Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Gujarati

Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, 108 names of Sri Ucchista Ganapati, 108 names of Ganesha, Different names of Ganesh, Ganpati 108 names, 108 names of Sri Vinayaka, 108 names of Gajanana.

Prayer with 108 Names of Sri Ucchista Ganesha Gujarati Lyrics:

શ્રીઉચ્છિષ્ટગણનાથસ્ય અષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ

ૐ વન્દારુજનમન્દારપાદપાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ચન્દ્રાર્ધશેખરપ્રાણતનયાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ શૈલરાજસુતોત્સઙ્ગમણ્ડનાય નમો નમઃ ૐ । વન્દનાય
ૐ વલ્લીશવલયક્રીડાકુતુકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ શ્રીનીલવાણીલલિતારસિકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સ્વાનન્દભવનાનન્દનિલયાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલસન્દૃષ્યસ્વરૂપાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ક્ષીરાબ્ધિમધ્યકલ્પદ્રુમૂલસ્થાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સુરાપગાસિતામ્ભોજસંસ્થિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સદનીકૃતમાર્તાણ્ડમણ્ડલાય નમો નમઃ ૐ । ૧૦ ।

ૐ ઇક્ષુસાગરમધ્યસ્થમન્દિરાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ચિન્તામણિપુરાધીશસત્તમાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ જગત્સૃષ્ટિતિરોધાનકારણાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ક્રીડાર્થસૃષ્ટભુવનત્રિતયાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ શુણ્ડોદ્ધૂતજલોદ્ભૂતભુવનાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ચેતનાચેતનીભૂતશરીરાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ અણુમાત્રશરીરાન્તર્લસિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સર્વવશ્યકરાનન્તમન્ત્રાર્ણાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કુષ્ઠાદ્યામયસન્દોહશમનાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભકારકાય નમો નમઃ ૐ । ૨૦ ।

ૐ પરાભિચારદુષ્કર્મનાશકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સકૃન્મન્ત્રજપધ્યાનમુક્તિદાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ નિજભક્તવિપદ્રક્ષાદીક્ષિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ધ્યાનામૃતરસાસ્વાદદાયકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ગુહ્યપૂજારતાભીષ્ટફલદાય નમો નમઃ ૐ । કુલીયપૂજા
ૐ રૂપૌદાર્યગુણાકૃષ્ટત્રિલોકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ અષ્ટદ્રવ્યહવિઃપ્રીતમાનસાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ અવતારાષ્ટકદ્વન્દ્વપ્રદાનાય નમો નમઃ ૐ । ભવતારાષ્ટક
ૐ ભારતાલેખનોદ્ભિન્નરદનાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ નારદોદ્ગીતરુચિરચરિતાય નમો નમઃ ૐ । ૩૦ ।

ૐ નિખિલામ્નાયસઙ્ગુષ્ઠવૈભવાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ બાણરાવણચણ્ડીશપૂજિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ઇન્દ્રાદિદેવતાવૃન્દરક્ષકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સપ્તર્ષિમાનસાલાનનિશ્ચેષ્ટાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ આદિત્યાદિગ્રહસ્તોમદીપકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ મદનાગમસત્તન્ત્રપારગાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ઉજ્જીવિતેશસન્દગ્ધમદનાય નમો નમઃ ૐ । કુઞ્જીવિતે
ૐ શમીમહીરુહપ્રીતમાનસાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ જલતર્પણસમ્પ્રીતહૃદયાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કન્દુકીકૃતકૈલાસશિખરાય નમો નમઃ ૐ । ૪૦ ।

ૐ અથર્વશીર્ષકારણ્યમયૂરાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કલ્યાણાચલશૃઙ્ગાગ્રવિહારાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ આતુનૈન્દ્રાદિસામસંસ્તુતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ બ્રાહ્મ્યાદિમાતૃનિવઃપરીતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ચતુર્થાવરણારક્ષિદિગીશાય નમો નમઃ ૐ । રક્ષિધીશાય
ૐ દ્વારાવિષ્ટનિધિદ્વન્દ્વશોભિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ અનન્તપૃથિવીકૂર્મપીઠાઙ્ગાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ તીવ્રાદિયોગિનીવૃન્દપીઠસ્થાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ જયાદિનવપીઠશ્રીમણ્ડિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ પઞ્ચાવરણમધ્યસ્થસદનાય નમો નમઃ ૐ । ૫૦ ।

ૐ ક્ષેત્રપાલગણેશાદિદ્વારપાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ મહીરતીરમાગૌરીપાર્શ્વકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ મદ્યપ્રિયાદિવિનયિવિધેયાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ વાણીદુર્ગાંશભૂતાર્હકલત્રાય નમો નમઃ ૐ । ભૂતાર્ધ
ૐ વરહસ્તિપિશાચીહૃન્નન્દનાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ યોગિનીશચતુષ્ષષ્ટિસંયુતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ નવદુર્ગાષ્ટવસુભિસ્સેવિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ દ્વાત્રિંશદ્ભૈરવવ્યૂહનાયકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ઐરાવતાદિદિગ્દન્તિસંવૃતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કણ્ઠીરવમયૂરાખુવાહનાય નમો નમઃ ૐ । ૬૦ ।

ૐ મૂષકાઙ્કમહારક્તકેતનાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કુમ્ભોદરકરન્યસ્તપાદાબ્જાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કાન્તાકાન્તતરાઙ્ગસ્થકરાગ્રાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ અન્તસ્થભુવનસ્ફીતજઠરાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કર્પૂરવીટિકાસારરક્તોષ્ઠાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ શ્વેતાર્કમાલાસન્દીપ્તકન્ધરાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સોમસૂર્યબૃહદ્ભાનુલોચનાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સર્વસમ્પત્પ્રદામન્દકટાક્ષાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ અતિવેલમદારક્તનયનાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ શશાઙ્કાર્ધસમાદીપ્તમસ્તકાય નમો નમઃ ૐ । ૭૦ ।

ૐ સર્પોપવીતહારાદિભૂષિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સિન્દૂરિતમહાકુમ્ભસુવેષાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ આશાવસનતાદૃષ્યસૌન્દર્યાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કાન્તાલિઙ્ગનસઞ્જાતપુલકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ પાશાઙ્કુશધનુર્બાણમણ્ડિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ દિગન્તવ્યાપ્તદાનામ્બુસૌરભાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સાયન્તનસહસ્રાંશુરક્તાઙ્ગાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સમ્પૂર્ણપ્રણવાકારસુન્દરાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ બ્રહ્માદિકૃતયજ્ઞાગ્નિસમ્ભૂતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સર્વામરપ્રાર્થનાત્તવિગ્રહાય નમો નમઃ ૐ । ૮૦ ।

ૐ જનિમાત્રસુરત્રાસનાશકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ કલત્રીકૃતમાતઙ્ગકન્યકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ વિદ્યાવદસુરપ્રાણનાશકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સર્વમન્ત્રસમારાધ્યસ્વરૂપાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ષટ્કોણયન્ત્રપીઠાન્તર્લસિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ચતુર્નવતિમન્ત્રાત્મવિગ્રહાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ હુઙ્ગઙ્ક્લાઙ્ગ્લામ્મુખાનેકબીજાર્ણાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ બીજાક્ષરત્રયાન્તસ્થશરીરાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ હૃલ્લેખાગુહ્યમન્ત્રાન્તર્ભાવિતાય નમો નમઃ ૐ । બીજમન્ત્રાન્તર્ભાવિતાય
ૐ સ્વાહાન્તમાતૃકામાલારૂપાધ્યાય નમો નમઃ ૐ । ૯૦ ।

ૐ દ્વાત્રિંશદક્ષરમયપ્રતીકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ શોધનાનર્થસન્મન્ત્રવિશેષાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ અષ્ટાઙ્ગયોગિનિર્વાણદાયકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ પ્રાણેન્દ્રિયમનોબુદ્ધિપ્રેરકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ મૂલાધારવરક્ષેત્રનાયકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ચતુર્દલમહાપદ્મસંવિષ્ટાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ મૂલત્રિકોણસંશોભિપાવકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સુષુમ્નારન્ધ્રસઞ્ચારદેશિકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ષટ્ગ્રન્થિનિમ્નતટિનીતારકાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ દહરાકાશસંશોભિશશાઙ્કાય નમો નમઃ ૐ । ૧૦૦ ।

ૐ હિરણ્મયપુરામ્ભોજનિલયાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ભ્રૂમધ્યકોમલારામકોકિલાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ષણ્ણવદ્વાદશાન્તસ્થમાર્તાણ્ડાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ મનોન્મણીસુખાવાસનિર્વૃતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ષોડશાન્તમહાપદ્મમધુપાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ સહસ્રારસુધાસારસેચિતાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ નાદબિન્દુદ્વયાતીતસ્વરૂપાય નમો નમઃ ૐ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટગણનાથાય મહેશાય નમો નમઃ ૐ । ૧૦૮ ।

યતિ શ્રીરામાનન્દેન્દ્રસરસ્વતીસ્વામિગલ્ (શાન્તાશ્રમ, તઞ્જાવુર ૧૯૫૯)

Also Read:

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top