Ashtottara Shatanama

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಓಂಕಾರತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ನಭೋತೀತಮಹಾಧಾಮ್ನ ಐಂದ್ರ್ಯೃಧ್ಯಾ ಓಜಸೇ ನಮಃ ॥ 1 ॥

ನಷ್ಟಮತ್ಸರಗಮ್ಯಾಯಾಗಮ್ಯಾಚಾರಾತ್ಮವರ್ತ್ಮನೇ । ಮೋಚಿತಾಮೇಧ್ಯಕೃತಯೇ ಱ್ಹೀಂಬೀಜಶ್ರಾಣಿತಶ್ರಿಯೇ ॥ 2 ॥

ಮೋಹಾದಿವಿಭ್ರಮಾನ್ತಾಯ ಬಹುಕಾಯಧರಾಯ ಚ । ಭತ್ತದುರ್ವೈಭವಛೇತ್ರೇ ಕ್ಲೀಂಬೀಜವರಜಾಪಿನೇ ॥ 3 ॥

ಭವಹೇ- ತುವಿನಾಶಾಯ ರಾಜಚ್ಛೋಣಾಧರಾಯ ಚ । ಗತಿಪ್ರಕಮ್ಪಿತಾಂಡಾಯ ಚಾರುವ್ಯಹತಬಾಹವೇ ॥ 4 ॥

ಗತಗ- ರ್ವಪ್ರಿಯಾಯಾಸ್ತು ಯಮಾದಿಯತಚೇತಸೇ । ವಶಿತಾಜಾತವಶ್ಯಾಯ ಮುಂಡಿನೇ ಅನಸೂಯವೇ ॥ 5 ॥

ವದದ್ವ- ರೇಣ್ಯವಾಗ್ಜಾಲಾ-ವಿಸ್ಪೃಷ್ಟವಿವಿಧಾತ್ಮನೇ । ತಪೋಧನಪ್ರಸನ್ನಾಯೇ-ಡಾಪತಿಸ್ತುತಕೀರ್ತಯೇ ॥ 6 ॥

ತೇಜೋಮಣ್ಯನ್ತರಂಗಾಯಾ-ದ್ಮರಸದ್ಮವಿಹಾಪನೇ । ಆನ್ತರಸ್ಥಾನಸಂಸ್ಥಾಯಾಯೈಶ್ವರ್ಯಶ್ರೌತಗೀತಯೇ ॥ 7 ॥

ವಾತಾದಿಭಯಯುಗ್ಭಾವ-ಹೇತವೇ ಹೇತುಬೇತವೇ । ಜಗದಾತ್ಮಾತ್ಮಭೂತಾಯ ವಿದ್ವಿಷತ್ಷಟ್ಕಘಾತಿನೇ ॥ 8 ॥

ಸುರವ-ರ್ಗೋದ್ಧೃತೇ ಭೃತ್ಯಾ ಅಸುರಾವಾಸಭೇದಿನೇ । ನೇತ್ರೇ ಚ ನಯನಾಕ್ಷ್ಣೇ ಚಿಚ್ಚೇತನಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥ 9 ॥

ದೇವಾಧಿದೇವದೇವಾಯ ವಸುಧಾಸುರಪಾಲಿನೇ । ಯಾಜಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ದ್ರಾಂಬೀಜಜಪತುಷ್ಟಯೇ ॥ 10 ॥

ವಾಸನಾವನದಾವಾಯ ಧೂಲಿಯುಗ್ದೇಹಮಾಲಿನೇ । ಯತಿಸಂನ್ಯಾಸಿಗತಯೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೇತಿ ಸಂವಿದೇ ॥ 11 ॥

ಯಜನಾಸ್ಯಭುಜೇಜಾಯ ತಾರಕಾವಾಸಗಾಮಿನೇ । ಮಹಾಜವಾಸ್ಪೃಗ್ರೂಪಾಯಾ-ತ್ತಾಕಾರಾಯ ವಿರೂಪಿಣೇ ॥ 12 ॥

ನರಾಯ ಧೀಪ್ರದೀಪಾಯ ಯಶಸ್ವಿಯಶಸೇ ನಮಃ । ಹಾರಿಣೇ ಚೋಜ್ವಲಾಂಗಾಯಾತ್ರೇಸ್ತನೂಜಾಯ ಸಮ್ಭವೇ ॥ 13 ॥

ಮೋಚಿತಾಮರಸಂಘಾಯ ಧೀಮತಾಂ ಧೀರಕಾಯ ಚ । ಬಲಿಷ್ಠವಿಪ್ರಲಭ್ಯಾಯ ಯಾಗಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯ ಚ ॥ 14 ॥

ಭಜನ್ಮಹಿಮವಿಖ़್ಯಾತ್ರೇಽಮರಾರಿಮಹಿಮಚ್ಛಿದೇ । ಲಾಭಾಯ ಮುಂಡಿಪೂಜ್ಯಾಯ ಯಮಿನೇ ಹೇಮಮಾಲಿನೇ ॥ 15 ॥

ಗತೋಪಾಧಿವ್ಯಾಧಯೇ ಚ ಹಿರಣ್ಯಾಹಿತಕಾನ್ತಯೇ । ಯತೀನ್ದ್ರಚರ್ಯಾಂ ದಧತೇ ನರಭಾವೌಷಧಾಯ ಚ ॥ 16 ॥

ವರಿಷ್ಠಯೋಗಿಪೂಜ್ಯಾಯ ತನ್ತುಸನ್ತನ್ವತೇ ನಮಃ । ಸ್ವಾತ್ಮಗಾಥಾಸುತೀರ್ಥಾಯ ಮಃಶ್ರಿಯೇ ಷಟ್ಕರಾಯ ಚ ॥ 17 ॥

ತೇಜೋಮಯೋತ್ತಮಾಂಗಾಯ ನೋದನಾನೋದ್ಯಕರ್ಮಣೇ । ಹಾನ್ಯಾಪ್ತಿಮೃತಿವಿಜ್ಞಾತ್ರ ಓಂಕಾರಿತಸುಭಕ್ತಯೇ ॥ 18 ॥

ರುಕ್ಷುಙ್ಮನಃಖೇದಹೃತೇ ದರ್ಶನಾವಿಷಯಾತ್ಮನೇ । ರಾಂಕವಾತತವಸ್ತ್ರಾಯ ನರತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನೇ ॥ 19 ॥

ದ್ರಾವಿತಪ್ರಣತಾಘಾಯಾ-ತ್ತಃಸ್ವಜಿಷ್ಣುಃಸ್ವರಾಶಯೇ । ರಾಜನ್ತ್ರ್ಯಾಸ್ಯೈಕರೂಪಾಯ ಮಃಸ್ಥಾಯಮಸುಬಮ್ಧವೇ ॥ 20 ॥

ಯತಯೇ ಚೋದನಾತೀತ- ಪ್ರಚಾರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ಮಾನರೋಷವಿಹೀನಾಯ ಶಿಷ್ಯಸಂಸಿದ್ಧಿಕಾರಿಣೇ ॥ 21 ॥

ಗಂಗೇ ಪಾದವಿಹೀನಾಯ ಚೋದನಾಚೋದಿತಾತ್ಮನೇ । ಯವೀಯಸೇಽಲರ್ಕದುಃಖ-ವಾರಿಣೇಽಖಂಡಿತಾತ್ಮನೇ ॥ 22 ॥

ಱ್ಹೀಂಬೀಜಾಯಾರ್ಜುನಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ದರ್ಶನಾದರ್ಶಿತಾತ್ಮನೇ । ನತಿಸನ್ತುಷ್ಟಚಿತ್ತಾಯ ಯತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ॥ 23 ॥

ಇತ್ಯೇಷ ಸತ್ಸ್ತವೋ ವೃತ್ತೋಯಾತ್ ಕಂ ದೇಯಾತ್ಪ್ರಜಾಪಿನೇ । ಮಸ್ಕರೀಶೋ ಮನುಸ್ಯೂತಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪದಪ್ರದಃ ॥ 24 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ. ಪ. ಪ. ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನನ್ದ ಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ
ಮನ್ತ್ರಗರ್ಭ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara is one of the finest works of Datta avatari Parama pujya Sri Sri Sri Vasudevaananda Saraswathi Maharaj.

If the reader sees this pdf , on arranging each shloka in a single line ( both purva and uttara ardha);we can observe that by arranging 1st, 4th 9th 17th and 25 th aksharas of each shloka column wise in entire document, we get several popular mahamantras like
1) Om Namo Bhagavate Vaasudevaaya (highlighted by orange colour ),
2) Namo Bhagavate Rudraya(pink) ,
3) Famous Vishwamitra Gayatri mantra (in red),
3) Datta Gayatri, (in blue)
4) Anjaneya mantra, (in Dark red)
5) Rama Shadakshari, ( in Green)
6) Navaarna mantra of chandi , (in Blue)
7) Dattareya Ashtakshari mantra (in Pink)and
8) Shiva Panchakshari . (in red)
At certain places words are hyphenated in between intentionally to show these embedded mahamantras.

This work clearly displays Swamiji’s genius and intuition in composing Stotras.