Ashtottara Shatanama

Rama Ashtottara Shatanama Stotra Lyrics in Telugu | Shri Ram Slokam

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ రామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్ర ॥

శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం
శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం
సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరత్నదీపమ్ ।
ఆజానుబాహుమరవిన్దదలాయతాక్షం
రామం నిశాచరవినాశకరం నమామి ॥

వైదేహీసహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామణ్డపే
మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితమ్ ।
అగ్రే వాచయతి ప్రభఞ్జనసుతే తత్త్వం మునిభ్యః పరం
వ్యాఖ్యాన్తం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలమ్ ॥

శ్రీరామో రామభద్రశ్చ రామచన్ద్రశ్చ శాశ్వతః ।
రాజీవలోచనః శ్రీమాన్ రాజేన్ద్రో రఘుపుఙ్గవః ॥ ౧ ॥

జానకీవల్లభో జైత్రో జితామిత్రో జనార్దనః ।
విశ్వామిత్రప్రియో దాన్తః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః ॥ ౨ ॥

వాలిప్రమథనో వాగ్మీ సత్యవాక్ సత్యవిక్రమః ।
సత్యవ్రతో వ్రతధరః సదా హనుమదాశ్రితః ॥ ౩ ॥

కౌసలేయః ఖరధ్వంసీ విరాధవధపణ్డితః ।
విభీషణపరిత్రాతా హరకోదణ్డఖణ్డనః ॥ ౪ ॥

సప్తతాలప్రభేత్తా చ దశగ్రీవశిరోహరః ।
జామదగ్న్యమహాదర్పదలనస్తాటకాన్తకః ॥ ౫ ॥

వేదాన్తసారో వేదాత్మా భవరోగస్య భేషజమ్ ।
దూషణత్రిశిరో హన్తా త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ॥ ౬ ॥

త్రివిక్రమస్త్రిలోకాత్మా పుణ్యచారిత్రకీర్తనః ।
త్రిలోకరక్షకో ధన్వీ దణ్డకారణ్యపావనః ॥ ౭ ॥

అహల్యాశాపశమనః పితృభక్తో వరప్రదః ।
జితేన్ద్రియో జితక్రోధో జితామిత్రో జగద్గురుః ॥ ౮ ॥

ఋక్షవానరసంఘాతీ చిత్రకూటసమాశ్రయః ।
జయన్తత్రాణవరదః సుమిత్రాపుత్రసేవితః ॥ ౯ ॥

సర్వదేవాదిదేవశ్చ మృతవానరజీవనః ।
మాయామారీచహన్తా చ మహాదేవో మహాభుజః ॥ ౧౦ ॥

సర్వదేవస్తుతః సౌమ్యో బ్రహ్మణ్యో మునిసంస్తుతః ।
మహాయోగీ మహోదారః సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదః ॥ ౧౧ ॥

సర్వపుణ్యాధికఫలః స్మృతసర్వాఘనాశనః ।
ఆదిదేవో మహాదేవో మహాపూరుష ఏవ చ ॥ ౧౨ ॥

పుణ్యోదయో దయాసారః పురాణపురుషోత్తమః ।
స్మితవక్త్రో మితాభాషీ పూర్వభాషీ చ రాఘవః ॥ ౧౩ ॥

అనన్తగుణగమ్భీరో ధీరోదాత్తగుణోత్తమః ।
మాయామానుషచారిత్రో మహాదేవాదిపూజితః ॥ ౧౪ ॥

సేతుకృజ్జితవారీశః సర్వతీర్థమయో హరిః ।
శ్యామాఙ్గః సున్దరః శూరః పీతవాసా ధనుర్ధరః ॥ ౧౫ ॥

సర్వయజ్ఞాధిపో యజ్వా జరామరణవర్జితః ।
శివలిఙ్గప్రతిష్ఠాతా సర్వావగుణవర్జితః ॥ ౧౬ ॥

పరమాత్మా పరం బ్రహ్మ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ।
పరం జ్యోతిః పరంధామ పరాకాశః పరాత్పరః ॥ ౧౭ ॥

పరేశః పారగః పారః సర్వదేవాత్మకః పరః ॥

॥ ఇతి శ్రీరామాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read:

Rama Ashtottara Shatanama Stotra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil