Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Malayalam

Mahamrityunjaya Kavacha in Malayalam:

॥ മഹാമൃത്യുഞ്ജയകവചം ॥
ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ।
ഭൈരവ ഉവാച ।
ശൃണുഷ്വ പരമേശാനി കവചം മന്മുഖോദിതം ।
മഹാമൃത്യുഞ്ജയസ്യാസ്യ ന ദേയം പരമാദ്ഭുതം ॥ 1 ॥

യം ധൃത്വാ യം പഠിത്വാ ച ശ്രുത്വാ ച കവചോത്തമം ।
ത്രൈലോക്യാധിപതിർഭൂത്വാ സുഖിതോഽസ്മി മഹേശ്വരി ॥ 2 ॥

തദേവവർണയിഷ്യാമി തവ പ്രീത്യാ വരാനനേ ।
തഥാപി പരമം തത്വം ന ദാതവ്യം ദുരാത്മനേ ॥ 3 ॥

വിനിയോഗഃ
അസ്യ ശ്രീമഹാമൃത്യുഞ്ജയകവചസ്യ ശ്രീഭൈരവ ഋഷിഃ,
ഗായത്രീഛന്ദഃ, ശ്രീമഹാമൃത്യുഞ്ജയോ മഹാരുദ്രോ ദേവതാ,
ഓം ബീജം, ജൂം ശക്തിഃ, സഃ കീലകം, ഹൗമിതി തത്വം,
ചതുർവർഗസാധനേ മൃത്യുഞ്ജയകവചപാഠേ വിനിയോഗഃ ।
ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യസ്ഥം രുദ്രം ഭാലേ വിചിന്ത്യ തം ।
തത്രസ്ഥം ചിന്തയേത് സാധ്യം മൃത്യും പ്രാപ്തോഽപി ജീവതി ॥ 1 ॥

ഓം ജൂം സഃ ഹൗം ശിരഃ പാതു ദേവോ മൃത്യുഞ്ജയോ മമ ।
ഓം ശ്രീം ശിവോ ലലാടം മേ ഓം ഹൗം ഭ്രുവൗ സദാശിവഃ ॥ 2 ॥

നീലകണ്ഠോഽവതാന്നേത്രേ കപർദീ മേഽവതാച്ഛ്രുതീ ।
ത്രിലോചനോഽവതാദ് ഗണ്ഡൗ നാസാം മേ ത്രിപുരാന്തകഃ ॥ 3 ॥

മുഖം പീയൂഷഘടഭൃദോഷ്ഠൗ മേ കൃത്തികാംബരഃ ।
ഹനും മേ ഹാടകേശനോ മുഖം ബടുകഭൈരവഃ ॥ 4 ॥

കന്ധരാം കാലമഥനോ ഗലം ഗണപ്രിയോഽവതു ।
സ്കന്ധൗ സ്കന്ദപിതാ പാതു ഹസ്തൗ മേ ഗിരിശോഽവതു ॥ 5 ॥

നഖാൻ മേ ഗിരിജാനാഥഃ പായാദംഗുലിസംയുതാൻ ।
സ്തനൗ താരാപതിഃ പാതു വക്ഷഃ പശുപതിർമമ ॥ 6 ॥

കുക്ഷിം കുബേരവരദഃ പാർശ്വൗ മേ മാരശാസനഃ ।
ശർവഃ പാതു തഥാ നാഭിം ശൂലീ പൃഷ്ഠം മമാവതു ॥ 7 ॥

ശിശ്ര്നം മേ ശങ്കരഃ പാതു ഗുഹ്യം ഗുഹ്യകവല്ലഭഃ ।
കടിം കാലാന്തകഃ പായാദൂരൂ മേഽന്ധകഘാതകഃ ॥ 8 ॥

ജാഗരൂകോഽവതാജ്ജാനൂ ജംഘേ മേ കാലഭൈരവഃ ।
ഗുൽഫോ പായാജ്ജടാധാരീ പാദൗ മൃത്യുഞ്ജയോഽവതു ॥ 9 ॥

പാദാദിമൂർധപര്യന്തമഘോരഃ പാതു മേ സദാ ।
ശിരസഃ പാദപര്യന്തം സദ്യോജാതോ മമാവതു ॥ 10 ॥

രക്ഷാഹീനം നാമഹീനം വപുഃ പാത്വമൃതേശ്വരഃ ।
പൂർവേ ബലവികരണോ ദക്ഷിണേ കാലശാസനഃ ॥ 11 ॥

പശ്ചിമേ പാർവതീനാഥോ ഹ്യുത്തരേ മാം മനോന്മനഃ ।
ഐശാന്യാമീശ്വരഃ പായാദാഗ്നേയ്യാമഗ്നിലോചനഃ ॥ 12 ॥

നൈഋത്യാം ശംഭുരവ്യാന്മാം വായവ്യാം വായുവാഹനഃ ।
ഉർധ്വേ ബലപ്രമഥനഃ പാതാലേ പരമേശ്വരഃ ॥ 13 ॥

ദശദിക്ഷു സദാ പാതു മഹാമൃത്യുഞ്ജയശ്ച മാം ।
രണേ രാജകുലേ ദ്യൂതേ വിഷമേ പ്രാണസംശയേ ॥ 14 ॥

പായാദ് ഓം ജൂം മഹാരുദ്രോ ദേവദേവോ ദശാക്ഷരഃ ।
പ്രഭാതേ പാതു മാം ബ്രഹ്മാ മധ്യാഹ്നേ ഭൈരവോഽവതു ॥ 15 ॥

സായം സർവേശ്വരഃ പാതു നിശായാം നിത്യചേതനഃ ।
അർധരാത്രേ മഹാദേവോ നിശാന്തേ മാം മഹോമയഃ ॥ 16 ॥

സർവദാ സർവതഃ പാതു ഓം ജൂം സഃ ഹൗം മൃത്യുഞ്ജയഃ ।
ഇതീദം കവചം പുണ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു ദുർലഭം ॥ 17 ॥

ഫലശ്രുതി
സർവമന്ത്രമയം ഗുഹ്യം സർവതന്ത്രേഷു ഗോപിതം ।
പുണ്യം പുണ്യപ്രദം ദിവ്യം ദേവദേവാധിദൈവതം ॥ 18 ॥

യ ഇദം ച പഠേന്മന്ത്രീ കവചം വാർചയേത് തതഃ ।
തസ്യ ഹസ്തേ മഹാദേവി ത്ര്യംബകസ്യാഷ്ട സിദ്ധയഃ ॥ 19 ॥

രണേ ധൃത്വാ ചരേദ്യുദ്ധം ഹത്വാ ശത്രൂഞ്ജയം ലഭേത് ।
ജയം കൃത്വാ ഗൃഹം ദേവി സമ്പ്രാപ്സ്യതി സുഖീ പുനഃ ॥ 20 ॥

മഹാഭയേ മഹാരോഗേ മഹാമാരീഭയേ തഥാ ।
ദുർഭിക്ഷേ ശത്രുസംഹാരേ പഠേത് കവചമാദരാത് ॥ 21 ॥

സർവ തത് പ്രശമം യാതി മൃത്യുഞ്ജയപ്രസാദതഃ ।
ധനം പുത്രാൻ സുഖം ലക്ഷ്മീമാരോഗ്യം സർവസമ്പദഃ ॥ 22 ॥

പ്രാപ്നോതി സാധകഃ സദ്യോ ദേവി സത്യം ന സംശയഃ
ഇതീദം കവചം പുണ്യം മഹാമൃത്യുഞ്ജയസ്യ തു ।
ഗോപ്യം സിദ്ധിപ്രദം ഗുഹ്യം ഗോപനീയം സ്വയോനിവത് ॥ 23 ॥

। ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ശ്രീദേവീരഹസ്യേ
മൃത്യുഞ്ജയകവചം സമ്പൂർണം ।

Also Read:

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Maha Mrityunjaya Kavacha Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top