Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rama Ashtottara Shatanama Stotra Lyrics in Punjabi | Shri Ram Slokam

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ
ਸ਼੍ਰੀਰਾਘਵਂ ਦਸ਼ਰਥਾਤ੍ਮਜਮਪ੍ਰਮੇਯਂ
ਸੀਤਾਪਤਿਂ ਰਘੁਕੁਲਾਨ੍ਵਯਰਤ੍ਨਦੀਪਮ੍ ।
ਆਜਾਨੁਬਾਹੁਮਰਵਿਨ੍ਦਦਲਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ਂ
ਰਾਮਂ ਨਿਸ਼ਾਚਰਵਿਨਾਸ਼ਕਰਂ ਨਮਾਮਿ ॥

ਵੈਦੇਹੀਸਹਿਤਂ ਸੁਰਦ੍ਰੁਮਤਲੇ ਹੈਮੇ ਮਹਾਮਣ੍ਡਪੇ
ਮਧ੍ਯੇ ਪੁਸ਼੍ਪਕਮਾਸਨੇ ਮਣਿਮਯੇ ਵੀਰਾਸਨੇ ਸੁਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਅਗ੍ਰੇ ਵਾਚਯਤਿ ਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਸੁਤੇ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਮੁਨਿਭ੍ਯਃ ਪਰਂ
ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਨ੍ਤਂ ਭਰਤਾਦਿਭਿਃ ਪਰਿਵਤਂ ਰਾਮਂ ਭਜੇ ਸ਼੍ਯਾਮਲਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੋ ਰਾਮਭਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ।
ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਘੁਪੁਙ੍ਗਵਃ ॥ ੧ ॥

ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭੋ ਜੈਤ੍ਰੋ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰੋ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯੋ ਦਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਜਿਚ੍ਛਤ੍ਰੁਤਾਪਨਃ ॥ ੨ ॥

ਵਾਲਿਪ੍ਰਮਥਨੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਸਤ੍ਯਵਾਕ੍ ਸਤ੍ਯਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤੋ ਵ੍ਰਤਧਰਃ ਸਦਾ ਹਨੁਮਦਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੩ ॥

ਕੌਸਲੇਯਃ ਖਰਧ੍ਵਂਸੀ ਵਿਰਾਧਵਧਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਵਿਭੀਸ਼ਣਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਹਰਕੋਦਣ੍ਡਖਣ੍ਡਨਃ ॥ ੪ ॥

ਸਪ੍ਤਤਾਲਪ੍ਰਭੇਤ੍ਤਾ ਚ ਦਸ਼ਗ੍ਰੀਵਸ਼ਿਰੋਹਰਃ ।
ਜਾਮਦਗ੍ਨ੍ਯਮਹਾਦਰ੍ਪਦਲਨਸ੍ਤਾਟਕਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੫ ॥

ਵੇਦਾਨ੍ਤਸਾਰੋ ਵੇਦਾਤ੍ਮਾ ਭਵਰੋਗਸ੍ਯ ਭੇਸ਼ਜਮ੍ ।
ਦੂਸ਼ਣਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰੋ ਹਨ੍ਤਾ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੬ ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਾ ਪੁਣ੍ਯਚਾਰਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਃ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਧਨ੍ਵੀ ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਪਾਵਨਃ ॥ ੭ ॥

ਅਹਲ੍ਯਾਸ਼ਾਪਸ਼ਮਨਃ ਪਿਤਭਕ੍ਤੋ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ ੮ ॥

ऋਕ੍ਸ਼ਵਾਨਰਸਂਘਾਤੀ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਜਯਨ੍ਤਤ੍ਰਾਣਵਰਦਃ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾਪੁਤ੍ਰਸੇਵਿਤਃ ॥ ੯ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਦਿਦੇਵਸ਼੍ਚ ਮਤਵਾਨਰਜੀਵਨਃ ।
ਮਾਯਾਮਾਰੀਚਹਨ੍ਤਾ ਚ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਸ੍ਤੁਤਃ ਸੌਮ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਮੁਨਿਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਮਹਾਯੋਗੀ ਮਹੋਦਾਰਃ ਸੁਗ੍ਰੀਵੇਪ੍ਸਿਤਰਾਜ੍ਯਦਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਾਧਿਕਫਲਃ ਸ੍ਮਤਸਰ੍ਵਾਘਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਆਦਿਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹਾਪੂਰੁਸ਼ ਏਵ ਚ ॥ ੧੨ ॥

ਪੁਣ੍ਯੋਦਯੋ ਦਯਾਸਾਰਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਸ੍ਮਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਮਿਤਾਭਾਸ਼ੀ ਪੂਰ੍ਵਭਾਸ਼ੀ ਚ ਰਾਘਵਃ ॥ ੧੩ ॥

ਅਨਨ੍ਤਗੁਣਗਮ੍ਭੀਰੋ ਧੀਰੋਦਾਤ੍ਤਗੁਣੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਮਾਯਾਮਾਨੁਸ਼ਚਾਰਿਤ੍ਰੋ ਮਹਾਦੇਵਾਦਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਸੇਤੁਕਜ੍ਜਿਤਵਾਰੀਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਮਯੋ ਹਰਿਃ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਾਙ੍ਗਃ ਸੁਨ੍ਦਰਃ ਸ਼ੂਰਃ ਪੀਤਵਾਸਾ ਧਨੁਰ੍ਧਰਃ ॥ ੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਯਜ੍ਞਾਧਿਪੋ ਯਜ੍ਵਾ ਜਰਾਮਰਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਿਵਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਤਾ ਸਰ੍ਵਾਵਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੬ ॥

ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਂਧਾਮ ਪਰਾਕਾਸ਼ਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪਰੇਸ਼ਃ ਪਾਰਗਃ ਪਾਰਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਤ੍ਮਕਃ ਪਰਃ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read:

Rama Ashtottara Shatanama Stotra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rama Ashtottara Shatanama Stotra Lyrics in Punjabi | Shri Ram Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top