Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Telugu

Mahamrityunjaya Kavacha in Telugu:

॥ మహామృత్యుంజయకవచం ॥

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
భైరవ ఉవాచ ।
శృణుష్వ పరమేశాని కవచం మన్ముఖోదితం ।
మహామృత్యుంజయస్యాస్య న దేయం పరమాద్భుతం ॥ 1 ॥

యం ధృత్వా యం పఠిత్వా చ శ్రుత్వా చ కవచోత్తమం ।
త్రైలోక్యాధిపతిర్భూత్వా సుఖితోఽస్మి మహేశ్వరి ॥ 2 ॥

తదేవవర్ణయిష్యామి తవ ప్రీత్యా వరాననే ।
తథాపి పరమం తత్వం న దాతవ్యం దురాత్మనే ॥ 3 ॥

వినియోగః
అస్య శ్రీమహామృత్యుంజయకవచస్య శ్రీభైరవ ఋషిః,
గాయత్రీఛందః, శ్రీమహామృత్యుంజయో మహారుద్రో దేవతా,
ఓం బీజం, జూం శక్తిః, సః కీలకం, హౌమితి తత్వం,
చతుర్వర్గసాధనే మృత్యుంజయకవచపాఠే వినియోగః ।
చంద్రమండలమధ్యస్థం రుద్రం భాలే విచింత్య తం ।
తత్రస్థం చింతయేత్ సాధ్యం మృత్యుం ప్రాప్తోఽపి జీవతి ॥ 1 ॥

ఓం జూం సః హౌం శిరః పాతు దేవో మృత్యుంజయో మమ ।
ఓం శ్రీం శివో లలాటం మే ఓం హౌం భ్రువౌ సదాశివః ॥ 2 ॥

నీలకంఠోఽవతాన్నేత్రే కపర్దీ మేఽవతాచ్ఛ్రుతీ ।
త్రిలోచనోఽవతాద్ గండౌ నాసాం మే త్రిపురాంతకః ॥ 3 ॥

ముఖం పీయూషఘటభృదోష్ఠౌ మే కృత్తికాంబరః ।
హనుం మే హాటకేశనో ముఖం బటుకభైరవః ॥ 4 ॥

కంధరాం కాలమథనో గలం గణప్రియోఽవతు ।
స్కంధౌ స్కందపితా పాతు హస్తౌ మే గిరిశోఽవతు ॥ 5 ॥

నఖాన్ మే గిరిజానాథః పాయాదంగులిసంయుతాన్ ।
స్తనౌ తారాపతిః పాతు వక్షః పశుపతిర్మమ ॥ 6 ॥

కుక్షిం కుబేరవరదః పార్శ్వౌ మే మారశాసనః ।
శర్వః పాతు తథా నాభిం శూలీ పృష్ఠం మమావతు ॥ 7 ॥

శిశ్ర్నం మే శంకరః పాతు గుహ్యం గుహ్యకవల్లభః ।
కటిం కాలాంతకః పాయాదూరూ మేఽన్ధకఘాతకః ॥ 8 ॥

జాగరూకోఽవతాజ్జానూ జంఘే మే కాలభైరవః ।
గుల్ఫో పాయాజ్జటాధారీ పాదౌ మృత్యుంజయోఽవతు ॥ 9 ॥

పాదాదిమూర్ధపర్యంతమఘోరః పాతు మే సదా ।
శిరసః పాదపర్యంతం సద్యోజాతో మమావతు ॥ 10 ॥

రక్షాహీనం నామహీనం వపుః పాత్వమృతేశ్వరః ।
పూర్వే బలవికరణో దక్షిణే కాలశాసనః ॥ 11 ॥

పశ్చిమే పార్వతీనాథో హ్యుత్తరే మాం మనోన్మనః ।
ఐశాన్యామీశ్వరః పాయాదాగ్నేయ్యామగ్నిలోచనః ॥ 12 ॥

నైఋత్యాం శంభురవ్యాన్మాం వాయవ్యాం వాయువాహనః ।
ఉర్ధ్వే బలప్రమథనః పాతాలే పరమేశ్వరః ॥ 13 ॥

దశదిక్షు సదా పాతు మహామృత్యుంజయశ్చ మాం ।
రణే రాజకులే ద్యూతే విషమే ప్రాణసంశయే ॥ 14 ॥

పాయాద్ ఓం జూం మహారుద్రో దేవదేవో దశాక్షరః ।
ప్రభాతే పాతు మాం బ్రహ్మా మధ్యాహ్నే భైరవోఽవతు ॥ 15 ॥

సాయం సర్వేశ్వరః పాతు నిశాయాం నిత్యచేతనః ।
అర్ధరాత్రే మహాదేవో నిశాంతే మాం మహోమయః ॥ 16 ॥

సర్వదా సర్వతః పాతు ఓం జూం సః హౌం మృత్యుంజయః ।
ఇతీదం కవచం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు దుర్లభం ॥ 17 ॥

ఫలశ్రుతి
సర్వమంత్రమయం గుహ్యం సర్వతంత్రేషు గోపితం ।
పుణ్యం పుణ్యప్రదం దివ్యం దేవదేవాధిదైవతం ॥ 18 ॥

య ఇదం చ పఠేన్మంత్రీ కవచం వార్చయేత్ తతః ।
తస్య హస్తే మహాదేవి త్ర్యంబకస్యాష్ట సిద్ధయః ॥ 19 ॥

రణే ధృత్వా చరేద్యుద్ధం హత్వా శత్రూంజయం లభేత్ ।
జయం కృత్వా గృహం దేవి సంప్రాప్స్యతి సుఖీ పునః ॥ 20 ॥

మహాభయే మహారోగే మహామారీభయే తథా ।
దుర్భిక్షే శత్రుసంహారే పఠేత్ కవచమాదరాత్ ॥ 21 ॥

సర్వ తత్ ప్రశమం యాతి మృత్యుంజయప్రసాదతః ।
ధనం పుత్రాన్ సుఖం లక్ష్మీమారోగ్యం సర్వసంపదః ॥ 22 ॥

ప్రాప్నోతి సాధకః సద్యో దేవి సత్యం న సంశయః
ఇతీదం కవచం పుణ్యం మహామృత్యుంజయస్య తు ।
గోప్యం సిద్ధిప్రదం గుహ్యం గోపనీయం స్వయోనివత్ ॥ 23 ॥

। ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే శ్రీదేవీరహస్యే
మృత్యుంజయకవచం సంపూర్ణం ।

Also Read:

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top