Ashtottara Shatanama

Rama Ashtottara Shatanama Stotra Lyrics in English | Shri Ram Slokam

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ ramasṭottarasatanamastotra ॥

sriramasṭottarasatanamastotram
sriraghavam dasarathatmajamaprameyam
sitapatim raghukulanvayaratnadipam ।
ajanubahumaravindadalayataksam
ramam nisacaravinasakaram namami ॥

vaidehisahitam suradrumatale haime mahamandape
madhye puspakamasane manimaye virasane susthitam ।
agre vacayati prabhanjanasute tattvam munibhyah param
vyakhyantam bharatadibhih parivṛtam ramam bhaje syamalam ॥

sriramo ramabhadrasca ramacandrasca sasvatah ।
rajivalocanah sriman rajendro raghupungavah ॥ 1 ॥

janakivallabho jaitro jitamitro janardanah ।
visvamitrapriyo dantah satrujicchatrutapanah ॥ 2 ॥

valipramathano vagmi satyavak satyavikramah ।
satyavrato vratadharah sada hanumadasritah ॥ 3 ॥

kausaleyah kharadhvamsi viradhavadhapanditah ।
vibhisanaparitrata harakodandakhandanah ॥ 4 ॥

saptatalaprabhetta ca dasagrivasiroharah ।
jamadagnyamahadarpadalanastaṭakantakah ॥ 5 ॥

vedantasaro vedatma bhavarogasya bhesajam ।
dusanatrisiro hanta trimurtistrigunatmakah ॥ 6 ॥

trivikramastrilokatma punyacaritrakirtanah ।
trilokaraksako dhanvi dandakaranyapavanah ॥ 7 ॥

ahalyasapasamanah pitṛbhakto varapradah ।
jitendriyo jitakrodho jitamitro jagadguruh ॥ 8 ॥

ṛksavanarasamghati citrakuṭasamasrayah ।
jayantatranavaradah sumitraputrasevitah ॥ 9 ॥

sarvadevadidevasca mṛtavanarajivanah ।
mayamaricahanta ca mahadevo mahabhujah ॥ 10 ॥

sarvadevastutah saumyo brahmanyo munisamstutah ।
mahayogi mahodarah sugrivepsitarajyadah ॥ 11 ॥

sarvapunyadhikaphalah smṛtasarvaghanasanah ।
adidevo mahadevo mahapurusa eva ca ॥ 12 ॥

punyodayo dayasarah puranapurusottamah ।
smitavaktro mitabhasi purvabhasi ca raghavah ॥ 13 ॥

anantagunagambhiro dhirodattagunottamah ।
mayamanusacaritro mahadevadipujitah ॥ 14 ॥

setukṛjjitavarisah sarvatirthamayo harih ।
syamangah sundarah surah pitavasa dhanurdharah ॥ 15 ॥

sarvayajnadhipo yajva jaramaranavarjitah ।
sivalingapratisṭhata sarvavagunavarjitah ॥ 16 ॥

paramatma param brahma saccidanandavigrahah ।
param jyotih paramdhama parakasah paratparah ॥ 17 ॥

paresah paragah parah sarvadevatmakah parah ॥

॥ iti sriramasṭottarasatanamastotram sampurnam ॥

Also Read:

Rama Ashtottara Shatanama Stotra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil