Shiva Stotram

Shiva Upanishad Lyrics in Telugu

Shiva Upanishads in Telugu:

॥ శ్రీశివోపనిషత్ ॥
కైలాసశిఖరాసీనమశేషామరపూజితం ।
కాలఘ్నం శ్రీమహాకాలమీశ్వరం జ్ఞానపారగం ॥ 1-1 ॥

సంపూజ్య విధివద్భక్త్యా ఋష్యాత్రేయః సుసంయతః ।
సర్వభూతహితార్థాయ పప్రచ్ఛేదం మహామునిః ॥ 1-2 ॥

జ్ఞానయోగం న విందంతి యే నరా మందబుద్ధయః ।
తే ముచ్యంతే కథం ఘోరాద్భగవన్భవసాగరాత్ ॥ 1-3 ॥

ఏవం పృష్టః ప్రసన్నాత్మా ఋష్యాత్రేయేణ ధీమతా ।
మందబుద్ధివిముక్త్యర్థం మహాకాలః ప్రభాషతే ॥ 1-4 ॥

మహాదేవ ఉవాచ
పురా రుద్రేణ గదితాః శివధర్మాః సనాతనాః ।
దేవ్యాః సర్వగణానాం చ సంక్షేపాద్గ్రంథకోటిభిః ॥ 1-5 ॥

ఆయుః ప్రజ్ఞాం తథా శక్తిం ప్రసమీక్ష్య నౄణామిహ ।
తాపత్రయప్రపీడాం చ భోగతృష్ణావిమోహినీం ॥ 1-6 ॥

తే ధర్మాః స్కందనందిభ్యామన్యైశ్చ మునిసత్తమైః ।
సారమాదాయ నిర్దిష్టాః సమ్యక్ప్రకరణాంతరైః ॥ 1-7 ॥

సారాదపి మహాసారం శివోపనిషదం పరం ।
అల్పగ్రంథం మహార్థం చ ప్రవక్ష్యామి జగద్ధితం ॥ 1-8 ॥

శివః శివ ఇమే శాంత- నామ చాద్యం ముహుర్ముహుః ।
ఉచ్చారయంతి తద్భక్త్యా తే శివా నాత్ర సంశయః ॥ 1-9 ॥

అశివాః పాశసంయుక్తాః పశవః సర్వచేతనాః ।
యస్మాద్విలక్షణాస్తేభ్యస్తస్మాదీశః శివః స్మృతః ॥ 1-10 ॥

గుణో బుద్ధిరహంకారస్తన్మాత్రాణీంద్రియాని చ ।
భూతాని చ చతుర్వింశదితి పాశాః ప్రకీర్తితాః ॥ 1-11 ॥

పంచవింశకమజ్ఞానం సహజం సర్వదేహినాం ।
పాశాజాలస్య తన్మూలం ప్రకృతిః కారణాయ నః ॥ 1-12 ॥

సత్యజ్ఞానే నిబధ్యంతే పురుషాః పాశబంధనైః ।
మద్భావాచ్చ విముచ్యంతే జ్ఞానినః పాశపంజరాత్ ॥ 1-13 ॥

షడ్వింశకశ్చ పురుషః పశురజ్ఞః శివాగమే ।
సప్తవింశ ఇతి ప్రోక్తః శివః సర్వజగత్పతిః ॥ 1-14 ॥

యస్మాచ్ఛివః సుసంపూర్ణః సర్వజ్ఞః సర్వగః ప్రభుః ।
తస్మాత్స పాశహరితః స విశుద్ధః స్వభావతః ॥ 1-15 ॥

పశుపాశపరః శాంతః పరమజ్ఞానదేశికః ।
శివః శివాయ భూతానాం తం విజ్ఞాయ విముచ్యతే ॥ 1-16 ॥

ఏతదేవ పరం జ్ఞానం శివ ఇత్యక్షరద్వయం ।
విచారాద్యాతి విస్తారం తైలబిందురివాంభసి ॥ 1-17 ॥

సకృదుచ్చారితం యేన శివ ఇత్యక్షరద్వయం ।
బద్ధః పరికరస్తేన మోక్షోపగమనం ప్రతి ॥ 1-18 ॥

ద్వ్యక్షరః శివమంత్రో ఽయం శివోపనిషది స్మృతః ।
ఏకాక్షరః పునశ్చాయమోమిత్యేవం వ్యవస్థితః ॥ 1-19 ॥

నామసంకీర్తణాదేవ శివస్యాశేషపాతకైః ।
యతః ప్రముచ్యతే క్షిప్రం మంత్రో ఽయం ద్వ్యక్షరః పరః ॥ 1-20 ॥

యః శివం శివమిత్యేవం ద్వ్యక్షరం మంత్రమభ్యసేత్ ।
ఏకాక్షరం వా సతతం స యాతి పరమం పదం ॥ 1-21 ॥

మిత్రస్వజనబంధూనాం కుర్యాన్నామ శివాత్మకం ।
అపి తత్కీర్తనాద్యాతి పాపముక్తః శివం పురం ॥ 1-22 ॥

విజ్ఞేయః స శివః శాంతో నరస్తద్భావభావితః ।
ఆస్తే సదా నిరుద్విగ్నః స దేహాంతే విముచ్యతే ॥ 1-23 ॥

హృద్యంతఃకరణం జ్ఞేయం శివస్య ఆయతనం పరం ।
హృత్పద్మం వేదికా తత్ర లింగమోంకారమిష్యతే ॥ 1-24 ॥

పురుషః స్థాపకో జ్ఞేయః సత్యం సంమార్జనం స్మృతం ।
అహింసా గోమయం ప్రోక్తం శాంతిశ్చ సలిలం పరం ॥ 1-25 ॥

కుర్యాత్సంమార్జనం ప్రాజ్ఞో వైరాగ్యం చందనం స్మృతం ।
పూజయేద్ధ్యానయోగేన సంతోషైః కుసుమైః సితైః ॥ 1-26 ॥

ధూపశ్చ గుగ్గులుర్దేయః ప్రాణాయామసముద్భవః ।
ప్రత్యాహారశ్చ నైవేద్యమస్తేయం చ ప్రదక్షిణం ॥ 1-27 ॥

ఇతి దివ్యోపచారైశ్చ సంపూజ్య పరమం శివం ।
జపేద్ధ్యాయేచ్చ ముక్త్యర్థం సర్వసంగవివర్జితః ॥ 1-28 ॥

జ్ఞానయోగవినిర్ముక్తః కర్మయోగసమావృత్తః ।
మృతః శివపురం గచ్ఛేత్స తేన శివకర్మణా ॥ 1-29 ॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్ప్రలయే సర్వదేహినాం ।
శివధర్మాచ్ఛివజ్ఞానం ప్రాప్య ముక్తిమవాప్నుయాత్ ॥ 1-30 ॥

జ్ఞానయోగేన ముచ్యంతే దేహపాతాదనంతరం ।
భోగాన్భుక్త్వా చ ముచ్యంతే ప్రలయే కర్మయోగినః ॥ 1-31 ॥

తస్మాజ్జ్ఞానవిదో యోగాత్తథాజ్ఞాః కర్మయోగినః ।
సర్వ ఏవ విముచ్యంతే యే నరాః శివమాశ్రితాః ॥ 1-32 ॥

స భోగః శివవిద్యార్థం యేషాం కర్మాస్తి నిర్మలం ।
తే భోగాన్ప్రాప్య ముచ్యంతే ప్రలయే శివవిద్యయా ॥ 1-33 ॥

విద్యా సంకీర్తనీయా హి యేషాం కర్మ న విద్యతే ।
తే చావర్త్య విముచ్యంతే యావత్కర్మ న తద్భవేత్ ॥ 1-34 ॥

శివజ్ఞానవిదం తస్మాత్పూజయేద్విభవైర్గురుం ।
విద్యాదానం చ కుర్వీత భోగమోక్షజిగీషయా ॥ 1-35 ॥

శివయోగీ శివజ్ఞానీ శివజాపీ తపోఽధికః ।
క్రమశః కర్మయోగీ చ పంచైతే ముక్తిభాజనాః ॥ 1-36 ॥

కర్మయోగస్య యన్మూలం తద్వక్ష్యామి సమాసతః ।
లింగమాయతనం చేతి తత్ర కర్మ ప్రవర్తతే ॥ 1-37 ॥

॥ ఇతి శివోపనిషది ముక్తినిర్దేశాధ్యాయః ప్రథమః ॥

అథ పూర్వస్థితో లింగే గర్భః స త్రిగుణో భవేత్ ।
గర్భాద్వాపి విభాగేన స్థాప్య లింగం శివాలయే ॥ 2-1 ॥

యావల్లింగస్య దైర్ఘ్యం స్యాత్తావద్వేద్యాశ్చ విస్తరః ।
లింగతృతీయభాగేన భవేద్వేద్యాః సముచ్ఛ్రయః ॥ 2-2 ॥

భాగమేకం న్యసేద్భూమౌ ద్వితీయం వేదిమధ్యతః ।
తృతీయభాగే పూజా స్వాదితి లింగం త్రిధా స్థితం ॥ 2-3 ॥

భూమిస్థం చతురశ్రం స్వాదష్టాశ్రం వేదిమధ్యతః ।
పూజార్థం వర్తులం కార్యం దైర్ఘ్యాత్త్రిగుణవిస్తరం ॥ 2-4 ॥

అధోభాగే స్థితః స్కందః స్థితా దేవీ చ మధ్యతః ।
ఊర్ధ్వం రుద్రః క్రమాద్వాపి బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః ॥ 2-5 ॥

ఏత ఏవ త్రయో లోకా ఏత ఏవ త్రయో గుణాః ।
ఏత ఏవ త్రయో వేదా ఏతచ్చాన్యత్స్థితం త్రిధా ॥ 2-6 ॥

నవహస్తః స్మృతో జ్యేష్ఠః షడ్ఢస్తశ్చాపి మధ్యమః ।
విద్యాత్కనీయస్త్రైహస్తం లింగమానమిదం స్మృతం ॥ 2-7 ॥

గర్భస్యానతః ప్రవిస్తారస్తదూనశ్చ న శస్యతే ।
గర్భస్యానతః ప్రవిస్తారాద్తదుపర్యపి సంస్థితం ॥ 2-8 ॥

ప్రాసాదం కల్పయేచ్ఛ్రీమాన్విభజేత త్రిధా పునః ।
భాగ ఏకో భవేజ్జంఘా ద్వౌ భాగౌ మంజరీ స్మృతా ॥ 2-9 ॥

మంజర్యా అర్ధభాగస్థం శుకనాసం ప్రకల్పయేత్ ।
గర్భాదర్ధేన విస్తారమాయామం చ సుశోభనం ॥ 2-10 ॥

గర్భాద్వాపి త్రిభాగేన శుకనాసం ప్రకల్పయేత్ ।
గర్భాదర్ధేన విస్తీర్ణా గర్భాచ్చ ద్విగుణాయతా ॥ 2-11 ॥

జంఘాభిశ్చ భవేత్కార్యా మంజర్యంగులరాశినా ।
ప్రాసాదార్ధేన విజ్ఞేయో మండపస్తస్య వామతః ॥ 2-12 ॥

మండపాత్పాదవిస్తీర్ణా జగతీ తావదుచ్ఛ్రితా ।
ప్రాసాదస్య ప్రమాణేన జగత్యా సార్ధమంగణం ॥ 2-13 ॥

ప్రాకారం తత్సమంతాచ్చ గుపురాదాలభూషితం ।
ప్రాకారాంతః స్థితం కార్యం వృషస్థానం సముచ్ఛ్రితం ॥ 2-14 ॥

నందీశ్వరమహాకాలౌ ద్వారశాఖావ్యవస్థితౌ ।
ప్రాకారాద్దక్షిణే కార్యం సర్వోపకరణాన్వితం ॥ 2-15 ॥

పంచభౌమం త్రిభౌమం వా యోగీంద్రావసథం మహత్ ।
ప్రాకారగుప్తం తత్కార్యం మైత్రస్థానసమన్వితం ॥ 2-16 ॥

స్థానాద్దశసమాయుక్తం భవ్యవృక్షజలాన్వితం ।
తన్మహానసమాగ్నేయ్యాం పూర్వతః సత్త్రమండపం ॥ 2-17 ॥

స్థానం చండేశమైశాన్యాం పుష్పారామం తథోత్తరం ।
కోష్ఠాగారం చ వాయవ్యాం వారుణ్యాం వరుణాలయం ॥ 2-18 ॥

శమీంధనకుశస్థానమాయుధానాం చ నైరృతం ।
సర్వలోకోపకారాయ నగరస్థం ప్రకల్పయేత్ ॥ 2-19 ॥

శ్రీమదాయతనం శంభోర్యోగినాం విజనే వనే ।
శివస్యాయతనే యావత్సమేతాః పరమాణవః ॥ 2-20 ॥

మన్వంతరాణి తావంతి కర్తుర్భోగాః శివే పురే ।
మహాప్రతిమలింగాని మహాంత్యాయతనాని చ ॥ 2-21 ॥

కృత్వాప్నోతి మహాభోగానంతే ముక్తిం చ శాశ్వతీం ।
లింగప్రతిష్ఠాం కుర్వీత యదా తల్లక్షణం కృతీ ॥ 2-22 ॥

పంచగవ్యేన సంశోధ్య పూజయిత్వాధివాసయేత్ ।
పాలాశోదుంబరాశ్వత్థ- పృషదాజ్యతిలైర్యవైః ॥ 2-23 ॥

అగ్నికార్యం ప్రకుర్వీత దద్యాత్పూర్ణాహుతిత్రయం ।
శివస్యాష్టశతం హుత్వా లింగమూలం స్పృశేద్బుధః ॥ 2-24 ॥

ఏవం మధ్యే ఽవసానే తన్మూర్తిమంత్రైశ్చ మూర్తిషు ।
అష్టౌ మూర్తీశ్వరాః కార్యాః నవమః స్థాపకః స్మృతః ॥ 2-25 ॥

ప్రాతః సంస్థాపయేల్లింగం మంత్రైస్తు నవభిః క్రమాత్ ।
మహాస్నాపనపూజాం చ స్థాప్య లింగం ప్రపూజయేత్ ॥ 2-26 ॥

గురోర్మూర్తిధరాణాం చ దద్యాదుత్తమదక్షిణాం ।
యతీనాం చ సమస్తానాం దద్యాన్మధ్యమదక్షిణాం ॥ 2-27 ॥

దీనాంధకృపణేభ్యశ్చ సర్వాసాముపకల్పయేత్ ।
సర్వభక్ష్యాన్నపానాద్యైరనిషిద్ధం చ భోజనం ॥ 2-28 ॥

కల్పయేదాగతానాం చ భూతేభ్యశ్చ బలిం హరేత్ ।
రాత్రౌ మాతృగణానాం చ బలిం దద్యాద్విశేషతః ॥ 2-29 ॥

ఏవం యః స్థాపయేల్లింగం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కులత్రింశకముద్ధృత్య భృత్యైశ్చ పరివారితః ॥ 2-30 ॥

కలత్రపుత్రమిత్రాద్యైః సహితః సర్వబాంధవైః ।
విముచ్య పాపకలిలం శివలోకం వ్రజేన్నరః ।
తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్ప్రలయే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ 2-31 ॥

॥ ఇతి శివోపనిషది లింగాయతనాధ్యాయో ద్వితీయః ॥

అథాన్యైరల్పవిత్తైశ్చ నృపైశ్చ శివభావితైః ।
శక్తితః స్వాశ్రమే కార్యం శివశాంతిగృహద్వయం ॥ 3-1 ॥

గృహస్యేశానదిగ్భాగే కార్యముత్తరతో ఽపి వా ।
ఖాత్వా భూమిం సముద్ధృత్య శల్యానాకోట్య యత్నతః ॥ 3-2 ॥

శివదేవగృహం కార్యమష్టహస్తప్రమాణతః ।
దక్షిణోత్తరదిగ్భాగే కించిచ్దీర్ఘం ప్రకల్పయేత్ ॥ 3-3 ॥

హస్తమాత్రప్రమాణం చ దృఢపట్టచతుష్టయం ।
చతుష్కోణేషు సంయోజ్యమర్ఘ్యపాత్రాదిసంశ్రయం ॥ 3-4 ॥

గర్భమధ్యే ప్రకుర్వీత శివవేదిం సుశోభనాం ।
ఉదగర్వాక్చ్ఛ్రితాం(?) కించిచ్చతుఃశీర్షకసంయుతాం ॥ 3-5 ॥

త్రిహస్తాయామవిస్తారామ్షోడశాంగులముచ్ఛ్రితాం ।
తచ్ఛీర్షాణీవ హస్తార్ధమాయామాద్విస్తరేణ చ ॥ 3-6 ॥

శివస్థండిలమిత్యేతచ్చతుర్హస్తం సమం శిరః ।
మూర్తినైవేద్యదీపానాం విన్యాసార్థం ప్రకల్పయేత్ ॥ 3-7 ॥

శైవలింగేన కార్యం స్యాత్కార్యం మణిజపార్థివైః ।
స్థండిలార్ధే చ కుర్వంతి వేదిమన్యాం సవర్తులాం ॥ 3-8 ॥

షోడశాంగులముత్సేధాం విస్తీర్ణాం ద్విగుణేన చ ।
గృహే న స్థాపయేచ్ఛైలం లింగం మణిజమర్చయేత్ ॥ 3-9 ॥

త్రిసంధ్యం పార్థివం వాపి కుర్యాదన్యద్దినేదినే ।
సర్వేషామేవ వర్ణానాం స్ఫాటికం సర్వకామదం ॥ 3-10 ॥

సర్వదోషవినిర్ముక్తమన్యథా దోషమావహేత్ ।
ఆయుష్మాన్బలవాఞ్శ్రీమాన్పుత్రవాంధనవాన్సుఖీ ॥ 3-11 ॥

వరమిష్టం చ లభతే లింగం పార్థివమర్చయన్ ।
తస్మాద్ధి పార్థివం లింగం జ్ఞేయం సర్వార్థసాధకం ॥ 3-12 ॥

నిర్దోషం సులభం చైవ పూజయేత్సతతం బుధః ।
యథా యథా మహాలింగం పూజా శ్రద్ధా యథా యథా ॥ 3-13 ॥

తథా తథా మహత్పుణ్యం విజ్ఞేయమనురూపతః ।
ప్రతిమాలింగవేదీషు యావంతః పరమాణవః ।
తావత్కల్పాన్మహాభోగస్తత్కర్తాస్తే శివే పురే ॥ 3-14 ॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శివగృహాధ్యాయస్తృతీయః ॥

అథైకభిన్నావిచ్ఛిన్నం పురతః శాంతిమండపం ।
పూర్వాపరాష్టహస్తం స్యాద్ద్వాదశోత్తరదక్షిణే ॥ 4-1 ॥

తద్ద్వారభిత్తిసంబద్ధం కపిచ్ఛుకసమావృతం ।
పటద్వయం భవేత్స్థాప్య స్రువాద్యావారహేతునా ॥ 4-2 ॥

ద్వారం త్రిశాఖం విజ్ఞేయం నవత్యంగులముచ్ఛ్రితం ।
తదర్ధేన చ విస్తీర్ణం సత్కవాటం శివాలయే ॥ 4-3 ॥

దీర్ఘం పంచనవత్యా చ పంచశాఖాసుశోభితం ।
సత్కవాటద్వయోపేతం శ్రీమద్వాహనమంటపం ॥ 4-4 ॥

ద్వారం పశ్చాన్ముఖం జ్ఞేయమశేషార్థప్రసాధకం ।
అభావే ప్రాఙ్ముఖం కార్యముదగ్దక్షిణతో న చ ॥ 4-5 ॥

గవాక్షకద్వయం కార్యమపిధానం సుశోభనం ।
ధూమనిర్గమనార్థాయ దక్షిణోత్తరకుడ్యయోః ॥ 4-6 ॥

ఆగ్నేయభాగాత్పరితః కార్యా జాలగవాక్షకాః ।
ఊర్ధ్వస్తూపికయా యుక్తా ఈషచ్ఛిద్రపిధానయా ॥ 4-7 ॥

శివాగ్నిహోత్రకుండం చ వృత్తం హస్తప్రమాణతః ।
చతురశ్రవేది(kA) శ్రీమన్మేఖలాత్రయభూషితం ॥ 4-8 ॥

కుడ్యం ద్విహస్తవిస్తీఋణం పంచహస్తసముచ్ఛ్రితం ।
శివాగ్నిహోత్రశరణం కర్తవ్యమతిశోభనం ॥ 4-9 ॥

జగతీస్తంభపట్టాద్యం సప్తసంఖ్యం చ కల్పయేత్ ।
బంధయోగవినిర్ముక్తం తుల్యస్థానపదాంతరం ॥ 4-10 ॥

ఐష్టకం కల్పయేద్యత్నాచ్ఛివాగ్న్యాయతనం మహత్ ।
చతుఃప్రేగీవకోపేతం(?) ఏకప్రేగీవకేన వా(?) ॥ 4-11 ॥

సుధాప్రలిప్తం కర్తవ్యం పంచాండకబిభూషితం ।
శివాగ్నిహోత్రశరణం చతురండకసంయుతం ॥ 4-12 ॥

బహిస్తదేవ జగతీ త్రిహస్తా వా సుకుట్టిమా ।
తావదేవ చ విస్తీర్ణా మేఖలాదివిభూషితా ॥ 4-13 ॥

కర్తవ్యా చాత్ర జగతీ తస్యాశ్చాధః సమంతతః ।
ద్విహస్తమాత్రవిస్తీర్ణా తదర్ధార్ధసముచ్ఛ్రితా ॥ 4-14 ॥

అన్యా వృత్తా ప్రకర్తవ్యా రుద్రవేదీ సుశోభనా ।
దశహస్తప్రమాణా చ చతురంగులముచ్ఛ్రితా ॥ 4-15 ॥

రుద్రమాతృగణానాం చ దిక్పతీనాం చ సర్వదా ।
సర్వాగ్రపాకసంయుక్తం తాసు నిత్యబలిం హరేత్ ॥ 4-16 ॥

వేద్యన్యా సర్వభూతానాం బహిః కార్యా ద్విహస్తికా ।
వృషస్థానం చ కర్తవ్యం శివాలోకనసంముఖం ॥ 4-17 ॥

అగ్రార్షసవితుర్వ్యోమ వృషః కార్యశ్చ పశ్చిమే ।
వ్యోమ్నశ్చాధస్త్రిగర్భం స్యాత్పితృతర్పణవేదికా ॥ 4-18 ॥

ప్రాకారాంతర్బహిః కార్యం శ్రీమద్గోపురభూషితం ।
పుష్పారామజలోపేతం ప్రాకారాంతం చ కారయేత్ ॥ 4-19 ॥

మృద్దారుజం తృణచ్ఛన్నం ప్రకుర్వీత శివాలయం ।
భూమికాద్వయవిన్యాసాదుత్క్షిప్తం కల్పయేద్బుధః ॥ 4-20 ॥

శివదక్షిణతః కార్యం తభుక్తేర్యోగ్యమాలయం ।
శయ్యాసనసమాయుక్తం వాస్తువిద్యావినిర్మితం ॥ 4-21 ॥

ధ్వజసింహౌ వృషగజౌ చత్వారః శోభనాః స్మృతాః ।
ధూమశ్వగర్దభధ్వాంక్షాశ్చత్వారశ్చార్థనాశకాః ॥ 4-22 ॥

గృహస్యాయామవిస్తారం కృత్వా త్రిగుణమాదితః ।
అష్టభిః శోధయేదాపైః శేషశ్చ గృహమాదిశేత్ ॥ 4-23 ॥

ఇతి శాంతిగృహం కృత్వా రుద్రాగ్నిం యః ప్రవర్తయేత్ ।
అప్యేకం దివసం భక్త్యా తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 4-24 ॥

కలత్రపుత్రమిత్రాద్యైః స భృత్యైః పరివారితః ।
కులైకవింశదుత్తార్య దేవలోకమవాప్నుయాత్ ॥ 4-25 ॥

నీలోత్పలదలశ్యామాః పీనవృత్తపయోధరాః ।
హేమవర్ణాః స్త్రియశ్చాన్యాః సుందర్యః ప్రియదర్శనాః ॥ 4-26 ॥

తాభిః సార్ధం మహాభోగైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
ఇచ్ఛయా క్రీడతే తావద్యావదాభూతసంప్లవం ॥ 4-27 ॥

తతః కల్పాగ్నినా సార్ధం దహ్యమానం సువిహ్వలం ।
దృష్ట్వా విరజ్యతే భూయో భవభోగమహార్ణవాత్ ॥ 4-28 ॥

తతః సంపృచ్ఛతే రుద్రాంస్తత్రస్థాన్జ్ఞానపారగాన్ ।
తేభ్యః ప్రాప్య శివజ్ఞానం శాంతం నిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ 4-29 ॥

అవిరక్తశ్చ భోగేభ్యః సప్త జన్మాని జాయతే ।
పృథివ్యధిపతిః శ్రీమానిచ్ఛయా వా ద్విజోత్తమః ॥ 4-30 ॥

సప్తమాజ్జన్మనశ్చాంతే శివజ్ఞానమనాప్నుయాత్ ।
జ్ఞానాద్విరక్తః సంసారాచ్ఛుద్ధః ఖాన్యధితిష్ఠతి ॥ 4-31 ॥

ఇత్యేతదఖిలం కార్యం ఫలముక్తం సమాసతః ।
ఉత్సవే చ పునర్బ్రూమః ప్రత్యేకం ద్రవ్యజం ఫలం ॥ 4-32 ॥

సద్గంధగుటికామేకాం లాక్షాం ప్రాణ్యంగవర్జితాం ।
కర్పాసాస్థిప్రమాణం చ హుత్వాగ్నౌ శృణుయాత్ఫలం ॥ 4-33 ॥

యావత్సత్గంధగుటికా శివాగ్నౌ సంఖ్యయా హుతా ।
తావత్కోట్యస్తు వర్షాణి భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 4-34 ॥

ఏకాంగులప్రమాణేన హుత్వాగ్నౌ చందనాహుతిం ।
వర్షకోటిద్వయం భోగైర్దివ్యైః శివపురే వసేత్ ॥ 4-35 ॥

యావత్కేసరసంఖ్యానం కుసుమస్యానలే హుతం ।
తావద్యుగసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే ॥ 4-36 ॥

నాగకేసరపుష్పం తు కుంకుమార్ధేన కీర్తితం ।
యత్ఫలం చందనస్యోక్తముశీరస్య తదర్ధకం ॥ 4-37 ॥

యత్పుష్పధూపభష్యాన్న- దధిక్షీరఘృతాదిభిః ।
పుణ్యలింగార్చనే ప్రోక్తం తద్ధోమస్య దశాధికం ॥ 4-38 ॥

హుత్వాగ్నౌ సమిధస్తిస్రౌ శివోమాస్కందనామభిః ।
పశ్చాద్దద్యాత్తిలాన్నాని హోమయీత యథాక్రమం ॥ 4-39 ॥

పలాశాంకురజారిష్ట- పాలాల్యః(?) సమిధః శుభాః ।
పృషదాజ్యప్లుతా హుత్వా శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ॥ 4-40 ॥

పలాశాంకురసంఖ్యానాం యావదగ్నౌ హుతం భవేత్ ।
తావత్కల్పాన్మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 4-41 ॥

తల్లక్ష్యమధ్యసంభూతం హుత్వాగ్నౌ సమిధః శుభాః ।
కల్పార్ధసంమితం కాలం భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 4-42 ॥

శమీసమిత్ఫలం దేయమబ్దానపి చ లక్షకం ।
శమ్యర్ధఫలవచ్ఛేషాః సమిధః క్షీరవృక్షజాః ॥ 4-43 ॥

తిలసంఖ్యాంస్తిలాన్హుత్వా హ్యాజ్యాక్తా(?) యావతీ భవేత్ ।
తావత్స వర్షలక్షాంస్తు భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 4-44 ॥

యావత్సురౌషధీరజ్ఞస్(?) తిలతుల్యఫలం స్మృతం ।
ఇతరేభ్యస్తిలేభ్యశ్చ కృష్ణానాం ద్విగుణం ఫలం ॥ 4-45 ॥

లాజాక్షతాః సగోధూమాః వర్షలక్షఫలప్రదాః ।
దశసాహస్రికా జ్ఞేయాః శేషాః స్యుర్బీజజాతయః ॥ 4-46 ॥

పలాశేంధనజే వహ్నౌ హోమస్య ద్విగుణం ఫలం ।
క్షీరవృక్షసమృద్ధే ఽగ్నౌ ఫలం సార్ధార్ధికం భవేత్ ॥ 4-47 ॥

అసమిద్ధే సధూమే చ హోమకర్మ నిరర్థకం ।
అంధశ్చ జాయమానః స్యాద్దారిద్ర్యోపహతస్తథా ॥ 4-48 ॥

న చ కంటకిభిర్వృక్షైరగ్నిం ప్రజ్వాల్య హోమయేత్ ।
శుష్కైర్నవైః ప్రశస్తైశ్చ కాష్ఠైరగ్నిం సమింధయేత్ ॥ 4-49 ॥

ఏవమాజ్యాహుతిం హుత్వా శివలోకమవాప్నుయాత్ ।
తత్ర కల్పశతం భోగాన్భుంక్తే దివ్యాన్యథేప్సితాన్ ॥ 4-50 ॥

స్రుచైకాహితమాత్రేణ వ్రతస్యాపూరితేన చ ।
యాహుతిర్దీయతే వహ్నౌ సా పూర్ణాహుతిరుచ్యతే ॥ 4-51 ॥

ఏకాం పూర్ణాహుతిం హుత్వా శివేన శివభావితః ।
సర్వకామమవాప్నోతి శివలోకే వ్యవస్థితః ॥ 4-52 ॥

అశేషకులజైర్సార్ధం స భృత్యైః పరివారితః ।
ఆభూతసంప్లవం యావద్భోగాన్భుంక్తే యథేప్సితాన్ ॥ 4-53 ॥

తతశ్చ ప్రలయే ప్రాప్తే సంప్రాప్య జ్ఞానముత్తమం ।
ప్రసాదాదీశ్వరస్యైవ ముచ్యతే భవసాగరాత్ ॥ 4-54 ॥

శివపూర్ణాహుతిం వహ్నౌ పతంతీం యః ప్రపశ్యతి ।
సో ఽపి పాపరి నరః సర్వైర్ముక్తః శివపురం వ్రజేత్ ॥ 4-55 ॥

శివాగ్నిధూమసంస్పృష్టా జీవాః సర్వే చరాచరాః ।
తే ఽపి పాపవినిర్ముక్తాః స్వర్గం యాంతి న సంశయః ॥ 4-56 ॥

శివయజ్ఞమహావేద్యా జాయతే యే న సంతి వా ।
తే ఽపి యాంతి శివస్థానం జీవాః స్థావరజంగమాః ॥ 4-57 ॥

పూర్ణాహుతిం ఘృతాభావే క్షీరతైలేన కల్పయేత్ ।
హోమయేదతసీతైలం తిలతైలం వినా నరః ॥ 4-58 ॥

సర్షపేంగుడికాశామ్ర- కరంజమధుకాక్షజం ।
ప్రియంగుబిల్వపైప్పల్య- నాలికేరసముద్భవం(?) ॥ 4-59 ॥

ఇత్యేవమాదికం తైలమాజ్యాభావే ప్రకల్పయేత్ ।
దూర్వయా బిల్వపత్త్రైర్వా సమిధః సంప్రకీర్తితాః ॥ 4-60 ॥

అన్నార్థం హోమయేత్క్షీరం దధి మూలఫలాని వా ।
తిలార్థం తండులైః కుర్యాద్దర్భార్థం హరితైస్తృణైః ॥ 4-61 ॥

పరిధీనామభావేన శరైర్వంశైశ్చ కల్పయేత్ ।
ఇంధనానామభావేన దీపయేత్తృణగోమయైః ॥ 4-62 ॥

గోమయానామభావేన మహత్యంభసి హోమయేత్ ।
అపామసంభవే హోమం భూమిభాగే మనోహరే ॥ 4-63 ॥

విప్రస్య దక్షిణే పాణావశ్వత్థే తదభావతః ।
ఛాగస్య దక్షిణే కర్ణే కుశమూలే చ హోమయేత్ ॥ 4-64 ॥

స్వాత్మాగ్నౌ హోమయేత్ప్రాజ్ఞః సర్వాగ్నీనామసంభవే ।
అభావే న త్యజేత్కర్మ కర్మయోగవిధౌ స్థితః ॥ 4-65 ॥

ఆపత్కాలే ఽపి యః కుర్యాచ్ఛివాగ్నేర్మనసార్చనం ।
స మోహకంచుకం త్యక్త్వా పరాం శాంతిమవాప్నుయాత్ ॥ 4-66 ॥

ప్రాణాగ్నిహోత్రం కుర్వంతి పరమం శివయోగినః ।
బాహ్యకర్మవినిర్ముక్తా జ్ఞానధ్యానసమాకులాః ॥ 4-67 ॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శాంతిగృహాగ్నికార్యాధ్యాయశ్చతుర్థః ॥

అథాగ్నేయం మహాస్నానమలక్ష్మీమలనాశనం ।
సర్వపాపహరం దివ్యం తపః శ్రీకీర్తివర్ధనం ॥ 5-1 ॥

అగ్నిరూపేణ రుద్రేణ స్వతేజః పరమం బలం ।
భూతిరూపం సముద్గీర్ణం విశుద్ధం దురితాపహం ॥ 5-2 ॥

యక్షరక్షఃపిశాచానాం ధ్వంసనం మంత్రసత్కృతం ।
రక్షార్థం బాలరూపాణాం సూతికానాం గృహేషు చ ॥ 5-3 ॥

యశ్చ భుంక్తే ద్విజః కృత్వా అన్నస్య వా పరిధిత్రయం(?) ।
అపి శూద్రస్య పంక్తిస్థః పంక్తిదోషైర్న లిప్యతే ॥ 5-4 ॥

ఆహారమర్ధభుక్తం చ కీటకేశాదిదూషితం ।
తావన్మాత్రం సముద్ధృత్య భూతిస్పృష్టం విశుద్ధ్యతి ॥ 5-5 ॥

ఆరణ్యం గోమయకృతం కరీషం వా ప్రశస్యతే ।
శర్కరాపాంసునిర్ముక్తమభావే కాష్ఠభస్మనా ॥ 5-6 ॥

స్వగృహాశ్రమవల్లిభ్యః కులాలాలయభస్మనా ।
గోమయేషు చ దగ్ధేషు హీష్టకాని చ యేషు చ ॥ 5-7 ॥

సర్వత్ర విద్యతే భస్మ దుఃఖాపార్జనరక్షణం(duHkhopAr) ।
శంఖకుందేందువర్ణాభమాదద్యాజ్జంతువర్జితం ॥ 5-8 ॥

భస్మానీయ ప్రయత్నేన తద్రక్షేద్యత్నవాంస్తథా ।
మార్జారమూషికాద్యైశ్చ నోపహన్యేత తద్యథా ॥ 5-9 ॥

పంచదోషవినిర్ముక్తం గుణపంచకసంయుతం ।
శివైకాదశికాజప్తం శివభస్మ ప్రకీర్తితం ॥ 5-10 ॥

జాతికారుకవాక్కాయ- స్థానదుష్టం చ పంచమం ।
పాపఘ్నం శాంకరం రక్షా- పవిత్రం యోగదం గుణాః(?) ॥ 5-11 ॥

శివవ్రతస్య శాంతస్య భాసకత్వాచ్ఛుభస్య చ ।
భక్షణాత్సర్వపాపానాం భస్మేతి పరికీర్తితం ॥ 5-12 ॥

భస్మస్నానం శివస్నానం వారుణాదధికం స్మృతం ।
జంతుశైవాలనిర్ముక్తమాగ్నేయం పంకవర్జితం ॥ 5-13 ॥

అపవిత్రం భవేత్తోయం నిశి పూర్వమనాహృతం ।
నదీతడాగవాపిషు గిరిప్రస్రవణేషు చ ॥ 5-14 ॥

స్నానం సాధారణం ప్రోక్తం వారుణం సర్వదేహినాం ।
అసాధారణమేవోక్తం భస్మస్నానం ద్విజన్మనాం ॥ 5-15 ॥

త్రికాలం వారుణస్నానాదనారోగ్యం ప్రజాయతే ।
ఆగ్నేయం రోగశమనమేతస్మాద్సార్వకామికం ॥ 5-16 ॥

సంధ్యాత్రయే ఽర్ధరాత్రే చ భుక్త్వా చాన్నవిరేచనే ।
శివయోగ్యాచరేత్స్నానముచ్చారాదిక్రియాసు చ ॥ 5-17 ॥

భస్మాస్తృతే మహీభాగే సమే జంతువివర్జితే ।
ధ్యాయమానః శివం యోగీ రజన్యంతం శయీత చ ॥ 5-18 ॥

ఏకరాత్రోషితస్యాపి యా గతిర్భస్మశాయినః ।
న సా శక్యా గృహస్థేన ప్రాప్తుం యజ్ఞశతైరపి ॥ 5-19 ॥

గృహస్థస్త్ర్యాయుషోంకారైః స్నానం కుర్యాత్త్రిపుండ్రకైః ।
యతిః సార్వాంగికం స్నానమాపాదతలమస్తకాత్ ॥ 5-20 ॥

శివభక్తస్త్రిధా వేద్యాం భస్మస్నానఫలం లభేత్ ।
హృది మూర్ధ్ని లలాటే చ శూద్రః శివగృహాశ్రమీ ॥ 5-21 ॥

గణాః ప్రవ్రజితాః శాంతాః భూతిమాలభ్య పంచధా ।
శిరోలలాటే హృద్బాహ్వోర్భస్మస్నానఫలం లభేత్ ॥ 5-22 ॥

సంవత్సరం తదర్ధం వా చతుర్దశ్యష్టమీషు చ ।
యః కుర్యాద్భస్మనా స్నానం తస్య పుణ్యఫలం శృను ॥ 5-23 ॥

శివభస్మని యావంతః సమేతాః పరమాణవః ।
తావద్వర్షసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే ॥ 5-24 ॥

ఏకవింశకులోపేతః పత్నీపుత్రాదిసంయుతః ।
మిత్రస్వజనభృత్యైశ్చ సమస్తైః పరివారితః ॥ 5-25 ॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగానిచ్ఛయా సార్వకామికాన్ ।
జ్ఞానయోగం సమాసాద్య ప్రలయే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ 5-26 ॥

భస్మ భస్మాంతికం యేన గృహీతం నైష్ఠికవ్రతం(?) ।
అనేన వై స దేహేన రుద్రశ్చంక్రమతే క్షితౌ ॥ 5-27 ॥

భస్మస్నానరతం శాంతం యే నమంతి దినే దినే ।
తే సర్వపాపనిర్ముక్తా నరా యాంతి శివం పురం ॥ 5-28 ॥

ఇత్యేతత్పరమం స్నానమాగ్నేయం శివనిర్మితం ।
త్రిసంధ్యమాచరేన్నిత్యం జాపీ యోగమవాప్నుయాత్ ॥ 5-29 ॥

భస్మానీయ ప్రదద్యాద్యః స్నానార్థం శివయోగినే ।
కల్పం శివపురే భోగాన్భుక్త్వాంతే స్యాద్ద్విజోత్తమః ॥ 5-30 ॥

ఆగ్నేయం వారుణం మాంత్రం వాయవ్యం త్వైంద్రపంచమం ।
మానసం శాంతితోయం చ జ్ఞానస్నానం తథాష్టమం ॥ 5-31 ॥

ఆగ్నేయం రుద్రమంత్రేణ భస్మస్నానమనుత్తమం ।
అంభసా వారుణం స్నానమ్కార్యం వారుణమూర్తినా ॥ 5-32 ॥

మూర్ధానం పాణినాలభ్య శివైకాదశికాం జపేత్ ।
ధ్యాయమానః శివం శాంతమ్మంత్రస్నానం పరం స్మృతం ॥ 5-33 ॥

గవాం ఖురపుటోత్ఖాత- పవనోద్ధూతరేణునా ।
కార్యం వాయవ్యకం స్నానమ్మంత్రేణ మరుదాత్మనా ॥ 5-34 ॥

వ్యభ్రే ఽర్కే వర్షతి స్నానం కుర్యాదైంద్రీం దిశం స్థితః ।
ఆకాశమూర్తిమంత్రేణ తదైంద్రమితి కీర్తితం ॥ 5-35 ॥

ఉదకం పాణినా గృహ్య సర్వతీర్థాని సంస్మరేత్ ।
అభ్యుక్షయేచ్ఛిరస్తేన స్నానం మానసముచ్యతే ॥ 5-36 ॥

పృథివ్యాం యాని తీర్థాని సరాంస్యాయతనాని చ ।
తేషు స్నాతస్య యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం క్షాంతివారిణా ॥ 5-37 ॥

న తథా శుధ్యతే తీర్థైస్తపోభిర్వా మహాధ్వరైః ।
పురుషః సర్వదానైశ్చ యథా క్షాంత్యా విశుద్ధ్యతి ॥ 5-38 ॥

ఆక్రుష్టస్తాడితస్తస్మాదధిక్షిప్తస్తిరస్కృత ।
క్షమేదక్షమమానానాం స్వర్గమోక్షజిగీషయా ॥ 5-39 ॥

యైవ బ్రహ్మవిదాం ప్రాప్తిర్యైవ ప్రాప్తిస్తపస్వినాం ।
యైవ యోగాభియుక్తానాం గతిః సైవ క్షమావతాం ॥ 5-40 ॥

జ్ఞానామలాంభసా స్నాతః సర్వదైవ మునిః శుచిః ।
నిర్మలః సువిశుద్ధశ్చ విజ్ఞేయః సూర్యరశ్మివత్ ॥ 5-41 ॥

మేధ్యామేధ్యరసం యద్వదపి వత్స వినా కరైః ।
నైవ లిప్యతి తద్దోషైస్తద్వజ్జ్ఞానీ సునిర్మలః ॥ 5-42 ॥

ఏషామేకతమే స్నాతః శుద్ధభావః శివం వ్రజేత్ ।
అశుద్ధభావః స్నాతో ఽపి పూజయన్నాప్నుయాత్ఫలం ॥ 5-43 ॥

జలం మంత్రం దయా దానం సత్యమింద్రియసంయమః ।
జ్ఞానం భావాత్మశుద్ధిశ్చ శౌచమష్టవిధం శ్రుతం ॥ 5-44 ॥

అంగుష్ఠతలమూలే చ బ్రాహ్మం తీర్థమవస్థితం ।
తేనాచమ్య భవేచ్ఛుద్ధః శివమంత్రేణ భావితః ॥ 5-45 ॥

యదధః కన్యకాయాశ్చ తత్తీర్థం దైవముచ్యతే ।
తీర్థం ప్రదేశినీమూలే పిత్ర్యం పితృవిధోదయం(?) ॥ 5-46 ॥

మధ్యమాంగులిమధ్యేన తీర్థమారిషముచ్యతే ।
కరపుష్కరమధ్యే తు శివతీర్థం ప్రతిష్ఠితం ॥ 5-47 ॥

వామపాణితలే తీర్థమౌమమ్నామ ప్రకీర్తితం ।
శివోమాతీర్థసంయోగాత్కుర్యాత్స్నానాభిషేచనం ॥ 5-48 ॥

దేవాందైవేన తీర్థేన తర్పయేదకృతాంభసా ।
ఉద్ధృత్య దక్షిణం పాణిముపవీతీ సదా బుధః ॥ 5-49 ॥

ప్రాచీనావీతినా కార్యం పితౄణాం తిలవారిణా ।
తర్పణం సర్వభూతానామారిషేణ నివీతినా ॥ 5-50 ॥

సవ్యస్కంధే యదా సూత్రముపవీత్యుచ్యతే తదా ।
ప్రాచీనావీత్యసవ్యేన నివీతీ కంఠసంస్థితే ॥ 5-51 ॥

పితౄణాం తర్పణం కృత్వా సూర్యాయార్ఘ్యం ప్రకల్పయేత్ ।
ఉపస్థాయ తతః సూర్యం యజేచ్ఛివమనంతరం ॥ 5-52 ॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శివభస్మస్నానాధ్యాయః పంచమః ॥

అథ భక్త్యా శివం పూజ్య నైవేద్యముపకల్పయేత్ ।
యదన్నమాత్మనాశ్నీయాత్తస్యాగ్రే వినివేదయేత్ ॥ 6-1 ॥

యః కృత్వా భక్ష్యభోజ్యాని యత్నేన వినివేదయేత్ ।
శివాయ స శివే లోకే కల్పకోటిం ప్రమోదతే ॥ 6-2 ॥

యః పక్వం శ్రీఫలం దద్యాచ్ఛివాయ వినివేదయేత్ ।
గురోర్వా హోమయేద్వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-3 ॥

శ్రీమద్భిః స మహాయానైర్భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ।
వర్షాణామయుతం సాగ్రం తదంతే శ్రీపతిర్భవేత్ ॥ 6-4 ॥

కపిత్థమేకం యః పక్వమీశ్వరాయ నివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-5 ॥

ఏకమామ్రఫలం పక్వం యః శంభోర్వినివేదయేత్ ।
వర్షాణామ్యుతం భోగైః క్రీడతే స శివే పురే ॥ 6-6 ॥

ఏకం వటఫలం పక్వం యః శివాయ నివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-7 ॥

యః పక్వం దాడిమం చైకం దద్యాద్వికసితం నవం ।
శివాయ గురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-8 ॥

యావత్తద్బీజసంఖ్యానం శోభనం పరికీర్తితం ।
తావదష్టాయుతాన్యుచ్చైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-9 ॥

ద్రాక్షాఫలాని పక్వాని యః శివాయ నివేదయేత్ ।
భక్త్యా వా శివయోగిభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-10 ॥

యావత్తత్ఫలసంఖ్యానముభయోర్వినివేదితం ।
తావద్యుగసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ 6-11 ॥

ద్రాక్షాఫలేషు యత్పుణ్యం తత్ఖర్జూరఫలేషు చ ।
తదేవ రాజవృక్షేషు పారావతఫలేషు చ ॥ 6-12 ॥

యో నారంగఫలం పక్వం వినివేద్య మహేశ్వరే ।
అష్టలక్షం మహాభోగైః కృడతే స శివే పురే ॥ 6-13 ॥

బీజపూరేషు తస్యార్ధం తదర్ధం లికుచేషు చ ।
జంబూఫలేషు యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం తిందుకేషు చ ॥ 6-14 ॥

పనసం నారికేలం వా శివాయ వినివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-15 ॥

పురుషం చ ప్రియాలం చ మధూకకుసుమాని చ ।
జంబూఫలాని పక్వాని వైకంకతఫలాని చ ॥ 6-16 ॥

నివేద్య భక్త్యా శర్వాయ ప్రత్యేకం తు ఫలే ఫలే ।
దశవర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ 6-17 ॥

క్షీరికాయాః ఫలం పక్వం యః శివాయ నివేదయేత్ ।
వర్షలక్షం మహాభోగైర్మోదతే స శివే పురే ॥ 6-18 ॥

వాలుకాత్రపుసాదీని యః ఫలాని నివేదయేత్ ।
శివాయ గురవే వాపి పక్వం చ కరమర్దకం ॥ 6-19 ॥

దశవర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
బదరాణి సుపక్వాని తింతిడీకఫలాని చ ॥ 6-20 ॥

దర్శనీయాని పక్వాని హ్యామలక్యాః ఫలాని చ ।
ఏవమాదీని చాన్యాని శాకమూలఫలాని చ ॥ 6-21 ॥

నివేదయతి శర్వాయ శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ।
ఏకైకస్మిన్ఫలే భోగాన్ప్రాప్నుయాదనుపూర్వశః ॥ 6-22 ॥

పంచవర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
గోధూమచందకాద్యాని సుకృతం సక్తుభర్జితం ॥ 6-23 ॥

నివేదయీత శర్వాయ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తద్బీజసంఖ్యానం శుభం భ్రష్టం నివేదయేత్ ॥ 6-24 ॥

తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
యః పక్వానీక్షుదండాని శివాయ వినివేదయేత్ ॥ 6-25 ॥

గురవే వాపి తద్భక్త్యా తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
ఇక్షుపర్ణాని చైకైకం వర్షలోకం ప్రమోదతే ॥ 6-26 ॥

సాకం శివపురే భోగైః పౌండ్రం పంచగుణం ఫలం ।
నివేద్య పరమేశాయ శుక్తిమాత్రరసస్య తు ॥ 6-27 ॥

వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ।
నివేద్య ఫాణితం శుద్ధం శివాయ గురవే ఽపి వా ॥ 6-28 ॥

రసాత్సహస్రగుణితం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః ।
గుడస్య ఫలమేకం యః శివాయ వినివేదయేత్ ॥ 6-29 ॥

అంబకోటిం శివే లోకే మహాభోగైః ప్రమోదతే ।
ఖండస్య పలనైవేద్యం గుడాచ్ఛతగుణం ఫలం ॥ 6-30 ॥

ఖండాత్సహస్రగుణితం శర్కరాయా నివేదనే ।
మత్సండికాం మహాశుద్ధాం శంకరాయ నివేదయేత్ ॥ 6-31 ॥

కల్పకోటిం నరః సాగ్రం శివలోకే మహీయతే ।
పరిశుద్ధం భృష్టమాజ్యం సిద్ధం చైవ సుసంస్కృతం ॥ 6-32 ॥

మాసం నివేద్య శర్వాయ శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ।
అశేషఫలదానేన యత్పుణ్యం పరికీర్తితం ॥ 6-33 ॥

తత్పుణ్యం ప్రాప్నుయాత్సర్వం మహాదాననివేదనే ।
పనసాని చ దివ్యాని స్వాదూని సురభీణి చ ॥ 6-34 ॥

నివేదయేత్తు శర్వాయ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కల్పకోటిం నరః సాగ్రం శివలోకే వ్యవస్థితః ॥ 6-35 ॥

పిబన్శివామృతం దివ్యం మహాభోగైః ప్రమోదతే ।
దినే దినే చ యస్త్వాపం వస్త్రపూతం సమాచరేత్ ॥ 6-36 ॥

సుఖాయ శివభక్తేభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
మహాసరాంసి యః కుర్యాద్భవేత్పుణ్యం శివాగ్రతః ॥ 6-37 ॥

తత్పుణ్యం సకలం ప్రాప్య శివలోకే మహీయతే ।
యదిష్టమాత్మనః కించిదన్నపానఫలాదికం ॥ 6-38 ॥

తత్తచ్ఛివాయ దేయం స్యాదుత్తమం భోగమిచ్ఛతా ।
న శివః పరిపూర్ణత్వాత్కించిదశ్నాతి కస్యచిత్ ॥ 6-39 ॥

కింత్వీశ్వరనిభం కృత్వా సర్వమాత్మని దీయతే ।
న రోహతి యథా బీజం స్వస్థమాశ్రయవర్జితం ॥ 6-40 ॥

పుణ్యబీజం తథా సూక్ష్మం నిష్ఫలం స్యాన్నిరాశ్రయం ।
సుక్షేత్రేషు యథా బీజముప్తం భవతి సత్ఫలం ॥ 6-41 ॥

అల్పమప్యక్షయం తద్వత్పుణ్యం శివసమాశ్రయాత్ ।
తస్మాదీశ్వరముద్దిశ్య యద్యదాత్మని రోచతే ॥ 6-42 ॥

తత్తదీశ్వరభక్తేభ్యః ప్రదాతవ్యం ఫలార్థినా ।
యః శివాయ గురోర్వాపి రచయేన్మణిభూమికం ॥ 6-43 ॥

నైవేద్య భోజనార్థం యః పత్త్రైః పుష్పైశ్చ శోభనం ।
యావత్తత్పత్త్రపుష్పాణాం పరిసంఖ్యా విధీయతే ॥ 6-44 ॥

తావద్వర్షసహస్రాణి సురలోకే మహీయతే ।
పలాశకదలీపద్మ- పత్త్రాణి చ విశేషతః ॥ 6-45 ॥

దత్త్వా శివాయ గురవే శృణు యత్ఫలమాప్నుయాత్ ।
యావత్తత్పత్త్రసంఖ్యానమీశ్వరాయ నివేదితం ॥ 6-46 ॥

తావదబ్దాయుతానాం స లోకే భోగానవాప్నుయాత్ ।
యావత్తాంబులపత్త్రాణి పూగాంశ్చ వినివేదయేత్ ॥ 6-47 ॥

తావంతి వర్షలక్షాణి శివలోకే మహీయతే ।
యచ్ఛుద్ధం శంఖచూర్ణం వా గురవే వినివేదయేత్ ॥ 6-48 ॥

తాంబూలయోగసిద్ధ్యర్థం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తాంబూలపత్త్రాణి చూర్ణమానేన భక్షయేత్ ॥ 6-49 ॥

తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
జాతీఫలం సకంకోలం లతాకస్తూరికోత్పలం ॥ 6-50 ॥

ఇత్యేతాని సుగంధీని ఫలాని వినివేదయేత్ ।
ఫలే ఫలే మహాభోగైర్వర్షలక్షం తు యత్నతః ॥ 6-51 ॥

కామికేన విమానేన క్రీడతే స శివే పురే ।
త్రుటిమాత్రప్రమాణేన కర్పూరస్య శివే గురౌ ॥ 6-52 ॥

వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ।
పూగతాంబూలపత్త్రాణామాధారం యో నివేదయేత్ ॥ 6-53 ॥

వర్షకోట్యష్టకం భోగైః శివలోకే మహీయతే ।
యశ్చూఏణాధారసత్పాత్రం కస్యాపి వినివేదయేత్ ॥ 6-54 ॥

మోదతే స శివే లోకే వర్షకోటీశ్చతుర్దశ ।
మృత్కాష్ఠవంశఖండాని యః ప్రదద్యాచ్ఛివాశ్రమే ॥ 6-55 ॥

ప్రాప్నుయాద్విపులాన్భోగాందివ్యాంఛివపురే నరః ।
మాణిక్యం కలశం పాత్రీం స్థాల్యాదీన్భాండసంపుటాన్ ॥ 6-56 ॥

దత్త్వా శివాగ్రజస్తేభ్యః శివలోకే మహీయతే ।
తోయాధారపిధానాని మృద్వస్త్రతరుజాని వా ॥ 6-57 ॥

వంశాలాబుసముత్థాని దత్త్వాప్నోతి శివం పురం ।
పంచసంమార్జనీతోయం గోమయాంజనకర్పటాన్ ॥ 6-58 ॥

మృత్కుంభపీటికాం దద్యాద్భోగాంఛివపురే లభేత్ ।
యః పుష్పధూపగంధానాం దధిక్షీరఘృతాంభసాం ॥ 6-59 ॥

దద్యాదాధారపాత్రాణి శివలోకే స గచ్ఛతి ।
వంశతాలాదిసంభూతం పుష్పాధారకరండకం ॥ 6-60 ॥

ఇత్యేవమాద్యాన్యో దద్యాచ్ఛివలోకమవాప్నుయాత్ ।
యః స్రుక్స్రువాదిపాత్రాణి హోమార్థం వినివేదయేత్ ॥ 6-61 ॥

వర్షకోటిం మహాభాగైః శివలోకే మహీయతే ।
యః సర్వధాతుసంయుక్తం దద్యాల్లవణపర్వతం ॥ 6-62 ॥

శివాయ గురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కల్పకోటిసహస్రాణి కల్పకోటిశతాని చ ॥ 6-63 ॥

స గోత్రభృత్యసంయుక్తో వసేచ్ఛివపురే నరః ।
విమానయానైః శ్రీమద్భిః సర్వకామసమన్వితైః ॥ 6-64 ॥

భోగాన్భుక్త్వా తు విపులాంస్తదంతే స మహీపతిః ।
మనఃశిలాం హరీతాలం రాజపట్టం చ హింగులం ॥ 6-65 ॥

గైరికం మణిదంతం చ హేమతోయం తథాష్టమం ।
యశ్చ తం పర్వతవరం శాలితండులకల్పితం ॥ 6-66 ॥

శివాయగురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
కల్పకోటిశతం సాగ్రం భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 6-67 ॥

యః సర్వధాన్యశిఖరైరుపేతం యవపర్వతం ।
ఘృతతైలనదీయుక్తం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-68 ॥

కల్పకోటిశతం సాగ్రం భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ।
సమస్తకులజైః సార్ధం తస్యాంతే స మహీపతిః ॥ 6-69 ॥

తిలధేనుం ప్రదద్యాద్యః కృత్వా కృష్ణాజినే నరః ।
కపిలాయాః ప్రదానస్య యత్ఫలం తదవాప్నుయాత్ ॥ 6-70 ॥

ఘృతధేనుం నరః కృత్వా కాంస్యపాత్రే సకాంచనాన్ ।
నివేద్య గోప్రదానస్య సమగ్రం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ 6-71 ॥

ద్వీపిచర్మణి యః స్థాప్య ప్రదద్యాల్లవణాఢకం ।
అశేషరసదానస్య యత్పుణ్యం తదవాప్నుయాత్ ॥ 6-72 ॥

మరిచాఢేన కుర్వీత(?) మారీచం నామ పర్వతం ।
దద్యాద్యజ్జీరకం పూర్వమాగ్నేయం హింగుముత్తమం ॥ 6-73 ॥

దక్షిణే గుడశుంఠీం చ నైరృతే నాగకేసరం ।
పిప్పలీం పశ్చిమే దద్యాద్వాయవ్యే కృష్ణజీరకం ॥ 6-74 ॥

కౌబేర్యామజమోదం చ త్వగేలాశ్చేశదైవతే ।
కుస్తుంబర్యాః ప్రదేయాః స్యుర్బహిః ప్రాకారతః స్థితాః ॥ 6-75 ॥

కకుభామంతరాలేషు సమంతాత్సైంధవం న్యసేత్ ।
సపుష్పాక్షతతోయేన శివాయ వినివేదయేత్ ॥ 6-76 ॥

యావత్తద్దీపసంఖ్యానం సర్వమేకత్ర పర్వతే ।
తావద్వర్షశతాదూర్ధ్వం భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 6-77 ॥

కూశ్మాండం మధ్యతః స్థాప్య కాలింగం పూర్వతో న్యసేత్ ।
దక్షిణే క్షీరతుంబీం తు వృంతాకం పశ్చిమే న్యసేత్ ॥ 6-78 ॥

పటీసాన్యుత్తరే స్థాప్య కర్కటీమీశదైవతే ।
న్యసేద్గజపటోలాంశ్చ మధురాన్వహ్నిదైవతే ॥ 6-79 ॥

కారవేల్లాంశ్చ నైరృత్యాం వాయవ్యాం నింబకం ఫలం ।
ఉచ్చావచాని చాన్యాని ఫలాని స్థాపయేద్బహిః ॥ 6-80 ॥

అభ్యర్చ్య పుష్పధూపైశ్చ సమంతాత్ఫలపర్వతం ।
శివాయ గురవే వాపి ప్రణిపత్య నివేదయేత్ ॥ 6-81 ॥

యావత్తత్ఫలసంఖ్యానం తద్దీపానాం చ మధ్యతః ।
తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ 6-82 ॥

మూలకం మధ్యతః స్థాప్య తత్పూర్వే వాలమూలకం ।
ఆగ్నేయ్యాం వాస్తుకం స్థాప్య యామ్యాయాం క్షారవాస్తుకం ॥ 6-83 ॥

పాలక్యం నైరృతే స్థాప్య సుముఖం పశ్చిమే న్యసేత్ ।
కుహద్రకం చ వాయవ్యాముత్తరే వాపి తాలికీం ॥ 6-84 ॥

కుసుంభశాకమైశాన్యాం సర్వశాకాని తద్బహిః ।
పూర్వక్రమేణ విన్యస్య శివాయ వినివేదయేత్ ॥ 6-85 ॥

యావత్తన్మూలనాలానాం పత్త్రసంఖ్యా చ కీర్తితా ।
తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ 6-86 ॥

దత్త్వా లభేన్మహాభోగాన్గుగ్గుల్వద్రేః పలద్వయం ।
వర్షకోటిద్వయం స్వర్గే ద్విగుణం గుడమిశ్రితైః ॥ 6-87 ॥

గుడార్ద్రకం సలవణమామ్రమంజరిసంయుతం ।
నివేద్య గురవే భక్త్యా సౌభాగ్యం పరమం లభేత్ ॥ 6-88 ॥

హస్తారోప్యేణ వా కృత్వా మహారత్నాన్వితాం మహీం ।
నివేదయిత్వా శర్వాయ శివతుల్యః ప్రజాయతే ॥ 6-89 ॥

వజ్రేంద్రనీలవైడూర్య- పద్మరాగం సమౌక్తికం ।
కీటపక్షం సువర్ణం చ మహారత్నాని సప్త వై ॥ 6-90 ॥

యశ్చ సింహాసనం దద్యాన్మహారత్నాన్వితం నృపః ।
క్షుద్రరత్నైశ్చ వివిధైస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-91 ॥

కులత్రింశకసంయుక్తః సాంతఃపురపరిచ్ఛదః ।
సమస్తభృత్యసంయుక్తః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-92 ॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్శివతుల్యపరాక్రమః ।
ఆమహాప్రలయం యావత్తదంతే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ 6-93 ॥

యది చేద్రాజ్యమాకంక్షేత్తతః సర్వసమాహితః ।
సప్తద్వీపసముద్రాయాః క్షితేరధిపతిర్భవేత్ ॥ 6-94 ॥

జన్మకోటిసహస్రాణి జన్మకోటిశతాని చ ।
రాజ్యం కృత్వా తతశ్చాంతే పునః శివపురం వ్రజేత్ ॥ 6-95 ॥

ఏతదేవ ఫలం జ్ఞేయం మకుటాభరణాదిషు ।
రత్నాసనప్రదానేన పాదుకే వినివేదయేత్ ॥ 6-96 ॥

దద్యాద్యః కేవలం వజ్రం శుద్ధం గోధూమమాత్రకం ।
శివాయ స శివే లోకే తిష్ఠేదాప్రలయం సుఖీ ॥ 6-97 ॥

ఇంద్రనీలప్రదానేన స వైడూర్యప్రదానతః ।
మోదతే వివిధైర్భోగైః కల్పకోటిం శివే పురే ॥ 6-98 ॥

మసూరమాత్రమపి యః పద్మరాగం సుశోభనం ।
నివేదయిత్వా శర్వాయ మోదతే కాలమక్షయం ॥ 6-99 ॥

నివేద్య మౌక్తికం స్వచ్ఛమేకభాగైకమాత్రకం ।
భోగైః శివపురే దివ్యైః కల్పకోటిం ప్రమోదతే ॥ 6-100 ॥

కీటపక్షం మహాశుద్ధం నివేద్య యవమాత్రకం ।
శివాయాద్యః శివే లోకే మోదతే కాలమక్షయం ॥ 6-101 ॥

హేమ్నా కృత్వా చ యః పుష్పమపి మాషకమాత్రకం ।
నివేదయిత్వా శర్వాయ వర్షకోటిం వసేద్దివి ॥ 6-102 ॥

క్షుద్రరత్నాని యో దద్యాద్ధేమ్ని బద్ధాని శంభవే ।
మోదతే స శివే లోకే కల్పకోట్యయుతం నరః ॥ 6-103 ॥

యథా యథా మహారత్నం శోభనం చ యథా యథా ।
తథా తథా మహత్పుణ్యం జ్ఞేయం తచ్ఛివదానతః ॥ 6-104 ॥

భూమిభాగే స(?)విస్తీఋణే జంబూద్వీపం ప్రకల్పయేత్ ।
అష్టావరణసంయుక్తం నగేంద్రాష్టకభూషితం ॥ 6-105 ॥

తన్మధ్యే కారయేద్దివ్యం మేరుప్రాసాదముత్తమం ।
అనేకశిఖరాకీర్ణమశేషామరసంయుతం ॥ 6-106 ॥

బహిః సువర్ణనిచితం సర్వరత్నోపశోభితం ।
చతుఃప్రగ్రీవకోపేతం చక్షుర్లింగసమాయుతం ॥ 6-107 ॥

చతుర్దిక్షు వనోపేతం చతుర్భిః సంయుతైః శరైః ।
చతుర్ణాం పురయుక్తేన ప్రాకారేణ చ సంయుతం ॥ 6-108 ॥

మేరుప్రాసాదమిత్యేవం హేమరత్నవిభూషితం ।
యః కారయేద్వనోపేతం సో ఽనంతఫలమాప్నుయాత్ ॥ 6-109 ॥

భూమ్యంభఃపరమాణూనాం యథా సంఖ్యా న విద్యతే ।
శివాయతనపుణ్యస్య తథా సంఖ్యా న విద్యతే ॥ 6-110 ॥

కులత్రింశకసంయుక్తః సర్వభృత్యసమన్వితః ।
కలత్రపుత్రమిత్రైశ్చ సర్వస్వజనసంయుతః ॥ 6-111 ॥

ఆశ్ర్తితోపాశ్రితైః సర్వైరశేషగణసంయుతః ।
యథా శివస్తథైవాయం శర్వలోకే స పూజ్యతే ॥ 6-112 ॥

న చ మానుష్యకం లోకమాగచ్ఛేత్కృపణం పునః ।
సర్వజ్ఞః పరిపూర్ణశ్చ ముక్తః స్వాత్మని తిష్ఠతి ॥ 6-113 ॥

యః శివాయ వనం కృత్వా ముదాబ్దసలిలోత్థితం(?) ।
తద్దండకోపశోభం చ హస్తే కుర్వీత సర్వదా ॥ 6-114 ॥

శోభయేద్భూతనాథం వా చంద్రశాలాం క్వచిత్క్వచిత్ ।
వేదీం వాథాభ్యపద్యంత ప్రోన్నతాః స్తంభపంక్తయః ॥ 6-115 ॥

శాతకుంభమయీం వాపి సర్వలక్షణసంయుతాం ।
ఈశ్వరప్రతిమాం సౌమ్యాం కారయేత్పురుషోచ్ఛ్రితాం ॥ 6-116 ॥

త్రిశూలసవ్యహస్తాం చ వరదాభయదాయికాం ।
సవ్యహస్తాక్షమాలాం చ జటాకుసుమభూషితాం ॥ 6-117 ॥

పద్మసింహాసనాసీనాం వృషస్థాం వా సముచ్ఛ్రితాం ।
విమానస్థాం రథస్థాం వా వేదిస్థాం వా ప్రభాన్వితాం ॥ 6-118 ॥

సౌమ్యవక్త్రాం కరాలాం వా మహాభైరవరూపిణీం ।
అత్యుచ్ఛ్రితాం సువిస్తీర్ణాం నృత్యస్థాం యోగసంస్థితాం ॥ 6-119 ॥

కుర్యాదసంభవే హేమ్నస్తారేణ విమలేన చ ।
ఆరకూటమయీం వాపి తామ్రమృచ్ఛైలదారుజాం ॥ 6-120 ॥

అశేషకైః సరూపైశ్చ వర్ణకైర్వా పటే లిఖేత్ ।
కుడ్యే వా ఫలకే వాపి భక్త్యా విత్తానుసారతః ॥ 6-121 ॥

ఏకాం సపరివారాం వా పార్వతీం గణసంయుతాం ।
ప్రతీహారసమోపేతాం(?) కుర్యాదేవావికల్పతః ॥ 6-122 ॥

పీఠం వా కారయేద్రౌప్యం తామ్రం పిత్తలసంభవం ।
చతుర్ముఖైకవక్త్రం వా బహిః కాంచనసంస్కృతం ॥ 6-123 ॥

పృథక్పృథగనేకాని కారయిత్వా ముఖాని తు ।
సౌమ్యభైరవరూపాణి శివస్య బహురూపిణః ॥ 6-124 ॥

నానాభరణయుక్తాని హేమరౌప్యకృతాని చ ।
శివస్య రథయాత్రాయాం తాని లోకస్య దర్శయేత్ ॥ 6-125 ॥

ఉక్తాని యాని పుణ్యాని సంక్షేపేణ పృథక్పృథక్ ।
కృత్వైకేన మమైతేషామక్షయం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ 6-126 ॥

మాతుః పితుః సహోపాయైర్(?) దశభిర్దశభిః కులైః ।
కలత్రపుత్రమిత్రాద్యైర్భృత్యైర్యుక్తః స బాంధవైః ॥ 6-127 ॥

అయుతేన విమానానాం సర్వకామయుతేన చ ।
భుంక్తే స్వయం మహాభోగానంతే ముక్తిమవాప్నుయాత్ ॥ 6-128 ॥

మండపస్తంభపర్యంతే కీలయేద్దర్పణాన్వితం ।
అభిషిచ్య జనా యస్మిన్పుజాం కువంతి బిల్వకైః ॥ 6-129 ॥

కాలకాలకృతిం కృత్వా కీలయేద్యః శివాశ్రమే ।
సర్వలోకోపకారాయ పూజయేచ్చ దినే దినే ॥ 6-130 ॥

ధూపవేలాప్రమాణార్థం కల్పయేద్యః శివాశ్రమే ।
క్షరంతీం పూర్యమాణాం వా సదాయామే ఘటీం నృపః ॥ 6-131 ॥

ఏషామేకతమం పుణ్యం కృత్వా పాపవివర్జితః ।
శివలోకే నరః ప్రాప్య సర్వజ్ఞః స సుఖీ భవేత్ ॥ 6-132 ॥

రథయాత్రాం ప్రవక్ష్యామి శివస్య పరమాత్మనః ।
సర్వలోకహితార్థాయ మహాశిల్పివినిర్మితాం ॥ 6-133 ॥

రథమధ్యే సమావేశ్య యథా యష్టిం తు కీలయేత్ ।
యష్టేర్మధ్యే స్థితం కార్యం విమానమతిశోభితం ॥ 6-134 ॥

పంచభౌమం త్రిభౌమం వా దృఢవంశప్రకల్పితం ।
కర్మణా సునిబద్ధం చ రజ్జుభిశ్చ సుసంయుతం ॥ 6-135 ॥

పంచశాలాండికైర్యుక్తం నానాభక్తిసమన్వితం ।
చిత్రవర్ణపరిచ్ఛన్నం పటైర్వా వర్ణకాన్వితైః ॥ 6-136 ॥

లంబకైః సూత్రదామ్నా చ ఘంటాచామరభూషితం ।
బుద్బుదైరర్ధచంద్రైశ్చ దర్పణైశ్చ సముజ్జ్వలం ॥ 6-137 ॥

కదల్యర్ధధ్వజైర్యుక్తం మహాచ్ఛత్త్రం మహాధ్వజం ।
పుష్పమాలాపరిక్షిప్తం సర్వశోభాసమన్వితం ॥ 6-138 ॥

మహారథవిమానే ఽస్మిన్స్థాపయేద్గణసంయుతం ।
ఈశ్వరప్రతిమాం హేమ్ని ప్రథమే పురమండపే ॥ 6-139 ॥

ముఖత్రయం చ బధ్నీయాద్బహిః కుర్యాత్తథాశ్రితం ।
పురే పురే బహిర్దిక్షు గృహకేషు సమాశ్రితం ॥ 6-140 ॥

చతుష్కం శివవక్త్రాణాం సంస్థాప్య ప్రతిపూజయేత్ ।
దినత్రయం ప్రకుర్వీత స్నానమర్చనభోజనం ॥ 6-141 ॥

నృత్యక్రీడాప్రయోగేణ గేయమంగలపాఠకైః ।
మహావాదిత్రనిర్ఘోషైః పౌషపూర్ణిమపర్వణి ॥ 6-142 ॥

భ్రామయేద్రాజమార్గేణ చతుర్థే ఽహని తద్రథం ।
తతః స్వస్థానమానీయ తచ్ఛేషమపి వర్ధయేత్ ॥ 6-143 ॥

అవధార్య జగద్ధాత్రీ ప్రతిమామవతారయేత్ ।
మహావిమానయాత్రైషా కర్తవ్యా పట్టకే ఽపి వా ॥ 6-144 ॥

వంశైర్నవైః సుపక్వైశ్చ కటం కుర్యాద్భరక్షమం(?) ।
వృత్తం ద్విగుణదీర్ఘం చ చతురశ్రమధః సమం ॥ 6-145 ॥

సర్వత్ర చర్మణా బద్ధం మహాయష్టిసమాశ్రితం ।
ముఖం బద్ధం చ కుర్వీత వంశమండలినా దృఢం ॥ 6-146 ॥

కటే ఽస్మింస్తాని వస్త్రాణి స్థాప్య బధ్నీత యత్నతః ।
ఉపర్యుపరి సర్వాణి తన్మధ్యే ప్రతిమాం న్యసేత్ ॥ 6-147 ॥

వర్ణకైః కుంకుమాద్యైశ్చ చిత్రపుష్పైశ్చ పూజయేత్ ।
నానాభరణపూజాభిర్ముక్తాహారప్రలంబిభిః ॥ 6-148 ॥

రథస్య మహతో మధ్యే స్థాప్య పట్టద్వయం దృఢం ।
అధరోత్తరభాగేన మధ్యే ఛిద్రసమన్వితం ॥ 6-149 ॥

కటియష్టేరధోభాగం స్థాప్య ఛిద్రమయం శుభైః ।
ఆబద్ధ్య కీలయేద్యత్నాద్యష్ట్యర్ధం చ ధ్వజాష్టకం ॥ 6-150 ॥

కటస్య పృష్టం సర్వత్ర కారయేత్పటసంవృతం ।
తత్పటే చ లిఖేత్సోమం సగణం సవృషం శివం ॥ 6-151 ॥

విచిత్రపుష్పస్రగ్దామ్నా సమంతాద్భూషయేత్కటం ।
రవకైః కింకిణీజాలైర్ఘంటాచామరభూషితైః ॥ 6-152 ॥

మహాపూజావిశేషైశ్చ కౌతూహలసమన్వితం ।
వాద్యారంభోపచారేణ మార్గశోభాం ప్రకల్పయేత్ ॥ 6-153 ॥

తద్రథం భ్రామయేద్యత్నాద్రాజమార్గేణ సర్వతః ।
తతః స్వాశ్రమమానీయ స్థాపయేత్తత్సమీపతః ॥ 6-154 ॥

మహాశబ్దం తతః కుర్యాత్తాలత్రయసమన్వితం ।
తతస్తుష్ణీం స్థితే లోకే తచ్ఛాంతిమిహ ధారయేత్ ॥ 6-155 ॥

శివం తు సర్వజగతః శివం గోబ్రాహ్మణస్య చ ।
శివమస్తు నృపాణాం చ తద్భక్తానాం జనస్య చ ॥ 6-156 ॥

రాజా విజయమాప్నోతి పుత్రపౌత్రైశ్చ వర్ధతాం ।
ధర్మనిష్ఠశ్చ భవతు ప్రజానాం చ హితే రతః ॥ 6-157 ॥

కాలవర్షీ తు పర్జన్యః సస్యసంపత్తిరుత్తమా ।
సుభిక్షాత్క్షేమమాప్నోతి కార్యసిద్ధిశ్చ జాయతాం ॥ 6-158 ॥

దోషాః ప్రయాంతు నాశం చ గుణాః స్థైర్యం భజంతు వః ।
బహుక్షీరయుతా గావో హృష్టపుష్టా భవంతు వః ॥ 6-159 ॥

ఏవం శివమహాశాంతిముచ్చార్య జగతః క్రమాత్ ।
అభివర్ధ్య తతః శేషమైశ్వరీం సార్వకామికీం ॥ 6-160 ॥

శివమాలాం సమాదాయ సదాసీపరిచారికః ।
ఫలైర్భక్షైశ్చ సంయుక్తాం గృహ్య పాత్రీం నివేశయేత్ ॥ 6-161 ॥

పాత్రీం చ ధారయేన్మూర్ధ్నా సోష్ణీషాం దేవపుత్రకః ।
అలంకృతః శుక్లవాసా ధార్మికః సతతం శుచిః ॥ 6-162 ॥

తతశ్చ తాం సముత్క్షిప్య పాణినా ధారయేద్బుధః ।
ప్రబ్రూయాదపరశ్చాత్ర శివధర్మస్య భాజకః ॥ 6-163 ॥

తోయం యథా ఘటీసంస్థమజస్రం క్షరతే తథా ।
క్షరతే సర్వలోకానాం తద్వదాయురహర్నిశం ॥ 6-164 ॥

యదా సర్వం పరిత్యజ్య గంతవ్యమవశైర్ధ్రువం ।
తదా న దీయతే కస్మాత్పాథేయార్థమిదం ధనం ॥ 6-165 ॥

కలత్రపుత్రమిత్రాణి పితా మాతా చ బాంధవాః ।
తిష్ఠంతి న మృతస్యార్థే పరలోకే ధనాని చ ॥ 6-166 ॥

నాస్తి ధర్మసమం మిత్రం నాస్తి ధర్మసమః సఖా ।
యతః సర్వైః పరిత్యక్తం నరం ధర్మో ఽనుగచ్ఛతి ॥ 6-167 ॥

తస్మాద్ధర్మం సముద్దిశ్య యః శేషామభివర్ధయేత్ ।
సమస్తపాపనిర్ముక్తః శివలోకం స గచ్ఛతి ॥ 6-168 ॥

ఉపర్యుపరి విత్తేన యః శేషామభివర్ధయేత్ ।
తస్యేయముత్తమా దేయా యతశ్చాన్యా న వర్ధతే ॥ 6-169 ॥

ఇత్యేవం మధ్యమాం శేషాం వర్ధయేద్వా కనీయసీం ।
తతస్తేషాం ప్రదాతవ్యా సర్వశోకస్య శాంతయే ॥ 6-170 ॥

యేనోత్తమా గృహీతా స్యాచ్శివశేషా మహీయసీ ।
ప్రాపణీయా గృహం తస్య తథైవ శిరసా వృతా ॥ 6-171 ॥

ధ్వజచ్ఛత్త్రవిమానాద్యైర్మహావాదిత్రనిఃస్వనైః ।
గృహద్వారం తతః ప్రాప్తమర్చయిత్వా నివేశయేత్ ॥ 6-172 ॥

దద్యాద్గోత్రకలత్రాణాం భృత్యానాం స్వజనస్య చ ।
తర్పయేచ్చానతాన్(?) భక్త్యా వాదిత్రధ్వజవాహకాన్ ॥ 6-173 ॥

ఏవమాదీయతే భక్త్యా యః శివస్యోత్తమా గృహే ।
శోభయా రాజమార్గేణ తస్య ధర్మఫలం శృణు ॥ 6-174 ॥

సమస్తపాపనిర్ముక్తః సమస్తకులసంయుతః ।
శివలోకమవాప్నోతి సభృత్యపరిచారకః ॥ 6-175 ॥

తత్ర దివ్యైర్మహాభోగైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
కల్పానాం క్రీడతే కోటిమంతే నిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ 6-176 ॥

రథస్య యాత్రాం యః కుర్యాదిత్యేవముపశోభయా ।
భక్షభోజ్యప్రదానైశ్చ తత్ఫలం శృను యత్నతః ॥ 6-177 ॥

అశేషపాపనిర్ముక్తః సర్వభృత్యసమన్వితః ।
కులత్రింశకముద్ధృత్య సుహృద్భిః స్వజనైః సహ ॥ 6-178 ॥

సర్వకామయుతైర్దివ్యైః స్వచ్ఛందగమనాలయైః ।
మహావిమానైః శ్రీమద్భిర్దివ్యస్త్రీపరివారితః ॥ 6-179 ॥

ఇచ్ఛయా క్రీడతే భోగైః కల్పకోటిం శివే పురే ।
జ్ఞానయోగం తతః ప్రాప్య సంసారాదవముచ్యతే ॥ 6-180 ॥

శివస్య రథయాత్రాయాముపవాసపరః క్షమీ ।
పురతః పృష్ఠతో వాపి గచ్ఛంస్తస్య ఫలం శృణు ॥ 6-181 ॥

అశేషపాపనిర్ముక్తః శుద్ధః శివపురం గతః ।
మహారథోపమైర్యానైః కల్పాశీతిం ప్రమోదతే᳚ ॥ 6-182 ॥

ధ్వజచ్ఛత్త్రపతాకాభిర్దీపదర్పణచామరైః ।
ధూపైర్వితానకలశైరుపశోభా సహస్రశః ॥ 6-183 ॥

గృహీత్వా యాతి పురతః స్వేచ్ఛయా వా పరేచ్ఛయా ।
సంపర్కాత్కౌతుకాల్లాభాచ్ఛివలోకే వ్రజంతే తే ॥ 6-184 ॥

శివస్య రథయాత్రాం తు యః ప్రపశ్యతి భక్తితః ।
ప్రసంగాత్కౌతుకాద్వాపి తే ఽపి యాంతి శివం పురం ॥ 6-185 ॥

నానాయత్నాదిశేషాంతే నానాప్రేక్షణకాని చ ।
కుర్వీత రథయాత్రాయాం రమతే చ విభూషితా ॥ 6-186 ॥

తే భోగైర్వివిధైర్దివ్యైః శివాసన్నా గణేశ్వరాః ।
క్రీడంతి రుద్రభవనే కల్పానాం వింశతీర్నరాః ॥ 6-187 ॥

మహతా జ్ఞానసంఘేన తస్మాచ్ఛివరథేన చ ।
పృథక్జీవా మృతా యాంతి శివలోకం న సంశయః ॥ 6-188 ॥

శ్రీపర్వతే మహాకాలే వారాణస్యాం మహాలయే ।
జల్పేశ్వరే కురుక్షేత్రే కేదారే మండలేశ్వరే ॥ 6-189 ॥

గోకర్ణే భద్రకర్ణే చ శంకుకర్ణే స్థలేశ్వరే ।
భీమేశ్వరే సువర్ణాక్షే కాలంజరవనే తథా ॥ 6-190 ॥

ఏవమాదిషు చాన్యేషు శివక్షేత్రేషు యే మృతాః ।
జీవాశ్చరాచరాః సర్వే శివలోకం వ్రజంతి తే ॥ 6-191 ॥

ప్రయాగం కామికం తీర్థమవిముక్తం తు నైష్ఠికం ।
శ్రీపర్వతం చ విజ్ఞేయమిహాముత్ర చ సిద్ధిదం ॥ 6-192 ॥

ప్రసంగేనాపి యః పశ్యేదన్యత్ర ప్రస్థితః క్వచిత్ ।
శ్రీపర్వతం మహాపుణ్యం సో ఽపి యాతి శివం పురం ॥ 6-193 ॥

వ్రజేద్యః శివతీర్థాని సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ।
పాపయుక్తః శివజ్ఞానం ప్రాప్య నిర్వాణమాప్నుయాత్ ॥ 6-194 ॥

తీర్థస్థానేషు యః శ్రాద్ధం శివరాత్రే ప్రయత్నతః ।
కల్పయిత్వానుసారేణ కాలస్య విషువస్య చ ॥ 6-195 ॥

తీర్థయాత్రాగతం శాంతం హాహాభూతమచేతనం ।
క్షుత్పిపాసాతురం లోకే పాంసుపాదం త్వరాన్వితం ॥ 6-196 ॥

సంతర్పయిత్వా యత్నేన మ్లానలక్ష్మీమివాంబుభిః ।
పాద్యాసనప్రదానేన కస్తేన పురుషః సమః ॥ 6-197 ॥

అశ్నంతి యావత్తత్పిండం తీర్థనిర్ధూతకల్మషాః ।
తావద్వర్షసహస్రాణి తద్దాతాస్తే శివే పురే ॥ 6-198 ॥

దద్యాద్యః శివసత్త్రార్థం మహిషీం సుపయస్వినీం ।
మోదతే స శివే లోకే యుగకోటిశతం నరః ॥ 6-199 ॥

ఆర్తాయ శివభక్తాయ దద్యాద్యః సుపయస్వినీం ।
అజామేకాం సుపుష్టాంగీం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-200 ॥

యావత్తద్రోమసంఖ్యానం తత్ప్రసూతికులేషు చ ।
తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ॥ 6-201 ॥

మృదురోమాంచితాం కృష్ణాం నివేద్య గురవే నరః ।
రోమ్ణి రోమ్ణి సువర్ణస్య దత్తస్య ఫలమాప్నుయాత్ ॥ 6-202 ॥

గజాశ్వరథసంయుక్తైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
సానుగః క్రీడతే భోగైః కల్పకోటిం శివే పురే ॥ 6-203 ॥

నివేద్యాశ్వతరం పుష్టమదుష్టం గురవే నరః ।
సంగతిం సోపకరణం భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 6-204 ॥

దివ్యాశ్వయుక్తైః శ్రీమద్భిర్విమానైః సార్వకామికైః ।
కోటిం కోటిం చ కల్పానాం తదంతే స్యాన్మహీపతిః ॥ 6-205 ॥

అపి యోజనమాత్రాయ శిబికాం పరికల్పయేత్ ।
గురోః శాంతస్య దాంతస్య తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-206 ॥

విమానానాం సహస్రేణ సర్వకామయుతేన చ ।
కల్పకోట్యయుతం సాగ్రం భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 6-207 ॥

ఛాగం మేషం మయూరం చ కుక్కుటం శారికాం శుకం ।
బాలక్రీడనకానేతానిత్యాద్యానపరానపి ॥ 6-208 ॥

నివేదయిత్వా స్కందాయ తత్సాయుజ్యమవాప్నుయాత్ ।
భుక్త్వా తు విపులాన్భోగాంస్తదంతే స్యాద్ద్విజోత్తమః ॥ 6-209 ॥

ముసలోలూఖలాద్యాని గృహోపకరణాని చ ।
దద్యాచ్ఛివగృహస్థేభ్యస్తస్య పూణ్యఫలం శృణు ॥ 6-210 ॥

ప్రత్యేకం కల్పమేకైకం గృహోపకరణైర్నరః ।
అంతే దివి వసేద్భోగైస్తదంతే చ గృహీ భవేత్ ॥ 6-211 ॥

ఖర్జూరతాలపత్త్రైర్వా చర్మణా వా సుకల్పితం ।
దత్త్వా కోట్యాసనం వృత్తం శివలోకమవాప్నుయాత్ ॥ 6-212 ॥

ప్రాతర్నీహారవేలాయాం హేమంతే శివయోగినాం ।
కృత్వా ప్రతాపనాయాగ్నిం శివలోకే మహీయతే ॥ 6-213 ॥

సూర్యాయుతప్రభాదీప్తైర్విమానైః సార్వకామికైః ।
కల్పకోటిశతం భోగాన్భుక్త్వా స తు మహీపతిః ॥ 6-214 ॥

యః ప్రాంతరం విదేశం వా గచ్ఛంతం శివయోగినం ।
భోజయీత యథాశక్త్యా శివలోకే మహీయతే ॥ 6-215 ॥

యశ్ఛత్త్రం ధారయేద్గ్రీష్మే గచ్ఛతే శివయోగినే ।
స మృతః పృథివీం కృత్స్నామేకచ్ఛత్త్రామవాప్నుయాత్ ॥ 6-216 ॥

యః సముద్ధరతే మార్గే మాత్రోపకరణాసనం ।
శివయోగప్రవృత్తస్య తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-217 ॥

కల్పాయుతం నరః సాగ్రం భుక్త్వా భోగాంఛివే పురే ।
తదంతే ప్రాప్నుయాద్రాజ్యం సర్వైశ్వర్యసమన్వితం ॥ 6-218 ॥

అభ్యంగోద్వర్తనం స్నానమార్తస్య శివయోగినః ।
కృత్వాప్నోతి మహాభోగాన్కల్పాంఛివపురే నరః ॥ 6-219 ॥

అపనీయ సముచ్ఛిష్టం భక్తితః శివయోగినాం ।
దశధేనుప్రదానస్య ఫలమాప్నోతి మానవః ॥ 6-220 ॥

పంచగవ్యసమం జ్ఞేయముచ్ఛిష్టం శివయోగినాం ।
తద్భుక్త్వా లభతే శుద్ధిం మహతః పాతకాదపి ॥ 6-221 ॥

నారీ చ భుక్త్వా సత్పుత్రం కులాధారం గుణాన్వితం ।
రాజ్యయోగ్యం ధనాఢ్యం చ ప్రాప్నుయాద్ధర్మతత్పరం ॥ 6-222 ॥

యశ్చ యాం శివయజ్ఞాయ గృహస్థః పరికల్పయేత్ ।
శివభక్తో ఽస్య మహతః పరమం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ 6-223 ॥

శివోమాం చ ప్రయత్నేన భక్త్యాబ్దం యో ఽనుపాలయేత్ ।
గవాం లక్షప్రదానస్య సంపూర్ణం ఫలమాప్నుయాత్ ॥ 6-224 ॥

ప్రాతః ప్రదద్యాత్సఘృతం సుకృతం బాలపిండకం ।
దూర్వాం చ బాలవత్సానాం(?) తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-225 ॥

యావత్తద్బాలవత్సానాం పానాహారం ప్రకల్పయేత్ ।
తావదష్టాయుతాన్పూర్వైర్భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ॥ 6-226 ॥

విధవానాథవృద్ధానాం ప్రదద్యాద్యః ప్రజీవనం ।
ఆభూతస్సంప్లవం యావచ్ఛివలోకే మహీయతే ॥ 6-227 ॥

దద్యాద్యః సర్వజంతూనామాహారమనుయత్నతః ।
త్రిః పృథ్వీం రత్నసంపూర్ణాం యద్దత్త్వా తత్ఫలం లభేత్ ॥ 6-228 ॥

వినయవ్రతదానాని యాని సిద్ధాని లోకతః ।
తాని తేనైవ విధినా శివమంత్రేణ కల్పయేత్ ॥ 6-229 ॥

నివేదయీత రుద్రాయ రుద్రాణ్యాః షణ్ముఖస్య చ ।
ప్రాప్నుయాద్విపులాన్భోగాందివ్యాంఛివపురే నరః ॥ 6-230 ॥

పునర్యః కర్తరీం దద్యాత్కేశక్లేశాపనుత్తయే ।
సర్వక్లేశవినిర్ముక్తః శివలోకే సుఖీ భవేత్ ॥ 6-231 ॥

నాసికాశోధనం దద్యాత్సందంశం శివయోగినే ।
వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-232 ॥

నఖచ్ఛేదనకం దత్త్వా శివలోకే మహీయతే ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-233 ॥

దత్త్వాంజనశలాకాం వా లోహాద్యాం శివయోగినే ।
భోగాంఛివపురే ప్రాప్య జ్ఞానచక్షురవాప్నుయాత్ ॥ 6-234 ॥

కర్ణశోధనకం దత్త్వా లోహాద్యం శివయోగినే ।
వర్షకోటిం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-235 ॥

దద్యాద్యః శివభక్తాయ సూచీం కౌపీనశోధనీం ।
వర్షలక్షం స లక్షార్ధం శివలోకే మహీయతే ॥ 6-236 ॥

నివేద్య శివయోగిభ్యః సూచికం సూత్రసంయుతం ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః క్రీడతే స శివే పురే ॥ 6-237 ॥

దద్యాద్యః శివయోగిభ్యః సుకృతాం పత్రవేధనీం ।
వర్షలక్షం మహాభోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-238 ॥

దద్యాద్యః పుస్తకాదీనాం సర్వకార్యార్థకర్తృకాం ।
పంచలక్షం మహాభోగైర్మోదతే స శివే పురే ॥ 6-239 ॥

శమీంధనతృణాదీనాం దద్యాత్తచ్ఛేదనం చ యః ।
క్రీడతే స శివే లోకే వర్షలక్షచతుష్టయం ॥ 6-240 ॥

శివాశ్రమోపభోగాయ లోహోపకరణం మహత్ ।
యః ప్రదద్యాగ్కుఠారాద్యం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-241 ॥

యావత్తత్ఫలసంఖ్యానం లోహోపకరణే భవేత్ ।
తావంతి వర్షలక్షాణి శివలోకే మహీయతే ॥ 6-242 ॥

శివాయతనవిత్తానాం రక్షార్థం యః ప్రయచ్ఛతి ।
ధనుఃఖడ్గాయుధాదీని తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-243 ॥

ఏకైకస్మిన్పరిజ్ఞేయమాయుధే చాపి వై ఫలం ।
వర్షకోట్యష్టకం భోగైః శివలోకే మహీయతే ॥ 6-244 ॥

యః స్వాత్మభోగభృత్యర్థం కుసుమాని నివేదయేత్ ।
శివాయ గురవే వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-245 ॥

యావదన్యోఽన్యసంబంధాస్తస్యాంశాః పరికీర్తితాః ।
వర్షలక్షం స తావచ్చ శివలోకే ప్రమోదతే ॥ 6-246 ॥

నష్టాపహృతమన్విష్య పునర్విత్తం నివేదయేత్ ।
శివాత్మకం శివాయైవ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-247 ॥

యావచ్ఛివాయ తద్విత్తం ప్రాఙ్నివేద్య ఫలం స్మృతం ।
నష్టమానీయ తద్భూయః పుణ్యం శతగుణం లభేత్ ॥ 6-248 ॥

దేవద్రవ్యం హృతం నష్టమన్వేష్యమపి యత్నతః ।
న ప్రాప్నోతి తదా తస్య ప్రాప్నుయాద్ద్విగుణం ఫలం ॥ 6-249 ॥

తామ్రకుంభకటాహాద్యం యః శివాయ నివేదయేత్ ।
శివాత్మకం శివాయైవ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 6-250 ॥

యావచ్ఛివాయ తద్విత్తం ప్రాఙ్నివేద్య ఫలం స్మృతం ।
నష్టమానీయ తద్భూయః పుణ్యం శతగుణం లభేత్ ॥ 6-251 ॥

స్నానసత్త్రోపభోగాయ తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తత్ఫలసంఖ్యానం తామ్రోపకరణే స్థితం ॥ 6-252 ॥

పలే పలే వర్షకోటిం మోదతే స శివే పురే ।
యః పత్త్రపుష్పవస్తూనాం దద్యాదాధారభాజనం ॥ 6-253 ॥

తద్వస్తుదాతుర్యత్పుణ్యం తత్పుణ్యం సకలం భవేత్ ।
దత్త్వోపకరణం కించిదపి యో విత్తమర్థినాం ॥ 6-254 ॥

యద్వస్తు కురుతే తేన తత్ప్రదానఫలం లభేత్ ।
యః శౌచపీతవస్త్రాణి క్షారాద్యైః శివయోగినాం ॥ 6-255 ॥

స పాపమలనిర్ముక్తః శివలోకమవాప్నుయాత్ ।
యః పుష్పపట్టసంయుక్తం పటగర్భం చ కంబలం ॥ 6-256 ॥

ప్రదద్యాచ్ఛివయోగిభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
తేషాం చ వస్త్రతంతూనాం యావత్సంఖ్యా విధీయతే ॥ 6-257 ॥

తావద్వర్షసహస్రాణి భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ।
శ్లక్ష్ణవస్త్రాణి శుక్లాని దద్యాద్యః శివయోగినే ॥ 6-258 ॥

చిత్రవస్త్రాణి తద్భక్త్యా తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తత్సూక్ష్మవస్త్రాణాం తంతుసంఖ్యా విధీయతే ॥ 6-259 ॥

తావద్యుగాని సంభోగైః శివలోకే మహీయతే ।
శంఖపాత్రం తు విస్తీర్ణం భాండం వాపి సుశోభనం ॥ 6-260 ॥

ప్రదద్యాచ్ఛివయోగిభ్యస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
దివ్యం విమానమారూఢః సర్వకామసమన్వితం ॥ 6-261 ॥

కల్పకోట్యయుతం సాగ్రం శివలోకే మహీయతే ।
శుక్త్యాదీని చ పాత్రాణి శోభనాన్యమలాని చ ॥ 6-262 ॥

నివేద్య శివయోగిభ్యః శంఖార్ధేన ఫలం లభేత్ ।
స్ఫాటికానాం చ పాత్రాణాం శంఖతుల్యఫలం స్మృతం ॥ 6-263 ॥

శైలజానాం తదర్ధేన పాత్రాణాం చ తదర్ధకం ।
తాలఖర్జూరపాత్రాణాం వంశజానాం నివేదనే ॥ 6-264 ॥

అన్యేషామేవమాదీనాం పుణ్యం వార్క్ష్యార్ధసంమితం ।
వంశజార్ధసమం పుణ్యం ఫలపాత్రనివేదనే ॥ 6-265 ॥

నానాపర్ణపుటాణాం చ సారాణాం వా ఫలార్ధకం ।
యస్తామ్రకాంస్యపాత్రాణి శోవ్హనాన్యమలాని చ ॥ 6-266 ॥

స్నానభోజనపానార్థం దద్యాద్యః శివయోగినే ।
తామ్రాం కాంసీం త్రిలోహీం వా యః ప్రదద్యాత్త్రిపాదికాం ॥ 6-267 ॥

భోజనే భోజనాధారం గురవే తత్ఫలం శృణు ।
యావత్తత్పలసంఖ్యానం త్రిపాద్యా భోజనేషు చ ॥ 6-268 ॥

తావద్యుగసహస్రాణి భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ।
లోహం త్రిపాదికం దత్త్వా సత్కృత్వా శివయోగినే ॥ 6-269 ॥

దశకల్పాన్మహాభోగైర్నరః శివపురే వసేత్ ।
యః ప్రదద్యాత్త్రివిష్టంభం భిక్షాపాత్రసమాశ్రయం ॥ 6-270 ॥

వంశజం దారుజం వాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
దివ్యస్త్రీభోగసంపన్నో విమానే మహతి స్థితః ॥ 6-271 ॥

చతుర్యుగసహస్రం తు భోగాన్భుంక్తే శివే పురే ।
భిక్షాపాత్రముఖాచ్ఛాదమ్వస్త్రపర్ణాదికల్పితం ॥ 6-272 ॥

దత్త్వా శివపురే భోగాన్కల్పమేకం వసేన్నరః ।
సంశ్రయం యః ప్రదద్యాచ్చ భిక్షాపాత్రే కమండలౌ ॥ 6-273 ॥

కల్పితం వస్త్రసూత్రాద్యైస్తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
తద్వస్త్రపూతతంతూనాం సంఖ్యా యావద్విధీయతే ॥ 6-274 ॥

తావద్వర్షసహస్రాణి రుద్రలోకే మహీయతే ।
సూత్రవల్కలవాలైర్వా శిక్యభాండసమాశ్రయం ॥ 6-275 ॥

యః కృత్వా దామనీయోక్త్రం ప్రగ్రహం రజ్జుమేవ వా ।
ఏవమాదీని చాన్యాని వస్తూని వినివేదయేత్ ॥ 6-276 ॥

శివగోష్ఠోపయోగార్థం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
యావత్తద్రజ్జుసంఖ్యానం ప్రదద్యాచ్ఛివగోకులే ॥ 6-277 ॥

తావచ్చతుర్యుగం దేహీ శివలోకే మహీయతే ।
యథా యథా ప్రియం వస్త్రం శోభనం చ యథా యథా ॥ 6-278 ॥

తథా తథా మహాపుణ్యం తద్దానాదుత్తరోత్తరం ।
యః పంథానం దిశేత్పృష్టం ప్రణష్టం చ గవాదికం ॥ 6-279 ॥

స గోదానసమం పుణ్యం ప్రజ్ఞాసౌఖ్యం చ విందతి ।
కృత్వోపకారమార్తానాం స్వర్గం యాతి న సంశయః ॥ 6-280 ॥

అపి కంటకముద్ధృత్య కిముతాన్యం మహాగుణం(?) ।
అన్నపానౌషధీనాం చ యః ప్రదాతారముద్దిశేత్ ॥ 6-281 ॥

ఆర్తానాం తస్య విజ్ఞేయం దాతుస్తత్సదృశం ఫలం ।
శివాయ తస్య సంరుద్ధం కర్మ తిష్ఠతి యద్వినా ॥ 6-282 ॥

తదల్పమపి యజ్ఞాంగం దత్త్వా యజ్ఞఫలం లభేత్ ।
అపి కాశకుశం సూత్రం గోమయం సమిదింధనం ॥ 6-283 ॥

శివయజ్ఞోపయోగార్థం ప్రవక్ష్యామి సమాసతః ।
సర్వేషాం శివభక్తానాం దద్యాద్యత్కించిదాదరాత్ ।
దత్త్వా యజ్ఞఫలం విద్యాత్కిము తద్వస్తుదానతః ॥ 6-284 ॥

॥ ఇతి శివోపనిషది ఫలోపకరణప్రదానాధ్యాయః షష్ఠః ॥

అథ స్వర్గాపవర్గార్థే ప్రవక్ష్యామి సమాసతః ।
సర్వేషాం శివభక్తానాం శివాచారమనుత్తమం ॥ 7-1 ॥

శివః శివాయ భూతానాం యస్మాద్దానం ప్రయచ్ఛతి ।
గురుమూర్తిః స్థితస్తస్మాత్పూజయేత్సతతం గురుం ॥ 7-2 ॥

నాలక్షణే యథా లింగే సాంనిధ్యం కల్పయేచ్ఛివః ।
అల్పాగమే గురౌ తద్వత్సాంనిధ్యం న ప్రకల్పయేత్ ॥ 7-3 ॥

శివజ్ఞానార్థతత్త్వజ్ఞః ప్రసన్నమనసం గురుం ।
శివః శివం సమాస్థాయ జ్ఞానం వక్తి న హీతరః ॥ 7-4 ॥

గురుం చ శివవద్భక్త్యా నమస్కారేణ పూజయేత్ ।
కృతాంజలిస్త్రిసంధ్యం చ భూమివిన్యస్తమస్తకః ॥ 7-5 ॥

న వివిక్తమనాచాంతం(?) చంక్రమంతం తథాకులం ।
సమాధిస్థం వ్రజంతం చ నమస్కుర్యాద్గురుం బుధః ॥ 7-6 ॥

వ్యాఖ్యానే తత్సమాప్తౌ చ సంప్రశ్నే స్నానభోజనే ।
భుక్త్వా చ శయనే స్వప్నే నమస్కుర్యాత్సదా గురుం ॥ 7-7 ॥

గ్రామాంతరమభిప్రేప్సుర్గురోః కుర్యాత్ప్రదక్షిణం ।
సార్వాంగికప్రణామం చ పునః కుర్యాత్తదాగతః ॥ 7-8 ॥

పర్వోత్సవేషు సర్వేషు దద్యాద్గంధపవిత్రకం ।
శివజ్ఞానస్య చారంభే ప్రవాసగమనాగతౌ ॥ 7-9 ॥

శివధర్మవ్రతారంభే తత్సమాప్తౌ చ కల్పయేత్ ।
ప్రసాదనాయ కుపితో విజిత్య చ రిపుం తథా ॥ 7-10 ॥

పుణ్యాహే గ్రహశాంతౌ చ దీక్షాయాం చ సదక్షిణం ।
ఆవార్య పదసంప్రాప్తౌ పవిత్రే చోపవిగ్రహే ॥ 7-11 ॥

ఉపానచ్ఛత్త్రశయనం వస్త్రమాసనభూషణం ।
పాత్రదండాక్షసూత్రం వా గురుసక్తం న ధారయేత్ ॥ 7-12 ॥

హాస్యనిష్ఠీవనాస్ఫోటముచ్చభాష్యవిజృంభణం ।
పాదప్రసారణం గతిం న కుర్యాద్గురుసంనిధౌ ॥ 7-13 ॥

హీనాన్నపానవస్త్రః స్యాన్నీచశయ్యాసనో గురోః ।
న యథేష్టశ్చ సంతిష్ఠేత్కలహం చ వివర్జయేత్ ॥ 7-14 ॥

ప్రతివాతే ఽనువాతే వా న తిష్ఠేద్గురుణా సహ ।
అసంశ్రయే చ సతతం న కించిత్కీర్తయేద్గురోః ॥ 7-15 ॥

అన్యాసక్తో న భుంజానో న తిష్ఠన్నపరాఙ్ముఖః ।
న శయనో న చాసీనః సంభాస్యేద్గురుణా సహ ॥ 7-16 ॥

దృష్ట్వైవ గురుమాయాంతముత్తిష్ఠేద్దూరతస్త్వరం ।
అనుజ్ఞాతశ్చ గురుణా సంవిశేచ్చానుపృష్ఠతః ॥ 7-17 ॥

న కంఠం ప్రావృతం కుర్యాన్న చ తత్రావసక్తికాం ।
న పాదధావనస్నానం యత్ర పశ్యేద్గురుః స్థితః ॥ 7-18 ॥

న దంతధావనాభ్యంగమాయామోద్వర్తనక్రియాః ।
ఉత్సర్గపరిధానం చ గురోః కుర్వీత పశ్యతః ॥ 7-19 ॥

గురుర్యదర్పయేత్కించిద్గృహాసన్నం తదంజలౌ ।
పాత్రే వా పురతః శిష్యస్తద్వక్త్రమభివీక్షయన్ ॥ 7-20 ॥

యదర్పయేద్గురుః కించి తన్నమ్రః పురతః స్థితః ।
పాణిద్వయేన గృహ్ణీయత్స్థాపయేత్తచ్చ సుస్థితం ॥ 7-21 ॥

న గురోః కీర్తయేన్నామ పరోఽక్షమపి కేవలం ।
సమానసంజ్ఞమన్యం వా నాహ్వయీత తదాఖ్యయా ॥ 7-22 ॥

స్వగురుస్తద్గురుశ్చైవ యది స్యాతాం సమం క్వచిత్ ।
గురోర్గురుస్తయోః పూజ్యః స్వగురుశ్చ తదాజ్ఞయా ॥ 7-23 ॥

అనివేద్య న భుంజీత భుక్త్వా చాస్య నివేదయేత్ ।
నావిజ్ఞాప్య గురుం గచ్ఛేద్బహిః కార్యేణ కేనచిత్ ॥ 7-24 ॥

గుర్వాజ్ఞయా కర్మ కృత్వా తత్సమాప్తౌ నివేదయేత్ ।
కృత్వా చ నైత్యకం సర్వమధీయీతాజ్ఞయా గురోః ॥ 7-25 ॥

మృద్భస్మగోమయజలం పత్త్రపుష్పేంధనం సమిత్ ।
పర్యాప్తమష్టకం హ్యేతద్గుర్వర్థం తు సమాహరేత్ ॥ 7-26 ॥

భైషజ్యాహారపాత్రాణి వస్త్రశయ్యాసనం గురోః ।
ఆనయేత్సర్వయత్నేన ప్రార్థయిత్వా ధనేశ్వరాన్ ॥ 7-27 ॥

గురోర్న ఖండయేదాజ్ఞామపి ప్రాణాన్పరిత్యజేత్ ।
కృత్వాజ్ఞాం ప్రాప్నుయాన్ముక్తిం లంఘయన్నరకం వ్రజేత్ ॥ 7-28 ॥

పర్యటేత్పృథివీం కృత్స్నాం సశైలవనకాననాం ।
గురుభైషజ్యసిద్ధ్యర్థమపి గచ్ఛేద్రసాతలం ॥ 7-29 ॥

యదాదిశేద్గురుః కించిత్తత్కుర్యాదవిచారతః ।
అమీమాంస్యా హి గురవః సర్వకార్యేషు సర్వథా ॥ 7-30 ॥

నోత్థాపయేత్సుఖాసీనం శయానం న ప్రబోధయేత్ ।
ఆసీనో గురుమాసీనమభిగచ్ఛేత్ప్రతిష్ఠితం ॥ 7-31 ॥

పథి ప్రయాంతం యాంతం చ యత్నాద్విశ్రమయేద్గురుం ।
క్షిత్పిపాసాతురం స్నాతం జ్ఞాత్వా శక్తం చ భోజయేత్ ॥ 7-32 ॥

అభ్యంగోద్వర్తనం స్నానం భోజనష్ఠీవమార్జనం ।
గాత్రసంవాహనం రాత్రౌ పాదాభ్యంగం చ యత్నతః ॥ 7-33 ॥

ప్రాతః ప్రసాధనం దత్త్వా కార్యం సంమార్జనాంజనం ।
నానాపుష్పప్రకరణం శ్రీమద్వ్యాఖ్యానమండపే ॥ 7-34 ॥

స్థాప్యాసనం గురోః పూజ్యం శివజ్ఞానస్య పుస్తకం ।
తత్ర తిష్ఠేత్ప్రతీక్షంస్తద్గురోరాగమనం క్రమాత్ ॥ 7-35 ॥

గురోర్నిందాపవాదం చ శ్రుత్వా కర్ణౌ పిధాపయేత్ ।
అన్యత్ర చైవ సర్పేత్తు నిగృహ్ణీయాదుపాయతః ॥ 7-36 ॥

న గురోరప్రియం కుర్యాత్పీడితస్తారితో ఽపి వా ।
నోచ్చారయేచ్చ తద్వాక్యముచ్చార్య నరకం వ్రజేత్ ॥ 7-37 ॥

గురురేవ పితా మాతా గురురేవ పరః శివః ।
యస్యైవ నిశ్చితో భావస్తస్య ముక్తిర్న దూరతః ॥ 7-38 ॥

ఆహారాచారధర్మాణాం యత్కుర్యాద్గురురీశ్వరః ।
తథైవ చానుకుర్వీత నానుయుంజీత కారణం ॥ 7-39 ॥

యజ్ఞస్తపాంసి నియమాత్తాని వై వివిధాని చ ।
గురువాక్యే తు సర్వాణి సంపద్యంతే న సంశయః ॥ 7-40 ॥

అజ్ఞానపంకనిర్మగ్నం యః సముద్ధరతే జనం ।
శివజ్ఞానాత్మహస్తేన కస్తం న ప్రతిపూజయేత్ ॥ 7-41 ॥

ఇతి యః పూజయేన్నిత్యం గురుమూర్తిస్థమీశ్వరం ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తః ప్రాప్నోతి పరమం పదం ॥ 7-42 ॥

స్నాత్వాంభసా భస్మనా వా శుక్లవస్త్రోపవీతవాన్ ।
దూర్వాగర్భస్థితం పుష్పం గురుః శిరసి ధారయేత్ ॥ 7-43 ॥

రోచనాలభనం కుర్యాద్ధూయయేదాత్మనస్తనుం ।
అంగులీయాక్షసూత్రం చ కర్ణమాత్రే చ ధారయేత్ ॥ 7-44 ॥

గురురేవంవిధః శ్రీమాన్నిత్యం తిష్ఠేత్సమాహితః ।
యస్మాజ్జ్ఞానోపదేశార్థం గురురాస్తే సదాశివః ॥ 7-45 ॥

ధారయేత్పాదుకే నిత్యం మృదువర్మప్రకల్పితే ।
ప్రగృహ్య దండం ఛత్త్రం వా పర్యటేదాశ్రమాద్బహిః ॥ 7-46 ॥

న భూమౌ విన్యసేత్పాదమంతర్ధానం వినా గురుః ।
కుశపాదకమాక్రమ్య తర్పణార్థం ప్రకల్పయేత్ ॥ 7-47 ॥

పాదస్థానాని పత్త్రాద్యైః కృత్వా దేవగృహం విశేత్ ।
పాత్రాస్తరితపాదశ్చ(?) నిత్యం భుంజీత వాగ్యతః ॥ 7-48 ॥

న పాదౌ ధావయేత్కాంస్యే లోహే వా పరికల్పితే ।
శౌచయేత్తృణగర్భాయాం ద్వితీయాయాం తథాచమేత్ ॥ 7-49 ॥

న రక్తముల్బణం వస్త్రం ధారయేత్కుసుమాని చ ।
న బహిర్గంధమాల్యాని వాసాంసి మలినాని చ ॥ 7-50 ॥

కేశాస్థీని కపాలాని కార్పాసాస్థితుషాణి చ ।
అమేధ్యాంగారభస్మాని నాధితిష్ఠేద్రజాంసి చ ॥ 7-51 ॥

న చ లోష్టం విమృద్నీయాన్న చ ఛింద్యాన్నఖైస్తృణం ।
న పత్త్రపుష్పమూల్యాని వంశమంగలకాష్ఠితాం ॥ 7-52 ॥

ఏవమాదీని చాన్యాని పాణిభ్యాం న చ మర్దయేత్ ।
న దంతఖాదనం కుర్యాద్రోమాణ్యుత్పాటయేన్న చ ॥ 7-53 ॥

న పద్భ్యాముల్లిఖేద్భూమిం లోష్టకాష్ఠైః కరేణ వా ।
న నఖాంశ్చ నఖైర్విద్యాన్న కండూయేన్నఖైస్తనుం ॥ 7-54 ॥

ముహుర్ముహుః శిరః శ్మశ్రు న స్పృశేత్కరజైర్బుధః ।
న లిక్షాకర్షణం కుర్యాదాత్మనో వా పరస్య వా ॥ 7-55 ॥

సౌవర్ణ్యరౌప్యతామ్రైశ్చ శృంగదంతశలాకయా ।
దేహకండూయనం కార్యం వంశకాష్ఠీకవీరణైః(?) ॥ 7-56 ॥

న విచిత్తం ప్రకుర్వీత దిశశ్చైవావలోకయన్ ।
న శోకార్తశ్చ సంతిష్ఠేద్ధూత్వా పాణౌ కపోలకం ॥ 7-57 ॥

న పాణిపాదవాక్చక్షుః- శ్రోత్రశిశ్నగుదోదరైః ।
చాపలాని న కుర్వీత స సర్వార్థమవాప్నుయాత్ ॥ 7-58 ॥

న కుర్యాత్కేనచిద్వైరమధ్రువే జీవితే సతి ।
లోకకౌతూహలం పాపం సంధ్యాం చ పరివర్జయేత్ ॥ 7-59 ॥

న కుద్వారేణ వేశ్మాని నగరం గ్రామమావిశేత్ ।
న దివా ప్రావృతశిరా రాత్రౌ ప్రావృత్య పర్యటేత్ ॥ 7-60 ॥

నాతిభ్రమణశీలః స్యాన్న విశేచ్చ గృహాద్గృహం ।
న చాజ్ఞానమధీయీత శివజ్ఞానం సమభ్యసేత్ ॥ 7-61 ॥

శివజ్ఞానం పరం బ్రహ్మ తదారభ్య న సంత్యజేత్ ।
బ్రహ్మాసాధ్య చ యో గచ్ఛేద్బ్రహ్మహా స ప్రకీర్తితః ॥ 7-62 ॥

కృతాంజలిః స్థితః శిష్యో లఘువస్త్రముదఙ్ముఖః ।
శివమంత్రం సముచ్చార్య ప్రాఙ్ముఖో ఽధ్యాపయేద్గురుః ॥ 7-63 ॥

నాగదంతాదిసంభూతం చతురశ్రం సుశోభనం ।
హేమరత్నచితం వాపి గురోరాసనముత్తమం ॥ 7-64 ॥

న శుశ్రూషార్థకామాశ్చ న చ ధర్మః ప్రదృశ్యతే ।
న భక్తిర్న యశః క్రౌర్యం న తమధ్యాపయేద్గురుః ॥ 7-65 ॥

దేవాగ్నిగురుగోష్ఠీషు వ్యాఖ్యాధ్యయనసంసది ।
ప్రశ్నే వాదే ఽనృతే ఽశౌచే దక్షిణం బాహుముద్ధరేత్ ॥ 7-66 ॥

వశే సతతనమ్రః స్యాత్సంహృత్యాంగాని కూర్మవత్ ।
తత్సంముఖం చ నిర్గచ్ఛేన్నమస్కారపురస్సరః ॥ 7-67 ॥

దేవాగ్నిగురువిప్రాణాం న వ్రజేదంతరేణ తు ।
నార్పయేన్న చ గృహ్ణీయాత్కించిద్వస్తు తదంతరా ॥ 7-68 ॥

న ముఖేన ధమేదగ్నిం నాధఃకుర్యాన్న లంఘయేత్ ।
న క్షిపేదశుచిం వహ్నౌ న చ పాదౌ ప్రతాపయేత్ ॥ 7-69 ॥

తృణకాష్ఠాదిగహనే జంతుభిశ్చ సమాకులే ।
స్థానే న దీపయేదగ్నిం దీప్తం చాపి తతః క్షిపేత్ ॥ 7-70 ॥

అగ్నిం యుగపదానీయ ధారయేత ప్రయత్నతః ।
జ్వలంతం న ప్రదీపం చ స్వయం నిర్వాపయేద్బుధః ॥ 7-71 ॥

శివవ్రతధరం దృష్ట్వా సముత్థాయ సదా ద్రుతం ।
శివో ఽయమితి సంకల్ప్య హర్షితః ప్రణమేత్తతః ॥ 7-72 ॥

భోగాందదాతి విపులాన్లింగే సంపూజితః శివః ।
అగ్నౌ చ వివిధాం సిద్ధిం గురౌ ముక్తిం ప్రయచ్ఛతి ॥ 7-73 ॥

మోక్షార్థం పూజయేత్తస్మాద్గురుమూర్తిస్థమీశ్వరం ।
గురుభక్త్యా లభేజ్జ్ఞానం జ్ఞానాన్ముక్తిమవాప్నుయాత్ ॥ 7-74 ॥

సర్వపర్వసు యత్నేన హ్యేషు సంపూజయేచ్ఛివం ।
కుర్యాదాయతనే శోభాం గురుస్థానేషు సర్వతః ॥ 7-75 ॥

నరద్వయోచ్ఛ్రితే పీఠే సర్వశోభాసమన్వితే ।
సంస్థాప్య మణిజం లింగం స్థానే కుర్యాజ్జగద్ధితం ॥ 7-76 ॥

అన్నపానవిశేషైశ్చ నైవేద్యముపకల్పయేత్ ।
భోజయేద్వ్రతినశ్చాత్ర స్వగురుం చ విశేషతః ॥ 7-77 ॥

పూజయేచ్చ శివజ్ఞానం వాచయీత చ పర్వసు ।
దర్శయేచ్ఛివభక్తేభ్యః సత్పూజాం పరికల్పితాం ॥ 7-78 ॥

ప్రియం బ్రూయాత్సదా తేభ్యః ప్రదేయం చాపి శక్తితః ।
ఏవం కృతే విశేషేణ ప్రసీదతి మహేశ్వరః ॥ 7-79 ॥

ఛిన్నం భిన్నం మృతం నష్టం వర్ధతే నాస్తి కేవలం ।
ఇత్యాద్యాన్న వదేచ్ఛబ్దాన్సాక్షాద్బ్రూయాత్తు మంగలం ॥ 7-80 ॥

అధేనుం ధేనుమిత్యేవ బ్రూయాద్భద్రమభద్రకం ।
కపాలం చ భగాలం స్యాత్పరమం మంగలం వదేత్ ॥ 7-81 ॥

ఐంద్రం ధనుర్మణిధనుర్దాహకాష్ఠాది చందనం ।
స్వర్యాతం చ మృతం బ్రూయాచ్ఛివీభూతం చ యోగినం ॥ 7-82 ॥

ద్విధాభూతం వదేచ్ఛిన్నం భిన్నం చ బహుధా స్థితం ।
నష్టమన్వేషణీయం చ రిక్తం పూర్ణాభివర్ధితం ॥ 7-83 ॥

నాస్తీతి శోభనం సర్వమాద్యమంగాభివర్ధనం ।
సిద్ధిమద్బ్రూహి గచ్ఛంతం సుప్తం బ్రూయాత్ప్రవర్ధితం ॥ 7-84 ॥

న మ్లేచ్ఛమూర్ఖపతితైః క్రూరైః సంతాపవేదిభిః ।
దుర్జనైరవలిప్తైశ్చ క్షుద్రైః సహ న సంవదేత్ ॥ 7-85 ॥

నాధార్మికనృపాక్రాంతే న దంశమశకావృతే ।
నాతిశీతజలాకీర్ణే దేశే రోగప్రదే వసేత్ ॥ 7-86 ॥

నాసనం శయనం పానం నమస్కారాభివాదనం ।
సోపానత్కః ప్రకుర్వీత శివపుస్తకవాచనం ॥ 7-87 ॥

ఆచార్యం దైవతం తీర్థముద్ధూతోదం మృదం దధి ।
వటమశ్వత్థకపిలాం దీక్షితోదధిసంగమం ॥ 7-88 ॥

యాని చైషాం ప్రకారాణి మంగలానీహ కానిచిత్ ।
శివాయేతి నమస్కృత్వా ప్రోక్తమేతత్ప్రదక్షిణం ॥ 7-89 ॥

ఉపానచ్ఛత్త్రవస్త్రాణి పవిత్రం కరకం స్రజం ।
ఆసనం శయనం పానం ధృతమన్యైర్న ధారయేత్ ॥ 7-90 ॥

పాలాశమాసనం శయ్యాం పాదుకే దంతధావనం ।
వర్జయేచ్చాపి నిర్యాసం రక్తం న తు సముద్భవం ॥ 7-91 ॥

సంధ్యాముపాస్య కుర్వీత నిత్యం దేహప్రసాధనం ।
స్పృశేద్వందేచ్చ కపిలాం ప్రదద్యాచ్చ గవాం హితం ॥ 7-92 ॥

యః ప్రదద్యాద్గవాం సమ్యక్ఫలాని చ విశేషతః ।
క్షేత్రముద్దామయేచ్చాపి తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 7-93 ॥

యావత్తత్పత్త్రకుసుమ- కందమూలఫలాని చ ।
తావద్వర్షసహస్రాణి శివలోకే మహీయతే ॥ 7-94 ॥

కృశరోగార్తవృద్ధానాం త్యక్తానాం నిర్జనే వనే ।
క్షుత్పిపాసాతురాణాం చ గవాం విహ్వలచేతసాం ॥ 7-95 ॥

నీత్వా యస్తృణతోయాని వనే యత్నాత్ప్రయచ్ఛతి ।
కరోతి చ పరిత్రాణం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ॥ 7-96 ॥

కులైకవింశకోపేతః పత్నీపుత్రాదిసంయుతః ।
మిత్రభృత్యైరుపేతశ్చ శ్రీమచ్ఛివపురం వ్రజేత్ ॥ 7-97 ॥

తత్ర భుక్త్వా మహాభోగాన్విమానైః సార్వకామికైః ।
స మహాప్రలయం యావత్తదంతే ముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ 7-98 ॥

గోబ్రాహ్మణపరిత్రాణం సకృత్కృత్వా ప్రయత్నతః ।
ముచ్యతే పంచభిర్ఘోరైర్మహద్భిః పాతకైర్ద్రుతం ॥ 7-99 ॥

అహింసా సత్యమస్తేయం బ్రహ్మచర్యమకల్కతా ।
అక్రోధో గురుశుశ్రూషా శౌచం సంతోషమార్జవం ॥ 7-100 ॥

అహింసాద్యా యమాః పంచ యతీనాం పరికీర్తితాః ।
అక్రోధాద్యాశ్చ నియమాః సిద్ధివృద్ధికరాః స్మృతాః ॥ 7-101 ॥

దశలాక్షణికో ధర్మః శివాచారః ప్రకీర్తితః ।
యోగీంద్రాణాం విశేషేణ శివయోగప్రసిద్ధయే ॥ 7-102 ॥

న విందతి నరో యోగం పుత్రదారాదిసంగతః ।
నిబద్ధః స్నేహపాశేన మోహస్తంభబలీయసా ॥ 7-103 ॥

మోహాత్కుటుంబసంసక్తస్తృష్ణయా శృంఖలీకృతః ।
బాలైర్బద్ధస్తు లోకో ఽయం ముసలేనాభిహన్యతే ॥ 7-104 ॥

ఇమే బాలాః కథం త్యాజ్యా జీవిష్యంతి మయా వినా ।
మోహాద్ధి చింతయత్యేవం పరమార్థౌ న పశ్యతి ॥ 7-105 ॥

సంపర్కాదుదరే న్యస్తః శుక్రబిందురచేతనః ।
స పిత్రా కేన యత్నేన గర్భస్థః పరిపాలితః ॥ 7-106 ॥

కర్కశాః కఠినా భక్షా జీర్యంతే యత్ర భక్షితాః ।
తస్మిన్నేవోదరే శుక్రం కిం న జీర్యతి భక్ష్యవత్ ॥ 7-107 ॥

యేనైతద్యోజితం గర్భే యేన చైవ వివర్ధితం ।
తేనైవ నిర్గత్ం భూయః కర్మణా స్వేన పాల్యతే ॥ 7-108 ॥

న కశ్చిత్కస్యచిత్పుత్రః పితా మాతా న కస్యచిత్ ।
యత్స్వయం ప్రాక్తనం కర్మ పితా మాతేతి తత్స్మృతం ॥ 7-109 ॥

యేన యత్ర కృతం కర్మ స తత్రైవ ప్రజాయతే ।
పితరౌ చాస్య దాసత్వం కురుతస్తత్ప్రచోదితౌ ॥ 7-110 ॥

న కశ్చిత్కస్యచిచ్ఛక్తః కర్తుం దుఃఖం సుఖాని చ ।
కరోతి ప్రాక్తనం కర్మ మోహాల్లోకస్య కేవలం ॥ 7-111 ॥

కర్మదాయాదసంబంధాదుపకారః పరస్పరం ।
దృశ్యతే నాపకారశ్చ మోహేనాత్మని మన్యతే ॥ 7-112 ॥

ఈశ్వరాధిష్ఠితం కర్మ ఫలతీహ శుభాశుభం ।
గ్రామస్వామిప్రసాదేన సుకృతం కర్షణం యథా ॥ 7-113 ॥

ద్వయం దేవత్వమోక్షాయ మమేతి న మమేతి చ ।
మమేతి బధ్యతే జంతుర్న మమేతి విముచ్యతే ॥ 7-114 ॥

ద్వ్యక్షరం చ భవేన్మృత్యుస్త్ర్యక్షరం బ్రహ్మ శాశ్వతం ।
మమేతి ద్వ్యక్షరం మృత్యుస్త్ర్యక్షరం న మమేతి చ ॥ 7-115 ॥

తస్మాదాత్మన్యహంకారముత్సృజ్య ప్రవిచారతః ।
విధూయాశేషసంగాంశ్చ మోక్షోపాయం విచింతయేత్ ॥ 7-116 ॥

జ్ఞానాద్యోగపరిక్లేశం కుప్రావరణభోజనం ।
కుచర్యాం కునివాసం చ మోక్షార్థీ న విచింతయేత్ ॥ 7-117 ॥

న దుఃఖేన వినా సౌఖ్యం దృశ్యతే సర్వదేహినాం ।
దుఃఖం తన్మాత్రకం జ్ఞేయం సుఖమానంత్యముత్తమం ॥ 7-118 ॥

సేవాయాం పాశుపాల్యే చ వానిజ్యే కృషికర్మణి ।
తుల్యే సతి పరిక్లేశే వరం క్లేశో విముక్తయే ॥ 7-119 ॥

స్వర్గాపవర్గయోరేకం యః శీఘ్రం న ప్రసాధయేత్ ।
యాతి తేనైవ దేహేన స మృతస్తప్యతే చిరం ॥ 7-120 ॥

యదవశ్యం పరాధీనైస్త్యజనీయం శరీరకం ।
కస్మాత్తేన విమూఢాత్మా న సాధయతి శాశ్వతం ॥ 7-121 ॥

యౌవనస్థా గృహస్థాశ్చ ప్రాసాదస్థాశ్చ యే నృపాః ।
సర్వ ఏవ విశీర్యంతే శుష్కస్నిగ్ధాన్నభోజనాః ॥ 7-122 ॥

అనేకదోషదుష్టస్య దేహస్యైకో మహాన్గుణహ్ ।
యాం యామవస్థామాప్నోతి తాం తామేవానువర్తతే ॥ 7-123 ॥

మందం పరిహరన్కర్మ స్వదేహమనుపాలయేత్ ।
వర్షాసు జీర్ణకటవత్తిష్ఠన్నప్యవసీదతి ॥ 7-124 ॥

న తే ఽత్ర దేహినః సంతి యే తిష్ఠంతి సునిశ్చలాః ।
సర్వే కుర్వంతి కర్మాణి వికృశాః పూర్వకర్మభిః ॥ 7-125 ॥

తుల్యే సత్యపి కర్తవ్యే వరం కర్మ కృతం పరం ।
యః కృత్వా న పునః కుర్యాన్నానాకర్మ శుభాశుభం ॥ 7-126 ॥

తస్మాదంతర్బహిశ్చింతామనేకాకారసంస్థితాం ।
సంత్యజ్యాత్మహితార్థాయ స్వాధ్యాయధ్యానమభ్యసేత్ ॥ 7-127 ॥

వివిక్తే విజనే రమ్యే పుష్పాశ్రమవిభూషితే ।
స్థానం కృత్వా శివస్థానే ధ్యాయేచ్ఛాంతం పరం శివం ॥ 7-128 ॥

యే ఽతిరమ్యాణ్యరణ్యాని సుజలాని శివాని తు ।
విహాయాభిరతా గ్రామే ప్రాయస్తే దైవమోహితాః ॥ 7-129 ॥

వివేకినః ప్రశాంతస్య యత్సుఖం ధ్యాయతః శివం ।
న తత్సుఖం మహేంద్రస్య బ్రహ్మణః కేశవస్య వా ॥ 7-130 ॥

ఇతి నామామృతం దివ్యం మహాకాలాదవాప్తవాన్ ।
విస్తరేణానుపూర్వాచ్చ ఋష్యాత్రేయః(?) సునిశ్చితం ॥ 7-131 ॥

ప్రజ్ఞామథా వినిర్మథ్య(?) శివజ్ఞానమహోదధిం ।
ఋష్యాత్రేయః సముద్ధృత్య ప్రాహేదమణుమాత్రకం ॥ 7-132 ॥

శివధర్మే మహాశాస్త్రే శివధర్మస్య చోత్తరే ।
యదనుక్తం భవేత్కించిత్తదత్ర పరికీర్తితం ॥ 7-133 ॥

త్రిదైవత్యమిదం శాస్త్రం మునీంద్రాత్రేయభాషితం ।
తిర్యఙ్మనుజదేవానాం సర్వేషాం చ విముక్తిదం ॥ 7-134 ॥

నందిస్కందమహాకాలాస్త్రయో దేవాః ప్రకీర్తితాః ।
చంద్రాత్రేయస్తథాత్రిశ్చ ఋష్యాత్రేయో మునిత్రయం ॥ 7-135 ॥

ఏతైర్మహాత్మబిః ప్రోక్తాః శివధర్మాః సమాసతః ।
సర్వలోకోపకారార్థం నమస్తేభ్యః సదా నమః ॥ 7-136 ॥

తేషాం శిష్యప్రశిష్యైశ్చ శివధర్మప్రవక్తృభిః ।
వ్యాప్తం జ్ఞానసరః శార్వం వికచైరివ పంకజైః ॥ 7-137 ॥

యే శ్రావయంతి సతతం శివధర్మం శివార్థినాం ।
తే రుద్రాస్తే మునీంద్రాశ్చ తే నమస్యాః స్వభక్తితః ॥ 7-138 ॥

యే సముత్థాయ శృణ్వంతి శివధర్మం దినే దినే ।
తే రుద్రా రుద్రలోకేశా న తే ప్రకృతిమానుషాః ॥ 7-139 ॥

శివోపనిషదం హ్యేతదధ్యాయైః సప్తభిః స్మృతం ।
ఋష్యాత్రేయసగోత్రేణ మునినా హితకామ్యయా ॥ 7-140 ॥

॥ ఇతి శివోపనిషది శివాచారాధ్యాయః సప్తమః ॥

॥ ఇతి శివోపనిషత్సమాప్తా ॥

Also Read:

Shiva Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment