୍ ।
ଦୁଷ୍କର୍ମନାଶନଂ ଚୈବ ସୁକର୍ମସିଦ୍ଧିଦଂ ଭବେତ୍ ॥ ୧୪୩ ॥

ଅସିଦ୍ଧଂ ସାଧୟେତ୍କାର୍ୟଂ ନବଗ୍ରହଭୟାପହମ୍ ।
ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନନାଶନଂ ଚୈବ ସୁସ୍ୱପ୍ନଫଲଦାୟକମ୍ ॥ ୧୪୪ ॥

ସର୍ୱଶାନ୍ତିକରଂ ନିତ୍ୟଂ ତଥା ବନ୍ଧ୍ୟାସୁପୁତ୍ରଦମ୍ ।
ଅବୈଧବ୍ୟକରଂ ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକଂ ସଦା ॥ ୧୪୫ ॥

ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ୱର୍ୟପୁତ୍ରପୌତ୍ରପ୍ରବର୍ଧନମ୍ ।
ଅକାମତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ଜପାନ୍ମୋକ୍ଷମବାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୪୬ ॥

ଅବୈଧବ୍ୟଂ ସକାମା ତୁ ଲଭତେ ଚାନ୍ୟଜନ୍ମନି ।
ସର୍ୱଦୁଃଖଭୟଂ ବିଘ୍ନଂ ନାଶୟେଚ୍ଛାପହାରକମ୍ ॥ ୧୪୭ ॥

ସର୍ୱବାଧାପ୍ରଶମନଂ ଧର୍ମାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷଦମ୍ ।
ଯଂ ଯଂ ଚିନ୍ତୟତେ କାମଂ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିଶ୍ଚିତମ୍ ॥ ୧୪୮ ॥

କାମିତସ୍ୟ କାମଧେନୁଃ କଲ୍ପନାକଲ୍ପପାଦପଃ ।
ଚିନ୍ତାମଣିଶ୍ଚିନ୍ତିତସ୍ୟ ସର୍ୱମଙ୍ଗଲକାରକମ୍ ॥ ୧୪୯ ॥

ମୋକ୍ଷହେତୁର୍ଜପେନ୍ନିତ୍ୟଂ ମୋକ୍ଷଶ୍ରିୟମବାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ଭୋଗକାମୋ ଜପେଦ୍ୟୋ ବୈ ତସ୍ୟ କାମଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୫୦ ॥

ଜପେଚ୍ଛାକ୍ତଶ୍ଚ ସୌରଶ୍ଚ ଗାଣପତ୍ୟଶ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବଃ ।
ଶୈବଶ୍ଚ ସିଦ୍ଧିଦଂ ଦେବି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୫୧ ॥

ଅଥ କାମ୍ୟଜପେ ସ୍ଥାନଂ କଥୟାମି ବରାନନେ ।
ସାଗରେ ବା ସରିତ୍ତୀରେଽଥବା ହରିହରାଲୟେ ॥ ୧୫୨ ॥

ଶକ୍ତିଦେବାଲୟେ ଗୋଷ୍ଠେ ସର୍ୱଦେବାଲୟେ ଶୁଭେ ।
ବଟେ ଚ ଧାତ୍ରୀମୂଲେ ବା ମଠେ ବୃନ୍ଦାବନେ ତଥା ॥ ୧୫୩ ॥

ପବିତ୍ରେ ନିର୍ମଲେ ସ୍ଥାନେ ନିତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନତୋଽପି ବା ।
ନିର୍ୱେଦନେନ ମୌନେନ ଜପମେତଂ ସମାଚରେତ୍ ॥ ୧୫୪ ॥

ଶ୍ମଶାନେ ଭୟଭୂମୌ ତୁ ବଟମୂଲାନ୍ତିକେ ତଥା ।
ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ଧୌତ୍ତରେ ମୂଲେ ଚୂତବୃକ୍ଷସ୍ୟ ସନ୍ନିଧୌ ॥ ୧୫୫ ॥

ଗୁରୁପୁତ୍ରୋ ବରଂ ମୂର୍ଖସ୍ତସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି ନାନ୍ୟଥା ।
ଶୁଭକର୍ମାଣି ସର୍ୱାଣି ଦୀକ୍ଷାବ୍ରତତପାଂସି ଚ ॥ ୧୫୬ ॥

ସଂସାରମଲନାଶାର୍ଥଂ ଭବପାଶନିବୃତ୍ତୟେ ।
ଗୁରୁଗୀତାମ୍ଭସି ସ୍ନାନଂ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞଃ କୁରୁତେ ସଦା ॥ ୧୫୭ ॥

ସ ଏବ ଚ ଗୁରୁଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ସଦା ସଦ୍ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ତମଃ ।
ତସ୍ୟ ସ୍ଥାନାନି ସର୍ୱାଣି ପବିତ୍ରାଣି ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୫୮ ॥

ସର୍ୱଶୁଦ୍ଧଃ ପବିତ୍ରୋଽସୌ ସ୍ୱଭାବାଦ୍ୟତ୍ର ତିଷ୍ଠତି ।
ତତ୍ର ଦେବଗଣାଃ ସର୍ୱେ କ୍ଷେତ୍ରେ ପୀଠେ ବସନ୍ତି ହି ॥ ୧୫୯ ॥

ଆସନସ୍ଥଃ ଶୟାନୋ ବା ଗଚ୍ଛଂସ୍ତିଷ୍ଠନ୍ ବଦନ୍ନପି ।
ଅଶ୍ୱାରୂଢୋ ଗଜାରୂଢଃ ସୁପ୍ତୋ ବା ଜାଗୃତୋଽପି ବା ॥ ୧୬୦ ॥

ଶୁଚିଷ୍ମାଂଶ୍ଚ ସଦା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଗୀତାଜପେନ ତୁ ।
ତସ୍ୟ ଦର୍ଶନମାତ୍ରେଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୧୬୧ ॥

ସମୁଦ୍ରେ ଚ ଯଥା ତୋୟଂ କ୍ଷୀରେ କ୍ଷୀରଂ ଘୃତେ ଘୃତମ୍ ।
ଭିନ୍ନେ କୁଂଭେ ଯଥାକାଶସ୍ତଥାତ୍ମା ପରମାତ୍ମନି ॥ ୧୬୨ ॥

ତଥୈବ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମନି ଲୀୟତେ ।
ଐକ୍ୟେନ ରମତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯତ୍ର ତତ୍ର ଦିବାନିଶମ୍ ॥ ୧୬୩ ॥

ଏବଂବିଧୋ ମହାମୁକ୍ତଃ ସର୍ୱଦା ବର୍ତତେ ବୁଧଃ ।
ତସ୍ୟ ସର୍ୱପ୍ରୟତ୍ନେନ ଭାବଭକ୍ତିଂ କରୋତି ଯଃ ॥ ୧୬୪ ॥

ସର୍ୱସନ୍ଦେହରହିତୋ ମୁକ୍ତୋ ଭବତି ପାର୍ୱତି ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦ୍ୱୟଂ ତସ୍ୟ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ଚ ସରସ୍ୱତୀ ॥ ୧୬୫ ॥

ଅନେନ ପ୍ରାଣିନଃ ସର୍ୱେ ଗୁରୁଗୀତା ଜପେନ ତୁ ।
ସର୍ୱସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି ଭୁକ୍ତିଂ ମୁକ୍ତିଂ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୬୬ ॥

ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ପୁନଃ ସତ୍ୟଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସାଙ୍ଖ୍ୟଂ ମୟୋଦିତମ୍ ।
ଗୁରୁଗୀତାସମଂ ନାସ୍ତି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବରାନନେ ॥ ୧୬୭ ॥

ଏକୋ ଦେବ ଏକଧର୍ମ ଏକନିଷ୍ଠା ପରଂ ତପଃ ।
ଗୁରୋଃ ପରତରଂ ନାନ୍ୟନ୍ନାସ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଂ ଗୁରୋଃ ପରମ୍ ॥ ୧୬୮ ॥

ମାତା ଧନ୍ୟା ପିତା ଧନ୍ୟୋ ଧନ୍ୟୋ ବଂଶଃ କୁଲଂ ତଥା ।
ଧନ୍ୟା ଚ ବସୁଧା ଦେବି ଗୁରୁଭକ୍ତିଃ ସୁଦୁର୍ଲଭା ॥ ୧୬୯ ॥

ଶରୀରମିନ୍ଦ୍ରିୟଂ ପ୍ରାଣାଶ୍ଚାର୍ଥଃ ସ୍ୱଜନବାନ୍ଧବାଃ ।
ମାତା ପିତା କୁଲଂ ଦେବି ଗୁରୁରେବ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୭୦ ॥

ଆକଲ୍ପଜନ୍ମନା କୋଟ୍ୟା ଜପବ୍ରତତପଃକ୍ରିୟାଃ ।
ତତ୍ସର୍ୱଂ ସଫଲଂ ଦେବି ଗୁରୁସଂତୋଷମାତ୍ରତଃ ॥ ୧୭୧ ॥

ବିଦ୍ୟାତପୋବଲେନୈବ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟାଶ୍ଚ ଯେ ନରାଃ ।
ଗୁରୁସେବାଂ ନ କୁର୍ୱନ୍ତି ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବରାନନେ ॥ ୧୭୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁମହେଶାଶ୍ଚ ଦେବର୍ଷିପିତୃକିନ୍ନରାଃ ।
ସିଦ୍ଧଚାରଣୟକ୍ଷାଶ୍ଚ ଅନ୍ୟେଽପି ମୁନୟୋ ଜନାଃ ॥ ୧୭୩ ॥

ଗୁରୁଭାବଃ ପରଂ ତୀର୍ଥମନ୍ୟତୀର୍ଥଂ ନିରର୍ଥକମ୍ ।
ସର୍ୱତୀର୍ଥାଶ୍ରୟଂ ଦେବି ପାଦାଙ୍ଗୁଷ୍ଠଂ ଚ ବର୍ତତେ ॥ ୧୭୪ ॥

ଜପେନ ଜୟମାପ୍ନୋତି ଚାନନ୍ତଫଲମାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ହୀନକର୍ମ ତ୍ୟଜନ୍ସର୍ୱଂ ସ୍ଥାନାନି ଚାଧମାନି ଚ ॥ ୧୭୫ ॥

ଜପଂ ହୀନାସନଂ କୁର୍ୱନ୍ହୀନକର୍ମଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ଗୁରୁଗୀତାଂ ପ୍ରୟାଣେ ବା ସଙ୍ଗ୍ରାମେ ରିପୁସଙ୍କଟେ ॥ ୧୭୬ ॥

ଜପଞ୍ଜୟମବାପ୍ନୋତି ମରଣେ ମୁକ୍ତିଦାୟକମ୍ ।
ସର୍ୱକର୍ମ ଚ ସର୍ୱତ୍ର ଗୁରୁପୁତ୍ରସ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ॥ ୧୭୭ ॥

ଇଦଂ ରହସ୍ୟଂ ନୋ ବାଚ୍ୟଂ ତବାଗ୍ରେ କଥିତଂ ମୟା ।
ସୁଗୋପ୍ୟଂ ଚ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ମମ ତ୍ୱଂ ଚ ପ୍ରିୟା ତ୍ୱିତି ॥ ୧୭୮ ॥

ସ୍ୱାମି ମୁଖ୍ୟଗଣେଶାଦି ବିଷ୍ଣ୍ୱାଦୀନାଂ ଚ ପାର୍ୱତି ।
ମନସାପି ନ ବକ୍ତବ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ସତ୍ୟଂ ବଦାମ୍ୟହମ୍ ॥ ୧୭୯ ॥

ଅତୀବପକ୍ୱଚିତ୍ତାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତିୟୁତାୟ ଚ ।
ପ୍ରବକ୍ତବ୍ୟମିଦଂ ଦେବି ମମାତ୍ମାଽସି ସଦା ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୮୦ ॥

ଅଭକ୍ତେ ବଞ୍ଚକେ ଧୂର୍ତେ ପାଖଣ୍ଡେ ନାସ୍ତିକେ ନରେ ।
ମନସାପି ନ ବକ୍ତବ୍ୟା ଗୁରୁଗୀତା କଦାଚନ ॥ ୧୮୧ ॥

ସଂସାରସାଗରସମୁଦ୍ଧରଣୈକମନ୍ତ୍ରଂ
ବ୍ରହ୍ମାଦିଦେବମୁନିପୂଜିତସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ରମ୍ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖଭବରୋଗବିନାଶମନ୍ତ୍ରଂ
ବନ୍ଦେ ମହାଭୟହରଂ ଗୁରୁରାଜମନ୍ତ୍ରମ୍ ॥ ୧୮୨ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀସ୍କଂଦପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଂଡେ ଈଶ୍ୱରପାର୍ୱତୀ ସଂବାଦେ ଗୁରୁଗୀତା ସମାପ୍ତ ॥

॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଦତ୍ତାତ୍ରେୟାର୍ପଣମସ୍ତୁ ॥

The Guru Gita

OM Hear now the hymn, The Guru Gita; sung by Lord Siva It sings the song of the Supreme Self manifesting as the Guru The mantras that are the source of all speech, power, and stabile strength are its foundation

Repeat this hymn each day to obtain the Guru’s grace

Opening Meditation:

Meditate on the Guru as seated in the crown of the head, surrounded by the sacred mantras, ham and sah, which abide in all beings and that are the cause of the universe

The Guru, the source of the universe, freely chooses to appear in living form on earth

Meditate on the feet of the Guru, who is Siva, who reveals the Supreme Truth as a lamp removes darkness, who is eternal, all pervasive, and who is the visible form of the Imperishable

I sing this song to fulfill the four great values of life: prosperity, enjoyment, righteousness, and liberation

 1. The Guru Gita Begins
  On the summit of Mount Kailash, the crest jewel of all mountains, the axis of devotion and abode of oneness, the Goddess Parvati, Siva’s royal wife, reverently bowed to Him and said
 2. Salutations to You, O Lord, God of gods, who is higher than the Highest O Guru of the universe, eternally Auspicious One! Great Lord, initiate me in the knowledge of the Guru
 3. Please teach me the surest way for the embodied soul to become one with the Absolute At Your feet I pray: show your compassionate grace to me
 4. Lord Siva replied:
  O dear Goddess, You are my very Self! Because I love You, I will speak Your question, which has never been asked before, will be helpful to all creation
 5. In the entire universe there is no knowledge more subtle and elusive Listen as I reveal this Truth to you: Apart from the Guru, there is no other Brahman O Beautiful One, what I say is true, it is the truth
 6. The wisdom of the highest scriptures, the doctrines of all sacred texts, the epics of the gods and wise sagas of life, the science of mantras, yantras, and so on, powerful incantations, the wisdom passed to each generation, the sacred teachings of those who worship the Absolute as Divine Father or Mother, and other revered works – all these doctrines and creeds only bring the downfall of those whose minds are restless and deluded
 7. Those who offer sacrificial rites, make vows, repeat mantras, or engage in penance, pilgrimages, or charity, still go adrift without knowing the nature of the Guru
 8. The Guru is not different from pure, unbounded consciousness, the Self This is the truth Without a doubt, this is the truth Knowing this, the wise ceaselessly strive to realize the true nature of the Guru
 9. For the embodied soul, knowledge of the Self is veiled by a false perception of the world born of ignorance The one by whose light Self-realization arises is known by the name, Guru
 10. All harmful desires and past deeds will be completely washed away by service at the feet of the GuruThus, the embodied soul becomes one with the Supreme Have no doubt – the words I speak to you are true and carry the grace that liberates one from ignorance and suffering
 11. To obtain all the benefits of bathing in all places of pilgrimage, sprinkle pure water on your head with your mind focused on the Guru’s lotus feet
 12. Water from the ceremonial bathing of the Guru’s feet dries the mire of sins, brings forth the radiance of intuitive insight, and perfectly delivers one across the ocean of worldly illusion
 13. It washes away ignorance and puts an end to rebirth and karmas Therefore, one should drink the water of the Guru’s feet to obtain nonattachment and Self-realization
 14. Drink the holy water of the Guru’s feet; take the food that the Guru leaves to eat Always meditate on the Guru’s form; constantly repeat the mantra the Guru has given.
 15. Any place where the Guru dwells is the holy land of Kashi; the water that washes the Guru’s feet is the Ganges The Guru is the Lord of the Universe perceptible to the eyes Indeed, the Guru is Brahma, the Savior
 16. Water that has been poured over the Guru’s feet is the pilgrimage site, Gaya It is the holy banyan tree,it is Akshaya, and Prayag, the meeting place of the sacred Ganges, Yamuna, and Saraswati Rivers Salutations again and again to the Guru
 17. Always lovingly recollect the Guru’s Divine form, constantly repeat the mantra the Guru has given Follow the Guru’s guidance with your mind absorbed on nothing other than the Guru
 18. The Supreme Knowledge that resides in the mouth of the Guru can be attained by the Guru’s grace alone Keep your Guru ever present in your heart, just as a devoted wife keeps her husband there
 19. With your heart absorbed in nothing but the Guru, let go of attachments to your status as student, spouse, parent, and to your social standing, fame, and cravings for accumulating wealth
 20. It is true that those who direct all thoughts to Me alone achieve the highest state This supreme state can also be attained by whole-hearted worship of the Guru – who is Siva manifest in human  form
 21. From every corner of the universe, declarations of knowledge burst forth from gods, their rivals, or from departed souls, but Supreme Knowledge resides on the tongue of the Guru, and through devotion to the Guru it is obtained
 22. Gu is the symbol for darkness; Ru, the remover of darkness The Guru is Supreme Knowledge indeed, the swallower of darkness
 23. Gu is the symbol for ignorance born of misperception; Ru is the Supreme Knowledge that destroys ignorance
 24. Thus, the feet of the Guru are the highest goal, even difficult for the gods to attain Indeed, even celestial musicians and their followers worship the Guru’s feet
 25. For them and for everyone, there is surely no truth higher than the Guru Therefore, the seeker of truth should
  offer seats, beds, clothes, ornaments, vehicles, and other things the Guru needs
 26. Offer anything that pleases the Guru More than that, offer your life () by continually serving the Guru in thought, word, and deed Prostrate fully in front of the Guru without the least reservation
 27. Dedicate your body, senses, and life force to the Guru When you consecrate everything you call yours – even your spouse and your very self – in the name of the Guru, it is blessed.
 28. O beautiful One! Do not hesitate to live for the sake of the Guru and the teachings Those who live for the pursuit of pleasures, should remember that the body is transitory, the residence of germs, foul waste, toxins, and phlegm – and is reduced to ashes in the end
 29. Those who venture onto the tree of this fleeting world of change sink into the ocean of torment at the end of their lives Salutations to the Guru, who surely saves all devotees from this fate
 30. The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru is Siva Indeed, the Guru is the Supreme Absolute To that Guru I offer my reverent salutations
 31. The Guru is the cause of the universe, the bridge to cross over the ocean of change, and the source of all knowledge Salutations to the Guru who is Siva
 32. Salutations to the Guru, who with the poultice of knowledge opens the eyes of one who is blinded by the darkness of ignorance
 33. The Guru, who is the father, mother, family and Divine Light of devotees, bestows realization of the limitations of worldly existence Salutations to the Guru
 34. My reverent salutations to the Guru who is the embodiment of the Absolute Truth, the Light by which that Truth is perceived, and whose Bliss reveals joy to all
 35. Salutations to the Guru, whose existence brings truth to all beings, through whose form the Divine light – like the light of the sun – shines on everyone, and in whose unconditional love, we come to love our family and all beings more and more
 36. Salutations to the Guru, by whom this world is illumined, who perceives all states of consciousness – waking, dreaming and dreamless sleep – but who cannot be perceived by the mind
 37. Salutations to the Guru who is Truth, whose knowledge of the universe sees through the illusory divisions that split it into fragments, and who perceives no distinction between the universe and the Self
 38. Those who say they don’t know the Absolute, know it Those who say they know the Absolute, know it not Salutations to the Guru whose mind is ever absorbed in the Absolute
 39. Salutations to the Guru, who is the cause of the universe although appearing as an effect In truth, the Guru is both the cause and effect
 40. Salutations to the Guru who reveals that this universe of countless forms is in fact, one undifferentiated whole – a play of cause and effect in which cause and effect are one
 41. Prostrations to the Guru whose lotus feet eradicate the suffering brought by duality and who always protects seekers from all misfortunes and calamities.
 42. If Siva is angry with you, the Guru can save you, but if the Guru becomes angry with you, even Siva cannot save you Therefore, by all means, take refuge in the Guru
 43. I offer my reverent praise and honor to the Guru’s radiant feet, where devotees’ speech, mind, and intellect dwell, and which are the supreme manifestations of Spirit and Nature
 44. The syllable ‘gu’ is that which is beyond the gunas – the subtle forces of Creation‘Ru’ is that which is beyond rupa – all forms in Creation The One who bestows the state beyond all forces and forms is said to be the Guru
 45. O Dear One! Though without three eyes, the Guru is Lord Siva, the witness of all Though without four arms, the Guru is Lord Vishnu, the Preserver Though without four faces, the Guru is Lord Brahma, the Creator This the scriptures declare
 46. I make these salutations with folded palms, to immerse myself in the ocean of mercy that is the Guru, because it is by the Guru’s grace that a being is liberated from this universe of ceaseless change and the ever turning wheel of birth and death
 47. The supreme form of the Guru is the nectar of immortality to one who has eyes of discrimination But, like the blind who cannot see the sunrise those who are idle, sluggish, or indifferent are unfortunate for they cannot perceive this Divine form
 48. O Dear One! Everyday and with all devotion, one should offer full prostrations in the direction where the holy feet of the Guru abide
 49. O Noble One! The wise and the learned always offer handfuls of the sweetest, most fragrant flowers in the direction of the revered and blessed one – the Guru – who is free, fully awakened, and the witness to the eternal drama of the creation and dissolution of the universe
 50. The Guru resides in the center of a sacred mandala surrounded by:
   • the Guru’s spiritual lineage
   • Siva, lord of the demi-gods and dissolver of the universe
   • the three holy mountains where reside the essence of the Divine Mother
   • the two principle qualities of the Supreme Lord: the power of manifestation and the power of self-awareness
   • the goddesses who destroy intolerance, limitation, selfishness, and ignorance
   • perfected saints and sages
   • the great heroes and heroines of renown:
    • who are triumphant in battle over evil
    • who lend their protection in the performance of sacred ritual
    • and who help overcome fear
  • the sounds that have the power to create
  • and the highest mantras.
  • Salutations to all those luminaries who attend the Guru.
 51. What is the use of undeveloped seekers spending so much time practicing hundreds of rounds of long deep breaths in order to regulate the life force? These exercises can be uncomfortable and are difficult to master Indeed, such unguided practice can disperse the life force, causing disorders Instead, just serve your Guru constantly and you will attain mastery over the life force naturally and spontaneously It will become regulated of its own accord
 52. To contemplate the form of your Guru is to contemplate infinite Siva Truly, whenever you utter your Guru’s name, it is the same as chanting the name of Lord Siva
 53. Even a few of the smallest specks of dust from the Guru’s feet form a bridge strong enough to cross the ocean of fleeting worldly existence That Supreme Guru we honor, serve, and worship
 54. Upon receiving the Guru’s benevolent grace, one should turn away from the ways born of ignorance, and humbly open one’s heart to the Highest Master to attain the most valued of wishes – Self-realization
 55. At the crown of the head – the gateway to Brahman – in the center of a bright lotus, illumined by a circle of moonlight, are the lotus feet of the Guru, which destroy the raging fires of worldly existence
 56. Reflect on the Guru as seated in the center of a thousand petaled-lotus at the heart of a sacred triangle The mantras of Brahma, Vishnu, and Siva ring out from its corners; that of the Transcendent Self, on either side
 57. The Guru’s glance creates all the worlds, makes everything flourish completely, and perceives the essence of all Holy Scriptures It perceives that wealth does not lead to liberation, and it purifies devotees of all deficiencies The Guru’s vision beholds the Self in the midst of ever-changing Nature and illumines the path to liberation
 58. The Guru’s glance is the pillar that supports the stage where all worlds are exhibited; it showers the nectar of compassion It is the sum total of creation, evolution, and dissolution The Guru’s glance creates past, present, and future, and bestows the vision of sat – chit – ananda: truth, knowledge, bliss absolute May the Guru’s Divine grace always be on me!
 59. O dear Parvati, I consider the word “Guru” to be the king of all mantras Pure as gold refined in fire, it has been thoroughly confirmed by reason, meditation, prayer, and intellect It protects one from death day and night
 60. The Guru moves, but is ever still; is far away, yet near; both inside as well as outside of all things
 61. Know that this is the consciousness the Guru experiences:
 62. “I have no birth, I am ageless, without beginning or end I am endless Consciousness and Bliss I am smaller than the smallest, larger than the largest.”
 63. “I am the supreme unseen primal cause, eternal, self-luminous, without taint and craving I exist beyond the limitations of space: immovable, blissful, imperishable.”
 64. Gain knowledge of the Guru’s divine nature through the revealed wisdom of the scriptures, direct perception born of a clear, focused mind, the revered teachings passed on by tradition, and by inference And by always being mindful of the Guru’s guidance
 65. O great soul Parvati! Seeing that holiness resides in You, I will speak to You now of the nature of the Guru, upon which one should always reflect
 66. Salutations to the Guru, who reveals this sacred universe in its fullness, permeated by all animate and inanimate objects
 67. Salutations to the Guru whose lotus feet are adorned with the most splendid jewels of wisdom from the highest scriptures; who is the sun whose light causes the lotus of knowledge to bloom into Self-realization
 68. By even a moment of loving remembrance of the Guru, wisdom arises spontaneously Without doubt, loving recollection of the Guru fulfills all goals Salutations to the Guru
 69. Salutations to the Guru, who is pure eternal consciousness and peace, who is without flaw, beyond the limitations of space and time, who is the primordial sound and the source of creation
 70. Truly, the Guru pervades all that changes and all that does not; all that is animate and all that is not Salutations to that Guru
 71. Salutations to the Guru, who, adorned with the garland of the Highest Truth, rides the power of knowledge, and brings enjoyment in this life as well as liberation
 72. Salutations to the Guru who incinerates the karma of countless lives through the power of Self-realization
 73. Salutations to the Guru There is no truth greater than the Guru There is no path of self-discipline greater than service to the Guru; no knowledge higher than knowledge of the Guru
 74. Cherish these thoughts while offering salutations to the Guru: My Guru is the support and protector of the universe and master of every plane of existence; my Self is the Self of all beings
 75. The root of meditation is the Guru’s form; the root of worship, the Guru’s feet; the root of mantra, the Guru’s word; the root of freedom, the Guru’s grace
 76. Salutations to the Guru who has no beginning but is the origin of all – the supreme transcendent deityThere is nothing higher than the Guru
 77. The merit gained through baths and other sacred activities in the holy waters of the seven seas can easily be attained in one-thousandth of a drop of water from the Guru’s feet
 78. If you alienate Siva – who is the remover of faults and ignorance – by your mistakes, the Guru will save you, but if you are alienated from the Guru, no one can save you Therefore, with all effort, take refuge in the Guru
 79. There is nothing higher than the Guru Indeed, the Guru is the entire universe comprised of the qualities of Brahma, Vishnu, and Siva Therefore, one should worship the Guru
 80. There is nothing higher than the Guru Through devotion to the Guru one attains knowledge as well as the wisdom that liberates Therefore, for those who tread the path of devotion, the Guru is the perfect object of contemplation
 81. Nothing exists which is higher than the Guru Indeed, the scriptures proclaim that if the mind meticulously analyzes every particle of Creation, it can never fathom the fullness of the Guru Truly, one should always venerate the Guru with thought and speech.
 82. It is purely by the Guru’s grace that Brahma, Vishnu, and Siva gain the capacity to guide the creation, sustenance, and dissolution of the universe Perfection comes by serving the Guru
 83. Sages, Gods, demigods, celestial musicians, spirits of the ancestors of the human race, sprites that attend the gods, and spirit-beings who exist to praise the gods do not know the proper manner of serving the Guru
 84. Like pots on a potter’s wheel, even ascetics, renunciates, and those with profound knowledge and self-discipline continue to spin in the emptiness of the world of change
 85. Departed spirits of ancestors, great heroes, seers, adepts who possess supernatural powers or who have achieved mastery over the senses and their objects – even gods, demigods and the celestial musicians who attend them, cannot be free from the cycle of birth, death, and rebirth if they turn their faces from serving the Guru
 86. O Supreme Goddess! Listen to the method of meditating on the Guru who bestows all joys, grants all pleasures and all worldly fulfillment, as well as liberation:
 87. I remember the Guru, who is Supreme Brahman I speak of the Guru, who is Supreme Brahman I bow to the Guru, who is Supreme Brahman I serve the Guru, who is Supreme Brahman
 88. I bow to the Truth-bearing Guru, who is the bliss of Brahman; who bestows the highest joy; who is one without a second; the embodiment of wisdom, beyond duality; who is infinite like the sky; who exemplifies the great Vedantic proclamations, such as ‘Thou art That;’ who is One, Eternal, Pure, Unshakable; the witness of all minds, beyond all changes; and who is free from the bonds of nature
 89. I bow to the Guru who is Brahman, eternal and pure, who is beyond perception and form and without taint, who is infinite knowledge, consciousness, and bliss
 90. Meditate on the divine form of the Guru, seated on a throne in the center of the lotus of the heartHere, at the axis of the womb of countless universes, the Guru, adorned with the jewel of Transcendental Consciousness, shines like the crescent moon dripping the nectar of immortality, and fulfills all righteous requests
 91. Visualize the Guru in white garments, anointed with pure fragrant ointment, and adorned with flowers and pearls With eyes that radiate joy, the Guru’s gentle smile is a treasure-house overflowing with graceTo the left, the Goddess Shakti abides Seated close by, her garment gently touches the Guru
 92. I always bow to the Guru, who exudes bliss, who is pure and bright, whose nature is knowledge, and who is awake to the true Self Lord of Yogis, adorable and worthy of worship, the Guru is the physician who cures the disease of the countless cycles of birth, death, and rebirth
 93. I bow to the Guru in whom the eternal cosmic processes of creation, sustenance, dissolution, regulation, and grace are present
 94. As you arise each morning, repeat the Guru’s mantra with your mind fixed at the crown of your head There, the Guru, the two-eyed, two-armed god of peace abides, seated on a white lotus, granting the boon of fearlessness
 95. There is nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru There is nothing greater than the Guru This is the doctrine of Siva, the teaching of Siva, the declaration of Siva This is the
  solemn word of Siva
 96. The Guru is Siva Without a doubt, the Guru is SivaThe Guru truly is SivaBe assured, the Guru is SivaBy my authority I proclaim this This is my teaching This is my doctrine This is my creed
 97. By meditating on the Guru in this manner, supreme knowledge bursts forth spontaneously Therefore, one should cultivate this understanding, “I am liberated by the grace of the Guru.”
 98. One should purify the mind by following the path shown by the Guru Do not cling to things that are transient, which you have imagined to be qualities of the Self
 99. The essential nature of objects, and the knower of objects – the mind – are worthy of being known One should reflect on the truth that objects of awareness and awareness are identical There is no other way to liberation
 100. O Great Goddess! Those who scorn the Guru even after hearing these teachings go to a place of dreadful torment for as long as the sun and moon exist
 101. Keep the Guru’s mantra, teachings, and spiritual presence in mind through the duration of every birth; indeed, until creation’s end One should never forget the Guru, even if one attains Self-realization
 102. Wise disciples should never utter what is not completely true or speak discourteously or with disrespect in front of the Guru
 103. Those who speak to the Guru with egoism or anger, or engage in arguments with the Guru, will lose what wisdom they have gained They will be reborn in a waterless land with no interest in the highest Truth, or as spirits who oppose the Truth or, who are adversaries of humanity
 104. O Parvati! The Guru protects one from malicious interference from envious ascetics, heretics, and even gods The Guru also safeguards one from fear at the time of death
 105. Even the gods, ascetics, and other beings that have the power to curse are powerless in the presence of the Guru There is no doubt that their malicious interference ends and they soon perish by the intervention of the Guru
 106. O Goddess! The two-syllable word, ‘Guru’ is the king of all mantras It is the essence of the highest scriptures and sacred wisdom, and leads to the highest state
 107. Indeed, those who are devoted servants of the Guru can be regarded as true renunciates even if they are ignorant of the scriptures All others are merely wearing renunciates’ robes
 108. Just as one lamp lights another, the Guru awakens knowledge of the eternal imperceptible Brahman, who appears as everything in creation, but is itself without form or attributes
 109. Perceive the joyous Self through the gift of the Guru’s grace Knowledge of the Self arises through this path
 110. I bow to the Guru who is the creative power of the universe and who permeates the entire the universe – all that moves and that is unmoving – from a blade of grass to the highest Self
 111. I always bow to the Guru who is Existence, Knowledge, and Bliss, who is beyond all multiplicity, eternal, complete, without form, without attributes, and who abides in the Self
 112. Meditate on the Guru, who is beyond all beyonds and the bestower of bliss, as residing in the center of your heart, pure and bright as crystal
 113. Have no doubt that as the image of a crystal is reflected in a mirror, so also, reflected in a tranquil, clear, and one-pointed mind is the bliss of the Self Experience this as, “That Supreme Bliss I am.’
 114. Listen as I describe the state that arises when meditating on the Self Reflect on it as all pervading knowledge and light, the size of a thumb, residing in the heart
 115. ‘I am beyond any efforts at conceptualization, I am not attainable by the mind, I am without name, form, and sound.’ O Parvati, know this as Brahman, one’s true nature
 116. As the fragrance of flowers and camphor is natural to them, as cold and heat are natural phenomena, so is eternity natural to Brahman
 117. Having become one with Brahman, one may abide anywhere, firm in that realization Just as larvae unfold their true nature as bees by incessantly meditating on the nature of a bee, one who meditates on the Guru as Brahman becomes Brahman
 118. Meditating on the Guru in this manner, the disciple becomes one with Brahman, and is liberated from pinda, pada, and rupa: the force of creation, the movement of the life force, and matter There is no doubt about this.
 119. Parvati then asked:
  O Great Lord, please further define for me pinda, pada, and rupa And what is beyond rupa? Please explain this to me, O Great Lord, Source of Bliss
 120. Siva said:
  Pinda is the latent power of evolution within; pada, is breath and the life force; and rupa is the subtle cause of all physical forms Beyond rupa is Brahman, the Pure
 121. O beautiful One! One experiences liberation when the Divine creative power within is fully awakened, when the life force becomes utterly still, and when one can hear within the mantra of the transcendent Self – Hamsa – repeating by itself One no longer identifies with the physical form and is liberated But those who go beyond even all these are truly free
 122. Having become one with all there is, one can perceive the highest Truth There is nothing greater than the highest All that exists has no other abode
 123. On having caught sight of the Highest Truth by the Guru’s grace, one should resolutely continue, maintain a tranquil, balanced mind, and completely let go of all cravings and attachments
 124. Whatever you acquire or do not acquire, whether it is great or small, enjoy it with a mind that is contented and without cravings
 125. The awakened ones say that having attained the all-knowing state, the embodied soul becomes one with everything Ever blissful and tranquil, such a one rejoices everywhere
 126. Moreover, wherever the knower of Brahman lives, that place becomes a vessel for all that is auspicious, good, and holy O Goddess! Thus I have described to you the characteristics of a liberated being
 127. I have also explained to you the proper course for knowing the true nature of the Guru And I have fully explained how devotion to, and meditation on, the Guru bestows liberation.
 128. O Great Self! I shall now speak of what can be accomplished by recitation of the Guru Gita This song is not meant for obtaining fleeting, worldly gains, but to bring the highest benefit to all beings in all the worlds
 129. Those who strive for worldly gain and who lack insight sink into the ocean of worldly limitations and transitory existence, but knowers of the Highest Truth are not bound by their actions, whatever they may be
 130. But if one reads or hears this Guru Gita with an attitude of devotion; or if one even makes a copy of it and offers it to another, it produces all fruits
 131. O Goddess, I have revealed to you the Song of the Guru, the essence of Pure Truth Without a doubt, regular repetition of this song destroys the disease of transitory existence
 132. Repeat the Guru Gita in which every letter, every sound, every syllable is imperishable, radiant, and powerful It is the highest of all mantras All other mantras are not worth even one-sixteenth part of one letter of the Guru Gita
 133. Infinite and endless are the rewards obtained by repeating the Guru Gita Bondage from all past wrongdoings is destroyed and all hardships come to an end There is no doubt about this
 134. It removes the fears of time and death, and all misfortune It erases the fear of ghosts, demons, evil spirits, thieves, and wild beasts
 135. It destroys powerful, resistant diseases, bestows all prosperity and makes perfection possible More importantly, it subdues ignorance Repeat it always
 136. Repeating it while seated on cloth brings lack; on stone, disease; on the earth, unhappiness; and on wood, it becomes useless.
 137. Repeating it while seated on a black deerskin, one attains knowledge; while on a tiger skin, the treasure of liberation Sitting on sacred kusha grass brings wisdom, and a seat of wool brings all attainments
 138. O Goddess, repeat this song with a one-pointed mind on an auspicious seat covered with a pure, spotless, wool blanket
 139. O Beloved, one should use a white seat for attaining peace, a red one for self control, a black one to eliminate malevolent spirits, and a yellow one to attract wealth.
 140. Repeat the Guru Gita facing North to attain peace, East for self-control Face South to destroy all adversities, West to attain prosperity
 141. The Guru Gita has the power to enthrall all creatures, and to liberate them from bondage One becomes the beloved of gods and rulers All planes of existence become one’s dominion
 142. It has the power to subdue harmful attributes while increasing beneficial ones; destroy the fruits of pain-bearing deeds while bringing forth the fruits of deeds that are painless
 143. It brings to perfection all righteous acts It removes the fear of the influences of the planets, destroys bad dreams and makes good dreams come true
 144. It bestows the highest peace under all circumstances, grants righteous children to the barren, averts widowhood, and brings good fortune
 145. It grants long life, good health, wealth, children, and grandchildren A widow who repeats the Guru Gita without selfish desire gains liberation
 146. Even if she repeats it while harboring desire, she obtains non-widowhood in the next birth All fears, suffering, and obstacles will be destroyed All malicious interference will be removed
 147. It brings tranquility where obstacles and torment once prevail edit grants prosperity, the fulfillment of virtuous desires, righteousness, and liberation Without a doubt, one definitely obtains all that one could desire
 148. The Guru Gita is the Wish-fulfilling Cow for those who desire objects, the Wish-fulfilling Tree for those who cherish all that can be imagined, and the Wish-fulfilling Gem for those disturbed by anxious thoughts The Guru Gita creates auspiciousness in every way, and for everyone
 149. For those whose goal is liberation, who repeat it daily, the radiance of liberation will be attained Those who repeat it desiring enjoyments will no doubt also attain the fruits of their desires
 150. The Guru Gita is repeated by devotees of the Divine Mother, the Sun-God, Lord Ganesha, Lord Vishnu, and
  Lord Siva O Goddess, it brings all attainments Without a doubt, this is the truth What I say is true
 151. O beautiful One! Now I shall describe the places to repeat it to achieve that which is longed for: at the sea, a riverbank, or in a temple of Lord Vishnu or Lord Siva
 152. Or in a temple devoted to the Divine Mother, in any place made holy by worship of the Divine, in an ashram, where cows reside, under the holy banyan or gooseberry trees, in a garden of holy basil plants
 153. Or in any pure, clean place, repeat the Guru Gita regularly with your mind focused and at peace
 154. By reciting this Guru Gita in a cremation ground or other places that inspire fear in most people, or near the root of a banyan or thorn-apple tree, or close to a mango tree, one gains success
 155. As children are cherished by their parents, so too are disciples loved and cared for by the Guru Even those who are ignorant or dull reach perfection in all righteous actions, initiations, vows, and challenging disciplines Others cannot
 156. The wise, who understand the nature of life, always bathe in the waters of the Guru Gita to wash away the impurities of this fleeting world of sense objects and desires, and to become free from the endless cycles of rebirth
 157. The one whose knowledge of the Absolute Truth is constant and complete is truly the Guru There is no doubt that wherever the Guru dwells becomes a holy place
 158. The Guru remains pure, holy, and immersed in Self-realization in every place Without a doubt, wherever the Guru stays, the multitude of gods also dwell
 159. Recite the Guru Gita while seated in a meditation posture, while lying down, walking, standing, speaking, riding a horse or elephant, whether attentive and with devotion, or distracted and without feeling
 160. One who always repeats the Guru Gita is pure of mind and wise By merely seeing such a one, rebirth is overcome
 161. Just as the water of a river merges with the water of the ocean, as milk perfectly merges with milk, clarified butter with clarified butter, the space within a pot with the space outside it, so too, the individual self merges with the Supreme Self
 162. In this manner, the individual self of the wise one merges with the Supreme Self Day and night, and in every location, the wise one delights in Oneness
 163. Thus, the Awakened One always dwells in Supreme Freedom, existing as the embodiment of devotion, and serving all
 164. O Parvati, all doubts are left behind Such a one, truly free, experiences both liberation and delight in this world The Goddess of Speech and Learning resides on the tip of the tongue of the realized soul
 165. There is no doubt that anyone who repeats the Guru Gita will attain all spiritual accomplishments, as well as worldly pleasures and liberation
 166. All I have said is the truth: the knowledge I have revealed is real and worthy of being followed O beautiful One, all I have said is true There is nothing like the Guru Gita Nothing like the Guru Gita.
 167. In all sacred traditions, God, the Absolute Reality, is One And to be steadfast in living a righteous life is one To faithfully live by these truths is the highest self-discipline But there is nothing higher than the Guru – no reality, no teaching, higher than the Guru
 168. Fortunate is the mother of one who has devotion to the Guru, fortunate is the father, and fortunate are the family and ancestors Blessed, too is the earth where the Guru dwells O Goddess, such devotion is truly rare
 169. The body, senses, vital life force, wealth, close and distant relatives, mother, father, family – O Goddess, have no doubt, the Guru is all these
 170. O Goddess! Mantra repetition, vows, and rigorous disciplines practiced through millions of births since the beginning of creation, only bear fruit the moment the Guru is satisfied
 171. Those who do not serve the Guru are unfortunate even with knowledge and powers gained through rigorous disciplines O beautiful One! This is the truth
 172. Brahma, Vishnu, Siva, divine seers, ancestors, and celestial musicians, singers of praise, and protectors of wealth even realized beings and great sages – none can succeed without the grace attained by serving the Guru
 173. Those who constantly abide in devotion to the Guru have reached the highest place of pilgrimageWithout such devotion, traveling to sacred sites serves no purposeO Goddess, all places of pilgrimage reside in the big toe of the Guru’s foot
 174. Abandon all unprincipled places, and all actions that do not bring spiritual growth, and recite the Guru Gita One attains endless rewards and spiritual victory
 175. It is not conducive to success to repeat this hymn in an environment that is inappropriate One attains inferior fruits By reciting the Guru Gita when undertaking a journey, or when facing danger from an enemy in battle, one attains success
 176. At death, it brings liberation For the devoted disciple, every endeavor at every location is completed
 177. This doctrine — mysterious, subtle, and hidden — that I have revealed to You, should not be disclosed casually to just anyone Protect it with every effort I have revealed it to You because you are dear to Me
 178. Our own divine sons, the gods, Lord Vishnu and others – they keep this in their minds but do not speak it aloud What I have taught you is true This teaching is true
 179. This doctrine should only be revealed to one whose mind is matured and fully ready to hear the truth

Also Read:

Guru Gita – Short Version Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment