Varahi Stotrams

Hymn to Goddess Varahamukhi Lyrics in Punjabi

Maha Varahi Hymns Lyrics in Punjabi:

॥ ਵਰਾਹਮੁਖੀਸ੍ਤਵਃ ਤਥਾ ਵਾਰਾਹ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਕੁਵਲਯਨਿਭਾ ਕੌਸ਼ੇਯਾਰ੍ਧੋਰੁਕਾ ਮੁਕੁਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ
ਹਲਮੁਸਲਿਨੀ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯੋ ਵਰਾਭਯਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਪਿਲਨਯਨਾ ਮਧ੍ਯੇ ਕ੍ਸ਼ਾਮਾ ਕਠੋਰਘਨਸ੍ਤਨੀ
ਜਯਤਿ ਜਗਤਾਂ ਮਾਤਃ ਸਾ ਤੇ ਵਰਾਹਮੁਖੀ ਤਨੁਃ ॥ ੧ ॥

ਤਰਤਿ ਵਿਪਦੋ ਘੋਰਾ ਦੂਰਾਤ੍ ਪਰਿਹ੍ਰਿਯਤੇ ਭਯ-
ਸ੍ਖਲਿਤਮਤਿਭਿਰ੍ਭੂਤਪ੍ਰੇਤੈਃ ਸ੍ਵਯਂ ਵ੍ਰਿਯਤੇ ਸ਼੍ਰਿਯਾ ।
ਕ੍ਸ਼ਪਯਤਿ ਰਿਪੂਨੀਸ਼੍ਟੇ ਵਾਚਾਂ ਰਣੇ ਲਭਤੇ ਜਯਂ
ਵਸ਼ਯਤਿ ਜਗਤ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਵਾਰਾਹਿ ਯਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੨ ॥

ਸ੍ਤਿਮਿਤਗਤਯਃ ਸੀਦਦ੍ਵਾਚਃ ਪਰਿਚ੍ਯੁਤਹੇਤਯਃ
ਕ੍ਸ਼ੁਭਿਤਹਦਯਾਃ ਸਦ੍ਯੋ ਨਸ਼੍ਯਦ੍ਦਸ਼ੋ ਗਲਿਤੌਜਸਃ ।
ਭਯਪਰਵਸ਼ਾ ਭਗ੍ਨੋਤ੍ਸਾਹਾਃ ਪਰਾਹਤਪੌਰੁਸ਼ਾ
ਭਗਵਤਿ ਪੁਰਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭਵਨ੍ਤਿ ਵਿਰੋਧਿਨਃ ॥ ੩ ॥

ਕਿਸਲਯਮਦੁਰ੍ਹਸ੍ਤਃ ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਯਤੇ ਕਨ੍ਦੁਕਲੀਲਯਾ
ਭਗਵਤਿ ਮਹਾਭਾਰਃ ਕ੍ਰੀਡਾਸਰੋਰੁਹਮੇਵ ਤੇ ।
ਤਦਪਿ ਮੁਸਲਂ ਧਤ੍ਸੇ ਹਸ੍ਤੇ ਹਲਂ ਸਮਯਦ੍ਰੁਹਾਂ
ਹਰਸਿ ਚ ਤਦਾਘਾਤੈਃ ਪ੍ਰਾਣਾਨਹੋ ਤਵ ਸਾਹਸਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਜਨਨਿ ਨਿਯਤਸ੍ਥਾਨੇ ਤ੍ਵਦ੍ਵਾਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਯੋ-
ਰ੍ਮਦੁਭੁਜਲਤਾਮਨ੍ਦੋਤ੍ਕ੍ਸ਼ੇਪਪ੍ਰਣਰ੍ਤਿਤਚਾਮਰੇ ।
ਸਤਤਮੁਦਿਤੇ ਗੁਹ੍ਯਾਚਾਰਦ੍ਰੁਹਾਂ ਰੁਧਿਰਾਸਵੈ-
ਰੁਪਸ਼ਮਯਤਾਂ ਸ਼ਤ੍ਰੂਨ੍ ਸਰ੍ਵਾਨੁਭੇ ਮਮ ਦੇਵਤੇ ॥ ੫ ॥

ਹਰਤੁ ਦੁਰਿਤਂ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਧੀਸ਼ਃ ਸ੍ਵਸ਼ਾਸਨਵਿਦ੍ਵਿਸ਼ਾਂ
ਰੁਧਿਰਮਦਿਰਾਮਤ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਣੋਪਹਾਰਬਲਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਵਿਰਤਚਟਤ੍ਕੁਰ੍ਵਦ੍ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਸ੍ਥਿਕੋਟਿਰਟਨ੍ਮੁਕੋ
ਭਗਵਤਿ ਸ ਤੇ ਚਣ੍ਡੋਚ੍ਚਣ੍ਡਃ ਸਦਾ ਪੁਰਤਃ ਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ੁਭਿਤਮਕਰੈਰ੍ਵੀਚੀਹਸ੍ਤੋਪਰੁਦ੍ਧਪਰਸ੍ਪਰੈ-
ਸ਼੍ਚਤੁਰਦਧਿਭਿਃ ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਦੁਰ੍ਲਲਿਤੋਦਕੈਃ ।
ਜਨਨਿ ਕਥਮੁਤ੍ਤਿਸ਼੍ਠੇਤ੍ ਪਾਤਾਲਸਦ੍ਮਬਿਲਾਦਿਲਾ
ਤਵ ਤੁ ਕੁਟਿਲੇ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕੋਟੀ ਨ ਚੇਦਵਲਮ੍ਬਨਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਤਮਸਿ ਬਹੁਲੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਟਵ੍ਯਾਂ ਪਿਸ਼ਾਚਨਿਸ਼ਾਚਰ-
ਪ੍ਰਮਥਕਲਹੇ ਚੋਰਵ੍ਯਾਘ੍ਰੋਰਗਦ੍ਵਿਪਸਂਕਟੇ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਭਿਤਮਨਸਃ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਸ੍ਯੈਕਾਕਿਨੋऽਪਿ ਕੁਤੋ ਭਯਂ
ਸਕਦਪਿ ਮੁਖੇ ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਨਾਮ ਸਂਨਿਹਿਤਂ ਯਦਿ ॥ ੮ ॥

ਵਿਦਿਤਵਿਭਵਂ ਹਦ੍ਯੈਃ ਪਦ੍ਮੈਰ੍ਵਰਾਹਮੁਖੀਸ੍ਤਵਂ
ਸਕਲਫਲਦਂ ਪੂਰ੍ਣਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਰੈਰਿਮਮੇਵ ਯਃ ।
ਪਠਤਿ ਸ ਪਟੁਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਾਯੁਸ਼੍ਚਿਰਂ ਕਵਿਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯਾਂ
ਸੁਤਸੁਖਧਨਾਰੋਗ੍ਯਂ ਕੀਰ੍ਤਿਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਜਯਮੁਰ੍ਵਰਾਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਰਾਹਮੁਖੀਸ੍ਤਵਃ ਸਮਾਪ੍ਤਃ ॥

Add Comment

Click here to post a comment