Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati | 108 Names

Mahakailasa Ashtottara Shatanamavali in Gujarati:

॥ શ્રીશિવકૈલાસાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥
ૐ શ્રીમહાકૈલાસશિખરનિલયાય નમો નમઃ ।
ૐ હિમાચલેન્દ્રતનયાવલ્લભાય નમો નમઃ ।
ૐ વામભાગકલત્રાર્ધશરીરાય નમો નમઃ ।
ૐ વિલસદ્દિવ્યકર્પૂરદિવ્યાભાય નમો નમઃ ।
ૐ કોટિકન્દર્પસદૃશલાવણ્યાય નમો નમઃ ।
ૐ રત્નમૌક્તિકવૈડૂર્યકિરીટાય નમો નમઃ ।
ૐ મંદાકિનીજલોપેતમૂર્ધજાય નમો નમઃ ।
ૐ ચારુશીતાંશુશકલશેખરાય નમો નમઃ ।
ૐ ત્રિપુણ્ડ્રભસ્મવિલસત્ફાલકાય નમો નમઃ ।
ૐ સોમપાવકમાર્તાણ્ડલોચનાય નમો નમઃ । ૧૦ ।

ૐ વાસુકીતક્ષકલસત્કુણ્ડલાય નમો નમઃ ।
ૐ ચારુપ્રસન્નસુસ્મેરવદનાય નમો નમઃ ।
ૐ સમુદ્રોદ્ભૂતગરલકંધરાય નમો નમઃ ।
ૐ કુરંગવિલસત્પાણિકમલાય નમો નમઃ ।
ૐ પરશ્વધદ્વયલસદ્દિવ્યકરાબ્જાય નમો નમઃ ।
ૐ વરાભયપ્રદકરયુગલાય નમો નમઃ ।
ૐ અનેકરત્નમાણિક્યસુહારાય નમો નમઃ ।
ૐ મૌક્તિકસ્વર્ણરુદ્રાક્ષમાલિકાય નમો નમઃ ।
ૐ હિરણ્યકિંકિણીયુક્તકંકણાય નમો નમઃ ।
ૐ મંદારમલ્લિકાદામભૂષિતાય નમો નમઃ । ૨૦ ।

ૐ મહામાતંગસત્કૃત્તિવસનાય નમો નમઃ ।
ૐ નાગેંદ્રયજ્ઞોપવીતશોભિતાય નમો નમઃ ।
ૐ સૌદામિનીસમચ્છાયસુવસ્ત્રાય નમો નમઃ ।
ૐ સિંજાનમણિમંજીરચરણાય નમો નમઃ ।
ૐ ચક્રાબ્જધ્વજયુક્તાંઘ્રિસરોજાય નમો નમઃ ।
ૐ અપર્ણાકુચકસ્તૂરીશોભિતાય નમો નમઃ ।
ૐ ગુહમત્તેભવદનજનકાય નમો નમઃ ।
ૐ બિડૌજોવિધિવૈકુણ્ઠસન્નુતાય નમો નમઃ ।
ૐ કમલાભારતીંદ્રાણીસેવિતાય નમો નમઃ ।
ૐ મહાપંચાક્ષરીમન્ત્રસ્વરૂપાય નમો નમઃ । ૩૦ ।

ૐ સહસ્રકોટિતપનસંકાશાય નમો નમઃ ।
ૐ અનેકકોટિશીતંશુપ્રકાશાય નમો નમઃ ।
ૐ કૈલાસતુલ્યવૃષભવાહનાય નમો નમઃ ।
ૐ નંદીભૃંગીમુખાનેકસંસ્તુતાય નમો નમઃ ।
ૐ નિજપાદાંબુજાસક્તસુલભાય નમો નમઃ ।
ૐ પ્રારબ્ધજન્મમરણમોચનાય નમો નમઃ ।
ૐ સંસારમયદુઃખૌઘભેષજાય નમો નમઃ ।
ૐ ચરાચરસ્થૂલસૂક્ષ્મકલ્પકાય નમો નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિકીટપર્યન્તવ્યાપકાય નમો નમઃ ।
ૐ સર્વસહામહાચક્રસ્યન્દનાય નમો નમઃ । ૪૦ ।

ૐ સુધાકરજગચ્છક્ષૂરથાંગાય નમો નમઃ ।
ૐ અથર્વઋગ્યજુસ્સામતુરગાય નમો નમઃ ।
ૐ સરસીરુહસંજાતપ્રાપ્તસારથયે નમો નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠસાયવિલસત્સાયકાય નમો નમઃ ।
ૐ ચામીકરમહાશૈલકાર્મુકાય નમો નમઃ ।
ૐ ભુજંગરાજવિલસત્સિઞ્જિનીકૃતયે નમો નમઃ ।
ૐ નિજાક્ષિજાગ્નિસન્દગ્ધ ત્રિપુરાય નમો નમઃ ।
ૐ જલંધરાસુરશિરચ્છેદનાય નમો નમઃ ।
ૐ મુરારિનેત્રપૂજાંઘ્રિપંકજાય નમો નમઃ ।
ૐ સહસ્રભાનુસંકાશચક્રદાય નમો નમઃ । ૫૦ ।

ૐ કૃતાન્તકમહાદર્પનાશનાય નમો નમઃ ।
ૐ માર્કણ્ડેયમનોભીષ્ટદાયકાય નમો નમઃ ।
ૐ સમસ્તલોકગીર્વાણશરણ્યાય નમો નમઃ ।
ૐ અતિજ્વલજ્વાલામાલવિષઘ્નાય નમો નમઃ ।
ૐ શિક્ષિતાંધકદૈતેયવિક્રમાય નમો નમઃ ।
ૐ સ્વદ્રોહિદક્ષસવનવિઘાતાય નમો નમઃ ।
ૐ શંબરાંતકલાવણ્યદેહસંહારિણે નમો નમઃ ।
ૐ રતિપ્રાર્તિતમાંગલ્યફલદાય નમો નમઃ ।
ૐ સનકાદિસમાયુક્તદક્ષિણામૂર્તયે નમો નમઃ ।
ૐ ઘોરાપસ્મારદનુજમર્દનાય નમો નમઃ । ૬૦ ।

ૐ અનન્તવેદવેદાન્તવેદ્યાય નમો નમઃ ।
ૐ નાસાગ્રન્યસ્તનિટિલનયનાય નમો નમઃ ।
ૐ ઉપમન્યુમહામોહભંજનાય નમો નમઃ ।
ૐ કેશવબ્રહ્મસંગ્રામનિવારાય નમો નમઃ ।
ૐ દ્રુહિણાંભોજનયનદુર્લભાય નમો નમઃ ।
ૐ ધર્માર્થકામકૈવલ્યસૂચકાય નમો નમઃ ।
ૐ ઉત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારણાય નમો નમઃ ।
ૐ અનન્તકોટિબ્રહ્માણ્ડનાયકાય નમો નમઃ ।
ૐ કોલાહલમહોદારશમનાય નમો નમઃ ।
ૐ નારસિંહમહાકોપશરભાય નમો નમઃ । ૭૦ ।

ૐ પ્રપંચનાશકલ્પાન્તભૈરવાય નમો નમઃ ।
ૐ હિરણ્યગર્ભોત્તમાંગચ્છેદનાય નમો નમઃ ।
ૐ પતંજલિવ્યાઘ્રપાદસન્નુતાય નમો નમઃ ।
ૐ મહાતાણ્ડવચાતુર્યપંડિતાય નમો નમઃ ।
ૐ વિમલપ્રણવાકારમધ્યગાય નમો નમઃ ।
ૐ મહાપાતકતૂલૌઘપાવનાય નમો નમઃ ।
ૐ ચંડીશદોષવિચ્છેદપ્રવીણાય નમો નમઃ ।
ૐ રજસ્તમસ્સત્ત્વગુણગણેશાય નમો નમઃ ।
ૐ દારુકાવનમાનસ્ત્રીમોહનાય નમો નમઃ ।
ૐ શાશ્વતૈશ્વર્યસહિતવિભવાય નમો નમઃ । ૮૦ ।

ૐ અપ્રાકૃતમહાદિવ્યવપુસ્થાય નમો નમઃ ।
ૐ અખંડસચ્છિદાનન્દવિગ્રહાય નમો નમઃ ।
ૐ અશેષદેવતારાધ્યપાદુકાય નમો નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસકલદેવવન્દિતાય નમો નમઃ ।
ૐ પૃથિવ્યપ્તેજોવાય્વાકાશતુરીયાય નમો નમઃ ।
ૐ વસુન્ધરમહાભારસૂદનાય નમો નમઃ ।
ૐ દેવકીસુતકૌન્તેયવરદાય નમો નમઃ ।
ૐ અજ્ઞાનતિમિરધ્વાન્તભાસ્કરાય નમો નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતાનન્દવિજ્ઞાનસુખદાય નમો નમઃ ।
ૐ અવિદ્યોપાધિરહિતનિર્ગુણાય નમો નમઃ । ૯૦ ।

ૐ સપ્તકોટિમહામન્ત્રપૂરિતાય નમો નમઃ ।
ૐ ગંધશબ્દસ્પર્શરૂપસાધકાય નમો નમઃ ।
ૐ અક્ષરાક્ષરકૂટસ્થપરમાય નમો નમઃ ।
ૐ ષોડશાબ્દવયોપેતદિવ્યાંગાય નમો નમઃ ।
ૐ સહસ્રારમહાપદ્મમણ્ડિતાય નમો નમઃ ।
ૐ અનન્તાનન્દબોધાંબુનિધિસ્થાય નમો નમઃ ।
ૐ અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણસ્થાય નમો નમઃ ।
ૐ નિસ્તુલૌદાર્યસૌભાગ્યપ્રમત્તાય નમો નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યપરમાનન્દનિયોગાય નમો નમઃ ।
ૐ હિરણ્યજ્યોતિવિભ્રાજત્સુપ્રભાય નમો નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ જ્યોતિષાંમૂર્તિમજ્યોતિરૂપદાય નમો નમઃ ।
ૐ અનૌપમ્યમહાસૌખ્યપદસ્થાય નમો નમઃ ।
ૐ અચિંત્યમહિમાશક્તિરંજિતાય નમો નમઃ ।
ૐ અનિત્યદેહવિભ્રાંતિવર્જિતાય નમો નમઃ ।
ૐ સકૃત્પ્રપન્નદૌર્ભાગ્યચ્છેદનાય નમો નમઃ ।
ૐ ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વપ્રશાદભુવનાય નમો નમઃ ।
ૐ આદિમધ્યાન્તરહિતદેહસ્થાય નમો નમઃ ।
ૐ પરાનન્દસ્વરૂપાર્થપ્રબોધાય નમો નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનશક્તિકૃયાશક્તિસહિતાય નમો નમઃ ।
ૐ પરાશક્તિસમાયુક્તપરેશાય નમો નમઃ । ૧૧૦ ।

ૐ ઓંકારાનન્દનોદ્યાનકલ્પકાય નમો નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિસકલદેવવન્દિતાય નમો નમઃ । ૧૧૨ ।

।। શ્રી મહાકૈલાસાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સંપૂર્ણા ।।

કામેશ્વરાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ચ

Also Read:

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati | 108 Names

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top