Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Malayalam

Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, 108 names of Sri Ucchista Ganapati, 108 names of Ganesha, Different names of Ganesh, Ganpati 108 names, 108 names of Sri Vinayaka, 108 names of Gajanana.

Prayer with 108 Names of Sri Ucchista Ganesha Malayalam Lyrics:

ശ്രീഉച്ഛിഷ്ടഗണനാഥസ്യ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ

ഓം വന്ദാരുജനമന്ദാരപാദപായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ചന്ദ്രാര്‍ധശേഖരപ്രാണതനയായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ശൈലരാജസുതോത്സങ്ഗമണ്ഡനായ നമോ നമഃ ഓം । വന്ദനായ
ഓം വല്ലീശവലയക്രീഡാകുതുകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ശ്രീനീലവാണീലലിതാരസികായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സ്വാനന്ദഭവനാനന്ദനിലയായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലസന്ദൃഷ്യസ്വരൂപായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ക്ഷീരാബ്ധിമധ്യകല്‍പദ്രുമൂലസ്ഥായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സുരാപഗാസിതാംഭോജസംസ്ഥിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സദനീകൃതമാര്‍താണ്ഡമണ്ഡലായ നമോ നമഃ ഓം । 10 ।

ഓം ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥമന്ദിരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ചിന്താമണിപുരാധീശസത്തമായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ജഗത്സൃഷ്ടിതിരോധാനകാരണായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ക്രീഡാര്‍ഥസൃഷ്ടഭുവനത്രിതയായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ശുണ്ഡോദ്ധൂതജലോദ്ഭൂതഭുവനായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ചേതനാചേതനീഭൂതശരീരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം അണുമാത്രശരീരാന്തര്ലസിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സര്‍വവശ്യകരാനന്തമന്ത്രാര്‍ണായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കുഷ്ഠാദ്യാമയസന്ദോഹശമനായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭകാരകായ നമോ നമഃ ഓം । 20 ।

ഓം പരാഭിചാരദുഷ്കര്‍മനാശകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സകൃന്‍മന്ത്രജപധ്യാനമുക്തിദായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം നിജഭക്തവിപദ്രക്ഷാദീക്ഷിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ധ്യാനാമൃതരസാസ്വാദദായകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഗുഹ്യപൂജാരതാഭീഷ്ടഫലദായ നമോ നമഃ ഓം । കുലീയപൂജാ
ഓം രൂപൌദാര്യഗുണാകൃഷ്ടത്രിലോകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം അഷ്ടദ്രവ്യഹവിഃപ്രീതമാനസായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം അവതാരാഷ്ടകദ്വന്ദ്വപ്രദാനായ നമോ നമഃ ഓം । ഭവതാരാഷ്ടക
ഓം ഭാരതാലേഖനോദ്ഭിന്നരദനായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം നാരദോദ്ഗീതരുചിരചരിതായ നമോ നമഃ ഓം । 30 ।

ഓം നിഖിലാംനായസങ്ഗുഷ്ഠവൈഭവായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ബാണരാവണചണ്ഡീശപൂജിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഇന്ദ്രാദിദേവതാവൃന്ദരക്ഷകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സപ്തര്‍ഷിമാനസാലാനനിശ്ചേഷ്ടായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ആദിത്യാദിഗ്രഹസ്തോമദീപകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം മദനാഗമസത്തന്ത്രപാരഗായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഉജ്ജീവിതേശസന്ദഗ്ധമദനായ നമോ നമഃ ഓം । കുഞ്ജീവിതേ
ഓം ശമീമഹീരുഹപ്രീതമാനസായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ജലതര്‍പണസമ്പ്രീതഹൃദയായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കന്ദുകീകൃതകൈലാസശിഖരായ നമോ നമഃ ഓം । 40 ।

ഓം അഥര്‍വശീര്‍ഷകാരണ്യമയൂരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കല്യാണാചലശൃങ്ഗാഗ്രവിഹാരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ആതുനൈന്ദ്രാദിസാമസംസ്തുതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ബ്രാഹ്ംയാദിമാതൃനിവഃപരീതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ചതുര്‍ഥാവരണാരക്ഷിദിഗീശായ നമോ നമഃ ഓം । രക്ഷിധീശായ
ഓം ദ്വാരാവിഷ്ടനിധിദ്വന്ദ്വശോഭിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം അനന്തപൃഥിവീകൂര്‍മപീഠാങ്ഗായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം തീവ്രാദിയോഗിനീവൃന്ദപീഠസ്ഥായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ജയാദിനവപീഠശ്രീമണ്ഡിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം പഞ്ചാവരണമധ്യസ്ഥസദനായ നമോ നമഃ ഓം । 50 ।

ഓം ക്ഷേത്രപാലഗണേശാദിദ്വാരപായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം മഹീരതീരമാഗൌരീപാര്‍ശ്വകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം മദ്യപ്രിയാദിവിനയിവിധേയായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം വാണീദുര്‍ഗാംശഭൂതാര്‍ഹകലത്രായ നമോ നമഃ ഓം । ഭൂതാര്‍ധ
ഓം വരഹസ്തിപിശാചീഹൃന്നന്ദനായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം യോഗിനീശചതുഷ്ഷഷ്ടിസംയുതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം നവദുര്‍ഗാഷ്ടവസുഭിസ്സേവിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ദ്വാത്രിംശദ്ഭൈരവവ്യൂഹനായകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഐരാവതാദിദിഗ്ദന്തിസംവൃതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കണ്ഠീരവമയൂരാഖുവാഹനായ നമോ നമഃ ഓം । 60 ।

ഓം മൂഷകാങ്കമഹാരക്തകേതനായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കുംഭോദരകരന്യസ്തപാദാബ്ജായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കാന്താകാന്തതരാങ്ഗസ്ഥകരാഗ്രായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം അന്തസ്ഥഭുവനസ്ഫീതജഠരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കര്‍പൂരവീടികാസാരരക്തോഷ്ഠായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ശ്വേതാര്‍കമാലാസന്ദീപ്തകന്ധരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സോമസൂര്യബൃഹദ്ഭാനുലോചനായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സര്‍വസമ്പത്പ്രദാമന്ദകടാക്ഷായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം അതിവേലമദാരക്തനയനായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ശശാങ്കാര്‍ധസമാദീപ്തമസ്തകായ നമോ നമഃ ഓം । 70 ।

ഓം സര്‍പോപവീതഹാരാദിഭൂഷിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സിന്ദൂരിതമഹാകുംഭസുവേഷായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ആശാവസനതാദൃഷ്യസൌന്ദര്യായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കാന്താലിങ്ഗനസഞ്ജാതപുലകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം പാശാങ്കുശധനുര്‍ബാണമണ്ഡിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ദിഗന്തവ്യാപ്തദാനാംബുസൌരഭായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സായന്തനസഹസ്രാംശുരക്താങ്ഗായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സമ്പൂര്‍ണപ്രണവാകാരസുന്ദരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ബ്രഹ്മാദികൃതയജ്ഞാഗ്നിസംഭൂതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സര്‍വാമരപ്രാര്‍ഥനാത്തവിഗ്രഹായ നമോ നമഃ ഓം । 80 ।

ഓം ജനിമാത്രസുരത്രാസനാശകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം കലത്രീകൃതമാതങ്ഗകന്യകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം വിദ്യാവദസുരപ്രാണനാശകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സര്‍വമന്ത്രസമാരാധ്യസ്വരൂപായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഷട്കോണയന്ത്രപീഠാന്തര്ലസിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ചതുര്‍നവതിമന്ത്രാത്മവിഗ്രഹായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഹുങ്ഗങ്ക്ലാങ്ഗ്ലാമ്മുഖാനേകബീജാര്‍ണായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ബീജാക്ഷരത്രയാന്തസ്ഥശരീരായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഹൃല്ലേഖാഗുഹ്യമന്ത്രാന്തര്‍ഭാവിതായ നമോ നമഃ ഓം । ബീജമന്ത്രാന്തര്‍ഭാവിതായ
ഓം സ്വാഹാന്തമാതൃകാമാലാരൂപാധ്യായ നമോ നമഃ ഓം । 90 ।

ഓം ദ്വാത്രിംശദക്ഷരമയപ്രതീകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ശോധനാനര്‍ഥസന്‍മന്ത്രവിശേഷായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം അഷ്ടാങ്ഗയോഗിനിര്‍വാണദായകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം പ്രാണേന്ദ്രിയമനോബുദ്ധിപ്രേരകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം മൂലാധാരവരക്ഷേത്രനായകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ചതുര്‍ദലമഹാപദ്മസംവിഷ്ടായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം മൂലത്രികോണസംശോഭിപാവകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സുഷുംനാരന്ധ്രസഞ്ചാരദേശികായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഷട്ഗ്രന്ഥിനിംനതടിനീതാരകായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ദഹരാകാശസംശോഭിശശാങ്കായ നമോ നമഃ ഓം । 100 ।

ഓം ഹിരണ്‍മയപുരാംഭോജനിലയായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഭ്രൂമധ്യകോമലാരാമകോകിലായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഷണ്ണവദ്വാദശാന്തസ്ഥമാര്‍താണ്ഡായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം മനോന്‍മണീസുഖാവാസനിര്‍വൃതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഷോഡശാന്തമഹാപദ്മമധുപായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം സഹസ്രാരസുധാസാരസേചിതായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം നാദബിന്ദുദ്വയാതീതസ്വരൂപായ നമോ നമഃ ഓം ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടഗണനാഥായ മഹേശായ നമോ നമഃ ഓം । 108 ।

യതി ശ്രീരാമാനന്ദേന്ദ്രസരസ്വതീസ്വാമിഗല്‍ (ശാന്താശ്രമ, തഞ്ജാവുര 1959)

Also Read:

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top