Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Guru Gita – Short Version Lyrics in Kannada And Meaning

Guru Geetaa in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗುರುಗೀತಾ ಲಘು ॥ Short Version
॥ ಶ್ರೀಗುರುಗೀತಾ ॥
॥ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾ ಪಂಚಕಂ ॥

ಓಂ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ ।
ಆಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪಾದುಕಾಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಃ ॥

ಐಂಕಾರ ಹ್ರೀಂಕಾರ ರಹಸ್ಯ ಯುಕ್ತ
ಶ್ರೀಂಕಾರ ಗೂಢಾರ್ಥಮಹಾವಿಭೂತ್ಯಾ ॥ 1 ॥

ಓಂಕಾರ ಮರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಿನೀಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ॥ 2 ॥

ಹೋತ್ರಾಗ್ನಿ ಹೌತ್ರಾಗ್ನಿ ಹವಿಷ್ಯಹೋತ್ರ
ಹೋಮಾದಿ ಸರ್ವಾಕೃತಿ ಭಾಸಮಾನಾಂ ।
ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಬೋಧ ವಿತಾರಿಣೀಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ॥ 3 ॥

ಕಾಮಾದಿ ಸರ್ಪವ್ರಜ ಗಾರುಡಾಭ್ಯಾಂ
ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ।
ಬೋಧ ಪ್ರದಾಭ್ಯಾಂ ದೃತಮೋಕ್ಷದಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ॥ 4 ॥

ಅನಂತ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ತಾರ
ನೌಕಾಯಿತಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿದಾಭ್ಯಾಂ ।
ಜಾಡ್ಯಾಬ್ಧಿ ಸಂಶೋಷಣ ವಾಡವಾಭ್ಯಾಂ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ ॥ 5 ॥

॥ ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।
॥ ಓಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಗೀತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ।
ಭಗವಾನ್ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ ।
ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಛಂದಾಂಸಿ ।
ಶ್ರೀ ಗುರುಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ ।
ಹಂ ಬೀಜಂ । ಸಃ ಶಕ್ತಿಃ । ಕ್ರೋಂ ಕೀಲಕಂ ।
ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ॥

ಹಂಸಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿವೃತ್ತಪತ್ರಕಮಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜಗತ್ಕಾರಣೈರ್ –
ವಿಶ್ವೋತ್ಕೀರ್ಣಮನೇಕದೇಹನಿಲಯೈಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಯಾ ।
ತದ್ದ್ಯೋತಂ ಪದಶಾಂಭವಂ ತು ಚರಣಂ ದೀಪಾಂಕುರಗ್ರಾಹಿಣಂ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಂ ಗುರುಪದಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ವಿಭುಂ ಶಾಶ್ವತಂ ॥

ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
॥ ಅಥ ಶ್ರೀಗುರುಗೀತಾ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಕೈಲಾಸ ಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ಭಕ್ತಿಸಂಧಾನನಾಯಕಂ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪಾರ್ವತೀ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶಂಕರಂ ಪರ್ಯಪೃಚ್ಛತ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ –
ಓಂ ನಮೋ ದೇವದೇವೇಶ ಪರಾತ್ಪರಜಗದ್ಗುರೋ ।
ಸದಾಶಿವ ಮಹಾದೇವ ಗುರುದೀಕ್ಷಾಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ ॥ 2 ॥

ಕೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಭೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ತ್ವಂ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮೇ ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಮಾಮಿ ಚರಣೌ ತವ ॥ 3 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಮಮರೂಪಾಸಿ ದೇವಿ ತ್ವಂ ತ್ವತ್ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ ।
ಲೋಕೋಪಕಾರಕಃ ಪ್ರಶ್ನೋ ನ ಕೇನಾಪಿ ಕೃತಃ ಪುರಾ ॥ 4 ॥

ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ವದಾಮ್ಯಹಂ ।
ಗುರುಂ ವಿನಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನ್ಯತ್ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ॥ 5 ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪುರಾಣಾನಿ ಇತಿಹಾಸಾದಿಕಾನಿ ಚ ।
ಮಂತ್ರಯಂತ್ರಾದಿವಿದ್ಯಾಶ್ಚ ಸ್ಮೃತಿರುಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಂ ॥ 6 ॥

ಶೈವಶಾಕ್ತಾಗಮಾದೀನಿ ಅನ್ಯಾನಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ।
ಅಪಭ್ರಂಶಕರಾಣೀಹ ಜೀವಾನಾಂ ಭ್ರಾಂತಚೇತಸಾಂ ॥ 7 ॥

ಯಜ್ಞೋ ವ್ರತಂ ತಪೋ ದಾನಂ ಜಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ತಥೈವ ಚ ।
ಗುರುತತ್ತ್ವಮವಿಜ್ಞಾಯ ಮೂಢಾಸ್ತೇ ಚರತೇ ಜನಾಃ ॥ 8 ॥

ಗುರುರ್ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೋ ನಾನ್ಯತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ತಲ್ಲಾಭಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯತ್ನಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯೋ ಹಿ ಮನೀಷಿಭಿಃ ॥ 9 ॥

ಗೂಢ ವಿದ್ಯಾ ಜಗನ್ಮಾಯಾ ದೇಹೇ ಚಾಜ್ಞಾನಸಂಭವಾ ।
ಉದಯೋ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶೇನ ಗುರುಶಬ್ದೇನ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 10 ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪಾದಸೇವನಾತ್ ।
ದೇಹೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ತ್ವತ್ಕೃಪಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ತೇ ॥ 11 ॥

ಗುರುಪಾದಾಂಬುಜಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಜಲಂ ಶಿರಸಿ ಧಾರಯೇತ್ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾವಗಾಹಸ್ಯ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಫಲಂ ನರಃ ॥ 12 ॥

ಶೋಷಣಂ ಪಾಪಪಂಕಸ್ಯ ದೀಪನಂ ಜ್ಞಾನತೇಜಸಾಂ ।
ಗುರುಪಾದೋದಕಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಂ ॥ 13 ॥

ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಹರಣಂ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ನಿವಾರಣಂ ।
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗುರುಪಾದೋದಕಂ ಪಿಬೇತ್ ॥ 14 ॥

ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪೀತ್ವಾ ಗುರೋರುಚ್ಛಿಷ್ಟಭೋಜನಂ ।
ಗುರುಮೂರ್ತೇಃ ಸದಾ ಧ್ಯಾನಂ ಗುರುಮಂತ್ರಂ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ॥ 15 ॥

ಕಾಶೀ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ತನ್ನಿವಾಸೋ ಜಾಹ್ನವೀ ಚರಣೋದಕಂ ।
ಗುರುರ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾರಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 16 ॥

ಗುರೋಃ ಪಾದೋದಕಂ ಯತ್ತು ಗಯಾಽಸೌ ಸೋಽಕ್ಷಯೋ ವಟಃ ।
ತೀರ್ಥರಾಜಃ ಪ್ರಯಾಗಶ್ಚ ಗುರುಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 17 ॥

ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಗುರುನಾಮ ಸದಾ ಜಪೇತ್ ।
ಗುರೋರಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವೀತ ಗುರೋರನ್ಯನ್ನ ಭಾವಯೇತ್ ॥ 18 ॥

ಗುರುವಕ್ತ್ರಸ್ಥಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಗುರೋರ್ಧ್ಯಾನಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾತ್ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಪತೇರ್ಯಥಾ ॥ 19 ॥

ಸ್ವಾಶ್ರಮಂ ಚ ಸ್ವಜಾತಿಂ ಚ ಸ್ವಕೀರ್ತಿಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ।
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಗುರೋರನ್ಯನ್ನ ಭಾವಯೇತ್ ॥ 20 ॥

ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಸುಲಭಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕುರು ॥ 21 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಸ್ಫುಟವಕ್ತಾರೋ ದೇವಾದ್ಯಸುರಪನ್ನಗಾಃ ।
ಗುರುವಕ್ತ್ರಸ್ಥಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾ ತು ಲಭ್ಯತೇ ॥ 22 ॥

ಗುಕಾರಸ್ತ್ವಂಧಕಾರಶ್ಚ ರುಕಾರಸ್ತೇಜ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಅಜ್ಞಾನಗ್ರಾಸಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 23 ॥

ಗುಕಾರಃ ಪ್ರಥಮೋ ವರ್ಣೋ ಮಾಯಾದಿಗುಣಭಾಸಕಃ ।
ರುಕಾರೋ ದ್ವಿತೀಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಯಾ ಭ್ರಾಂತಿ ವಿನಾಶನಂ ॥ 24 ॥

ಏವಂ ಗುರುಪದಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ।
ಹಾಹಾ ಹೂಹೂ ಗಣೈಶ್ಚೈವ ಗಂಧರ್ವೈಶ್ಚ ಪ್ರಪೂಜ್ಯತೇ ॥ 25 ॥

ಧ್ರುವಂ ತೇಷಾಂ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಂ ।
ಆಸನಂ ಶಯನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಭೂಷಣಂ ವಾಹನಾದಿಕಂ ॥ 26 ॥

ಸಾಧಕೇನ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಗುರುಸಂತೋಷಕಾರಕಂ ।
ಗುರೋರಾರಾಧನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ವಜೀವಿತ್ವಂ ನಿವೇದಯೇತ್ ॥ 27 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ನಿತ್ಯಮಾರಾಧಯೇದ್ಗುರುಂ ।
ದೀರ್ಘದಂಡಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಿರ್ಲಜ್ಜೋ ಗುರುಸನ್ನಿಧೌ ॥ 28 ॥

ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಾಂ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್ ।
ಆತ್ಮದಾರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಿವೇದಯೇತ್ ॥ 29 ॥

ಕೃಮಿಕೀಟಭಸ್ಮವಿಷ್ಠಾ ದುರ್ಗಂಧಿಮಲಮೂತ್ರಕಂ ।
ಶ್ಲೇಷ್ಮರಕ್ತಂ ತ್ವಚಾ ಮಾಂಸಂ ವಂಚಯೇನ್ನ ವರಾನನೇ ॥ 30 ॥

ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷಮಾರೂಢಾಃ ಪತಂತೋ ನರಕಾರ್ಣವೇ ।
ಯೇನ ಚೈವೋದ್ಧೃತಾಃ ಸರ್ವೇ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 31 ॥

ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗುರುರೇವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 32 ॥

ಹೇತವೇ ಜಗತಾಮೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸೇತವೇ ।
ಪ್ರಭವೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶಂಭವೇ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 33 ॥

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ।
ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 34 ॥

ತ್ವಂ ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಚ ಮೇ ಮಾತಾ ತ್ವಂ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಚ ದೇವತಾ ।
ಸಂಸಾರಪ್ರತಿಬೋಧಾರ್ಥಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 35 ॥

ಯತ್ಸತ್ಯೇನ ಜಗತ್ಸತ್ಯಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶೇನ ಭಾತಿ ತತ್ ।
ಯದಾನಂದೇನ ನಂದಂತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 36 ॥

ಯಸ್ಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯಮಿದಂ ಯದ್ಭಾತಿ ಭಾನುರೂಪತಃ ।
ಪ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರದಿ ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 37 ॥

ಯೇನ ಚೇತಯತೇ ಹೀದಂ ಚಿತ್ತಂ ಚೇತಯತೇ ನ ಯಂ ।
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 38 ॥

ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾದಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ನ ದೃಶ್ಯಂ ಭಿನ್ನಭೇದತಃ ।
ಸದೇಕರೂಪರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 39 ॥

ಯಸ್ಯಾಮತಂ ತಸ್ಯ ಮತಂ ಮತಂ ಯಸ್ಯ ನ ವೇದ ಸಃ ।
ಅನನ್ಯಭಾವ ಭಾವಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಯಸ್ಯ ಕಾರಣರೂಪಸ್ಯ ಕಾರ್ಯರೂಪೇಣ ಭಾತಿ ಯತ್ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 41 ॥

ನಾನಾರೂಪಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ನ ಕೇನಾಪ್ಯಸ್ತಿ ಭಿನ್ನತಾ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣತಾ ಚೈವ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 42 ॥

ಯದಂಘ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ವಂ ದ್ವಂದ್ವತಾಪನಿವಾರಕಂ ।
ತಾರಕಂ ಸರ್ವದಾಽಪದ್ಭ್ಯಃ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ॥ 43 ॥

ಶಿವೇ ಕ್ರುದ್ಧೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ಕ್ರುದ್ಧೇ ಶಿವೋ ನ ಹಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 44 ॥

ವಂದೇ ಗುರುಪದದ್ವಂದ್ವಂ ವಾಙ್ಮನಶ್ಚಿತ್ತಗೋಚರಂ
ಶ್ವೇತರಕ್ತಪ್ರಭಾಭಿನ್ನಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಪರಂ ॥ 45 ॥

ಗುಕಾರಂ ಚ ಗುಣಾತೀತಂ ರುಕಾರಂ ರೂಪವರ್ಜಿತಂ ।
ಗುಣಾತೀತಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಯೋ ದದ್ಯಾತ್ಸ ಗುರುಃ ಸ್ಮೃತಃ ॥ 46 ॥

ಅತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಅಚತುರ್ಬಾಹುರಚ್ಯುತಃ ।
ಅಚತುರ್ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶ್ರೀಗುರುಃ ಕಥಿತಃ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 47 ॥

ಅಯಂ ಮಯಾಂಜಲಿರ್ಬದ್ಧೋ ದಯಾ ಸಾಗರವೃದ್ಧಯೇ ।
ಯದನುಗ್ರಹತೋ ಜಂತುಶ್ಚಿತ್ರಸಂಸಾರಮುಕ್ತಿಭಾಕ್ ॥ 48 ॥

ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ವಿವೇಕಚಕ್ಷುಷೋಽಮೃತಂ ।
ಮಂದಭಾಗ್ಯಾ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂಧಾಃ ಸೂರ್ಯೋದಯಂ ಯಥಾ ॥ 49 ॥

ಶ್ರೀನಾಥಚರಣದ್ವಂದ್ವಂ ಯಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ವಿರಾಜತೇ ।
ತಸ್ಯೈ ದಿಶೇ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾದ್ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 50 ॥

ತಸ್ಯೈ ದಿಶೇ ಸತತಮಂಜಲಿರೇಷ ಆರ್ಯೇ
ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯತೇ ಮುಖರಿತೋ ಮಧುಪೈರ್ಬುಧೈಶ್ಚ ।
ಜಾಗರ್ತಿ ಯತ್ರ ಭಗವಾನ್ಗುರುಚಕ್ರವರ್ತೀ
ವಿಶ್ವೋದಯ ಪ್ರಲಯನಾಟಕನಿತ್ಯಸಾಕ್ಷೀ ॥ 51 ॥

ಶ್ರೀನಾಥಾದಿ ಗುರುತ್ರಯಂ ಗಣಪತಿಂ ಪೀಠತ್ರಯಂ ಭೈರವಂ
ಸಿದ್ಧೌಘಂ ಬಟುಕತ್ರಯಂ ಪದಯುಗಂ ದೂತೀಕ್ರಮಂ ಮಂಡಲಂ ।
ವೀರಾಂದ್ವ್ಯಷ್ಟಚತುಷ್ಕ ಷಷ್ಟಿ ನವಕಂ ವೀರಾವಲೀ ಪಂಚಕಂ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಲಿನಿಮಂತ್ರರಾಜಸಹಿತಂ ವಂದೇ ಗುರೋರ್ಮಂಡಲಂ ॥ 52 ॥

ಅಭ್ಯಸ್ತೈಃ ಸಕಲೈಃ ಸುದೀರ್ಘಮನಿಲೈರ್ವ್ಯಾಧಿಪ್ರದೈರ್ದುಷ್ಕರೈಃ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಶತೈರನೇಕಕರಣೈರ್ದುಃಖಾತ್ಮಕೈರ್ದುರ್ಜಯೈಃ ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನಭ್ಯುದಿತೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಬಲೀ ವಾಯುಃ ಸ್ವಯಂ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್
ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತತ್ಸಹಜಂ ಸ್ವಭಾವಮನಿಶಂ ಸೇವಧ್ವಮೇಕಂ ಗುರುಂ ॥ 53 ॥

ಸ್ವದೇಶಿಕಸ್ಯೈವ ಶರೀರಚಿಂತನಂ
ಭವೇದನಂತಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಚಿಂತನಂ ।
ಸ್ವದೇಶಿಕಸ್ಯೈವ ಚ ನಾಮಕೀರ್ತನಂ
ಭವೇದನಂತಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಂ ॥ 54 ॥

ಯತ್ಪಾದರೇಣುಕಣಿಕಾ ಕಾಪಿ ಸಂಸಾರವಾರಿಧೇಃ ।
ಸೇತುಬಂಧಾಯತೇ ನಾಥಂ ದೇಶಿಕಂ ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 55 ॥

ಯಸ್ಮಾದನುಗ್ರಹಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮಹದಜ್ಞಾನಮುತ್ಸೃಜೇತ್ ।
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಯ ನಮಶ್ಚಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 56 ॥

ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಸರ್ವಸಂಸಾರದಾವಾನಲವಿನಾಶಕಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೇ ಸಿತಾಂಭೋಜಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ ॥ 57 ॥

ಅಕಥಾದಿತ್ರಿರೇಖಾಬ್ಜೇ ಸಹಸ್ರದಲಮಂಡಲೇ ।
ಹಂಸಪಾರ್ಶ್ವತ್ರಿಕೋಣೇ ಚ ಸ್ಮರೇತ್ತನ್ಮಧ್ಯಗಂ ಗುರುಂ ॥ 58 ॥

ಸಕಲಭುವನಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಲ್ಪಿತಾಶೇಷಪುಷ್ಟಿಃ
ನಿಖಿಲನಿಗಮದೃಷ್ಟಿಃ ಸಂಪದಾಂ ವ್ಯರ್ಥದೃಷ್ಟಿಃ ।
ಅವಗುಣಪರಿಮಾರ್ಷ್ಟಿಸ್ತತ್ಪದಾರ್ಥೈಕದೃಷ್ಟಿಃ
ಭವ ಗುಣಪರಮೇಷ್ಟಿರ್ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗೈಕದೃಷ್ಟಿಃ ॥ 59 ॥

ಸಕಲಭುವನರಂಗಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ತಂಭಯಷ್ಟಿಃ
ಸಕರುಣರಸವೃಷ್ಟಿಸ್ತತ್ತ್ವಮಾಲಾಸಮಷ್ಟಿಃ ।
ಸಕಲಸಮಯಸೃಷ್ಟಿಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದದೃಷ್ಟಿರ್-
ನಿವಸತು ಮಯಿ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಗುರೋರ್ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಃ ॥ 60 ॥

ಅಗ್ನಿಶುದ್ಧಸಮಂ ತಾತ ಜ್ವಾಲಾ ಪರಿಚಕಾಧಿಯಾ ।
ಮಂತ್ರರಾಜಮಿಮಂ ಮನ್ಯೇಽಹರ್ನಿಶಂ ಪಾತು ಮೃತ್ಯುತಃ ॥ 61 ॥

ತದೇಜತಿ ತನ್ನೈಜತಿ ತದ್ದೂರೇ ತತ್ಸಮೀಪಕೇ ।
ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ ॥ 62 ॥

ಅಜೋಽಹಮಜರೋಽಹಂ ಚ ಅನಾದಿನಿಧನಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಅವಿಕಾರಶ್ಚಿದಾನಂದ ಅಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹಾನ್ ॥ 63 ॥

ಅಪೂರ್ವಾಣಾಂ ಪರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾಮಯಂ ।
ವಿರಜಂ ಪರಮಾಕಾಶಂ ಧ್ರುವಮಾನಂದಮವ್ಯಯಂ ॥ 64 ॥

ಶ್ರುತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈತಿಹ್ಯಮನುಮಾನಶ್ಚತುಷ್ಟಯಂ ।
ಯಸ್ಯ ಚಾತ್ಮತಪೋ ವೇದ ದೇಶಿಕಂ ಚ ಸದಾ ಸ್ಮರೇತ್ ॥ 65 ॥

ಮನುಂಚ ಯದ್ಭವಂ ಕಾರ್ಯಂ ತದ್ವದಾಮಿ ಮಹಾಮತೇ ।
ಸಾಧುತ್ವಂ ಚ ಮಯಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವಯಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ ॥ 66 ॥

ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ।
ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 67 ॥

ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಿರೋರತ್ನವಿರಾಜಿತಪದಾಂಬುಜಃ ।
ವೇದಾಂತಾಂಬುಜಸೂರ್ಯೋ ಯಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 68 ॥

ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸ್ವಯಂ ।
ಯ ಏವ ಸರ್ವ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 69 ॥

ಚೈತನ್ಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಂತಂ ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ।
ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತೀತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ತಥಾ ಚೈವ ಚರಾಚರಂ ।
ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 71 ॥

ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಸಮಾರೂಢಸ್ತತ್ತ್ವಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತಾ ಯಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 72 ॥

ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸರ್ವಕರ್ಮವಿದಾಹಿನೇ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರಭಾವೇಣ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 73 ॥

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತತ್ತ್ವಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ತಪಃ ।
ತತ್ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 74 ॥

ಮನ್ನಾಥಃ ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರುಸ್ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಮಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 75 ॥

ಧ್ಯಾನಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪೂಜಾಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಪದಂ ।
ಮಂತ್ರಮೂಲಂ ಗುರೋರ್ವಾಕ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಮೂಲಂ ಗುರೋಃ ಕೃಪಾ ॥ 76 ॥

ಗುರುರಾದಿರನಾದಿಶ್ಚ ಗುರುಃ ಪರಮದೈವತಂ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥ 77 ॥

ಸಪ್ತಸಾಗರಪರ್ಯಂತ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನಾದಿಕಂ ಫಲಂ ।
ಗುರೋರಂಘ್ರಿಪಯೋಬಿಂದುಸಹಸ್ರಾಂಶೇ ನ ದುರ್ಲಭಂ ॥ 78 ॥

ಹರೌ ರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತಾ ಗುರೌ ರುಷ್ಟೇ ನ ಕಶ್ಚನ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತ್ ॥ 79 ॥

ಗುರುರೇವ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಂ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ಸಂಪೂಜಯೇದ್ಗುರುಂ ॥ 80 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಲಭ್ಯತೇ ಗುರುಭಕ್ತಿತಃ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಧ್ಯೇಯೋಽಸೌ ಗುರುಮಾರ್ಗಿಭಿಃ ॥ 81 ॥

ಯಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ವೈ ಶ್ರುತಿಃ ।
ಮನಸಾ ವಚಸಾ ಚೈವ ನಿತ್ಯಮಾರಾಧಯೇದ್ಗುರುಂ ॥ 82 ॥

ಗುರೋಃ ಕೃಪಾ ಪ್ರಸಾದೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಸದಾಶಿವಾಃ ।
ಸಮರ್ಥಾಃ ಪ್ರಭವಾದೌ ಚ ಕೇವಲಂ ಗುರುಸೇವಯಾ ॥ 83 ॥

ದೇವಕಿನ್ನರಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತರೋ ಯಕ್ಷಚಾರಣಾಃ ।
ಮುನಯೋಽಪಿ ನ ಜಾನಂತಿ ಗುರುಶುಶ್ರೂಷಣೇ ವಿಧಿಂ ॥ 84 ॥

ಮಹಾಹಂಕಾರಗರ್ವೇಣ ತಪೋವಿದ್ಯಾಬಲಾನ್ವಿತಾಃ ।
ಸಂಸಾರಕುಹರಾವರ್ತೇ ಘಟಯಂತ್ರೇ ಯಥಾ ಘಟಾಃ ॥ 85 ॥

ನ ಮುಕ್ತಾ ದೇವಗಂಧರ್ವಾಃ ಪಿತರೋ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಾಃ ।
ಋಷಯಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಗುರುಸೇವಾ ಪರಾಙ್ಮುಖಾಃ ॥ 86 ॥

ಧ್ಯಾನಂ ಶೃಣು ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿವಿಧಾಯಕಂ ॥ 87 ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ಸ್ಮರಾಮಿ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ವದಾಮಿ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ನಮಾಮಿ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 88 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ
ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಲಕ್ಷ್ಯಂ ।
ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ
ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ಸದ್ಗುರುಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ॥ 89 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಂಜನಂ ।
ನಿತ್ಯಬೋಧಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ॥ 90 ॥

ಹೃದಂಬುಜೇ ಕರ್ಣಿಕಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥೇ
ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ।
ಧ್ಯಾಯೇದ್ಗುರುಂ ಚಂದ್ರಕಲಾಪ್ರಕಾಶಂ
ಚಿತ್ಪುಸ್ತಕಾಭೀಷ್ಟವರಂ ದಧಾನಂ ॥ 91 ॥

ಶ್ವೇತಾಂಬರಂ ಶ್ವೇತವಿಲೇಪಪುಷ್ಪಂ
ಮುಕ್ತಾವಿಭೂಷಂ ಮುದಿತಂ ದ್ವಿನೇತ್ರಂ ।
ವಾಮಾಂಕಪೀಠಸ್ಥಿತದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಂ
ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಸಾಂದ್ರಕೃಪಾನಿಧಾನಂ ॥ 92 ॥

ಆನಂದಮಾನಂದಕರಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಂ ನಿಜಬೋಧಯುಕ್ತಂ ।
ಯೋಗೀಂದ್ರಮೀಡ್ಯಂ ಭವರೋಗವೈದ್ಯಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ॥ 93 ॥

ಯಸ್ಮಿನ್ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಧ್ವಂಸನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾತ್ಮಕಂ ।
ಕೃತ್ಯಂ ಪಂಚವಿಧಂ ಶಶ್ವದ್ಭಾಸತೇ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ॥ 94 ॥

ಪ್ರಾತಃ ಶಿರಸಿ ಶುಕ್ಲಾಬ್ಜೇ ದ್ವಿನೇತ್ರಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಗುರುಂ ।
ವರಾಭಯಯುತಂ ಶಾಂತಂ ಸ್ಮರೇತ್ತಂ ನಾಮಪೂರ್ವಕಂ ॥ 95 ॥

ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ
ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ನ ಗುರೋರಧಿಕಂ ।
ಶಿವಶಾಸನತಃ ಶಿವಶಾಸನತಃ
ಶಿವಶಾಸನತಃ ಶಿವಶಾಸನತಃ ॥ 96 ॥

ಇದಮೇವ ಶಿವಂ ತ್ವಿದಮೇವ ಶಿವಂ
ತ್ವಿದಮೇವ ಶಿವಂ ತ್ವಿದಮೇವ ಶಿವಂ ।
ಮಮ ಶಾಸನತೋ ಮಮ ಶಾಸನತೋ
ಮಮ ಶಾಸನತೋ ಮಮ ಶಾಸನತಃ ॥ 97 ॥

ಏವಂವಿಧಂ ಗುರುಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೇ ಸ್ವಯಂ ।
ತತ್ಸದ್ಗುರುಪ್ರಸಾದೇನ ಮುಕ್ತೋಽಹಮಿತಿ ಭಾವಯೇತ್ ॥ 98 ॥

ಗುರುದರ್ಶಿತಮಾರ್ಗೇಣ ಮನಃಶುದ್ಧಿಂ ತು ಕಾರಯೇತ್ ।
ಅನಿತ್ಯಂ ಖಂಡಯೇತ್ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಾತ್ಮಗೋಚರಂ ॥ 99 ॥

ಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮನ ಉಚ್ಯತೇ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಸಮಂ ಕುರ್ಯಾನ್ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ದ್ವಿತೀಯಕಃ ॥ 100 ॥

ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಿ ಗುರುನಿಂದಾಂ ಕರೋತಿ ಯಃ ।
ಸ ಯಾತಿ ನರಕಂ ಘೋರಂ ಯಾವಚ್ಚಂದ್ರದಿವಾಕರೌ ॥ 101 ॥

ಯಾವತ್ಕಲ್ಪಾಂತಕೋ ದೇಹಸ್ತಾವದೇವ ಗುರುಂ ಸ್ಮರೇತ್ ।
ಗುರುಲೋಪೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಸ್ವಚ್ಛಂದೋ ಯದಿ ವಾ ಭವೇತ್ ॥ 102 ॥

ಹುಂಕಾರೇಣ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಞೈಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಕಥಂಚನ ।
ಗುರೋರಗ್ರೇ ನ ವಕ್ತವ್ಯಮಸತ್ಯಂ ಚ ಕದಾಚನ ॥ 103 ॥

ಗುರುಂ ತ್ವಂಕೃತ್ಯ ಹುಂಕೃತ್ಯ ಗುರುಂ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ವಾದತಃ ।
ಅರಣ್ಯೇ ನಿರ್ಜಲೇ ದೇಶೇ ಸ ಭವೇದ್ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಃ ॥ 104 ॥

ಮುನಿಭಿಃ ಪನ್ನಗೈರ್ವಾಽಪಿ ಸುರೈರ್ವಾ ಶಾಪಿತೋ ಯದಿ ।
ಕಾಲಮೃತ್ಯುಭಯಾದ್ವಾಪಿ ಗುರೂ ರಕ್ಷತಿ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 105 ॥

ಅಶಕ್ತಾ ಹಿ ಸುರಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಅಶಕ್ತಾ ಮುನಯಸ್ತಥಾ ।
ಗುರುಶಾಪೇನ ತೇ ಶೀಘ್ರಂ ಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 106 ॥

ಮಂತ್ರರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಗುರುರಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಂ ।
ಸ್ಮೃತಿವೇದಾರ್ಥವಾಕ್ಯೇನ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಂ ಪದಂ ॥ 107 ॥

ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀ ಅವಿಜ್ಞಾಯ ಕೇವಲಂ ಗುರುಸೇವಕಾಃ ।
ತೇ ವೈ ಸಂನ್ಯಾಸಿನಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಇತರೇ ವೇಷಧಾರಿಣಃ ॥ 108 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬೋಧಯೇತ್ ಪರಂ ।
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಭಾಸಂ ದೀಪೋ ದೀಪಾಂತರಂ ಯಥಾ ॥ 109 ॥

ಗುರೋಃ ಕೃಪಾಪ್ರಸಾದೇನ ಆತ್ಮಾರಾಮಂ ನಿರೀಕ್ಷಯೇತ್ ।
ಅನೇನ ಗುರುಮಾರ್ಗೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 110 ॥

ಆಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಬಪರ್ಯಂತಂ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಕಂ ।
ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಚೈವ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಜಗನ್ಮಯಂ ॥ 111 ॥

ವಂದೇಽಹಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಭೇದಾತೀತಂ ಸದಾ ಗುರುಂ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಸ್ವಾತ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಂ ॥ 112 ॥

ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಧ್ಯೇಯಂ ನಿತ್ಯಮಾನಂದಕಾರಕಂ ।
ಹೃದಯಾಕಾಶಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಂ ॥ 113 ॥

ಸ್ಫಟಿಕಪ್ರತಿಮಾರೂಪಂ ದೃಶ್ಯತೇ ದರ್ಪಣೇ ಯಥಾ ।
ತಥಾತ್ಮನಿ ಚಿದಾಕಾರಮಾನಂದಂ ಸೋಽಹಮಿತ್ಯುತ ॥ 114 ॥

ಅಂಗುಷ್ಠಮಾತ್ರಪುರುಷಂ ಧ್ಯಾಯತಶ್ಚಿನ್ಮಯಂ ಹೃದಿ ।
ತತ್ರ ಸ್ಫುರತಿ ಭಾವೋ ಯಃ ಶೃಣು ತಂ ಕಥಯಾಮ್ಯಹಂ ॥ 115 ॥

ಅಗೋಚರಂ ತಥಾಽಗಮ್ಯಂ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಂ ।
ನಿಃಶಬ್ದಂ ತದ್ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ಸ್ವಭಾವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 116 ॥

ಯಥಾ ಗಂಧಃ ಸ್ವಭಾವೇನ ಕರ್ಪೂರಕುಸುಮಾದಿಷು ।
ಶೀತೋಷ್ಣಾದಿ ಸ್ವಭಾವೇನ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಶಾಶ್ವತಂ ॥ 117 ॥

ಸ್ವಯಂ ತಥಾವಿಧೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ಥಾತವ್ಯಂ ಯತ್ರಕುತ್ರಚಿತ್ ।
ಕೀಟಭ್ರಮರವತ್ತತ್ರ ಧ್ಯಾನಂ ಭವತಿ ತಾದೃಶಂ ॥ 118 ॥

ಗುರುಧ್ಯಾನಂ ತಥಾ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಿಂಡೇ ಪದೇ ತಥಾ ರೂಪೇ ಮುಕ್ತೋಽಸೌ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 119 ॥

ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ –
ಪಿಂಡಂ ಕಿಂ ತು ಮಹಾದೇವ ಪದಂ ಕಿಂ ಸಮುದಾಹೃತಂ ।
ರೂಪಾತೀತಂ ಚ ರೂಪಂ ಕಿಮೇತದಾಖ್ಯಾಹಿ ಶಂಕರ ॥ 120 ॥

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಪಿಂಡಂ ಕುಂಡಲಿನೀಶಕ್ತಿಃ ಪದಂ ಹಂಸಮುದಾಹೃತಂ ।
ರೂಪಂ ಬಿಂದುರಿತಿ ಜ್ಞೇಯಂ ರೂಪಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ॥ 121 ॥

ಪಿಂಡೇ ಮುಕ್ತಾ ಪದೇ ಮುಕ್ತಾ ರೂಪೇ ಮುಕ್ತಾ ವರಾನನೇ ।
ರೂಪಾತೀತೇ ತು ಯೇ ಮುಕ್ತಾಸ್ತೇ ಮುಕ್ತಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 122 ॥

ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಮಯೋ ಭೂತ್ವಾ ಪರಂ ತತ್ತ್ವಂ ವಿಲೋಕಯೇತ್ ।
ಪರಾತ್ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಸರ್ವಮೇತನ್ನಿರಾಲಯಂ ॥ 123 ॥

ತಸ್ಯಾವಲೋಕನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಏಕಾಕೀ ನಿಃಸ್ಪೃಹಃ ಶಾಂತಸ್ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 124 ॥

ಲಬ್ಧಂ ವಾಽಥ ನ ಲಬ್ಧಂ ವಾ ಸ್ವಲ್ಪಂ ವಾ ಬಹುಲಂ ತಥಾ ।
ನಿಷ್ಕಾಮೇನೈವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಚೇತಸಾ ॥ 125 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಪದಮಿತ್ಯಾಹುರ್ದೇಹೀ ಸರ್ವಮಯೋ ಬುಧಾಃ ।
ಸದಾನಂದಃ ಸದಾ ಶಾಂತೋ ರಮತೇ ಯತ್ರಕುತ್ರಚಿತ್ ॥ 126 ॥

ಯತ್ರೈವ ತಿಷ್ಠತೇ ಸೋಽಪಿ ಸ ದೇಶಃ ಪುಣ್ಯಭಾಜನಂ ।
ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ದೇವಿ ತವಾಗ್ರೇ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ॥ 127 ॥

ಉಪದೇಶಸ್ತಥಾ ದೇವಿ ಗುರುಮಾರ್ಗೇಣ ಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಗುರುಭಕ್ತಿಸ್ತಥಾ ಧ್ಯಾನಂ ಸಕಲಂ ತವ ಕೀರ್ತಿತಂ ॥ 128 ॥

ಅನೇನ ಯದ್ಭವೇತ್ಕಾರ್ಯಂ ತದ್ವದಾಮಿ ಮಹಾಮತೇ ।
ಲೋಕೋಪಕಾರಕಂ ದೇವಿ ಲೌಕಿಕಂ ತು ನ ಭಾವಯೇತ್ ॥ 129 ॥

ಲೌಕಿಕಾತ್ಕರ್ಮಣೋ ಯಾಂತಿ ಜ್ಞಾನಹೀನಾ ಭವಾರ್ಣವಂ ।
ಜ್ಞಾನೀ ತು ಭಾವಯೇತ್ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ಯತ್ಕೃತಂ ॥ 130 ॥

ಇದಂ ತು ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ಪಠತೇ ಶೃಣುತೇ ಯದಿ ।
ಲಿಖಿತ್ವಾ ತತ್ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಫಲಂ ಭವೇತ್ ॥ 131 ॥

ಗುರುಗೀತಾತ್ಮಕಂ ದೇವಿ ಶುದ್ಧತತ್ತ್ವಂ ಮಯೋದಿತಂ ।
ಭವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಜಪೇತ್ಸದಾ ॥ 132 ॥

ಗುರುಗೀತಾಕ್ಷರೈಕಂ ತು ಮಂತ್ರರಾಜಮಿಮಂ ಜಪೇತ್ ।
ಅನ್ಯೇ ಚ ವಿವಿಧಾ ಮಂತ್ರಾಃ ಕಲಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ಷೋಡಶೀಂ ॥ 133 ॥

ಅನಂತಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಗುರುಗೀತಾಜಪೇನ ತು ।
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಂ ॥ 134 ॥

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಭಯಹರಂ ಸರ್ವಸಂಕಟನಾಶನಂ ।
ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಭೂತಾನಾಂ ಚೋರವ್ಯಾಘ್ರಭಯಾಪಹಂ ॥ 135 ॥

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಸರ್ವಂ ವಿಭೂತಿಸಿದ್ಧಿದಂ ಭವೇತ್ ।
ಅಥವಾ ಮೋಹನಂ ವಶ್ಯಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಜಪೇತ್ಸದಾ ॥ 136 ॥

ವಸ್ತ್ರಾಸನೇ ಚ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಪಾಷಾಣೇ ರೋಗಸಂಭವಃ ।
ಮೋದಿನ್ಯಾಂ ದುಃಖಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಷ್ಠೇ ಭವತಿ ನಿಷ್ಫಲಂ ॥ 137 ॥

ಕೃಷ್ಣಾಜಿನೇ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿರ್ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಣಿ ।
ಕುಶಾಸನೇ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ಕಂಬಲೇ ॥ 138 ॥

ಕುಶೈರ್ವಾ ದೂರ್ವಯಾ ದೇವಿ ಆಸನೇ ಶುಭ್ರಕಂಬಲೇ ।
ಉಪವಿಶ್ಯ ತತೋ ದೇವಿ ಜಪೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ 139 ॥

ಧ್ಯೇಯಂ ಶುಕ್ಲಂ ಚ ಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ವಶ್ಯೇ ರಕ್ತಾಸನಂ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಅಭಿಚಾರೇ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಪೀತವರ್ಣಂ ಧನಾಗಮೇ ॥ 140 ॥

ಉತ್ತರೇ ಶಾಂತಿಕಾಮಸ್ತು ವಶ್ಯೇ ಪೂರ್ವಮುಖೋ ಜಪೇತ್ ।
ದಕ್ಷಿಣೇ ಮಾರಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಚ ಧನಾಗಮಃ ॥ 141 ॥

ಮೋಹನಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಭವೇತ್ ।
ದೇವರಾಜಪ್ರಿಯಕರಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂ ಭವೇತ್ ॥ 142 ॥

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ತಂಭನಕರಂ ಗುಣಾನಾಂ ಚ ವಿವರ್ಧನಂ ।
ದುಷ್ಕರ್ಮನಾಶನಂ ಚೈವ ಸುಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿದಂ ಭವೇತ್ ॥ 143 ॥

ಅಸಿದ್ಧಂ ಸಾಧಯೇತ್ಕಾರ್ಯಂ ನವಗ್ರಹಭಯಾಪಹಂ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಂ ಚೈವ ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಕಂ ॥ 144 ॥

ಸರ್ವಶಾಂತಿಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ತಥಾ ವಂಧ್ಯಾಸುಪುತ್ರದಂ ।
ಅವೈಧವ್ಯಕರಂ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಂ ಸದಾ ॥ 145 ॥

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರವರ್ಧನಂ ।
ಅಕಾಮತಃ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಧವಾ ಜಪಾನ್ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 146 ॥

ಅವೈಧವ್ಯಂ ಸಕಾಮಾ ತು ಲಭತೇ ಚಾನ್ಯಜನ್ಮನಿ ।
ಸರ್ವದುಃಖಭಯಂ ವಿಘ್ನಂ ನಾಶಯೇಚ್ಛಾಪಹಾರಕಂ ॥ 147 ॥

ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಂ ।
ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ॥ 148 ॥

ಕಾಮಿತಸ್ಯ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಲ್ಪನಾಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ।
ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚಿಂತಿತಸ್ಯ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಕಂ ॥ 149 ॥

ಮೋಕ್ಷಹೇತುರ್ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮೋಕ್ಷಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಭೋಗಕಾಮೋ ಜಪೇದ್ಯೋ ವೈ ತಸ್ಯ ಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ ॥ 150 ॥

ಜಪೇಚ್ಛಾಕ್ತಶ್ಚ ಸೌರಶ್ಚ ಗಾಣಪತ್ಯಶ್ಚ ವೈಷ್ಣವಃ ।
ಶೈವಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಿದಂ ದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 151 ॥

ಅಥ ಕಾಮ್ಯಜಪೇ ಸ್ಥಾನಂ ಕಥಯಾಮಿ ವರಾನನೇ ।
ಸಾಗರೇ ವಾ ಸರಿತ್ತೀರೇಽಥವಾ ಹರಿಹರಾಲಯೇ ॥ 152 ॥

ಶಕ್ತಿದೇವಾಲಯೇ ಗೋಷ್ಠೇ ಸರ್ವದೇವಾಲಯೇ ಶುಭೇ ।
ವಟೇ ಚ ಧಾತ್ರೀಮೂಲೇ ವಾ ಮಠೇ ವೃಂದಾವನೇ ತಥಾ ॥ 153 ॥

ಪವಿತ್ರೇ ನಿರ್ಮಲೇ ಸ್ಥಾನೇ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನತೋಽಪಿ ವಾ ।
ನಿರ್ವೇದನೇನ ಮೌನೇನ ಜಪಮೇತಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ॥ 154 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಭಯಭೂಮೌ ತು ವಟಮೂಲಾಂತಿಕೇ ತಥಾ ।
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಧೌತ್ತರೇ ಮೂಲೇ ಚೂತವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ॥ 155 ॥

ಗುರುಪುತ್ರೋ ವರಂ ಮೂರ್ಖಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ।
ಶುಭಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ದೀಕ್ಷಾವ್ರತತಪಾಂಸಿ ಚ ॥ 156 ॥

ಸಂಸಾರಮಲನಾಶಾರ್ಥಂ ಭವಪಾಶನಿವೃತ್ತಯೇ ।
ಗುರುಗೀತಾಂಭಸಿ ಸ್ನಾನಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಕುರುತೇ ಸದಾ ॥ 157 ॥

ಸ ಏವ ಚ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸದಾ ಸದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ ।
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಪವಿತ್ರಾಣಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 158 ॥

ಸರ್ವಶುದ್ಧಃ ಪವಿತ್ರೋಽಸೌ ಸ್ವಭಾವಾದ್ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ತತ್ರ ದೇವಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಪೀಠೇ ವಸಂತಿ ಹಿ ॥ 159 ॥

ಆಸನಸ್ಥಃ ಶಯಾನೋ ವಾ ಗಚ್ಛಂಸ್ತಿಷ್ಠನ್ ವದನ್ನಪಿ ।
ಅಶ್ವಾರೂಢೋ ಗಜಾರೂಢಃ ಸುಪ್ತೋ ವಾ ಜಾಗೃತೋಽಪಿ ವಾ ॥ 160 ॥

ಶುಚಿಷ್ಮಾಂಶ್ಚ ಸದಾ ಜ್ಞಾನೀ ಗುರುಗೀತಾಜಪೇನ ತು ।
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ 161 ॥

ಸಮುದ್ರೇ ಚ ಯಥಾ ತೋಯಂ ಕ್ಷೀರೇ ಕ್ಷೀರಂ ಘೃತೇ ಘೃತಂ ।
ಭಿನ್ನೇ ಕುಂಭೇ ಯಥಾಕಾಶಸ್ತಥಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ॥ 162 ॥

ತಥೈವ ಜ್ಞಾನೀ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಲೀಯತೇ ।
ಐಕ್ಯೇನ ರಮತೇ ಜ್ಞಾನೀ ಯತ್ರ ತತ್ರ ದಿವಾನಿಶಂ ॥ 163 ॥

ಏವಂವಿಧೋ ಮಹಾಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವದಾ ವರ್ತತೇ ಬುಧಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಭಾವಭಕ್ತಿಂ ಕರೋತಿ ಯಃ ॥ 164 ॥

ಸರ್ವಸಂದೇಹರಹಿತೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದ್ವಯಂ ತಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೇ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 165 ॥

ಅನೇನ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಸರ್ವೇ ಗುರುಗೀತಾ ಜಪೇನ ತು ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 166 ॥

ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಮಯೋದಿತಂ ।
ಗುರುಗೀತಾಸಮಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ॥ 167 ॥

ಏಕೋ ದೇವ ಏಕಧರ್ಮ ಏಕನಿಷ್ಠಾ ಪರಂ ತಪಃ ।
ಗುರೋಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಗುರೋಃ ಪರಂ ॥ 168 ॥

ಮಾತಾ ಧನ್ಯಾ ಪಿತಾ ಧನ್ಯೋ ಧನ್ಯೋ ವಂಶಃ ಕುಲಂ ತಥಾ ।
ಧನ್ಯಾ ಚ ವಸುಧಾ ದೇವಿ ಗುರುಭಕ್ತಿಃ ಸುದುರ್ಲಭಾ ॥ 169 ॥

ಶರೀರಮಿಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಾಶ್ಚಾರ್ಥಃ ಸ್ವಜನಬಾಂಧವಾಃ ।
ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕುಲಂ ದೇವಿ ಗುರುರೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 170 ॥

ಆಕಲ್ಪಜನ್ಮನಾ ಕೋಟ್ಯಾ ಜಪವ್ರತತಪಃಕ್ರಿಯಾಃ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಸಫಲಂ ದೇವಿ ಗುರುಸಂತೋಷಮಾತ್ರತಃ ॥ 171 ॥

ವಿದ್ಯಾತಪೋಬಲೇನೈವ ಮಂದಭಾಗ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ನರಾಃ ।
ಗುರುಸೇವಾಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವರಾನನೇ ॥ 172 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾಶ್ಚ ದೇವರ್ಷಿಪಿತೃಕಿನ್ನರಾಃ ।
ಸಿದ್ಧಚಾರಣಯಕ್ಷಾಶ್ಚ ಅನ್ಯೇಽಪಿ ಮುನಯೋ ಜನಾಃ ॥ 173 ॥

ಗುರುಭಾವಃ ಪರಂ ತೀರ್ಥಮನ್ಯತೀರ್ಥಂ ನಿರರ್ಥಕಂ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಶ್ರಯಂ ದೇವಿ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠಂ ಚ ವರ್ತತೇ ॥ 174 ॥

ಜಪೇನ ಜಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಚಾನಂತಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಹೀನಕರ್ಮ ತ್ಯಜನ್ಸರ್ವಂ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಚಾಧಮಾನಿ ಚ ॥ 175 ॥

ಜಪಂ ಹೀನಾಸನಂ ಕುರ್ವನ್ಹೀನಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಂ ।
ಗುರುಗೀತಾಂ ಪ್ರಯಾಣೇ ವಾ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಿಪುಸಂಕಟೇ ॥ 176 ॥

ಜಪಂಜಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಮರಣೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ।
ಸರ್ವಕರ್ಮ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಗುರುಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ॥ 177 ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ನೋ ವಾಚ್ಯಂ ತವಾಗ್ರೇ ಕಥಿತಂ ಮಯಾ ।
ಸುಗೋಪ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಮ ತ್ವಂ ಚ ಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಿತಿ ॥ 178 ॥

ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಗಣೇಶಾದಿ ವಿಷ್ಣ್ವಾದೀನಾಂ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ।
ಮನಸಾಪಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಂ ॥ 179 ॥

ಅತೀವಪಕ್ವಚಿತ್ತಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯುತಾಯ ಚ ।
ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಮಿದಂ ದೇವಿ ಮಮಾತ್ಮಾಽಸಿ ಸದಾ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 180 ॥

ಅಭಕ್ತೇ ವಂಚಕೇ ಧೂರ್ತೇ ಪಾಖಂಡೇ ನಾಸ್ತಿಕೇ ನರೇ ।
ಮನಸಾಪಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಾ ಗುರುಗೀತಾ ಕದಾಚನ ॥ 181 ॥

ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುದ್ಧರಣೈಕಮಂತ್ರಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಮುನಿಪೂಜಿತಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಂ ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಭವರೋಗವಿನಾಶಮಂತ್ರಂ
ವಂದೇ ಮಹಾಭಯಹರಂ ಗುರುರಾಜಮಂತ್ರಂ ॥ 182 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ಈಶ್ವರಪಾರ್ವತೀ ಸಂವಾದೇ ಗುರುಗೀತಾ ಸಮಾಪ್ತ ॥

॥ ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

The Guru Gita

OM Hear now the hymn, The Guru Gita; sung by Lord Siva It sings the song of the Supreme Self manifesting as the Guru The mantras that are the source of all speech, power, and stabile strength are its foundation

Repeat this hymn each day to obtain the Guru’s grace

Opening Meditation:

Meditate on the Guru as seated in the crown of the head, surrounded by the sacred mantras, ham and sah, which abide in all beings and that are the cause of the universe

The Guru, the source of the universe, freely chooses to appear in living form on earth

Meditate on the feet of the Guru, who is Siva, who reveals the Supreme Truth as a lamp removes darkness, who is eternal, all pervasive, and who is the visible form of the Imperishable

I sing this song to fulfill the four great values of life: prosperity, enjoyment, righteousness, and liberation

 1. The Guru Gita Begins
  On the summit of Mount Kailash, the crest jewel of all mountains, the axis of devotion and abode of oneness, the Goddess Parvati, Siva’s royal wife, reverently bowed to Him and said
 2. Salutations to You, O Lord, God of gods, who is higher than the Highest O Guru of the universe, eternally Auspicious One! Great Lord, initiate me in the knowledge of the Guru
 3. Please teach me the surest way for the embodied soul to become one with the Absolute At Your feet I pray: show your compassionate grace to me
 4. Lord Siva replied:
  O dear Goddess, You are my very Self! Because I love You, I will speak Your question, which has never been asked before, will be helpful to all creation
 5. In the entire universe there is no knowledge more subtle and elusive Listen as I reveal this Truth to you: Apart from the Guru, there is no other Brahman O Beautiful One, what I say is true, it is the truth
 6. The wisdom of the highest scriptures, the doctrines of all sacred texts, the epics of the gods and wise sagas of life, the science of mantras, yantras, and so on, powerful incantations, the wisdom passed to each generation, the sacred teachings of those who worship the Absolute as Divine Father or Mother, and other revered works – all these doctrines and creeds only bring the downfall of those whose minds are restless and deluded
 7. Those who offer sacrificial rites, make vows, repeat mantras, or engage in penance, pilgrimages, or charity, still go adrift without knowing the nature of the Guru
 8. The Guru is not different from pure, unbounded consciousness, the Self This is the truth Without a doubt, this is the truth Knowing this, the wise ceaselessly strive to realize the true nature of the Guru
 9. For the embodied soul, knowledge of the Self is veiled by a false perception of the world born of ignorance The one by whose light Self-realization arises is known by the name, Guru
 10. All harmful desires and past deeds will be completely washed away by service at the feet of the GuruThus, the embodied soul becomes one with the Supreme Have no doubt – the words I speak to you are true and carry the grace that liberates one from ignorance and suffering
 11. To obtain all the benefits of bathing in all places of pilgrimage, sprinkle pure water on your head with your mind focused on the Guru’s lotus feet
 12. Water from the ceremonial bathing of the Guru’s feet dries the mire of sins, brings forth the radiance of intuitive insight, and perfectly delivers one across the ocean of worldly illusion
 13. It washes away ignorance and puts an end to rebirth and karmas Therefore, one should drink the water of the Guru’s feet to obtain nonattachment and Self-realization
 14. Drink the holy water of the Guru’s feet; take the food that the Guru leaves to eat Always meditate on the Guru’s form; constantly repeat the mantra the Guru has given.
 15. Any place where the Guru dwells is the holy land of Kashi; the water that washes the Guru’s feet is the Ganges The Guru is the Lord of the Universe perceptible to the eyes Indeed, the Guru is Brahma, the Savior
 16. Water that has been poured over the Guru’s feet is the pilgrimage site, Gaya It is the holy banyan tree,it is Akshaya, and Prayag, the meeting place of the sacred Ganges, Yamuna, and Saraswati Rivers Salutations again and again to the Guru
 17. Always lovingly recollect the Guru’s Divine form, constantly repeat the mantra the Guru has given Follow the Guru’s guidance with your mind absorbed on nothing other than the Guru
 18. The Supreme Knowledge that resides in the mouth of the Guru can be attained by the Guru’s grace alone Keep your Guru ever present in your heart, just as a devoted wife keeps her husband there
 19. With your heart absorbed in nothing but the Guru, let go of attachments to your status as student, spouse, parent, and to your social standing, fame, and cravings for accumulating wealth
 20. It is true that those who direct all thoughts to Me alone achieve the highest state This supreme state can also be attained by whole-hearted worship of the Guru – who is Siva manifest in human  form
 21. From every corner of the universe, declarations of knowledge burst forth from gods, their rivals, or from departed souls, but Supreme Knowledge resides on the tongue of the Guru, and through devotion to the Guru it is obtained
 22. Gu is the symbol for darkness; Ru, the remover of darkness The Guru is Supreme Knowledge indeed, the swallower of darkness
 23. Gu is the symbol for ignorance born of misperception; Ru is the Supreme Knowledge that destroys ignorance
 24. Thus, the feet of the Guru are the highest goal, even difficult for the gods to attain Indeed, even celestial musicians and their followers worship the Guru’s feet
 25. For them and for everyone, there is surely no truth higher than the Guru Therefore, the seeker of truth should
  offer seats, beds, clothes, ornaments, vehicles, and other things the Guru needs
 26. Offer anything that pleases the Guru More than that, offer your life () by continually serving the Guru in thought, word, and deed Prostrate fully in front of the Guru without the least reservation
 27. Dedicate your body, senses, and life force to the Guru When you consecrate everything you call yours – even your spouse and your very self – in the name of the Guru, it is blessed.
 28. O beautiful One! Do not hesitate to live for the sake of the Guru and the teachings Those who live for the pursuit of pleasures, should remember that the body is transitory, the residence of germs, foul waste, toxins, and phlegm – and is reduced to ashes in the end
 29. Those who venture onto the tree of this fleeting world of change sink into the ocean of torment at the end of their lives Salutations to the Guru, who surely saves all devotees from this fate
 30. The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru is Siva Indeed, the Guru is the Supreme Absolute To that Guru I offer my reverent salutations
 31. The Guru is the cause of the universe, the bridge to cross over the ocean of change, and the source of all knowledge Salutations to the Guru who is Siva
 32. Salutations to the Guru, who with the poultice of knowledge opens the eyes of one who is blinded by the darkness of ignorance
 33. The Guru, who is the father, mother, family and Divine Light of devotees, bestows realization of the limitations of worldly existence Salutations to the Guru
 34. My reverent salutations to the Guru who is the embodiment of the Absolute Truth, the Light by which that Truth is perceived, and whose Bliss reveals joy to all
 35. Salutations to the Guru, whose existence brings truth to all beings, through whose form the Divine light – like the light of the sun – shines on everyone, and in whose unconditional love, we come to love our family and all beings more and more
 36. Salutations to the Guru, by whom this world is illumined, who perceives all states of consciousness – waking, dreaming and dreamless sleep – but who cannot be perceived by the mind
 37. Salutations to the Guru who is Truth, whose knowledge of the universe sees through the illusory divisions that split it into fragments, and who perceives no distinction between the universe and the Self
 38. Those who say they don’t know the Absolute, know it Those who say they know the Absolute, know it not Salutations to the Guru whose mind is ever absorbed in the Absolute
 39. Salutations to the Guru, who is the cause of the universe although appearing as an effect In truth, the Guru is both the cause and effect
 40. Salutations to the Guru who reveals that this universe of countless forms is in fact, one undifferentiated whole – a play of cause and effect in which cause and effect are one
 41. Prostrations to the Guru whose lotus feet eradicate the suffering brought by duality and who always protects seekers from all misfortunes and calamities.
 42. If Siva is angry with you, the Guru can save you, but if the Guru becomes angry with you, even Siva cannot save you Therefore, by all means, take refuge in the Guru
 43. I offer my reverent praise and honor to the Guru’s radiant feet, where devotees’ speech, mind, and intellect dwell, and which are the supreme manifestations of Spirit and Nature
 44. The syllable ‘gu’ is that which is beyond the gunas – the subtle forces of Creation‘Ru’ is that which is beyond rupa – all forms in Creation The One who bestows the state beyond all forces and forms is said to be the Guru
 45. O Dear One! Though without three eyes, the Guru is Lord Siva, the witness of all Though without four arms, the Guru is Lord Vishnu, the Preserver Though without four faces, the Guru is Lord Brahma, the Creator This the scriptures declare
 46. I make these salutations with folded palms, to immerse myself in the ocean of mercy that is the Guru, because it is by the Guru’s grace that a being is liberated from this universe of ceaseless change and the ever turning wheel of birth and death
 47. The supreme form of the Guru is the nectar of immortality to one who has eyes of discrimination But, like the blind who cannot see the sunrise those who are idle, sluggish, or indifferent are unfortunate for they cannot perceive this Divine form
 48. O Dear One! Everyday and with all devotion, one should offer full prostrations in the direction where the holy feet of the Guru abide
 49. O Noble One! The wise and the learned always offer handfuls of the sweetest, most fragrant flowers in the direction of the revered and blessed one – the Guru – who is free, fully awakened, and the witness to the eternal drama of the creation and dissolution of the universe
 50. The Guru resides in the center of a sacred mandala surrounded by:
   • the Guru’s spiritual lineage
   • Siva, lord of the demi-gods and dissolver of the universe
   • the three holy mountains where reside the essence of the Divine Mother
   • the two principle qualities of the Supreme Lord: the power of manifestation and the power of self-awareness
   • the goddesses who destroy intolerance, limitation, selfishness, and ignorance
   • perfected saints and sages
   • the great heroes and heroines of renown:
    • who are triumphant in battle over evil
    • who lend their protection in the performance of sacred ritual
    • and who help overcome fear
  • the sounds that have the power to create
  • and the highest mantras.
  • Salutations to all those luminaries who attend the Guru.
 51. What is the use of undeveloped seekers spending so much time practicing hundreds of rounds of long deep breaths in order to regulate the life force? These exercises can be uncomfortable and are difficult to master Indeed, such unguided practice can disperse the life force, causing disorders Instead, just serve your Guru constantly and you will attain mastery over the life force naturally and spontaneously It will become regulated of its own accord
 52. To contemplate the form of your Guru is to contemplate infinite Siva Truly, whenever you utter your Guru’s name, it is the same as chanting the name of Lord Siva
 53. Even a few of the smallest specks of dust from the Guru’s feet form a bridge strong enough to cross the ocean of fleeting worldly existence That Supreme Guru we honor, serve, and worship
 54. Upon receiving the Guru’s benevolent grace, one should turn away from the ways born of ignorance, and humbly open one’s heart to the Highest Master to attain the most valued of wishes – Self-realization
 55. At the crown of the head – the gateway to Brahman – in the center of a bright lotus, illumined by a circle of moonlight, are the lotus feet of the Guru, which destroy the raging fires of worldly existence
 56. Reflect on the Guru as seated in the center of a thousand petaled-lotus at the heart of a sacred triangle The mantras of Brahma, Vishnu, and Siva ring out from its corners; that of the Transcendent Self, on either side
 57. The Guru’s glance creates all the worlds, makes everything flourish completely, and perceives the essence of all Holy Scriptures It perceives that wealth does not lead to liberation, and it purifies devotees of all deficiencies The Guru’s vision beholds the Self in the midst of ever-changing Nature and illumines the path to liberation
 58. The Guru’s glance is the pillar that supports the stage where all worlds are exhibited; it showers the nectar of compassion It is the sum total of creation, evolution, and dissolution The Guru’s glance creates past, present, and future, and bestows the vision of sat – chit – ananda: truth, knowledge, bliss absolute May the Guru’s Divine grace always be on me!
 59. O dear Parvati, I consider the word “Guru” to be the king of all mantras Pure as gold refined in fire, it has been thoroughly confirmed by reason, meditation, prayer, and intellect It protects one from death day and night
 60. The Guru moves, but is ever still; is far away, yet near; both inside as well as outside of all things
 61. Know that this is the consciousness the Guru experiences:
 62. “I have no birth, I am ageless, without beginning or end I am endless Consciousness and Bliss I am smaller than the smallest, larger than the largest.”
 63. “I am the supreme unseen primal cause, eternal, self-luminous, without taint and craving I exist beyond the limitations of space: immovable, blissful, imperishable.”
 64. Gain knowledge of the Guru’s divine nature through the revealed wisdom of the scriptures, direct perception born of a clear, focused mind, the revered teachings passed on by tradition, and by inference And by always being mindful of the Guru’s guidance
 65. O great soul Parvati! Seeing that holiness resides in You, I will speak to You now of the nature of the Guru, upon which one should always reflect
 66. Salutations to the Guru, who reveals this sacred universe in its fullness, permeated by all animate and inanimate objects
 67. Salutations to the Guru whose lotus feet are adorned with the most splendid jewels of wisdom from the highest scriptures; who is the sun whose light causes the lotus of knowledge to bloom into Self-realization
 68. By even a moment of loving remembrance of the Guru, wisdom arises spontaneously Without doubt, loving recollection of the Guru fulfills all goals Salutations to the Guru
 69. Salutations to the Guru, who is pure eternal consciousness and peace, who is without flaw, beyond the limitations of space and time, who is the primordial sound and the source of creation
 70. Truly, the Guru pervades all that changes and all that does not; all that is animate and all that is not Salutations to that Guru
 71. Salutations to the Guru, who, adorned with the garland of the Highest Truth, rides the power of knowledge, and brings enjoyment in this life as well as liberation
 72. Salutations to the Guru who incinerates the karma of countless lives through the power of Self-realization
 73. Salutations to the Guru There is no truth greater than the Guru There is no path of self-discipline greater than service to the Guru; no knowledge higher than knowledge of the Guru
 74. Cherish these thoughts while offering salutations to the Guru: My Guru is the support and protector of the universe and master of every plane of existence; my Self is the Self of all beings
 75. The root of meditation is the Guru’s form; the root of worship, the Guru’s feet; the root of mantra, the Guru’s word; the root of freedom, the Guru’s grace
 76. Salutations to the Guru who has no beginning but is the origin of all – the supreme transcendent deityThere is nothing higher than the Guru
 77. The merit gained through baths and other sacred activities in the holy waters of the seven seas can easily be attained in one-thousandth of a drop of water from the Guru’s feet
 78. If you alienate Siva – who is the remover of faults and ignorance – by your mistakes, the Guru will save you, but if you are alienated from the Guru, no one can save you Therefore, with all effort, take refuge in the Guru
 79. There is nothing higher than the Guru Indeed, the Guru is the entire universe comprised of the qualities of Brahma, Vishnu, and Siva Therefore, one should worship the Guru
 80. There is nothing higher than the Guru Through devotion to the Guru one attains knowledge as well as the wisdom that liberates Therefore, for those who tread the path of devotion, the Guru is the perfect object of contemplation
 81. Nothing exists which is higher than the Guru Indeed, the scriptures proclaim that if the mind meticulously analyzes every particle of Creation, it can never fathom the fullness of the Guru Truly, one should always venerate the Guru with thought and speech.
 82. It is purely by the Guru’s grace that Brahma, Vishnu, and Siva gain the capacity to guide the creation, sustenance, and dissolution of the universe Perfection comes by serving the Guru
 83. Sages, Gods, demigods, celestial musicians, spirits of the ancestors of the human race, sprites that attend the gods, and spirit-beings who exist to praise the gods do not know the proper manner of serving the Guru
 84. Like pots on a potter’s wheel, even ascetics, renunciates, and those with profound knowledge and self-discipline continue to spin in the emptiness of the world of change
 85. Departed spirits of ancestors, great heroes, seers, adepts who possess supernatural powers or who have achieved mastery over the senses and their objects – even gods, demigods and the celestial musicians who attend them, cannot be free from the cycle of birth, death, and rebirth if they turn their faces from serving the Guru
 86. O Supreme Goddess! Listen to the method of meditating on the Guru who bestows all joys, grants all pleasures and all worldly fulfillment, as well as liberation:
 87. I remember the Guru, who is Supreme Brahman I speak of the Guru, who is Supreme Brahman I bow to the Guru, who is Supreme Brahman I serve the Guru, who is Supreme Brahman
 88. I bow to the Truth-bearing Guru, who is the bliss of Brahman; who bestows the highest joy; who is one without a second; the embodiment of wisdom, beyond duality; who is infinite like the sky; who exemplifies the great Vedantic proclamations, such as ‘Thou art That;’ who is One, Eternal, Pure, Unshakable; the witness of all minds, beyond all changes; and who is free from the bonds of nature
 89. I bow to the Guru who is Brahman, eternal and pure, who is beyond perception and form and without taint, who is infinite knowledge, consciousness, and bliss
 90. Meditate on the divine form of the Guru, seated on a throne in the center of the lotus of the heartHere, at the axis of the womb of countless universes, the Guru, adorned with the jewel of Transcendental Consciousness, shines like the crescent moon dripping the nectar of immortality, and fulfills all righteous requests
 91. Visualize the Guru in white garments, anointed with pure fragrant ointment, and adorned with flowers and pearls With eyes that radiate joy, the Guru’s gentle smile is a treasure-house overflowing with graceTo the left, the Goddess Shakti abides Seated close by, her garment gently touches the Guru
 92. I always bow to the Guru, who exudes bliss, who is pure and bright, whose nature is knowledge, and who is awake to the true Self Lord of Yogis, adorable and worthy of worship, the Guru is the physician who cures the disease of the countless cycles of birth, death, and rebirth
 93. I bow to the Guru in whom the eternal cosmic processes of creation, sustenance, dissolution, regulation, and grace are present
 94. As you arise each morning, repeat the Guru’s mantra with your mind fixed at the crown of your head There, the Guru, the two-eyed, two-armed god of peace abides, seated on a white lotus, granting the boon of fearlessness
 95. There is nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru, nothing greater than the Guru There is nothing greater than the Guru This is the doctrine of Siva, the teaching of Siva, the declaration of Siva This is the
  solemn word of Siva
 96. The Guru is Siva Without a doubt, the Guru is SivaThe Guru truly is SivaBe assured, the Guru is SivaBy my authority I proclaim this This is my teaching This is my doctrine This is my creed
 97. By meditating on the Guru in this manner, supreme knowledge bursts forth spontaneously Therefore, one should cultivate this understanding, “I am liberated by the grace of the Guru.”
 98. One should purify the mind by following the path shown by the Guru Do not cling to things that are transient, which you have imagined to be qualities of the Self
 99. The essential nature of objects, and the knower of objects – the mind – are worthy of being known One should reflect on the truth that objects of awareness and awareness are identical There is no other way to liberation
 100. O Great Goddess! Those who scorn the Guru even after hearing these teachings go to a place of dreadful torment for as long as the sun and moon exist
 101. Keep the Guru’s mantra, teachings, and spiritual presence in mind through the duration of every birth; indeed, until creation’s end One should never forget the Guru, even if one attains Self-realization
 102. Wise disciples should never utter what is not completely true or speak discourteously or with disrespect in front of the Guru
 103. Those who speak to the Guru with egoism or anger, or engage in arguments with the Guru, will lose what wisdom they have gained They will be reborn in a waterless land with no interest in the highest Truth, or as spirits who oppose the Truth or, who are adversaries of humanity
 104. O Parvati! The Guru protects one from malicious interference from envious ascetics, heretics, and even gods The Guru also safeguards one from fear at the time of death
 105. Even the gods, ascetics, and other beings that have the power to curse are powerless in the presence of the Guru There is no doubt that their malicious interference ends and they soon perish by the intervention of the Guru
 106. O Goddess! The two-syllable word, ‘Guru’ is the king of all mantras It is the essence of the highest scriptures and sacred wisdom, and leads to the highest state
 107. Indeed, those who are devoted servants of the Guru can be regarded as true renunciates even if they are ignorant of the scriptures All others are merely wearing renunciates’ robes
 108. Just as one lamp lights another, the Guru awakens knowledge of the eternal imperceptible Brahman, who appears as everything in creation, but is itself without form or attributes
 109. Perceive the joyous Self through the gift of the Guru’s grace Knowledge of the Self arises through this path
 110. I bow to the Guru who is the creative power of the universe and who permeates the entire the universe – all that moves and that is unmoving – from a blade of grass to the highest Self
 111. I always bow to the Guru who is Existence, Knowledge, and Bliss, who is beyond all multiplicity, eternal, complete, without form, without attributes, and who abides in the Self
 112. Meditate on the Guru, who is beyond all beyonds and the bestower of bliss, as residing in the center of your heart, pure and bright as crystal
 113. Have no doubt that as the image of a crystal is reflected in a mirror, so also, reflected in a tranquil, clear, and one-pointed mind is the bliss of the Self Experience this as, “That Supreme Bliss I am.’
 114. Listen as I describe the state that arises when meditating on the Self Reflect on it as all pervading knowledge and light, the size of a thumb, residing in the heart
 115. ‘I am beyond any efforts at conceptualization, I am not attainable by the mind, I am without name, form, and sound.’ O Parvati, know this as Brahman, one’s true nature
 116. As the fragrance of flowers and camphor is natural to them, as cold and heat are natural phenomena, so is eternity natural to Brahman
 117. Having become one with Brahman, one may abide anywhere, firm in that realization Just as larvae unfold their true nature as bees by incessantly meditating on the nature of a bee, one who meditates on the Guru as Brahman becomes Brahman
 118. Meditating on the Guru in this manner, the disciple becomes one with Brahman, and is liberated from pinda, pada, and rupa: the force of creation, the movement of the life force, and matter There is no doubt about this.
 119. Parvati then asked:
  O Great Lord, please further define for me pinda, pada, and rupa And what is beyond rupa? Please explain this to me, O Great Lord, Source of Bliss
 120. Siva said:
  Pinda is the latent power of evolution within; pada, is breath and the life force; and rupa is the subtle cause of all physical forms Beyond rupa is Brahman, the Pure
 121. O beautiful One! One experiences liberation when the Divine creative power within is fully awakened, when the life force becomes utterly still, and when one can hear within the mantra of the transcendent Self – Hamsa – repeating by itself One no longer identifies with the physical form and is liberated But those who go beyond even all these are truly free
 122. Having become one with all there is, one can perceive the highest Truth There is nothing greater than the highest All that exists has no other abode
 123. On having caught sight of the Highest Truth by the Guru’s grace, one should resolutely continue, maintain a tranquil, balanced mind, and completely let go of all cravings and attachments
 124. Whatever you acquire or do not acquire, whether it is great or small, enjoy it with a mind that is contented and without cravings
 125. The awakened ones say that having attained the all-knowing state, the embodied soul becomes one with everything Ever blissful and tranquil, such a one rejoices everywhere
 126. Moreover, wherever the knower of Brahman lives, that place becomes a vessel for all that is auspicious, good, and holy O Goddess! Thus I have described to you the characteristics of a liberated being
 127. I have also explained to you the proper course for knowing the true nature of the Guru And I have fully explained how devotion to, and meditation on, the Guru bestows liberation.
 128. O Great Self! I shall now speak of what can be accomplished by recitation of the Guru Gita This song is not meant for obtaining fleeting, worldly gains, but to bring the highest benefit to all beings in all the worlds
 129. Those who strive for worldly gain and who lack insight sink into the ocean of worldly limitations and transitory existence, but knowers of the Highest Truth are not bound by their actions, whatever they may be
 130. But if one reads or hears this Guru Gita with an attitude of devotion; or if one even makes a copy of it and offers it to another, it produces all fruits
 131. O Goddess, I have revealed to you the Song of the Guru, the essence of Pure Truth Without a doubt, regular repetition of this song destroys the disease of transitory existence
 132. Repeat the Guru Gita in which every letter, every sound, every syllable is imperishable, radiant, and powerful It is the highest of all mantras All other mantras are not worth even one-sixteenth part of one letter of the Guru Gita
 133. Infinite and endless are the rewards obtained by repeating the Guru Gita Bondage from all past wrongdoings is destroyed and all hardships come to an end There is no doubt about this
 134. It removes the fears of time and death, and all misfortune It erases the fear of ghosts, demons, evil spirits, thieves, and wild beasts
 135. It destroys powerful, resistant diseases, bestows all prosperity and makes perfection possible More importantly, it subdues ignorance Repeat it always
 136. Repeating it while seated on cloth brings lack; on stone, disease; on the earth, unhappiness; and on wood, it becomes useless.
 137. Repeating it while seated on a black deerskin, one attains knowledge; while on a tiger skin, the treasure of liberation Sitting on sacred kusha grass brings wisdom, and a seat of wool brings all attainments
 138. O Goddess, repeat this song with a one-pointed mind on an auspicious seat covered with a pure, spotless, wool blanket
 139. O Beloved, one should use a white seat for attaining peace, a red one for self control, a black one to eliminate malevolent spirits, and a yellow one to attract wealth.
 140. Repeat the Guru Gita facing North to attain peace, East for self-control Face South to destroy all adversities, West to attain prosperity
 141. The Guru Gita has the power to enthrall all creatures, and to liberate them from bondage One becomes the beloved of gods and rulers All planes of existence become one’s dominion
 142. It has the power to subdue harmful attributes while increasing beneficial ones; destroy the fruits of pain-bearing deeds while bringing forth the fruits of deeds that are painless
 143. It brings to perfection all righteous acts It removes the fear of the influences of the planets, destroys bad dreams and makes good dreams come true
 144. It bestows the highest peace under all circumstances, grants righteous children to the barren, averts widowhood, and brings good fortune
 145. It grants long life, good health, wealth, children, and grandchildren A widow who repeats the Guru Gita without selfish desire gains liberation
 146. Even if she repeats it while harboring desire, she obtains non-widowhood in the next birth All fears, suffering, and obstacles will be destroyed All malicious interference will be removed
 147. It brings tranquility where obstacles and torment once prevail edit grants prosperity, the fulfillment of virtuous desires, righteousness, and liberation Without a doubt, one definitely obtains all that one could desire
 148. The Guru Gita is the Wish-fulfilling Cow for those who desire objects, the Wish-fulfilling Tree for those who cherish all that can be imagined, and the Wish-fulfilling Gem for those disturbed by anxious thoughts The Guru Gita creates auspiciousness in every way, and for everyone
 149. For those whose goal is liberation, who repeat it daily, the radiance of liberation will be attained Those who repeat it desiring enjoyments will no doubt also attain the fruits of their desires
 150. The Guru Gita is repeated by devotees of the Divine Mother, the Sun-God, Lord Ganesha, Lord Vishnu, and
  Lord Siva O Goddess, it brings all attainments Without a doubt, this is the truth What I say is true
 151. O beautiful One! Now I shall describe the places to repeat it to achieve that which is longed for: at the sea, a riverbank, or in a temple of Lord Vishnu or Lord Siva
 152. Or in a temple devoted to the Divine Mother, in any place made holy by worship of the Divine, in an ashram, where cows reside, under the holy banyan or gooseberry trees, in a garden of holy basil plants
 153. Or in any pure, clean place, repeat the Guru Gita regularly with your mind focused and at peace
 154. By reciting this Guru Gita in a cremation ground or other places that inspire fear in most people, or near the root of a banyan or thorn-apple tree, or close to a mango tree, one gains success
 155. As children are cherished by their parents, so too are disciples loved and cared for by the Guru Even those who are ignorant or dull reach perfection in all righteous actions, initiations, vows, and challenging disciplines Others cannot
 156. The wise, who understand the nature of life, always bathe in the waters of the Guru Gita to wash away the impurities of this fleeting world of sense objects and desires, and to become free from the endless cycles of rebirth
 157. The one whose knowledge of the Absolute Truth is constant and complete is truly the Guru There is no doubt that wherever the Guru dwells becomes a holy place
 158. The Guru remains pure, holy, and immersed in Self-realization in every place Without a doubt, wherever the Guru stays, the multitude of gods also dwell
 159. Recite the Guru Gita while seated in a meditation posture, while lying down, walking, standing, speaking, riding a horse or elephant, whether attentive and with devotion, or distracted and without feeling
 160. One who always repeats the Guru Gita is pure of mind and wise By merely seeing such a one, rebirth is overcome
 161. Just as the water of a river merges with the water of the ocean, as milk perfectly merges with milk, clarified butter with clarified butter, the space within a pot with the space outside it, so too, the individual self merges with the Supreme Self
 162. In this manner, the individual self of the wise one merges with the Supreme Self Day and night, and in every location, the wise one delights in Oneness
 163. Thus, the Awakened One always dwells in Supreme Freedom, existing as the embodiment of devotion, and serving all
 164. O Parvati, all doubts are left behind Such a one, truly free, experiences both liberation and delight in this world The Goddess of Speech and Learning resides on the tip of the tongue of the realized soul
 165. There is no doubt that anyone who repeats the Guru Gita will attain all spiritual accomplishments, as well as worldly pleasures and liberation
 166. All I have said is the truth: the knowledge I have revealed is real and worthy of being followed O beautiful One, all I have said is true There is nothing like the Guru Gita Nothing like the Guru Gita.
 167. In all sacred traditions, God, the Absolute Reality, is One And to be steadfast in living a righteous life is one To faithfully live by these truths is the highest self-discipline But there is nothing higher than the Guru – no reality, no teaching, higher than the Guru
 168. Fortunate is the mother of one who has devotion to the Guru, fortunate is the father, and fortunate are the family and ancestors Blessed, too is the earth where the Guru dwells O Goddess, such devotion is truly rare
 169. The body, senses, vital life force, wealth, close and distant relatives, mother, father, family – O Goddess, have no doubt, the Guru is all these
 170. O Goddess! Mantra repetition, vows, and rigorous disciplines practiced through millions of births since the beginning of creation, only bear fruit the moment the Guru is satisfied
 171. Those who do not serve the Guru are unfortunate even with knowledge and powers gained through rigorous disciplines O beautiful One! This is the truth
 172. Brahma, Vishnu, Siva, divine seers, ancestors, and celestial musicians, singers of praise, and protectors of wealth even realized beings and great sages – none can succeed without the grace attained by serving the Guru
 173. Those who constantly abide in devotion to the Guru have reached the highest place of pilgrimageWithout such devotion, traveling to sacred sites serves no purposeO Goddess, all places of pilgrimage reside in the big toe of the Guru’s foot
 174. Abandon all unprincipled places, and all actions that do not bring spiritual growth, and recite the Guru Gita One attains endless rewards and spiritual victory
 175. It is not conducive to success to repeat this hymn in an environment that is inappropriate One attains inferior fruits By reciting the Guru Gita when undertaking a journey, or when facing danger from an enemy in battle, one attains success
 176. At death, it brings liberation For the devoted disciple, every endeavor at every location is completed
 177. This doctrine — mysterious, subtle, and hidden — that I have revealed to You, should not be disclosed casually to just anyone Protect it with every effort I have revealed it to You because you are dear to Me
 178. Our own divine sons, the gods, Lord Vishnu and others – they keep this in their minds but do not speak it aloud What I have taught you is true This teaching is true
 179. This doctrine should only be revealed to one whose mind is matured and fully ready to hear the truth

Also Read:

Guru Gita – Short Version Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Guru Gita – Short Version Lyrics in Kannada And Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top