Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Tamil

Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, Ucchistagananathasya Astottarasatanamavali, 108 names of Sri Ucchista Ganapati, 108 names of Ganesha, Different names of Ganesh, Ganpati 108 names, 108 names of Sri Vinayaka, 108 names of Gajanana.

Prayer with 108 Names of Sri Ucchista Ganesha Tamil Lyrics:

ஶ்ரீஉச்சி²ஷ்டக³ணநாத²ஸ்ய அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி:

ௐ வந்தா³ருஜநமந்தா³ரபாத³பாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ சந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ரப்ராணதநயாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஶைலராஜஸுதோத்ஸங்க³மண்ட³நாய நமோ நம: ௐ । வந்த³நாய
ௐ வல்லீஶவலயக்ரீடா³குதுகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஶ்ரீநீலவாணீலலிதாரஸிகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸ்வாநந்த³ப⁴வநாநந்த³நிலயாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ சந்த்³ரமண்ட³லஸந்த்³ருʼஷ்யஸ்வரூபாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ க்ஷீராப்³தி⁴மத்⁴யகல்பத்³ருமூலஸ்தா²ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸுராபகா³ஸிதாம்போ⁴ஜஸம்ஸ்தி²தாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸத³நீக்ருʼதமார்தாண்ட³மண்ட³லாய நமோ நம: ௐ । 10 ।

ௐ இக்ஷுஸாக³ரமத்⁴யஸ்த²மந்தி³ராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ சிந்தாமணிபுராதீ⁴ஶஸத்தமாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டிதிரோதா⁴நகாரணாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ க்ரீடா³ர்த²ஸ்ருʼஷ்டபு⁴வநத்ரிதயாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஶுண்டோ³த்³தூ⁴தஜலோத்³பூ⁴தபு⁴வநாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ சேதநாசேதநீபூ⁴தஶரீராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ அணுமாத்ரஶரீராந்தர்லஸிதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸர்வவஶ்யகராநந்தமந்த்ரார்ணாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ குஷ்டா²த்³யாமயஸந்தோ³ஹஶமநாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்ப⁴காரகாய நமோ நம: ௐ । 20 ।

ௐ பராபி⁴சாரது³ஷ்கர்மநாஶகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸக்ருʼந்மந்த்ரஜபத்⁴யாநமுக்திதா³ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ நிஜப⁴க்தவிபத்³ரக்ஷாதீ³க்ஷிதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ த்⁴யாநாம்ருʼதரஸாஸ்வாத³தா³யகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ கு³ஹ்யபூஜாரதாபீ⁴ஷ்டப²லதா³ய நமோ நம: ௐ । குலீயபூஜா
ௐ ரூபௌதா³ர்யகு³ணாக்ருʼஷ்டத்ரிலோகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ அஷ்டத்³ரவ்யஹவி:ப்ரீதமாநஸாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ அவதாராஷ்டகத்³வந்த்³வப்ரதா³நாய நமோ நம: ௐ । ப⁴வதாராஷ்டக
ௐ பா⁴ரதாலேக²நோத்³பி⁴ந்நரத³நாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ நாரதோ³த்³கீ³தருசிரசரிதாய நமோ நம: ௐ । 30 ।

ௐ நிகி²லாம்நாயஸங்கு³ஷ்ட²வைப⁴வாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ பா³ணராவணசண்டீ³ஶபூஜிதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ இந்த்³ராதி³தே³வதாவ்ருʼந்த³ரக்ஷகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸப்தர்ஷிமாநஸாலாநநிஶ்சேஷ்டாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஆதி³த்யாதி³க்³ரஹஸ்தோமதீ³பகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ மத³நாக³மஸத்தந்த்ரபாரகா³ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ உஜ்ஜீவிதேஶஸந்த³க்³த⁴மத³நாய நமோ நம: ௐ । குஞ்ஜீவிதே
ௐ ஶமீமஹீருஹப்ரீதமாநஸாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஜலதர்பணஸம்ப்ரீதஹ்ருʼத³யாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ கந்து³கீக்ருʼதகைலாஸஶிக²ராய நமோ நம: ௐ । 40 ।

ௐ அத²ர்வஶீர்ஷகாரண்யமயூராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ கல்யாணாசலஶ்ருʼங்கா³க்³ரவிஹாராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஆதுநைந்த்³ராதி³ஸாமஸம்ஸ்துதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ப்³ராஹ்ம்யாதி³மாத்ருʼநிவ:பரீதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ சதுர்தா²வரணாரக்ஷிதி³கீ³ஶாய நமோ நம: ௐ । ரக்ஷிதீ⁴ஶாய
ௐ த்³வாராவிஷ்டநிதி⁴த்³வந்த்³வஶோபி⁴தாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ அநந்தப்ருʼதி²வீகூர்மபீடா²ங்கா³ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ தீவ்ராதி³யோகி³நீவ்ருʼந்த³பீட²ஸ்தா²ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஜயாதி³நவபீட²ஶ்ரீமண்டி³தாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ பஞ்சாவரணமத்⁴யஸ்த²ஸத³நாய நமோ நம: ௐ । 50 ।

ௐ க்ஷேத்ரபாலக³ணேஶாதி³த்³வாரபாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ மஹீரதீரமாகௌ³ரீபார்ஶ்வகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ மத்³யப்ரியாதி³விநயிவிதே⁴யாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ வாணீது³ர்கா³ம்ஶபூ⁴தார்ஹகலத்ராய நமோ நம: ௐ । பூ⁴தார்த⁴
ௐ வரஹஸ்திபிஶாசீஹ்ருʼந்நந்த³நாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ யோகி³நீஶசதுஷ்ஷஷ்டிஸம்யுதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ நவது³ர்கா³ஷ்டவஸுபி⁴ஸ்ஸேவிதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ த்³வாத்ரிம்ஶத்³பை⁴ரவவ்யூஹநாயகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஐராவதாதி³தி³க்³த³ந்திஸம்வ்ருʼதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ கண்டீ²ரவமயூராகு²வாஹநாய நமோ நம: ௐ । 60 ।

ௐ மூஷகாங்கமஹாரக்தகேதநாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ கும்போ⁴த³ரகரந்யஸ்தபாதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ காந்தாகாந்ததராங்க³ஸ்த²கராக்³ராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ அந்தஸ்த²பு⁴வநஸ்பீ²தஜட²ராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ கர்பூரவீடிகாஸாரரக்தோஷ்டா²ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஶ்வேதார்கமாலாஸந்தீ³ப்தகந்த⁴ராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸோமஸூர்யப்³ருʼஹத்³பா⁴நுலோசநாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³மந்த³கடாக்ஷாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ அதிவேலமதா³ரக்தநயநாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஶஶாங்கார்த⁴ஸமாதீ³ப்தமஸ்தகாய நமோ நம: ௐ । 70 ।

ௐ ஸர்போபவீதஹாராதி³பூ⁴ஷிதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸிந்தூ³ரிதமஹாகும்ப⁴ஸுவேஷாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஆஶாவஸநதாத்³ருʼஷ்யஸௌந்த³ர்யாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ காந்தாலிங்க³நஸஞ்ஜாதபுலகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ பாஶாங்குஶத⁴நுர்பா³ணமண்டி³தாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ தி³க³ந்தவ்யாப்ததா³நாம்பு³ஸௌரபா⁴ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸாயந்தநஸஹஸ்ராம்ஶுரக்தாங்கா³ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸம்பூர்ணப்ரணவாகாரஸுந்த³ராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³க்ருʼதயஜ்ஞாக்³நிஸம்பூ⁴தாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸர்வாமரப்ரார்த²நாத்தவிக்³ரஹாய நமோ நம: ௐ । 80 ।

ௐ ஜநிமாத்ரஸுரத்ராஸநாஶகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ கலத்ரீக்ருʼதமாதங்க³கந்யகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ வித்³யாவத³ஸுரப்ராணநாஶகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸர்வமந்த்ரஸமாராத்⁴யஸ்வரூபாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஷட்கோணயந்த்ரபீடா²ந்தர்லஸிதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ சதுர்நவதிமந்த்ராத்மவிக்³ரஹாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஹுங்க³ங்க்லாங்க்³லாம்முகா²நேகபீ³ஜார்ணாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ பீ³ஜாக்ஷரத்ரயாந்தஸ்த²ஶரீராய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஹ்ருʼல்லேகா²கு³ஹ்யமந்த்ராந்தர்பா⁴விதாய நமோ நம: ௐ । பீ³ஜமந்த்ராந்தர்பா⁴விதாய
ௐ ஸ்வாஹாந்தமாத்ருʼகாமாலாரூபாத்⁴யாய நமோ நம: ௐ । 90 ।

ௐ த்³வாத்ரிம்ஶத³க்ஷரமயப்ரதீகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஶோத⁴நாநர்த²ஸந்மந்த்ரவிஶேஷாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ அஷ்டாங்க³யோகி³நிர்வாணதா³யகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ப்ராணேந்த்³ரியமநோபு³த்³தி⁴ப்ரேரகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ மூலாதா⁴ரவரக்ஷேத்ரநாயகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ சதுர்த³லமஹாபத்³மஸம்விஷ்டாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ மூலத்ரிகோணஸம்ஶோபி⁴பாவகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸுஷும்நாரந்த்⁴ரஸஞ்சாரதே³ஶிகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஷட்க்³ரந்தி²நிம்நதடிநீதாரகாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ த³ஹராகாஶஸம்ஶோபி⁴ஶஶாங்காய நமோ நம: ௐ । 100 ।

ௐ ஹிரண்மயபுராம்போ⁴ஜநிலயாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ப்⁴ரூமத்⁴யகோமலாராமகோகிலாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஷண்ணவத்³வாத³ஶாந்தஸ்த²மார்தாண்டா³ய நமோ நம: ௐ ।
ௐ மநோந்மணீஸுகா²வாஸநிர்வ்ருʼதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஷோட³ஶாந்தமஹாபத்³மமது⁴பாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ ஸஹஸ்ராரஸுதா⁴ஸாரஸேசிதாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ நாத³பி³ந்து³த்³வயாதீதஸ்வரூபாய நமோ நம: ௐ ।
ௐ உச்சி²ஷ்டக³ணநாதா²ய மஹேஶாய நமோ நம: ௐ । 108 ।

யதி ஶ்ரீராமாநந்தே³ந்த்³ரஸரஸ்வதீஸ்வாமிக³ல் (ஶாந்தாஶ்ரம, தஞ்ஜாவுர 1959)

Also Read:

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Prayer with 108 Names of Shri Uchchishtagananatha in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top