Ashtottara Shatanamavali

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Punjabi

Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, 108 names of Sri Ucchista Ganapati, 108 names of Ganesha, Different names of Ganesh, Ganpati 108 names, 108 names of Sri Vinayaka, 108 names of Gajanana.

Prayer with 108 Names of Sri Ucchista Ganesha Punjabi Lyrics:

ਸ਼੍ਰੀਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣਨਾਥਸ੍ਯ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ

ॐ ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਮਨ੍ਦਾਰਪਾਦਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਧਸ਼ੇਖਰਪ੍ਰਾਣਤਨਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ੈਲਰਾਜਸੁਤੋਤ੍ਸਙ੍ਗਮਣ੍ਡਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ਵਨ੍ਦਨਾਯ
ॐ ਵਲ੍ਲੀਸ਼ਵਲਯਕ੍ਰੀਡਾਕੁਤੁਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਨੀਲਵਾਣੀਲਲਿਤਾਰਸਿਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਭਵਨਾਨਨ੍ਦਨਿਲਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਸਨ੍ਦਸ਼੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਮਧ੍ਯਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮੂਲਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸੁਰਾਪਗਾਸਿਤਾਮ੍ਭੋਜਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਦਨੀਕਤਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੧੦ ।

ॐ ਇਕ੍ਸ਼ੁਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਮਨ੍ਦਿਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਪੁਰਾਧੀਸ਼ਸਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਜਗਤ੍ਸਸ਼੍ਟਿਤਿਰੋਧਾਨਕਾਰਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਡਾਰ੍ਥਸਸ਼੍ਟਭੁਵਨਤ੍ਰਿਤਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ੁਣ੍ਡੋਦ੍ਧੂਤਜਲੋਦ੍ਭੂਤਭੁਵਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਚੇਤਨਾਚੇਤਨੀਭੂਤਸ਼ਰੀਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਅਣੁਮਾਤ੍ਰਸ਼ਰੀਰਾਨ੍ਤਰ੍ਲਸਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਕਰਾਨਨ੍ਤਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕੁਸ਼੍ਠਾਦ੍ਯਾਮਯਸਨ੍ਦੋਹਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦਿਮੁਖਸ੍ਤਮ੍ਭਕਾਰਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੨੦ ।

ॐ ਪਰਾਭਿਚਾਰਦੁਸ਼੍ਕਰ੍ਮਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਕਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਧ੍ਯਾਨਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਨਿਜਭਕ੍ਤਵਿਪਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਧ੍ਯਾਨਾਮਤਰਸਾਸ੍ਵਾਦਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਗੁਹ੍ਯਪੂਜਾਰਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ਕੁਲੀਯਪੂਜਾ
ॐ ਰੂਪੌਦਾਰ੍ਯਗੁਣਾਕਸ਼੍ਟਤ੍ਰਿਲੋਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਦ੍ਰਵ੍ਯਹਵਿਃਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਅਵਤਾਰਾਸ਼੍ਟਕਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਪ੍ਰਦਾਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ਭਵਤਾਰਾਸ਼੍ਟਕ
ॐ ਭਾਰਤਾਲੇਖਨੋਦ੍ਭਿਨ੍ਨਰਦਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਨਾਰਦੋਦ੍ਗੀਤਰੁਚਿਰਚਰਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੩੦ ।

ॐ ਨਿਖਿਲਾਮ੍ਨਾਯਸਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਵੈਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਬਾਣਰਾਵਣਚਣ੍ਡੀਸ਼ਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵਤਾਵਨ੍ਦਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਮਾਨਸਾਲਾਨਨਿਸ਼੍ਚੇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਆਦਿਤ੍ਯਾਦਿਗ੍ਰਹਸ੍ਤੋਮਦੀਪਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਮਦਨਾਗਮਸਤ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰਪਾਰਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਉਜ੍ਜੀਵਿਤੇਸ਼ਸਨ੍ਦਗ੍ਧਮਦਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ਕੁਞ੍ਜੀਵਿਤੇ
ॐ ਸ਼ਮੀਮਹੀਰੁਹਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਜਲਤਰ੍ਪਣਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਹਦਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕਨ੍ਦੁਕੀਕਤਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੪੦ ।

ॐ ਅਥਰ੍ਵਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਕਾਰਣ੍ਯਮਯੂਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣਾਚਲਸ਼ਙ੍ਗਾਗ੍ਰਵਿਹਾਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਆਤੁਨੈਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਸਾਮਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯਾਦਿਮਾਤਨਿਵਃਪਰੀਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਥਾਵਰਣਾਰਕ੍ਸ਼ਿਦਿਗੀਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ਰਕ੍ਸ਼ਿਧੀਸ਼ਾਯ
ॐ ਦ੍ਵਾਰਾਵਿਸ਼੍ਟਨਿਧਿਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਪਥਿਵੀਕੂਰ੍ਮਪੀਠਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਤੀਵ੍ਰਾਦਿਯੋਗਿਨੀਵਨ੍ਦਪੀਠਸ੍ਥਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਜਯਾਦਿਨਵਪੀਠਸ਼੍ਰੀਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਪਞ੍ਚਾਵਰਣਮਧ੍ਯਸ੍ਥਸਦਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੫੦ ।

ॐ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਗਣੇਸ਼ਾਦਿਦ੍ਵਾਰਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਮਹੀਰਤੀਰਮਾਗੌਰੀਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਮਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਦਿਵਿਨਯਿਵਿਧੇਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਵਾਣੀਦੁਰ੍ਗਾਂਸ਼ਭੂਤਾਰ੍ਹਕਲਤ੍ਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ਭੂਤਾਰ੍ਧ
ॐ ਵਰਹਸ੍ਤਿਪਿਸ਼ਾਚੀਹਨ੍ਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਯੋਗਿਨੀਸ਼ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਸਂਯੁਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਨਵਦੁਰ੍ਗਾਸ਼੍ਟਵਸੁਭਿਸ੍ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਭੈਰਵਵ੍ਯੂਹਨਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਐਰਾਵਤਾਦਿਦਿਗ੍ਦਨ੍ਤਿਸਂਵਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕਣ੍ਠੀਰਵਮਯੂਰਾਖੁਵਾਹਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੬੦ ।

ॐ ਮੂਸ਼ਕਾਙ੍ਕਮਹਾਰਕ੍ਤਕੇਤਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕੁਮ੍ਭੋਦਰਕਰਨ੍ਯਸ੍ਤਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਕਾਨ੍ਤਤਰਾਙ੍ਗਸ੍ਥਕਰਾਗ੍ਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਅਨ੍ਤਸ੍ਥਭੁਵਨਸ੍ਫੀਤਜਠਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟਿਕਾਸਾਰਰਕ੍ਤੋਸ਼੍ਠਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਾਰ੍ਕਮਾਲਾਸਨ੍ਦੀਪ੍ਤਕਨ੍ਧਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਬਹਦ੍ਭਾਨੁਲੋਚਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਮਨ੍ਦਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਅਤਿਵੇਲਮਦਾਰਕ੍ਤਨਯਨਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਰ੍ਧਸਮਾਦੀਪ੍ਤਮਸ੍ਤਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੭੦ ।

ॐ ਸਰ੍ਪੋਪਵੀਤਹਾਰਾਦਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਿਨ੍ਦੂਰਿਤਮਹਾਕੁਮ੍ਭਸੁਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਆਸ਼ਾਵਸਨਤਾਦਸ਼੍ਯਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਲਿਙ੍ਗਨਸਞ੍ਜਾਤਪੁਲਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਧਨੁਰ੍ਬਾਣਮਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਦਿਗਨ੍ਤਵ੍ਯਾਪ੍ਤਦਾਨਾਮ੍ਬੁਸੌਰਭਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਾਯਨ੍ਤਨਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੁਰਕ੍ਤਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਪ੍ਰਣਵਾਕਾਰਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਕਤਯਜ੍ਞਾਗ੍ਨਿਸਮ੍ਭੂਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਮਰਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਤ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੮੦ ।

ॐ ਜਨਿਮਾਤ੍ਰਸੁਰਤ੍ਰਾਸਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਕਲਤ੍ਰੀਕਤਮਾਤਙ੍ਗਕਨ੍ਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਵਦਸੁਰਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਸਮਾਰਾਧ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਯਨ੍ਤ੍ਰਪੀਠਾਨ੍ਤਰ੍ਲਸਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਨਵਤਿਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਹੁਙ੍ਗਙ੍ਕ੍ਲਾਙ੍ਗ੍ਲਾਮ੍ਮੁਖਾਨੇਕਬੀਜਾਰ੍ਣਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਬੀਜਾਕ੍ਸ਼ਰਤ੍ਰਯਾਨ੍ਤਸ੍ਥਸ਼ਰੀਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਹਲ੍ਲੇਖਾਗੁਹ੍ਯਮਨ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਤਰ੍ਭਾਵਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ਬੀਜਮਨ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਤਰ੍ਭਾਵਿਤਾਯ
ॐ ਸ੍ਵਾਹਾਨ੍ਤਮਾਤਕਾਮਾਲਾਰੂਪਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੯੦ ।

ॐ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਮਯਪ੍ਰਤੀਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ੋਧਨਾਨਰ੍ਥਸਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਯੋਗਿਨਿਰ੍ਵਾਣਦਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਣੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਪ੍ਰੇਰਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਮੂਲਾਧਾਰਵਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਾਯਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਦਲਮਹਾਪਦ੍ਮਸਂਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਮੂਲਤ੍ਰਿਕੋਣਸਂਸ਼ੋਭਿਪਾਵਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾਰਨ੍ਧ੍ਰਸਞ੍ਚਾਰਦੇਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ਟ੍ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਨਿਮ੍ਨਤਟਿਨੀਤਾਰਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਸਂਸ਼ੋਭਿਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੧੦੦ ।

ॐ ਹਿਰਣ੍ਮਯਪੁਰਾਮ੍ਭੋਜਨਿਲਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯਕੋਮਲਾਰਾਮਕੋਕਿਲਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ਣ੍ਣਵਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਨ੍ਤਸ੍ਥਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਮਨੋਨ੍ਮਣੀਸੁਖਾਵਾਸਨਿਰ੍ਵਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਨ੍ਤਮਹਾਪਦ੍ਮਮਧੁਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਸਹਸ੍ਰਾਰਸੁਧਾਸਾਰਸੇਚਿਤਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਨਾਦਬਿਨ੍ਦੁਦ੍ਵਯਾਤੀਤਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ ।
ॐ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣਨਾਥਾਯ ਮਹੇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॐ । ੧੦੮ ।

ਯਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਨਨ੍ਦੇਨ੍ਦ੍ਰਸਰਸ੍ਵਤੀਸ੍ਵਾਮਿਗਲ੍ (ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਰਮ, ਤਞ੍ਜਾਵੁਰ ੧੯੫੯)

Also Read:

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil