Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ મન્ત્રગર્ભ દત્તાત્રેયાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

ઓંકારતત્ત્વરૂપાય દિવ્યજ્ઞાનાત્મને નમઃ । નભોતીતમહાધામ્ન ઐંદ્ર્યૃધ્યા ઓજસે નમઃ ॥ ૧ ॥

નષ્ટમત્સરગમ્યાયાગમ્યાચારાત્મવર્ત્મને । મોચિતામેધ્યકૃતયે ર્હીંબીજશ્રાણિતશ્રિયે ॥ ૨ ॥

મોહાદિવિભ્રમાન્તાય બહુકાયધરાય ચ । ભત્તદુર્વૈભવછેત્રે ક્લીંબીજવરજાપિને ॥ ૩ ॥

ભવહે- તુવિનાશાય રાજચ્છોણાધરાય ચ । ગતિપ્રકમ્પિતાણ્ડાય ચારુવ્યહતબાહવે ॥ ૪ ॥

ગતગ- ર્વપ્રિયાયાસ્તુ યમાદિયતચેતસે । વશિતાજાતવશ્યાય મુણ્ડિને અનસૂયવે ॥ ૫ ॥

વદદ્વ- રેણ્યવાગ્જાલા-વિસ્પૃષ્ટવિવિધાત્મને । તપોધનપ્રસન્નાયે-ડાપતિસ્તુતકીર્તયે ॥ ૬ ॥

તેજોમણ્યન્તરઙ્ગાયા-દ્મરસદ્મવિહાપને । આન્તરસ્થાનસંસ્થાયાયૈશ્વર્યશ્રૌતગીતયે ॥ ૭ ॥

વાતાદિભયયુગ્ભાવ-હેતવે હેતુબેતવે । જગદાત્માત્મભૂતાય વિદ્વિષત્ષટ્કઘાતિને ॥ ૮ ॥

સુરવ-ર્ગોદ્ધૃતે ભૃત્યા અસુરાવાસભેદિને । નેત્રે ચ નયનાક્ષ્ણે ચિચ્ચેતનાય મહાત્મને ॥ ૯ ॥

દેવાધિદેવદેવાય વસુધાસુરપાલિને । યાજિનામગ્રગણ્યાય દ્રાંબીજજપતુષ્ટયે ॥ ૧૦ ॥

વાસનાવનદાવાય ધૂલિયુગ્દેહમાલિને । યતિસંન્યાસિગતયે દત્તાત્રેયેતિ સંવિદે ॥ ૧૧ ॥

યજનાસ્યભુજેજાય તારકાવાસગામિને । મહાજવાસ્પૃગ્રૂપાયા-ત્તાકારાય વિરૂપિણે ॥ ૧૨ ॥

નરાય ધીપ્રદીપાય યશસ્વિયશસે નમઃ । હારિણે ચોજ્વલાઙ્ગાયાત્રેસ્તનૂજાય સમ્ભવે ॥ ૧૩ ॥

મોચિતામરસઙ્ઘાય ધીમતાં ધીરકાય ચ । બલિષ્ઠવિપ્રલભ્યાય યાગહોમપ્રિયાય ચ ॥ ૧૪ ॥

ભજન્મહિમવિખ़્યાત્રેઽમરારિમહિમચ્છિદે । લાભાય મુણ્ડિપૂજ્યાય યમિને હેમમાલિને ॥ ૧૫ ॥

ગતોપાધિવ્યાધયે ચ હિરણ્યાહિતકાન્તયે । યતીન્દ્રચર્યાં દધતે નરભાવૌષધાય ચ ॥ ૧૬ ॥

વરિષ્ઠયોગિપૂજ્યાય તન્તુસન્તન્વતે નમઃ । સ્વાત્મગાથાસુતીર્થાય મઃશ્રિયે ષટ્કરાય ચ ॥ ૧૭ ॥

તેજોમયોત્તમાઙ્ગાય નોદનાનોદ્યકર્મણે । હાન્યાપ્તિમૃતિવિજ્ઞાત્ર ઓંકારિતસુભક્તયે ॥ ૧૮ ॥

રુક્ષુઙ્મનઃખેદહૃતે દર્શનાવિષયાત્મને । રાંકવાતતવસ્ત્રાય નરતત્ત્વપ્રકાશિને ॥ ૧૯ ॥

દ્રાવિતપ્રણતાઘાયા-ત્તઃસ્વજિષ્ણુઃસ્વરાશયે । રાજન્ત્ર્યાસ્યૈકરૂપાય મઃસ્થાયમસુબમ્ધવે ॥ ૨૦ ॥

યતયે ચોદનાતીત- પ્રચારપ્રભવે નમઃ । માનરોષવિહીનાય શિષ્યસંસિદ્ધિકારિણે ॥ ૨૧ ॥

ગઙ્ગે પાદવિહીનાય ચોદનાચોદિતાત્મને । યવીયસેઽલર્કદુઃખ-વારિણેઽખણ્ડિતાત્મને ॥ ૨૨ ॥

ર્હીંબીજાયાર્જુનજ્યેષ્ઠાય દર્શનાદર્શિતાત્મને । નતિસન્તુષ્ટચિત્તાય યતિને બ્રહ્મચારિણે ॥ ૨૩ ॥

ઇત્યેષ સત્સ્તવો વૃત્તોયાત્ કં દેયાત્પ્રજાપિને । મસ્કરીશો મનુસ્યૂતઃ પરબ્રહ્મપદપ્રદઃ ॥ ૨૪ ॥

॥ ઇતિ શ્રી. પ. પ. શ્રીવાસુદેવાનન્દ સરસ્વતી વિરચિતં
મન્ત્રગર્ભ શ્રી દત્તાત્રેયાષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara is one of the finest works of Datta avatari Parama pujya Sri Sri Sri Vasudevaananda Saraswathi Maharaj.

If the reader sees this pdf , on arranging each shloka in a single line ( both purva and uttara ardha);we can observe that by arranging 1st, 4th 9th 17th and 25 th aksharas of each shloka column wise in entire document, we get several popular mahamantras like
1) Om Namo Bhagavate Vaasudevaaya (highlighted by orange colour ),
2) Namo Bhagavate Rudraya(pink) ,
3) Famous Vishwamitra Gayatri mantra (in red),
3) Datta Gayatri, (in blue)
4) Anjaneya mantra, (in Dark red)
5) Rama Shadakshari, ( in Green)
6) Navaarna mantra of chandi , (in Blue)
7) Dattareya Ashtakshari mantra (in Pink)and
8) Shiva Panchakshari . (in red)
At certain places words are hyphenated in between intentionally to show these embedded mahamantras.

This work clearly displays Swamiji’s genius and intuition in composing Stotras.

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top