Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Kannada

Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, 108 names of Sri Ucchista Ganapati, 108 names of Ganesha, Different names of Ganesh, Ganpati 108 names, 108 names of Sri Vinayaka, 108 names of Gajanana.

Prayer with 108 Names of Sri Ucchista Ganesha Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣನಾಥಸ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ

ಓಂ ವನ್ದಾರುಜನಮನ್ದಾರಪಾದಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಪ್ರಾಣತನಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶೈಲರಾಜಸುತೋತ್ಸಂಗಮಂಡನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । ವನ್ದನಾಯ
ಓಂ ವಲ್ಲೀಶವಲಯಕ್ರೀಡಾಕುತುಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ರೀನೀಲವಾಣೀಲಲಿತಾರಸಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸ್ವಾನನ್ದಭವನಾನನ್ದನಿಲಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಸನ್ದೃಷ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸುರಾಪಗಾಸಿತಾಮ್ಭೋಜಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸದನೀಕೃತಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 10 ।

ಓಂ ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಮನ್ದಿರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಪುರಾಧೀಶಸತ್ತಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿತಿರೋಧಾನಕಾರಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಸೃಷ್ಟಭುವನತ್ರಿತಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶುಂಡೋದ್ಧೂತಜಲೋದ್ಭೂತಭುವನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಚೇತನಾಚೇತನೀಭೂತಶರೀರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಅಣುಮಾತ್ರಶರೀರಾನ್ತರ್ಲಸಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾನನ್ತಮನ್ತ್ರಾರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕುಷ್ಠಾದ್ಯಾಮಯಸನ್ದೋಹಶಮನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಮ್ಭಕಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 20 ।

ಓಂ ಪರಾಭಿಚಾರದುಷ್ಕರ್ಮನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸಕೃನ್ಮನ್ತ್ರಜಪಧ್ಯಾನಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ನಿಜಭಕ್ತವಿಪದ್ರಕ್ಷಾದೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಾಮೃತರಸಾಸ್ವಾದದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಪೂಜಾರತಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । ಕುಲೀಯಪೂಜಾ
ಓಂ ರೂಪೌದಾರ್ಯಗುಣಾಕೃಷ್ಟತ್ರಿಲೋಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಅವತಾರಾಷ್ಟಕದ್ವನ್ದ್ವಪ್ರದಾನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । ಭವತಾರಾಷ್ಟಕ
ಓಂ ಭಾರತಾಲೇಖನೋದ್ಭಿನ್ನರದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ನಾರದೋದ್ಗೀತರುಚಿರಚರಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 30 ।

ಓಂ ನಿಖಿಲಾಮ್ನಾಯಸಂಗುಷ್ಠವೈಭವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಬಾಣರಾವಣಚಂಡೀಶಪೂಜಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವತಾವೃನ್ದರಕ್ಷಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಾನಸಾಲಾನನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿಗ್ರಹಸ್ತೋಮದೀಪಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಮದನಾಗಮಸತ್ತನ್ತ್ರಪಾರಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜೀವಿತೇಶಸನ್ದಗ್ಧಮದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । ಕುಂಜೀವಿತೇ
ಓಂ ಶಮೀಮಹೀರುಹಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಜಲತರ್ಪಣಸಮ್ಪ್ರೀತಹೃದಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕನ್ದುಕೀಕೃತಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 40 ।

ಓಂ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಕಾರಣ್ಯಮಯೂರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರವಿಹಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಆತುನೈನ್ದ್ರಾದಿಸಾಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃನಿವಃಪರೀತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಥಾವರಣಾರಕ್ಷಿದಿಗೀಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । ರಕ್ಷಿಧೀಶಾಯ
ಓಂ ದ್ವಾರಾವಿಷ್ಟನಿಧಿದ್ವನ್ದ್ವಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಪೃಥಿವೀಕೂರ್ಮಪೀಠಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ತೀವ್ರಾದಿಯೋಗಿನೀವೃನ್ದಪೀಠಸ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಜಯಾದಿನವಪೀಠಶ್ರೀಮಂಡಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಪಂಚಾವರಣಮಧ್ಯಸ್ಥಸದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 50 ।

ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಗಣೇಶಾದಿದ್ವಾರಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಮಹೀರತೀರಮಾಗೌರೀಪಾರ್ಶ್ವಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯಾದಿವಿನಯಿವಿಧೇಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ವಾಣೀದುರ್ಗಾಂಶಭೂತಾರ್ಹಕಲತ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । ಭೂತಾರ್ಧ
ಓಂ ವರಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಹೃನ್ನನ್ದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಶಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಸಂಯುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಷ್ಟವಸುಭಿಸ್ಸೇವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವವ್ಯೂಹನಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಐರಾವತಾದಿದಿಗ್ದನ್ತಿಸಂವೃತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕಂಠೀರವಮಯೂರಾಖುವಾಹನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 60 ।

ಓಂ ಮೂಷಕಾಂಕಮಹಾರಕ್ತಕೇತನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕುಮ್ಭೋದರಕರನ್ಯಸ್ತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಕಾನ್ತತರಾಂಗಸ್ಥಕರಾಗ್ರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಅನ್ತಸ್ಥಭುವನಸ್ಫೀತಜಠರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಸಾರರಕ್ತೋಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಾರ್ಕಮಾಲಾಸನ್ದೀಪ್ತಕನ್ಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಬೃಹದ್ಭಾನುಲೋಚನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಮನ್ದಕಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಅತಿವೇಲಮದಾರಕ್ತನಯನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಸಮಾದೀಪ್ತಮಸ್ತಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 70 ।

ಓಂ ಸರ್ಪೋಪವೀತಹಾರಾದಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಿತಮಹಾಕುಮ್ಭಸುವೇಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಆಶಾವಸನತಾದೃಷ್ಯಸೌನ್ದರ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಲಿಂಗನಸಂಜಾತಪುಲಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಮಂಡಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ದಿಗನ್ತವ್ಯಾಪ್ತದಾನಾಮ್ಬುಸೌರಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸಾಯನ್ತನಸಹಸ್ರಾಂಶುರಕ್ತಾಂಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಣವಾಕಾರಸುನ್ದರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೃತಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಮರಪ್ರಾರ್ಥನಾತ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 80 ।

ಓಂ ಜನಿಮಾತ್ರಸುರತ್ರಾಸನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಕಲತ್ರೀಕೃತಮಾತಂಗಕನ್ಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವದಸುರಪ್ರಾಣನಾಶಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಯನ್ತ್ರಪೀಠಾನ್ತರ್ಲಸಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಚತುರ್ನವತಿಮನ್ತ್ರಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಹುಂಗಂಕ್ಲಾಂಗ್ಲಾಮ್ಮುಖಾನೇಕಬೀಜಾರ್ಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಬೀಜಾಕ್ಷರತ್ರಯಾನ್ತಸ್ಥಶರೀರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಗುಹ್ಯಮನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಭಾವಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । ಬೀಜಮನ್ತ್ರಾನ್ತರ್ಭಾವಿತಾಯ
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾನ್ತಮಾತೃಕಾಮಾಲಾರೂಪಾಧ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 90 ।

ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರಮಯಪ್ರತೀಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಶೋಧನಾನರ್ಥಸನ್ಮನ್ತ್ರವಿಶೇಷಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನಿರ್ವಾಣದಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋಬುದ್ಧಿಪ್ರೇರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರವರಕ್ಷೇತ್ರನಾಯಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಲಮಹಾಪದ್ಮಸಂವಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಮೂಲತ್ರಿಕೋಣಸಂಶೋಭಿಪಾವಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾರನ್ಧ್ರಸಂಚಾರದೇಶಿಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಷಟ್ಗ್ರನ್ಥಿನಿಮ್ನತಟಿನೀತಾರಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ದಹರಾಕಾಶಸಂಶೋಭಿಶಶಾಂಕಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 100 ।

ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಮ್ಭೋಜನಿಲಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಕೋಮಲಾರಾಮಕೋಕಿಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಷಣ್ಣವದ್ವಾದಶಾನ್ತಸ್ಥಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಮನೋನ್ಮಣೀಸುಖಾವಾಸನಿರ್ವೃತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾನ್ತಮಹಾಪದ್ಮಮಧುಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಸುಧಾಸಾರಸೇಚಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ನಾದಬಿನ್ದುದ್ವಯಾತೀತಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣನಾಥಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ । 108 ।

ಯತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನನ್ದೇನ್ದ್ರಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಲ್ (ಶಾನ್ತಾಶ್ರಮ, ತಂಜಾವುರ 1959)

Also Read:

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top