Ashtottara Shatanama

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ மந்த்ரக³ர்ப⁴ த³த்தாத்ரேயாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஓங்காரதத்த்வரூபாய தி³வ்யஜ்ஞாநாத்மநே நம: । நபோ⁴தீதமஹாதா⁴ம்ந ஐந்த்³ர்ய்ருʼத்⁴யா ஓஜஸே நம: ॥ 1 ॥

நஷ்டமத்ஸரக³ம்யாயாக³ம்யாசாராத்மவர்த்மநே । மோசிதாமேத்⁴யக்ருʼதயே ற்ஹீம்பீ³ஜஶ்ராணிதஶ்ரியே ॥ 2 ॥

மோஹாதி³விப்⁴ரமாந்தாய ப³ஹுகாயத⁴ராய ச । ப⁴த்தது³ர்வைப⁴வசே²த்ரே க்லீம்பீ³ஜவரஜாபிநே ॥ 3 ॥

ப⁴வஹே- துவிநாஶாய ராஜச்சோ²ணாத⁴ராய ச । க³திப்ரகம்பிதாண்டா³ய சாருவ்யஹதபா³ஹவே ॥ 4 ॥

க³தக³- ர்வப்ரியாயாஸ்து யமாதி³யதசேதஸே । வஶிதாஜாதவஶ்யாய முண்டி³நே அநஸூயவே ॥ 5 ॥

வத³த்³வ- ரேண்யவாக்³ஜாலா-விஸ்ப்ருʼஷ்டவிவிதா⁴த்மநே । தபோத⁴நப்ரஸந்நாயே-டா³பதிஸ்துதகீர்தயே ॥ 6 ॥

தேஜோமண்யந்தரங்கா³யா-த்³மரஸத்³மவிஹாபநே । ஆந்தரஸ்தா²நஸம்ஸ்தா²யாயைஶ்வர்யஶ்ரௌதகீ³தயே ॥ 7 ॥

வாதாதி³ப⁴யயுக்³பா⁴வ-ஹேதவே ஹேதுபே³தவே । ஜக³தா³த்மாத்மபூ⁴தாய வித்³விஷத்ஷட்ககா⁴திநே ॥ 8 ॥

ஸுரவ-ர்கோ³த்³த்⁴ருʼதே ப்⁴ருʼத்யா அஸுராவாஸபே⁴தி³நே । நேத்ரே ச நயநாக்ஷ்ணே சிச்சேதநாய மஹாத்மநே ॥ 9 ॥

தே³வாதி⁴தே³வதே³வாய வஸுதா⁴ஸுரபாலிநே । யாஜிநாமக்³ரக³ண்யாய த்³ராம்பீ³ஜஜபதுஷ்டயே ॥ 10 ॥

வாஸநாவநதா³வாய தூ⁴லியுக்³தே³ஹமாலிநே । யதிஸம்ந்யாஸிக³தயே த³த்தாத்ரேயேதி ஸம்விதே³ ॥ 11 ॥

யஜநாஸ்யபு⁴ஜேஜாய தாரகாவாஸகா³மிநே । மஹாஜவாஸ்ப்ருʼக்³ரூபாயா-த்தாகாராய விரூபிணே ॥ 12 ॥

நராய தீ⁴ப்ரதீ³பாய யஶஸ்வியஶஸே நம: । ஹாரிணே சோஜ்வலாங்கா³யாத்ரேஸ்தநூஜாய ஸம்ப⁴வே ॥ 13 ॥

மோசிதாமரஸங்கா⁴ய தீ⁴மதாம் தீ⁴ரகாய ச । ப³லிஷ்ட²விப்ரலப்⁴யாய யாக³ஹோமப்ரியாய ச ॥ 14 ॥

ப⁴ஜந்மஹிமவிக²़்யாத்ரேঽமராரிமஹிமச்சி²தே³ । லாபா⁴ய முண்டி³பூஜ்யாய யமிநே ஹேமமாலிநே ॥ 15 ॥

க³தோபாதி⁴வ்யாத⁴யே ச ஹிரண்யாஹிதகாந்தயே । யதீந்த்³ரசர்யாம் த³த⁴தே நரபா⁴வௌஷதா⁴ய ச ॥ 16 ॥

வரிஷ்ட²யோகி³பூஜ்யாய தந்துஸந்தந்வதே நம: । ஸ்வாத்மகா³தா²ஸுதீர்தா²ய ம:ஶ்ரியே ஷட்கராய ச ॥ 17 ॥

தேஜோமயோத்தமாங்கா³ய நோத³நாநோத்³யகர்மணே । ஹாந்யாப்திம்ருʼதிவிஜ்ஞாத்ர ஓங்காரிதஸுப⁴க்தயே ॥ 18 ॥

ருக்ஷுங்மந:கே²த³ஹ்ருʼதே த³ர்ஶநாவிஷயாத்மநே । ராங்கவாததவஸ்த்ராய நரதத்த்வப்ரகாஶிநே ॥ 19 ॥

த்³ராவிதப்ரணதாகா⁴யா-த்த:ஸ்வஜிஷ்ணு:ஸ்வராஶயே । ராஜந்த்ர்யாஸ்யைகரூபாய ம:ஸ்தா²யமஸுப³ந்த⁴வே ॥ 20 ॥

யதயே சோத³நாதீத- ப்ரசாரப்ரப⁴வே நம: । மாநரோஷவிஹீநாய ஶிஷ்யஸம்ஸித்³தி⁴காரிணே ॥ 21 ॥

க³ங்கே³ பாத³விஹீநாய சோத³நாசோதி³தாத்மநே । யவீயஸேঽலர்கது:³க²-வாரிணேঽக²ண்டி³தாத்மநே ॥ 22 ॥

ற்ஹீம்பீ³ஜாயார்ஜுநஜ்யேஷ்டா²ய த³ர்ஶநாத³ர்ஶிதாத்மநே । நதிஸந்துஷ்டசித்தாய யதிநே ப்³ரஹ்மசாரிணே ॥ 23 ॥

இத்யேஷ ஸத்ஸ்தவோ வ்ருʼத்தோயாத் கம் தே³யாத்ப்ரஜாபிநே । மஸ்கரீஶோ மநுஸ்யூத: பரப்³ரஹ்மபத³ப்ரத:³ ॥ 24 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ. ப. ப. ஶ்ரீவாஸுதே³வாநந்த³ ஸரஸ்வதீ விரசிதம்
மந்த்ரக³ர்ப⁴ ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேயாஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

This Mantra Garbha Dattatreya Ashtottara is one of the finest works of Datta avatari Parama pujya Sri Sri Sri Vasudevaananda Saraswathi Maharaj.

If the reader sees this pdf , on arranging each shloka in a single line ( both purva and uttara ardha);we can observe that by arranging 1st, 4th 9th 17th and 25 th aksharas of each shloka column wise in entire document, we get several popular mahamantras like
1) Om Namo Bhagavate Vaasudevaaya (highlighted by orange colour ),
2) Namo Bhagavate Rudraya(pink) ,
3) Famous Vishwamitra Gayatri mantra (in red),
3) Datta Gayatri, (in blue)
4) Anjaneya mantra, (in Dark red)
5) Rama Shadakshari, ( in Green)
6) Navaarna mantra of chandi , (in Blue)
7) Dattareya Ashtakshari mantra (in Pink)and
8) Shiva Panchakshari . (in red)
At certain places words are hyphenated in between intentionally to show these embedded mahamantras.

This work clearly displays Swamiji’s genius and intuition in composing Stotras.