108 - Shatanamavali Shiva Stotram

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada | 108 Names

Mahakailasa Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಕೈಲಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕೈಲಾಸಶಿಖರನಿಲಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲೇಂದ್ರತನಯಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಭಾಗಕಲತ್ರಾರ್ಧಶರೀರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಸದ್ದಿವ್ಯಕರ್ಪೂರದಿವ್ಯಾಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಸದೃಶಲಾವಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಮೌಕ್ತಿಕವೈಡೂರ್ಯಕಿರೀಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂದಾಕಿನೀಜಲೋಪೇತಮೂರ್ಧಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಶೀತಾಂಶುಶಕಲಶೇಖರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಭಸ್ಮವಿಲಸತ್ಫಾಲಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಪಾವಕಮಾರ್ತಾಂಡಲೋಚನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ವಾಸುಕೀತಕ್ಷಕಲಸತ್ಕುಂಡಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಪ್ರಸನ್ನಸುಸ್ಮೇರವದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುದ್ರೋದ್ಭೂತಗರಲಕಂಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರಂಗವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಕಮಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶ್ವಧದ್ವಯಲಸದ್ದಿವ್ಯಕರಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಕರಯುಗಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕರತ್ನಮಾಣಿಕ್ಯಸುಹಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ವರ್ಣರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕಿಂಕಿಣೀಯುಕ್ತಕಂಕಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂದಾರಮಲ್ಲಿಕಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಾಮಾತಂಗಸತ್ಕೃತ್ತಿವಸನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌದಾಮಿನೀಸಮಚ್ಛಾಯಸುವಸ್ತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಚರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಧ್ವಜಯುಕ್ತಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಕುಚಕಸ್ತೂರೀಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಮತ್ತೇಭವದನಜನಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಡೌಜೋವಿಧಿವೈಕುಂಠಸನ್ನುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಭಾರತೀಂದ್ರಾಣೀಸೇವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿತಪನಸಂಕಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಶೀತಂಶುಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸತುಲ್ಯವೃಷಭವಾಹನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದೀಭೃಂಗೀಮುಖಾನೇಕಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಜನ್ಮಮರಣಮೋಚನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಮಯದುಃಖೌಘಭೇಷಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೀಟಪರ್ಯಂತವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಹಾಮಹಾಚಕ್ರಸ್ಯಂದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಸುಧಾಕರಜಗಚ್ಛಕ್ಷೂರಥಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥರ್ವಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮತುರಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸೀರುಹಸಂಜಾತಪ್ರಾಪ್ತಸಾರಥಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಸಾಯವಿಲಸತ್ಸಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮೀಕರಮಹಾಶೈಲಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗರಾಜವಿಲಸತ್ಸಿಂಜಿನೀಕೃತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾಕ್ಷಿಜಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧ ತ್ರಿಪುರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲಂಧರಾಸುರಶಿರಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುರಾರಿನೇತ್ರಪೂಜಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭಾನುಸಂಕಾಶಚಕ್ರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಕೃತಾಂತಕಮಹಾದರ್ಪನಾಶನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮನೋಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗೀರ್ವಾಣಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲವಿಷಘ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಕ್ಷಿತಾಂಧಕದೈತೇಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವದ್ರೋಹಿದಕ್ಷಸವನವಿಘಾತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಬರಾಂತಕಲಾವಣ್ಯದೇಹಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರಾರ್ತಿತಮಾಂಗಲ್ಯಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಸಮಾಯುಕ್ತದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಪಸ್ಮಾರದನುಜಮರ್ದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಅನಂತವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಸಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತನಿಟಿಲನಯನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಮನ್ಯುಮಹಾಮೋಹಭಂಜನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಬ್ರಹ್ಮಸಂಗ್ರಾಮನಿವಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರುಹಿಣಾಂಭೋಜನಯನದುರ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಕೈವಲ್ಯಸೂಚಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಮಹೋದಾರಶಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಮಹಾಕೋಪಶರಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪ್ರಪಂಚನಾಶಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋತ್ತಮಾಂಗಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಂಜಲಿವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಸನ್ನುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವಚಾತುರ್ಯಪಂಡಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಪ್ರಣವಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕತೂಲೌಘಪಾವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡೀಶದೋಷವಿಚ್ಛೇದಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜಸ್ತಮಸ್ಸತ್ತ್ವಗುಣಗಣೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುಕಾವನಮಾನಸ್ತ್ರೀಮೋಹನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಸಹಿತವಿಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತಮಹಾದಿವ್ಯವಪುಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಸಚ್ಛಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷದೇವತಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಕಲದೇವವಂದಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋವಾಯ್ವಾಕಾಶತುರೀಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಂಧರಮಹಾಭಾರಸೂದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕೀಸುತಕೌಂತೇಯವರದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾನಂದವಿಜ್ಞಾನಸುಖದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿರಹಿತನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಪೂರಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪಸಾಧಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಕೂಟಸ್ಥಪರಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾಬ್ದವಯೋಪೇತದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಮಹಾಪದ್ಮಮಂಡಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂತಾನಂದಬೋಧಾಂಬುನಿಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲೌದಾರ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪರಮಾನಂದನಿಯೋಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಜ್ಯೋತಿವಿಭ್ರಾಜತ್ಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಮೂರ್ತಿಮಜ್ಯೋತಿರೂಪದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೌಪಮ್ಯಮಹಾಸೌಖ್ಯಪದಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಮಹಿಮಾಶಕ್ತಿರಂಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿತ್ಯದೇಹವಿಭ್ರಾಂತಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಪನ್ನದೌರ್ಭಾಗ್ಯಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಪ್ರಶಾದಭುವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತದೇಹಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾನಂದಸ್ವರೂಪಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕೃಯಾಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಪರೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಾನಂದನೋದ್ಯಾನಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಕಲದೇವವಂದಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ । 112 ।

।। ಶ್ರೀ ಮಹಾಕೈಲಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ।।

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಚ

Also Read:

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment