Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rama Ashtottara Shatanama Stotra Lyrics in Kannada | Shri Ram Slokam

Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ॥

ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನ
ದೀಪಮ್ ।
ಆಜಾನುಬಾಹುಮರವಿನ್ದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರವಿನಾಶಕರಂ ನಮಾಮಿ ॥

ವೈದೇಹೀಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೇ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ
ಮಧ್ಯೇ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೇ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪರಿವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ ॥

ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಾಮಭದ್ರಶ್ಚ ರಾಮಚನ್ದ್ರಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಃ ।
ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ರಘುಪುಂಗವಃ ॥ 1 ॥

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ಜೈತ್ರೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾನ್ತಃ ಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ॥ 2 ॥

ವಾಲಿಪ್ರಮಥನೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ ।
ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವ್ರತಧರಃ ಸದಾ ಹನುಮದಾಶ್ರಿತಃ ॥ 3 ॥

ಕೌಸಲೇಯಃ ಖರಧ್ವಂಸೀ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಃ ।
ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಃ ॥ 4 ॥

ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ತಾ ಚ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಃ ।
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಲನಸ್ತಾಟಕಾನ್ತಕಃ ॥ 5 ॥

ವೇದಾನ್ತಸಾರೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಮ್ ।
ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋ ಹನ್ತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 6 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ ।
ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಪಾವನಃ ॥ 7 ॥

ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಃ ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 8 ॥

ಋಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತೀ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಜಯನ್ತತ್ರಾಣವರದಃ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಃ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಶ್ಚ ಮೃತವಾನರಜೀವನಃ ।
ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹನ್ತಾ ಚ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 10 ॥

ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೋದಾರಃ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಃ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಃ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಃ ।
ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಪೂರುಷ ಏವ ಚ ॥ 12 ॥

ಪುಣ್ಯೋದಯೋ ದಯಾಸಾರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರೋ ಮಿತಾಭಾಷೀ ಪೂರ್ವಭಾಷೀ ಚ ರಾಘವಃ ॥ 13 ॥

ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರೋ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತಮಃ ।
ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರೋ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಃ ॥ 14 ॥

ಸೇತುಕೃಜ್ಜಿತವಾರೀಶಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೋ ಹರಿಃ ।
ಶ್ಯಾಮಾಂಗಃ ಸುನ್ದರಃ ಶೂರಃ ಪೀತವಾಸಾ ಧನುರ್ಧರಃ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪೋ ಯಜ್ವಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಃ ॥ 16 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 17 ॥

ಪರೇಶಃ ಪಾರಗಃ ಪಾರಃ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಃ ಪರಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Rama Ashtottara Shatanama Stotra in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rama Ashtottara Shatanama Stotra Lyrics in Kannada | Shri Ram Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top