108 - Shatanamavali Shiva Stotram

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit | 108 Names

Mahakailasa Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit:

॥ श्रीशिवकैलासाष्टोत्तरशतनामावलिः  ॥
ॐ श्रीमहाकैलासशिखरनिलयाय नमो नमः ।
ॐ हिमाचलेन्द्रतनयावल्लभाय नमो नमः ।
ॐ वामभागकलत्रार्धशरीराय नमो नमः ।
ॐ विलसद्दिव्यकर्पूरदिव्याभाय नमो नमः ।
ॐ कोटिकन्दर्पसदृशलावण्याय नमो नमः ।
ॐ रत्नमौक्तिकवैडूर्यकिरीटाय नमो नमः ।
ॐ मंदाकिनीजलोपेतमूर्धजाय नमो नमः ।
ॐ चारुशीतांशुशकलशेखराय नमो नमः ।
ॐ त्रिपुण्ड्रभस्मविलसत्फालकाय नमो नमः ।
ॐ सोमपावकमार्ताण्डलोचनाय नमो नमः । १० ।

ॐ वासुकीतक्षकलसत्कुण्डलाय नमो नमः ।
ॐ चारुप्रसन्नसुस्मेरवदनाय नमो नमः ।
ॐ समुद्रोद्भूतगरलकंधराय नमो नमः ।
ॐ कुरंगविलसत्पाणिकमलाय नमो नमः ।
ॐ परश्वधद्वयलसद्दिव्यकराब्जाय नमो नमः ।
ॐ वराभयप्रदकरयुगलाय नमो नमः ।
ॐ अनेकरत्नमाणिक्यसुहाराय नमो नमः ।
ॐ मौक्तिकस्वर्णरुद्राक्षमालिकाय नमो नमः ।
ॐ हिरण्यकिंकिणीयुक्तकंकणाय नमो नमः ।
ॐ मंदारमल्लिकादामभूषिताय नमो नमः । २० ।

ॐ महामातंगसत्कृत्तिवसनाय नमो नमः ।
ॐ नागेंद्रयज्ञोपवीतशोभिताय नमो नमः ।
ॐ सौदामिनीसमच्छायसुवस्त्राय नमो नमः ।
ॐ सिंजानमणिमंजीरचरणाय नमो नमः ।
ॐ चक्राब्जध्वजयुक्तांघ्रिसरोजाय नमो नमः ।
ॐ अपर्णाकुचकस्तूरीशोभिताय नमो नमः ।
ॐ गुहमत्तेभवदनजनकाय नमो नमः ।
ॐ बिडौजोविधिवैकुण्ठसन्नुताय नमो नमः ।
ॐ कमलाभारतींद्राणीसेविताय नमो नमः ।
ॐ महापंचाक्षरीमन्त्रस्वरूपाय नमो नमः । ३० ।

ॐ सहस्रकोटितपनसंकाशाय नमो नमः ।
ॐ अनेककोटिशीतंशुप्रकाशाय नमो नमः ।
ॐ कैलासतुल्यवृषभवाहनाय नमो नमः ।
ॐ नंदीभृंगीमुखानेकसंस्तुताय नमो नमः ।
ॐ निजपादांबुजासक्तसुलभाय नमो नमः ।
ॐ प्रारब्धजन्ममरणमोचनाय नमो नमः ।
ॐ संसारमयदुःखौघभेषजाय नमो नमः ।
ॐ चराचरस्थूलसूक्ष्मकल्पकाय नमो नमः ।
ॐ ब्रह्मादिकीटपर्यन्तव्यापकाय नमो नमः ।
ॐ सर्वसहामहाचक्रस्यन्दनाय नमो नमः । ४० ।

ॐ सुधाकरजगच्छक्षूरथांगाय नमो नमः ।
ॐ अथर्वऋग्यजुस्सामतुरगाय नमो नमः ।
ॐ सरसीरुहसंजातप्राप्तसारथये नमो नमः ।
ॐ वैकुण्ठसायविलसत्सायकाय नमो नमः ।
ॐ चामीकरमहाशैलकार्मुकाय नमो नमः ।
ॐ भुजंगराजविलसत्सिञ्जिनीकृतये नमो नमः ।
ॐ निजाक्षिजाग्निसन्दग्ध त्रिपुराय नमो नमः ।
ॐ जलंधरासुरशिरच्छेदनाय नमो नमः ।
ॐ मुरारिनेत्रपूजांघ्रिपंकजाय नमो नमः ।
ॐ सहस्रभानुसंकाशचक्रदाय नमो नमः । ५० ।

ॐ कृतान्तकमहादर्पनाशनाय नमो नमः ।
ॐ मार्कण्डेयमनोभीष्टदायकाय नमो नमः ।
ॐ समस्तलोकगीर्वाणशरण्याय नमो नमः ।
ॐ अतिज्वलज्वालामालविषघ्नाय नमो नमः ।
ॐ शिक्षितांधकदैतेयविक्रमाय नमो नमः ।
ॐ स्वद्रोहिदक्षसवनविघाताय नमो नमः ।
ॐ शंबरांतकलावण्यदेहसंहारिणे नमो नमः ।
ॐ रतिप्रार्तितमांगल्यफलदाय नमो नमः ।
ॐ सनकादिसमायुक्तदक्षिणामूर्तये नमो नमः ।
ॐ घोरापस्मारदनुजमर्दनाय नमो नमः । ६० ।

ॐ अनन्तवेदवेदान्तवेद्याय नमो नमः ।
ॐ नासाग्रन्यस्तनिटिलनयनाय नमो नमः ।
ॐ उपमन्युमहामोहभंजनाय नमो नमः ।
ॐ केशवब्रह्मसंग्रामनिवाराय नमो नमः ।
ॐ द्रुहिणांभोजनयनदुर्लभाय नमो नमः ।
ॐ धर्मार्थकामकैवल्यसूचकाय नमो नमः ।
ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय नमो नमः ।
ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय नमो नमः ।
ॐ कोलाहलमहोदारशमनाय नमो नमः ।
ॐ नारसिंहमहाकोपशरभाय नमो नमः । ७० ।

ॐ प्रपंचनाशकल्पान्तभैरवाय नमो नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भोत्तमांगच्छेदनाय नमो नमः ।
ॐ पतंजलिव्याघ्रपादसन्नुताय नमो नमः ।
ॐ महाताण्डवचातुर्यपंडिताय नमो नमः ।
ॐ विमलप्रणवाकारमध्यगाय नमो नमः । ७५।
ॐ महापातकतूलौघपावनाय नमो नमः ।
ॐ चंडीशदोषविच्छेदप्रवीणाय नमो नमः ।
ॐ रजस्तमस्सत्त्वगुणगणेशाय नमो नमः ।
ॐ दारुकावनमानस्त्रीमोहनाय नमो नमः ।
ॐ शाश्वतैश्वर्यसहितविभवाय नमो नमः । ८० ।

ॐ अप्राकृतमहादिव्यवपुस्थाय नमो नमः ।
ॐ अखंडसच्छिदानन्दविग्रहाय नमो नमः ।
ॐ अशेषदेवताराध्यपादुकाय नमो नमः ।
ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमो नमः ।
ॐ पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशतुरीयाय नमो नमः ।
ॐ वसुन्धरमहाभारसूदनाय नमो नमः ।
ॐ देवकीसुतकौन्तेयवरदाय नमो नमः ।
ॐ अज्ञानतिमिरध्वान्तभास्कराय नमो नमः ।
ॐ अद्वैतानन्दविज्ञानसुखदाय नमो नमः ।
ॐ अविद्योपाधिरहितनिर्गुणाय नमो नमः । ९० ।

ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रपूरिताय नमो नमः ।
ॐ गंधशब्दस्पर्शरूपसाधकाय नमो नमः ।
ॐ अक्षराक्षरकूटस्थपरमाय नमो नमः ।
ॐ षोडशाब्दवयोपेतदिव्यांगाय नमो नमः ।
ॐ सहस्रारमहापद्ममण्डिताय नमो नमः ।
ॐ अनन्तानन्दबोधांबुनिधिस्थाय नमो नमः ।
ॐ अकारादिक्षकारान्तवर्णस्थाय नमो नमः ।
ॐ निस्तुलौदार्यसौभाग्यप्रमत्ताय नमो नमः ।
ॐ कैवल्यपरमानन्दनियोगाय नमो नमः ।
ॐ हिरण्यज्योतिविभ्राजत्सुप्रभाय नमो नमः । १०० ।

ॐ ज्योतिषांमूर्तिमज्योतिरूपदाय नमो नमः ।
ॐ अनौपम्यमहासौख्यपदस्थाय नमो नमः ।
ॐ अचिंत्यमहिमाशक्तिरंजिताय नमो नमः ।
ॐ अनित्यदेहविभ्रांतिवर्जिताय नमो नमः ।
ॐ सकृत्प्रपन्नदौर्भाग्यच्छेदनाय नमो नमः ।
ॐ षट्त्रिंशत्तत्त्वप्रशादभुवनाय नमो नमः ।
ॐ आदिमध्यान्तरहितदेहस्थाय नमो नमः ।
ॐ परानन्दस्वरूपार्थप्रबोधाय नमो नमः ।
ॐ ज्ञानशक्तिकृयाशक्तिसहिताय नमो नमः ।
ॐ पराशक्तिसमायुक्तपरेशाय नमो नमः । ११० ।

ॐ ओंकारानन्दनोद्यानकल्पकाय नमो नमः ।
ॐ ब्रह्मादिसकलदेववन्दिताय नमो नमः । ११२ ।

॥ श्री महाकैलासाष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा ॥

कामेश्वराष्टोत्तरशतनामावलिः च

Also Read:

Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment