Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram in Malayalam:

॥ മൃത്യുഞ്ജയ മാനസ പൂജാ സ്തോത്രം ॥
ശിവായ നമഃ ॥

മൃത്യുഞ്ജയമാനസപൂജാസ്തോത്രം |

കൈലാസേ കമനീയരത്നഖചിതേ കല്പദ്രുമൂലേ സ്ഥിതം
കര്പൂരസ്ഫടികേന്ദുസുന്ദരതനും കാത്യായനീസേവിതം |
ഗംഗാതുംഗതരംഗരഞ്ജിത ജടാഭാരം കൃപാസാഗരം
കണ്ഠാലങ്കൃതശേഷഭൂഷണമമും മൃത്യുഞ്ജയം ഭാവയേ ॥ ൧ ॥

ആഗത്യ മൃത്യുഞ്ജയ ചന്ദ്രമൗലേ വ്യാഘ്രാജിനാലങ്കൃത ശൂലപാണേ |
സ്വഭക്തസംരക്ഷണകാമധേനോ പ്രസീദ വിശ്വേശ്വര പാര്വതീശ ॥ ൨ ॥

ഭാസ്വന്മൗക്തികതോരണേ മരകതസ്തംഭായുതാലങ്കൃതേ
സൗധേ ധൂപസുവാസിതേ മണിമയേ മാണിക്യദീപാഞ്ചിതേ |
ബ്രഹ്മേന്ദ്രാമരയോഗിപുംഗവഗണൈര്യുക്തേ ച കല്പദ്രുമൈഃ
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ സുസ്ഥിരോ ഭവ വിഭോ മാണിക്യസിംഹാസനേ ॥ ൩ ॥

മന്ദാരമല്ലീകരവീരമാധവീപുന്നാഗനീലോത്പലചംപകാന്വിതൈഃ |
കര്പൂരപാടീരസുവാസിതൈര്ജലൈരാധത്സ്വ മൃത്യുഞ്ജയ പാദ്യമുത്തമം ॥ ൪ ॥

സുഗന്ധപുഷ്പപ്രകരൈഃ സുവാസിതൈര്വിയന്നദീശീതളവാരിഭിഃ ശുഭൈഃ |
ത്രിലോകനാഥാര്തിഹരാര്ഘ്യമാദരാദ്ഗൃഹാണ മൃത്യുഞ്ജയ സര്വവന്ദിത ॥ ൫ ॥

ഹിമാംബുവാസിതൈസ്തോയൈഃ ശീതളൈരതിപാവനൈഃ |
മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവ ശുദ്ധാചമനമാചര ॥ ൬ ॥

ഗുഡദധിസഹിതം മധുപ്രകീര്ണം സുഘൃതസമന്വിതധേനുദുഗ്ധയുക്തം |
ശുഭകര മധുപര്കമാഹര ത്വം ത്രിനയന മൠത്യുഹര ത്രിലോകവന്ദ്യ ॥ ൭ ॥

പഞ്ചാസ്ത്ര ശാന്ത പഞ്ചാസ്യ പഞ്ചപാതകസംഹര |
പഞ്ചാമൃതസ്നാനമിദം കുരു മൃത്യുഞ്ജയ പ്രഭോ ॥ ൮|

ജഗത്രയീഖ്യാതസമസ്തതീര്ഥസമാഹൃതൈഃ കല്മഷഹാരിഭിശ്ച |
സ്നാനം സുതോയൈഃ സമുദാചര ത്വം മൃത്യുഞ്ജയാനന്തഗുണാഭിരാമ ॥ ൯ ॥

ആനീതേനാതിശുഭ്രേണ കൗശേയേനാമരദ്രുമാത് |
മാര്ജയാമി ജടാഭാരം ശിവ മൃത്യുഞ്ജയ പ്രഭോ ॥ ൧൦ ॥

നാനാഹേമവിചിത്രാണി ചരിചീനാംബരാണി ച
വിവിധാനി ച ദിവ്യാനി മൃത്യുഞ്ജയ സുധാരയ ॥ ൧൧ ॥

വിശുദ്ധമുക്താഫലജാലരമ്യം മനോഹരം കാഞ്ചനഹേമസൂത്രം |
യജ്ഞോപവീതം പരമം പവിത്രമാധത്സ്വ മൃത്യുഞ്ജയ ഭക്തിഗമ്യ ॥ ൧൨ ॥

ശ്രീഗന്ധം ഘനസാരകുങ്കുമയുതം കസ്തൂരികാപൂരിതം
കാലേയേന ഹിമാംബുനാ വിരചിതം മന്ദാരസംവാസിതം |

ദിവ്യം ദേവ മനോഹരം മണിമയേ പാത്രേ സമാരോപിതം
സര്വാംഗേഷു വിലേപയാമി സതതം മൃത്യുഞ്ജയ ശ്രീവിഭോ ॥ ൧൩ ॥

അക്ഷതൈര്ധവളൈര്ദിവ്യൈഃ സമ്യക്തിലസമന്വിതൈഃ |
മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവ പൂജയാമി വൃഷധ്വജ ॥ ൧൪ ॥

ചംപകപങ്കജകുന്ദൈഃ കരവീരമല്ലികാകുസുമൈഃ |
വിസ്താരയ നിജമുകുടം മൃത്യുഞ്ജയ പുണ്ഡരീകനയനാപ്ത ॥ ൧൫ ॥

മാണിക്യപാദുകാദ്വന്ദ്വേ മൗനിഹൃത്പദ്മമന്ദിരേ |
പാദൗ സത്പദ്മസദൃശൗ മൃത്യുഞ്ജയ നിവേശയ ॥ ൧൬ ॥

മാണിക്യകേയൂരകിരീടഹാരൈഃ കാഞ്ചീമണിസ്ഥാപിതകുഡ്മലൈശ്ച |
മഞ്ജീരമുഖ്യാഭരണൈര്മനോജ്ഞൈരംഗാനി മൃത്യുഞ്ജയ ഭൂഷയാമി ॥ ൧൭ ॥

ഗജവദന സ്കന്ദധൃതേനാതിസ്വച്ഛേന ചാമരയുഗേന |
ഗലദലകാനനപദ്മം മൃത്യുഞ്ജയ ഭാവയാമി ഹൃത്പദ്മേ ॥ ൧൮ ॥

മുക്താതപത്രം ശശികോടിശുഭ്രം ശുഭപ്രദം കാഞ്ചനദണ്ഡയുക്തം |
മാണിക്യസംസ്ഥാപിതഹേമകുംഭം സുരേശ മൃത്യുഞ്ജയ തേഽര്പയാമി ॥ ൧൯ ॥

മണിമുകുരേ നിഷ്പടലേ ത്രിജഗദ്ഗഢാന്ധകാരസപ്താശ്വേ |
കന്ദര്പകോടിസദൃശം മൃത്യുഞ്ജയ പശ്യ വദനമാത്മീയം ॥ ൨൦ ॥

കര്പൂരചൂര്ണം കപിലാജ്യപൂതം ദാസ്യാമി കാലേയസമന്വിതൈശ്ച |
സമുദ്ഭവം പാവനഗന്ധധൂപിതം മൠത്യുഞ്ജയാംഗം പരികല്പയാമി ॥ ൨൧ ॥

വര്തിത്രയോപേതമഖണ്ഡദീപ്ത്യാ തമോഹരം ബാഹ്യമഥാന്തരം ച |
രാജ്യം സമസ്താമരവര്ഗഹൃദ്യം സുരേശ മൃത്യുഞ്ജയ വംശദീപം ॥ ൨൨ ॥

രാജാന്നം മധുരാന്വിതം ച മൃദുളം മാണിക്യപാത്രേ സ്ഥിതം
ഹിംഗൂജീരകസന്മരീചമിലിതഃ ശാകൈരനേകൈഃ ശുഭൈഃ |

ശാകം സമ്യഗപൂപപൂപസഹിതം സദ്യോഘൃതേനാപ്ലുതം
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ പാര്വതീപ്രിയ വിഭോ സാപോശനം ഭുജ്യതാം ॥ ൨൩ ॥

കൂഷ്മാണ്ഡവാര്താകപടോലികാനാം ഫലാനി രമ്യാണി ച കാരവേല്ല്യാഃ |
സുപാകയുക്താനി സസൗരഭാണി ശ്രീകണ്ഠ മൃത്യുഞ്ജയ ഭക്ഷയേശ ॥ ൨൪ ॥

ശീതളം മധുരം സ്വച്ഛം പാവനം വാസിതം ലഘു |
മധ്യേ സ്വീകുരു പാനീയം ശിവ മൃത്യുഞ്ജയ പ്രഭോ ॥ ൨൫ ॥

ശര്കരാമിലിതം സ്നിഗ്ധം ദുഗ്ധാന്നം ഗോഘൃതാന്വിതം |
കദളീഫലസംമിശ്രം ഭുജ്യതാം മൃത്യുസംഹര ॥ ൨൬ ॥

കേവലമതിമാധുര്യം ദുഗ്ധൈഃ സ്നിഗ്ധൈശ്ച ശര്കരാമിലിതൈഃ |
ഏലാമരീചമിലിതം മൃത്യുഞ്ജയ ദേവ ഭുങ്ക്ഷ്വ പരമാന്നം ॥ ൨൭ ॥

രംഭാചൂതകപിത്ഥകണ്ടകഫലൈര്ദ്രാക്ഷാരസസ്വാദുമത്-
ഖര്ജൂരൈര്മധുരേക്ഷുഖണ്ഡശകലൈഃ സന്നാരികേലാംബുഭിഃ |
കര്പൂരേണ സുവാസിതൈര്ഗുഡജലൈര്മാധുര്യയുക്തൈര്വിഭോ
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ പൂരയ ത്രിഭുവനാധാരം വിശാലോദരം ॥ ൨൮ ॥

മനോജ്ഞരംഭാവനഖണ്ഡഖണ്ഡിതാന് രുചിപ്രദാന്സര്ഷപജീരകാംശ്ച |
സസൗരഭന്സൈന്ധവസേവിതാംശ്ച ഗൃഹാണ മൃത്യുഞ്ജയ ലോകവന്ദ്യ ॥ ൨൯ ॥

ഹിംഗൂജീരകസഹിതം വിമലാമലകം കപിത്ഥമതിമധുരം |
ബിസഖണ്ഡാംല്ലവണയുതാന്മൃത്യുഞ്ജയ തേഽര്പയാമി ജഗദീശ ॥ ൩൦ ॥

ഏലാശുണ്ഠീസഹിതം ദധ്യന്നം ചാരു ഹേമപാത്രസ്ഥം |
അമൃതപ്രതിനിധിമാഢ്യം മൃത്യുഞ്ജയ ഭുജ്യതാം ത്രിലോകേശ ॥ ൩൧ ॥

ജംബീരനീരാഞ്ചിതശൃംഗബേരം മനോഹരാനമ്ലശലാടുഖണ്ഡാന് |
മൃദൂപദംശാന്സഹിതോപഭുങ്ക്ഷ്വ മൃത്യുഞ്ജയ ശ്രീകരുണാസമുദ്ര ॥ ൩൨ ॥

നാഗരരാമഠയുക്തം സുലലിതജംബീരനീരസംപൂര്ണം |
മഥിതം സൈന്ധവസഹിതം പിബ ഹര മൃത്യുഞ്ജയ ക്രതുധ്വംസിന് ॥ ൩൩

മന്ദാരഹേമാംബുജഗന്ധയുക്തൈര്മന്ദാകിനീനിര്മലപുണ്യതോയൈഃ |
ഗൃഹാണ മൃത്യുഞ്ജയ പൂര്ണകാമ ശ്രീമത്പരാപോശനമഭ്രകേശ ॥ ൩൪ ॥

ഗഗനധുനീവിമലജലൈര്മൃത്യുഞ്ജയ പദ്മരാഗപാത്രഗതൈഃ |
മൃഗമദചന്ദനപൂര്ണം പ്രക്ഷാളയ ചാരുഹസ്തപദയുഗ്മം ॥ ൩൫ ॥

പുന്നാഗമല്ലികാകുന്ദവാസിതൈര്ജാഹ്നവീജലൈഃ
മൃത്യുഞ്ജയ മഹാദേവ പുനരാചമനം കുരു ॥ ൩൬ ॥

മൗക്തികചൂര്ണസമേതൈര്മൃഗ മദഘനസാരവാസിതൈഃ പൂഗൈഃ |
പണൈംഃ സ്വര്ണസമാനൈര്മൃത്യുഞ്ജയ തേഽര്പയാമി താംബൂലം ॥ ൩൭ ॥

നീരാജനം നിര്മലദീപ്തിമദ്ഭിര്ദീപാങ്കുരൈരുജ്ജവലമുച്ഛ്രിതൈശ്ച |
ഘണ്ടാനിനാദേന സമര്പയാമി മൃത്യുഞ്ജയായ ത്രിപുരാന്തകായ ॥ ൩൮ ॥

വിരിഞ്ചിമുഖ്യാമരവൃന്ദവന്ദിതേ സരോജമത്സ്യാങ്കിതചക്രചിഹ്നിതേ |
ദദാമി മൃത്യുഞ്ജയ പാദപങ്കജേ ഫണീന്ദ്രഭൂഷേ പുനരര്ഘ്യമീശ്വര ॥ ൩൯ ॥

പുന്നാഗനീലോത്പലകുന്ദജാതീമന്ദാരമല്ലീകരവീരപങ്കജൈഃ |
പുഷ്പാഞ്ജലിം ബില്വദളൈസ്തുളസ്യാ മൃത്യുഞ്ജയാംഘ്രൗ വിനിവേശയാമി ॥ ൪൦ ॥

പദേ പദേ സര്വതമോനികൃന്തനം പദേ പദേ സര്വശുഭപ്രദായകം |
പ്രദക്ഷിണം ഭക്തിയുതേന ചേതസാ കരോമി മൃത്യുഞ്ജയ രക്ഷ രക്ഷ മാം ॥ ൪൧ ॥

നമോ ഗൗരീശായ സ്ഫടികധവളാംഗായ ച നമോ നമോ
ലോകേശായ സ്തുതവിബുധലോകായ ച നമഃ |
നമഃ ശ്രീകണ്ഠായ ക്ഷപിതപുരദൈത്യായ ച നമോ നമോ
ഭാലാക്ഷായ സ്മരമദവിനാശായ ച നമഃ ॥ ൪൨ ॥

സംസാരേ ജനിതാപരോഗസഹിതേ താപത്രയാക്രന്ദിതേ
നിത്യം പുത്രകളത്രവിത്തവിലസത്പാശൈര്നിബദ്ധം ദൃഢം |
ഗര്വാന്ധം ബഹുപാപവര്ഗസഹിതം കാരുണ്യദൃഷ്ട്യാ വിഭോ
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ പാര്വതീപ്രിയ സദാ മാം പാഹി സര്വേശ്വര ॥ ൪൩ ॥

സൗധേ രത്നമയേ നവോത്പലദളാക്രീര്ണേ ച തല്പാന്തരേ
കൗശേയേന മനോഹരേണ ധവളേനാച്ഛാദിതേ സര്വശഃ |
കര്പൂരാഞ്ചിതദീപദീപ്തിമിലിതേ രമ്യോപധാനദ്വയേ
പാര്വത്യാഃ കരപദ്മലാലിതപദം മൃത്യുഞ്ജയം ഭാവയേ ॥ ൪൪ ॥

ചതുശ്ചത്വാരിംശദ്വിലസദുപചാരൈരമിമതൈര്മനഃപദ്മേ
ഭക്ത്യാ ബഹിരപി ച പൂജാം ശുഭകരീമ് കരോതി പ്രത്യൂഷേ
നിശി ദിവസമധ്യേഽപി ച പുമാന്പ്രയാതി
ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയപദമനേകാദ്ഭുതപദം ॥ ൪൫ ॥

പ്രാതര്ലിംഗമുമാപതേരഹരഹഃ സന്ദര്ശനാത്സ്വര്ഗദം
മധ്യാഹ്നേ ഹയമേധതുല്യഫലദം സായന്തനേ മോക്ഷദം |
ഭാനോരസ്തമയേ പ്രദോഷസമയേ പഞ്ചക്ഷരാരാധനം
തത്കാലത്രയതുല്യമിഷ്ടഫലദം സദ്യോഽനവദ്യം ദൃഢം ॥ ൪൬ ॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ
ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ ശ്രീമച്ഛങ്കരാചാര്യസ്യ
കൃതം ശ്രീമൃത്യുഞ്ജയ മാനസപൂജാസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ॥

Also Read:

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top