Shiva Stotram

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

మృత్యుఞ్జయ మానస పూజా స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu:

శివాయ నమః ||

మృత్యుఞ్జయమానసపూజాస్తోత్రమ్ |

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం
కర్పూరస్ఫటికేన్దుసున్దరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ |
గఙ్గాతుఙ్గతరఙ్గరఞ్జిత జటాభారం కృపాసాగరం
కణ్ఠాలఙ్కృతశేషభూషణమముం మృత్యుఞ్జయం భావయే ||౧||

ఆగత్య మృత్యుఞ్జయ చన్ద్రమౌలే వ్యాఘ్రాజినాలఙ్కృత శూలపాణే |
స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ ||౨||

భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తమ్భాయుతాలఙ్కృతే
సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాఞ్చితే |
బ్రహ్మేన్ద్రామరయోగిపుఙ్గవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః
శ్రీమృత్యుఞ్జయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే ||౩||

మన్దారమల్లీకరవీరమాధవీపున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః |
కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలైరాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ పాద్యముత్తమమ్ ||౪||

సుగన్ధపుష్పప్రకరైః సువాసితైర్వియన్నదీశీతళవారిభిః శుభైః |
త్రిలోకనాథార్తిహరార్ఘ్యమాదరాద్గృహాణ మృత్యుఞ్జయ సర్వవన్దిత ||౫||

హిమామ్బువాసితైస్తోయైః శీతళైరతిపావనైః |
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ శుద్ధాచమనమాచర ||౬||

గుడదధిసహితం మధుప్రకీర్ణం సుఘృతసమన్వితధేనుదుగ్ధయుక్తమ్ |
శుభకర మధుపర్కమాహర త్వం త్రినయన మౄత్యుహర త్రిలోకవన్ద్య ||౭||

పఞ్చాస్త్ర శాన్త పఞ్చాస్య పఞ్చపాతకసంహర |
పఞ్చామృతస్నానమిదం కురు మృత్యుఞ్జయ ప్రభో||౮|

జగత్రయీఖ్యాతసమస్తతీర్థసమాహృతైః కల్మషహారిభిశ్చ |
స్నానం సుతోయైః సముదాచర త్వం మృత్యుఞ్జయానన్తగుణాభిరామ ||౯||

ఆనీతేనాతిశుభ్రేణ కౌశేయేనామరద్రుమాత్ |
మార్జయామి జటాభారం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో ||౧౦||

నానాహేమవిచిత్రాణి చరిచీనామ్బరాణి చ
వివిధాని చ దివ్యాని మృత్యుఞ్జయ సుధారయ ||౧౧||

విశుద్ధముక్తాఫలజాలరమ్యం మనోహరం కాఞ్చనహేమసూత్రమ్ |
యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రమాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ భక్తిగమ్య ||౧౨||

శ్రీగన్ధం ఘనసారకుఙ్కుమయుతం కస్తూరికాపూరితం
కాలేయేన హిమామ్బునా విరచితం మన్దారసంవాసితమ్ |

దివ్యం దేవ మనోహరం మణిమయే పాత్రే సమారోపితం
సర్వాఙ్గేషు విలేపయామి సతతం మృత్యుఞ్జయ శ్రీవిభో ||౧౩||

అక్షతైర్ధవళైర్దివ్యైః సమ్యక్తిలసమన్వితైః |
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పూజయామి వృషధ్వజ ||౧౪||

చమ్పకపఙ్కజకున్దైః కరవీరమల్లికాకుసుమైః |
విస్తారయ నిజముకుటం మృత్యుఞ్జయ పుణ్డరీకనయనాప్త ||౧౫||

మాణిక్యపాదుకాద్వన్ద్వే మౌనిహృత్పద్మమన్దిరే |
పాదౌ సత్పద్మసదృశౌ మృత్యుఞ్జయ నివేశయ ||౧౬||

మాణిక్యకేయూరకిరీటహారైః కాఞ్చీమణిస్థాపితకుడ్మలైశ్చ |
మఞ్జీరముఖ్యాభరణైర్మనోజ్ఞైరఙ్గాని మృత్యుఞ్జయ భూషయామి ||౧౭||

గజవదన స్కన్దధృతేనాతిస్వచ్ఛేన చామరయుగేన |
గలదలకాననపద్మం మృత్యుఞ్జయ భావయామి హృత్పద్మే ||౧౮||

ముక్తాతపత్రం శశికోటిశుభ్రం శుభప్రదం కాఞ్చన దణ్డయుక్తమ్ |
మాణిక్యసంస్థాపితహేమకుమ్భం సురేశమృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి ||౧౯||

మణిముకురే నిష్పటలే త్రిజగద్గఢాన్ధకారసప్తాశ్వే |
కన్దర్పకోటిసదృశం మృత్యుఞ్జయ పశ్య వదనమాత్మీయమ్ ||౨౦||

కర్పూరచూర్ణం కపిలాజ్యపూతం దాస్యామి కాలేయసమన్వితైశ్చ |
సముద్భవం పావనగన్ధధూపితం మౄత్యుఞ్జయాఙ్గం పరికల్పయామి ||౨౧||

వర్తిత్రయోపేతమఖణ్డదీప్త్యా తమోహరం బాహ్యమథాన్తరం చ |
రాజ్యం సమస్తామరవర్గహృద్యం సురేశమృత్యుఞ్జయ వంశదీపమ్ ||౨౨||

రాజాన్నం మధురాన్వితం చ మృదుళం మాణిక్యపాత్రే స్థితం
హిఙ్గూజీరకసన్మరీచమిలితః శాకైరనేకైః శుభైః |

శాకం సమ్యగపూపపూపసహితం సద్యోఘృతేనాప్లుతం
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ విభో సాపోశనం భుజ్యతామ్ ||౨౩||

కూష్మాణ్డవార్తాకపటోలికానాం ఫలాని రమ్యాణి చ కారవేల్ల్యాః |
సుపాకయుక్తాని ససౌరభాణి శ్రీకణ్ఠ మృత్యుఞ్జయ భక్షయేశ ||౨౪||

శీతళం మధురం స్వచ్ఛం పావనం వాసితం లఘు |
మధ్యే స్వీకురు పానీయం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో||౨౫||

శర్కరామిలితం స్నిగ్ధం దుగ్ధాన్నం గోఘృతాన్వితమ్ |
కదళీఫలసంమిశ్రం భుజ్యతాం మృత్యుసంహర ||౨౬||

కేవలమతిమాధుర్యం దుగ్ధైః స్నిగ్ధైశ్చ శర్కరామిలితైః |
ఏలామరీచమిలితం మృత్యుఞ్జయ దేవ భుఙ్క్ష్వ పరమాన్నమ్ ||౨౭||

రమ్భాచూతకపిత్థకణ్టకఫలైర్ద్రాక్షారసస్వాదుమత్-
ఖర్జూరైర్మధురేక్షుఖణ్డశకలైః సన్నారికేలామ్బుభిః |
కర్పూరేణ సువాసితైర్గుడజలైర్మాధుర్యయుక్తైర్విభో
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పూరయ త్రిభువనాధారం విశాలోదరమ్ ||౨౮||

మనోజ్ఞరమ్భావనఖణ్డఖణ్డితాన్ రుచిప్రదాన్సర్షపజీరకాంశ్చ |
ససౌరభన్సైన్ధవసేవితాంశ్చ గృహాణ మృత్యుఞ్జయ లోకవన్ద్య ||౨౯||

హిఙ్గూజీరకసహితం విమలామలకం కపిత్థమతిమధురమ్ |
బిసఖణ్డాంల్లవణయుతాన్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి జగదీశ ||౩౦||

ఏలాశుణ్ఠీసహితం దధ్యన్నం చారు హేమపాత్రస్థమ్ |
అమృతప్రతినిధిమాఢ్యం మృత్యుఞ్జయ భుజ్యతాం త్రిలోకేశ ||౩౧||

జమ్బీరనీరాఞ్చితశృఙ్గబేరం మనోహరానమ్లశలాటుఖణ్డాన్ |
మృదూపదంశాన్సహితోపభుఙ్క్ష్వ మృత్యుఞ్జయ శ్రీకరుణాసముద్ర ||౩౨||

నాగరరామఠయుక్తం సులలితజమ్బీరనీరసంపూర్ణమ్ |
మథితం సైన్ధవసహితం పిబ హర మృత్యుఞ్జయ క్రతుధ్వంసిన్ ||౩౩

మన్దారహేమామ్బుజగన్ధయుక్తైర్మన్దాకినీనిర్మలపుణ్యతోయైః |
గృహాణ మృత్యుఞ్జయ పూర్ణకామ శ్రీమత్పరాపోశనమభ్రకేశ ||౩౪||

గగనధునీవిమలజలైర్మృత్యుఞ్జయ పద్మరాగపాత్రగతైః |
మృగమదచన్దనపూర్ణం ప్రక్షాళయ చారుహస్తపదయుగ్మమ్ ||౩౫||

పున్నాగమల్లికాకున్దవాసితైర్జాహ్నవీజలైః
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పునరాచమనం కురు ||౩౬||

మౌక్తికచూర్ణసమేతైర్మృగ మదఘనసారవాసితైః పూగైః |
పణైంః స్వర్ణసమానైర్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి తామ్బూలమ్ ||౩౭||

నీరాజనం నిర్మలదీప్తిమద్భిర్దీపాఙ్కురైరుజ్జవలముచ్ఛ్రితైశ్చ |
ఘణ్టానినాదేన సమర్పయామి మృత్యుఞ్జయాయ త్రిపురాన్తకాయ || ౩౮||

విరిఞ్చిముఖ్యామరవృన్దవన్దితే సరోజమత్స్యాఙ్కితచక్రచిహ్నితే |
దదామి మృత్యుఞ్జయ పాదపఙ్కజే ఫణీన్ద్రభూషే పునరర్ఘ్యమీశ్వర ||౩౯||

పున్నాగనీలోత్పలకున్దజాతీమన్దారమల్లీకరవీరపఙ్కజైః |
పుష్పాఞ్జలిం బిల్వదళైస్తుళస్యా మృత్యుఞ్జయాఙ్ఘ్రౌ వినివేశయామి ||౪౦||

పదే పదే సర్వతమోనికృన్తనం పదే పదే సర్వశుభప్రదాయకమ్ |
ప్రదక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా కరోమి మృత్యుఞ్జయ రక్ష రక్ష మామ్ ||౪౧||

నమో గౌరీశాయ స్ఫటికధవళాఙ్గాయ చ నమో నమో
లోకేశాయ స్తుతవిబుధలోకాయ చ నమః |
నమః శ్రీకణ్ఠాయ క్షపితపురదైత్యాయ చ నమో నమో
భాలాక్షాయ స్మరమదవినాశాయ చ నమః ||౪౨||

సంసారే జనితాపరోగసహితే తాపత్రయాక్రన్దితే
నిత్యం పుత్రకళత్రవిత్తవిలసత్పాశైర్నిబద్ధం దృఢమ్ |
గర్వాన్ధం బహుపాపవర్గసహితం కారుణ్యదృష్ట్యా విభో
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ సదా మాం పాహి సర్వేశ్వర || ౪౩||

సౌధే రత్నమయే నవోత్పలదళాక్రీర్ణే చ తల్పాన్తరే
కౌశేయేన మనోహరేణ ధవళేనాచ్ఛాదితే సర్వశః |
కర్పూరాఞ్చితదీపదీప్తిమిలితే రమ్యోపధానద్వయే
పార్వత్యాః కరపద్మలాలితపదం మృత్యుఞ్జయం భావయే ||౪౪||

చతుశ్చత్వారింశద్విలసదుపచారైరమిమతైర్మనఃపద్మే
భక్త్యా బహిరపి చ పూజాం శుభకరీమ్ కరోతి ప్రత్యూషే
నిశి దివసమధ్యేఽపి చ పుమాన్ప్రయాతి
శ్రీమృత్యుఞ్జయపదమనేకాద్భుతపదమ్ ||౪౫||

ప్రాతర్లిఙ్గముమాపతేరహరహః సన్దర్శనాత్స్వర్గదం
మధ్యాహ్నే హయమేధతుల్యఫలదం సాయన్తనే మోక్షదమ్ |
భానోరస్తమయే ప్రదోషసమయే పఞ్చక్షరారాధనం
తత్కాలత్రయతుల్యమిష్టఫలదం సద్యోఽనవద్యం దృఢమ్ ||౪౬||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యస్య
కృతం శ్రీమృత్యుఞ్జయ మానసపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||