Shiva Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram in Gujarati:

॥ મૃત્યુઞ્જય માનસ પૂજા સ્તોત્રમ ॥
મૃત્યુઞ્જયમાનસપૂજાસ્તોત્રમ |

કૈલાસે કમનીયરત્નખચિતે કલ્પદ્રુમૂલે સ્થિતં
કર્પૂરસ્ફટિકેન્દુસુન્દરતનું કાત્યાયનીસેવિતમ |
ગઙ્ગાતુઙ્ગતરઙ્ગરઞ્જિત જટાભારં કૃપાસાગરં
કણ્ઠાલઙ્કૃતશેષભૂષણમમું મૃત્યુઞ્જયં ભાવયે ॥ ૧ ॥

આગત્ય મૃત્યુઞ્જય ચન્દ્રમૌલે વ્યાઘ્રાજિનાલઙ્કૃત શૂલપાણે |
સ્વભક્તસંરક્ષણકામધેનો પ્રસીદ વિશ્વેશ્વર પાર્વતીશ ॥ ૨ ॥

ભાસ્વન્મૌક્તિકતોરણે મરકતસ્તમ્ભાયુતાલઙ્કૃતે
સૌધે ધૂપસુવાસિતે મણિમયે માણિક્યદીપાઞ્ચિતે |
બ્રહ્મેન્દ્રામરયોગિપુઙ્ગવગણૈર્યુક્તે ચ કલ્પદ્રુમૈઃ
શ્રીમૃત્યુઞ્જય સુસ્થિરો ભવ વિભો માણિક્યસિંહાસને ॥ ૩ ॥

મન્દારમલ્લીકરવીરમાધવીપુન્નાગનીલોત્પલચમ્પકાન્વિતૈઃ |
કર્પૂરપાટીરસુવાસિતૈર્જલૈરાધત્સ્વ મૃત્યુઞ્જય પાદ્યમુત્તમમ ॥ ૪ ॥

સુગન્ધપુષ્પપ્રકરૈઃ સુવાસિતૈર્વિયન્નદીશીતળવારિભિઃ શુભૈઃ |
ત્રિલોકનાથાર્તિહરાર્ઘ્યમાદરાદ્ગૃહાણ મૃત્યુઞ્જય સર્વવન્દિત ॥ ૫ ॥

હિમામ્બુવાસિતૈસ્તોયૈઃ શીતળૈરતિપાવનૈઃ |
મૃત્યુઞ્જય મહાદેવ શુદ્ધાચમનમાચર ॥ ૬ ॥

ગુડદધિસહિતં મધુપ્રકીર્ણં સુઘૃતસમન્વિતધેનુદુગ્ધયુક્તમ |
શુભકર મધુપર્કમાહર ત્વં ત્રિનયન મૄત્યુહર ત્રિલોકવન્દ્ય ॥ ૭ ॥

પઞ્ચાસ્ત્ર શાન્ત પઞ્ચાસ્ય પઞ્ચપાતકસંહર |
પઞ્ચામૃતસ્નાનમિદં કુરુ મૃત્યુઞ્જય પ્રભો ॥ ૮|

જગત્રયીખ્યાતસમસ્તતીર્થસમાહૃતૈઃ કલ્મષહારિભિશ્ચ |
સ્નાનં સુતોયૈઃ સમુદાચર ત્વં મૃત્યુઞ્જયાનન્તગુણાભિરામ ॥ ૯ ॥

આનીતેનાતિશુભ્રેણ કૌશેયેનામરદ્રુમાત |
માર્જયામિ જટાભારં શિવ મૃત્યુઞ્જય પ્રભો ॥ ૧૦ ॥

નાનાહેમવિચિત્રાણિ ચરિચીનામ્બરાણિ ચ
વિવિધાનિ ચ દિવ્યાનિ મૃત્યુઞ્જય સુધારય ॥ ૧૧ ॥

વિશુદ્ધમુક્તાફલજાલરમ્યં મનોહરં કાઞ્ચનહેમસૂત્રમ |
યજ્ઞોપવીતં પરમં પવિત્રમાધત્સ્વ મૃત્યુઞ્જય ભક્તિગમ્ય ॥ ૧૨ ॥

શ્રીગન્ધં ઘનસારકુઙ્કુમયુતં કસ્તૂરિકાપૂરિતં
કાલેયેન હિમામ્બુના વિરચિતં મન્દારસંવાસિતમ |

દિવ્યં દેવ મનોહરં મણિમયે પાત્રે સમારોપિતં
સર્વાઙ્ગેષુ વિલેપયામિ સતતં મૃત્યુઞ્જય શ્રીવિભો ॥ ૧૩ ॥

અક્ષતૈર્ધવળૈર્દિવ્યૈઃ સમ્યક્તિલસમન્વિતૈઃ |
મૃત્યુઞ્જય મહાદેવ પૂજયામિ વૃષધ્વજ ॥ ૧૪ ॥

ચમ્પકપઙ્કજકુન્દૈઃ કરવીરમલ્લિકાકુસુમૈઃ |
વિસ્તારય નિજમુકુટં મૃત્યુઞ્જય પુણડરીકનયનાપ્ત ॥ ૧૫ ॥

માણિક્યપાદુકાદ્વન્દ્વે મૌનિહૃત્પદ્મમન્દિરે |
પાદૌ સત્પદ્મસદૃશૌ મૃત્યુઞ્જય નિવેશય ॥ ૧૬ ॥

માણિક્યકેયૂરકિરીટહારૈઃ કાઞ્ચીમણિસ્થાપિતકુડ્મલૈશ્ચ |
મઞ્જીરમુખ્યાભરણૈર્મનોજ્ઞૈરઙ્ગાનિ મૃત્યુઞ્જય ભૂષયામિ ॥ ૧૭ ॥

ગજવદન સ્કન્દધૃતેનાતિસ્વચ્છેન ચામરયુગેન |
ગલદલકાનનપદ્મં મૃત્યુઞ્જય ભાવયામિ હૃત્પદ્મે ॥ ૧૮ ॥

મુક્તાતપત્રં શશિકોટિશુભ્રં શુભપ્રદં કાઞ્ચન દણ્ડયુક્તમ |
માણિક્યસંસ્થાપિતહેમકુમ્ભં સુરેશમૃત્યુઞ્જય તેઽર્પયામિ ॥ ૧૯ ॥

મણિમુકુરે નિષ્પટલે ત્રિજગદ્ગઢાન્ધકારસપ્તાશ્વે |
કન્દર્પકોટિસદૃશં મૃત્યુઞ્જય પશ્ય વદનમાત્મીયમ ॥ ૨૦ ॥

કર્પૂરચૂર્ણં કપિલાજ્યપૂતં દાસ્યામિ કાલેયસમન્વિતૈશ્ચ |
સમુદ્ભવં પાવનગન્ધધૂપિતં મૄત્યુઞ્જયાઙ્ગં પરિકલ્પયામિ ॥ ૨૧ ॥

વર્તિત્રયોપેતમખણ્ડદીપ્ત્યા તમોહરં બાહ્યમથાન્તરં ચ |
રાજ્યં સમસ્તામરવર્ગહૃદ્યં સુરેશમૃત્યુઞ્જય વંશદીપમ ॥ ૨૨ ॥

રાજાન્નં મધુરાન્વિતં ચ મૃદુળં માણિક્યપાત્રે સ્થિતં
હિઙ્ગૂજીરકસન્મરીચમિલિતઃ શાકૈરનેકૈઃ શુભૈઃ |
શાકં સમ્યગપૂપપૂપસહિતં સદ્યોઘૃતેનાપ્લુતં
શ્રીમૃત્યુઞ્જય પાર્વતીપ્રિય વિભો સાપોશનં ભુજ્યતામ ॥ ૨૩ ॥

કૂષ્માણ્ડવાર્તાકપટોલિકાનાં ફલાનિ રમ્યાણિ ચ કારવેલ્લ્યાઃ |
સુપાકયુક્તાનિ સસૌરભાણિ શ્રીકણ્ઠ મૃત્યુઞ્જય ભક્ષયેશ ॥ ૨૪ ॥

શીતળં મધુરં સ્વચ્છં પાવનં વાસિતં લઘુ |
મધ્યે સ્વીકુરુ પાનીયં શિવ મૃત્યુઞ્જય પ્રભો ॥ ૨૫ ॥

શર્કરામિલિતં સ્નિગ્ધં દુગ્ધાન્નં ગોઘૃતાન્વિતમ |
કદળીફલસંમિશ્રં ભુજ્યતાં મઋત્યુસંહર ॥ ૨૬ ॥

કેવલમતિમાધુર્યં દુગ્ધૈઃ સ્નિગ્ધૈશ્ચ શર્કરામિલિતૈઃ |
એલામરીચમિલિતં મૃત્યુઞ્જય દેવ ભુઙ્ક્ષ્વ પરમાન્નમ ॥ ૨૭ ॥

રમ્ભાચૂતકપિત્થકણટકફલૈર્દ્રાક્ષારસસ્વાદુમત-
ખર્જૂરૈર્મધુરેક્ષુખણ્ડશકલૈઃ સન્નારિકેલામ્બુભિઃ |
કર્પૂરેણ સુવાસિતૈર્ગુડજલૈર્માધુર્યયુક્તૈર્વિભો
શ્રીમૃત્યુઞ્જય પૂરય ત્રિભુવનાધારં વિશાલોદરમ ॥ ૨૮ ॥

મનોજ્ઞરમ્ભાવનખણ્ડખણ્ડિતાન રુચિપ્રદાન્સર્ષપજીરકાંશ્ચ |
સસૌરભન્સૈન્ધવસેવિતાંશ્ચ ગૃહાણ મૃત્યુઞ્જય લોકવન્દ્ય ॥ ૨૯ ॥

હિઙ્ગૂજીરકસહિતં વિમલામલકં કપિત્થમતિમધુરમ |
બિસખણ્ડાંલ્લવણયુતાન્મૃત્યુઞ્જય તેઽર્પયામિ જગદીશ ॥ ૩૦ ॥

એલાશુણ્ઠીસહિતં દધ્યન્નં ચારુ હેમપાત્રસ્થમ |
અમૃતપ્રતિનિધિમાઢ્યં મૃત્યુઞ્જય ભુજ્યતાં ત્રિલોકેશ ॥ ૩૧ ॥

જમ્બીરનીરાઞ્ચિતશૃઙ્ગબેરં મનોહરાનમ્લશલાટુખણ્ડાન |
મૃદૂપદંશાન્સહિતોપભુઙ્ક્ષ્વ મૃત્યુઞ્જય શ્રીકરુણાસમુદ્ર ॥ ૩૨ ॥

નાગરરામઠયુક્તં સુલલિતજમ્બીરનીરસંપૂર્ણમ |
મથિતં સૈન્ધવસહિતં પિબ હર મૃત્યુઞ્જય ક્રતુધ્વંસિન ॥ ૩૩

મન્દારહેમામ્બુજગન્ધયુક્તૈર્મન્દાકિનીનિર્મલપુણ્યતોયૈઃ |
ગૃહાણ મૃત્યુઞ્જય પૂર્ણકામ શ્રીમત્પરાપોશનમભ્રકેશ ॥ ૩૪ ॥

ગગનધુનીવિમલજલૈર્મૃત્યુઞ્જય પદ્મરાગપાત્રગતૈઃ |
મૃગમદચન્દનપૂર્ણં પ્રક્ષાળય ચારુહસ્તપદયુગ્મમ ॥ ૩૫ ॥

પુન્નાગમલ્લિકાકુન્દવાસિતૈર્જાહ્નવીજલૈઃ
મૃત્યુઞ્જય મહાદેવ પુનરાચમનં કુરુ ॥ ૩૬ ॥

મૌક્તિકચૂર્ણસમેતૈર્મૃગ મદઘનસારવાસિતૈઃ પૂગૈઃ |
પણૈંઃ સ્વર્ણસમાનૈર્મૃત્યુઞ્જય તેઽર્પયામિ તામ્બૂલમ ॥ ૩૭ ॥

નીરાજનં નિર્મલદીપ્તિમદ્ભિર્દીપાઙ્કુરૈરુજ્જવલમુચ્છ્રિતૈશ્ચ |
ઘણ્ટાનિનાદેન સમર્પયામિ મૃત્યુઞ્જયાય ત્રિપુરાન્તકાય ॥ ૩૮ ॥

વિરિઞ્ચિમુખ્યામરવૃન્દવન્દિતે સરોજમત્સ્યાઙ્કિતચક્રચિહ્નિતે |
દદામિ મૃત્યુઞ્જય પાદપઙ્કજે ફણીન્દ્રભૂષે પુનરર્ઘ્યમીશ્વર ॥ ૩૯ ॥

પુન્નાગનીલોત્પલકુન્દજાતીમન્દારમલ્લીકરવીરપઙ્કજૈઃ |
પુષ્પાઞ્જલિં બિલ્વદળૈસ્તુળસ્યા મૃત્યુઞ્જયાઙ્ઘ્રૌ વિનિવેશયામિ ॥ ૪૦ ॥

પદે પદે સર્વતમોનિકૃન્તનં પદે પદે સર્વશુભપ્રદાયકમ |
પ્રદક્ષિણં ભક્તિયુતેન ચેતસા કરોમિ મૃત્યુઞ્જય રક્ષ રક્ષ મામ ॥ ૪૧ ॥

નમો ગૌરીશાય સ્ફટિકધવળાઙ્ગાય ચ નમો નમો
લોકેશાય સ્તુતવિબુધલોકાય ચ નમઃ |
નમઃ શ્રીકણ્ઠાય ક્ષપિતપુરદૈત્યાય ચ નમો નમો
ભાલાક્ષાય સ્મરમદવિનાશાય ચ નમઃ ॥ ૪૨ ॥

સંસારે જનિતાપરોગસહિતે તાપત્રયાક્રન્દિતે
નિત્યં પુત્રકળત્રવિત્તવિલસત્પાશૈર્નિબદ્ધં દૃઢમ |
ગર્વાન્ધં બહુપાપવર્ગસહિતં કારુણ્યદૃષ્ટ્યા વિભો
શ્રીમૃત્યુઞ્જય પાર્વતીપ્રિય સદા માં પાહિ સર્વેશ્વર ॥ ૪૩ ॥

સૌધે રત્નમયે નવોત્પલદળાક્રીર્ણે ચ તલ્પાન્તરે
કૌશેયેન મનોહરેણ ધવળેનાચ્છાદિતે સર્વશઃ |
કર્પૂરાઞ્ચિતદીપદીપ્તિમિલિતે રમ્યોપધાનદ્વયે
પાર્વત્યાઃ કરપદ્મલાલિતપદં મૃત્યુઞ્જયં ભાવયે ॥ ૪૪ ॥

ચતુશ્ચત્વારિંશદ્વિલસદુપચારૈરમિમતૈર્મનઃપદ્મે
ભક્ત્યા બહિરપિ ચ પૂજાં શુભકરીમ કરોતિ પ્રત્યૂષે
નિશિ દિવસમધ્યેઽપિ ચ પુમાન્પ્રયાતિ
શ્રીમૃત્યુઞ્જયપદમનેકાદ્ભુતપદમ ॥ ૪૫ ॥

પ્રાતર્લિઙ્ગમુમાપતેરહરહઃ સન્દર્શનાત્સ્વર્ગદં
મધ્યાહ્ને હયમેધતુલ્યફલદં સાયન્તને મોક્ષદમ |
ભાનોરસ્તમયે પ્રદોષસમયે પઞ્ચક્ષરારાધનં
તત્કાલત્રયતુલ્યમિષ્ટફલદં સદ્યોઽનવદ્યં દૃઢમ ॥ ૪૬ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યસ્ય
શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય શ્રીમચ્છઙ્કરાચાર્યસ્ય
કૃતં શ્રીમૃત્યુઞ્જય માનસપૂજાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment