Meenakshi

Meenakshi Devi Stuti 2 Lyrics in Kannada

Minaxi Stuti 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮೀನಾಕ್ಷೀಸ್ತುತೀ 2 ॥
ಅದ್ರಾಕ್ಷಂ ಬಹುಭಾಗ್ಯತೋ ಗುರುವರೈಃ ಸಂಪೂಜ್ಯಮಾನಾಂ ಮುದಾ
ಪುಲ್ಲನ್ಮಲ್ಲಿಮುಖಪ್ರಸೂನನಿವಹೈರ್ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಪ್ರಿಯಾಂ ।
ವೀಣಾವೇಣುಮೃದಂಗವಾದ್ಯಮುದಿತಾಮೇಣಾಂಕ ಬಿಂಬಾನನಾಂ
ಕಾಣಾದಾದಿಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಮತಿತಾಂ ಶೋಣಾಧರಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ॥ 1 ॥

ಮಾತಂಗಕುಂಭವಿಜಯೀಸ್ತನಭಾರಭುಗ್ನ
ಮಧ್ಯಾಂ ಮದಾರುಣವಿಲೋಚನವಶ್ಯಕಾಂತಾಂ ।
ತಾಮ್ರಾಧರಸ್ಫುರಿತಹಾಸವಿಧೂತತಾರ
ರಾಜಪ್ರವಾಲಸುಷುಮಾಂ ಭಜ ಮೀನನೇತ್ರಾಂ ॥ 2 ॥

ಆಪಾದಮಸ್ತಕದಯಾರಸಪೂರಪೂರ್ಣಾಂ
ಶಾಪಾಯುಧೋತ್ತಮಸಮರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಾಂ ।
ಚಾಪಯಿತೇಕ್ಷುಮಮಲೀಮಸಚಿತ್ತತಾಯೈ
ನೀಪಾಟವಿವಿಹರ್ಣಾಂ ಭಜ ಮೀನನೇತ್ರಂ ॥ 3 ॥

ಕಂದರ್ಪ ವೈರ್ಯಪಿ ಯಯಾ ಸವಿಲಾಸ ಹಾಸ
ನೇತ್ರಾವಲೋಕನ ವಶೀಕೃತ ಮಾನಸೋಽಭೂತ್ ।
ತಾಂ ಸರ್ವದಾ ಸಕಲ ಮೋಹನ ರೂಪ ವೇಷಾಂ
ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ಹರಣಾಂ ಭಜ ಮೀನನೇತ್ರಾಂ ॥ 4 ॥

ಅದ್ಯಾಪಿ ಯತ್ಪುರಗತಃ ಸಕಲೋಽಪಿ ಜಂತುಃ
ಕ್ಷುತ್ತೃಡ್ ವ್ಯಥಾ ವಿರಹಿತಃ ಪ್ರಸುವೇವ ಬಾಲಃ ।
ಸಂಪೋಶ್ಯತೇ ಕರುಣಯಾ ಭಜಕಾರ್ತಿ ಹಂತ್ರೀಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾಽನ್ವಹಂ ತಾಂ ಹೃದಯ ಭಜ ಮೀನನೇತ್ರಾಂ ॥ 5 ॥

ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥ ದಯಿತೇ ಕರುಣಾ ಪಯೋಧೇ
ಬಾಲಂ ವಿಲೋಲ ಮನಸಂ ಕರುಣೈಕ ಪಾತ್ರಂ ।
ವೀಕ್ಷಸ್ವ ಮಾಂ ಲಘು ದಯಾರ್ಮಿಲ ದೃಷ್ಟಪಾದೈರ್-
ಮಾತರ್ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ಭುವನೇ ಗತಿರಂದ್ರಾ ತ್ವಂ ॥ 6 ॥

ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮ ನಿವಹಾಕರಣಾದ್ವಿಶುದ್ಧಿಃ
ಚಿತ್ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಮಮ ಚಂಚಲತಾ ನಿವೃತ್ತೈಃ ।
ಕುರ್ಯಾಂ ಕಿಮಂಬ ಮನಸಾ ಸಕಲಾಘ ಶಾಂತ್ಯೈಃ
ಮಾತಸ್ತವದಂಘ್ರಿ ಭಜನಂ ಸತತಂ ದಯಸ್ವ ॥ 7 ॥

ತ್ವದ್ರೂಪದೇಶಿಕವರೈಃ ಸತತಂ ವಿಭಾವ್ಯಂ
ಚಿದ್ರೂಪಮಾದಿ ನಿಧನಂತರ ಹೀನಮಂಬ ।
ಭದ್ರಾವಹಂ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಸಕಲಾಘ ಹಂತೃ
ತ್ವದ್ರೂಪಮೇವ ಮಮ ಹೃತ್ಕಮಲೇ ವಿಭಾತು ॥ 8 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶೃಂಗಗಿರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ
ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ್ ವಿರಚಿತಂ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

Also Read:

meenakshi-devi Stuti 2 Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment