Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rasa Gita Lyrics in Telugu

Rasa Gita in Telugu:

॥ రాసగీతా ॥
నారద ఉవాచ —
శ్రీరాధా మాధవస్యాపి రాధాయాశ్చాపి మాధవః ।
కరోతి పరమానందం ప్రేమాలింగనపూర్వకం ॥ 1 ॥

రాధాసుఖసుధాసింధుః కృష్ణశ్చుంబతి రాధికాం ।
శ్యామప్రేమమయీ రాధా సదా చుంబతి మాధవం ॥ 2 ॥

త్రిభంగలలితః కృష్ణో మురలీం పూరయేన్ముదా ।
చాలయేద్రేణురంధ్రేషు రాధికా చ కరాంగులీః ॥ 3 ॥

శ్రీనామాకర్షణం కృష్ణం రాధా గాయతి సుందరం ।
శబ్దబ్రహ్మధ్వనిం రాధాం కృష్ణో ధారయతి ధ్రువం ॥ 4 ॥

మురలీకలసంగీతం శ్రుత్వా ముగ్ద్ధా వ్రజస్త్రియః ।
కదంబమూలమాయాతా యత్రాస్తి మురలీధరః ॥ 5 ॥

రాధాకాంతో వ్రజస్త్రీభిర్వేష్టితో వ్రజమోహనః ।
శోభతే తారకామధ్యే తారకానాయకో యథా ॥ 6 ॥

కిశోరీ సుందరీ రాధా కిశోరః శ్యామసుందరః ।
కిశోర్యో వ్రజసుందర్యో విహరంతి నిరంతరం ॥ 7 ॥

నిత్యవృందావనే రాధ్యా రాధాకృష్ణశ్చ గోపికాః ।
మండలం పూర్ణరాసస్య లీలయా సంవితథ్యతే ॥ 8 ॥

రాధయా సహ కృష్ణేన క్రియతే రాసమండలం ।
కల్పితానేకరూపేణ మాయయా పరమాత్మనా ॥ 9 ॥

మాధవరాధయోర్మధ్యే రాధామాధవయోరపి ।
మాధవో రాధయా సార్ద్ధం రాజతే రాసమండలే ॥ 10 ॥

గోపాలవల్లభా గోప్యో రాధికాయాః కలాత్మికాః ।
క్రీడంతి సహ కృష్ణేన రాసమండలమండితాః ॥ 11 ॥

కృత్వా చానేకరూపాణి గోపీమండలసంశ్రయః ।
గోవిందో రమతే తత్ర తాసాం మధ్యే ద్వయోర్ద్వయోః ॥ 12 ॥

ప్రేమస్పర్శమణిం కృష్ణం శ్లిష్యంతో వ్రజయోషితః ।
భవంతి సర్వకాలాఢ్యా గోవిందహృదయంగమాః ॥ 13 ॥

ఏకైకగోపికాపార్శ్వే హరేరేకైకవిగ్రహః ।
సువర్ణగుటికాయోగే మధ్యే మారకతో యథా ॥ 14 ॥

హేమకల్పలతాగోపీబాహుభిః కంఠమాలయా ।
తమాలశ్యామలః కృష్ణో ఘూర్ణ్యతే రాసలీలయా ॥ 15 ॥

కింకిణీనూపురాదీనాం భూషణానాం చ భూషణం ।
కైశోరం సఫలం కుర్వన్ గోపీభిః సహ మోదతే ॥ 16 ॥

రాధాకృష్ణేతి సంగీతం గోప్యో గాయంతి సుస్వరం ।
రాధాకృష్ణరీనాత్తహస్తకానుపదక్రమైః ॥ 17 ॥

జయ కృష్ణ మనోహర యోగధరే యదునందన నందకిశోర హరే ।
జయ రాసరసేశ్వరి పూర్ణతమే వరదే వృషభానుకిశోరి యమే ॥ 18 ॥

జయతీహ కదంబతలే మిలితః కలవేణుసమీరితగానరతః ।
సహ రాధికయా హరిరేకమహః సతతం తరుణీగణమధ్యగతః ॥ 19 ॥

వృషభానుసుతా పరమా ప్రకృతిః పురుషో వ్రజరాజసుతప్రకృతిః ।
ముహుర్నృత్యతి గాయతి వాదయతే సహ గోపికయా విపినే రమతే ॥ 20 ॥

యమునాపులినే వృషభానుసుతా నవకా-లలితాది సఖీసహితా ।
రమతే విధునా సహ నృత్యవతా గతిచంచలకుండలహారవతా ॥ 21 ॥

స్ఫుటపద్మముఖీ వృషభానుసుతా నవనీతసుకోమలబాహుయుతా ।
పరిరభ్య హరిం ప్రియమాత్మసుఖం పరిచుంబతి శారదచంద్రముఖం ॥ 22 ॥

రసికో వ్రజరాజసుతః సురతే రసికాం వృషభానుసుతాం భజతే ।
నవపల్లవకల్పితతల్పగతాం సుకుమారమనోభవభావవశాం ॥ 23 ॥

వసుదేవసుతోరసి హేమలతా స్ఫుటపీనపయోధరభారవతా ।
శయనం కురుతే వృషభానుసుతా ప్రణమామి సదా వృషభానుసుతాం ।
నవనీరదసుందరనీలతనుం తడిదుజ్జ్వలకుండలినీం సుతనుం ॥ 25 ॥

శిథికంఠశిఖండలసన్ముకుటం కబరీపరిబద్ధకిరీటఘటాం(?) ।
కమలాశ్రితఖంజననేత్రయుగం మకరాకృతికుండలగండయుగం ॥ 26 ॥

పరిపూర్ణమృగాంకసుచారుముఖం మణికుండలమండితగండయుగం ।
కనకాంగదశోభితబాహుధరం మణికంకణశోభితశంఖకరాం ॥ 27 ॥

మణికౌస్తుభభూషితహారయుతం కుచకుంభవిరాజితహారలతాం ।
తులసీదలదామసుగంధితనుం హరిచందనచర్చితగౌరతనుం ॥ 28 ॥

తనుభూషితపీతపటీజడితం రశనాన్వితనీలనిచోలయుతాం ।
తరసాంజనదిగ్గజరాజగతిం కలనూపురహంసవిలాసగతిం ॥ 29 ॥

రతినాథమనోహరవేశధరం నిజనాథమనోహరవేశధరాం ।
మణినిర్మితపంకజమధ్యగతం రసరాసమనోహరమధ్యరతాం ॥ 30 ॥

మురలీమధురశ్రుతిరాగపరం స్వరసప్తసమన్వితగానపరాం ।
నవనాయకవేశకిశోరవయో వ్రజరాజసుతః సహ రాధికయా ॥ 31 ॥

ఇతరేతరబద్ధకరభ్రమణం కురుతే కుసుమాయుధకేలివనం ।
అధికేహితమాధవరాధికయోః వృతరాసపరస్పరమండలయోః ॥ 32 ॥

మణికంకణశించితతాలవనం హరతే సనకాదిమునేర్మననం ।
వృషభానుసుతా వ్రజరాజసుతః కనకప్రతిమా మణిమారకతః ॥ 33 ॥

భ్రమతీహ యథావిథి యంత్రగతః సహయోగగతో యమితాంతరితః ।
ఉభయోరుభయోరాధయోర్దయితే పృథగంతరితే వృషభానుసుతే ॥ 34 ॥

వృషభానుసుతాభుజబద్ధగలః కుశలీ వ్రజరాజసుతః సకలః ।
యదునందనయోర్భుజబద్ధగలా వృషభానుసుతా రుచిరా సకలా ॥ 35 ॥

వృషభానుసుతా వ్రజరాజసుతః వ్రజరాజసుతో వృషభానుసుతా ।
కేలికదంబతలే వనమాలీ నృత్యతి చంచలచంద్రకమౌలీ ॥ 36 ॥

రాధికయా సహ రాసవిలాసీ గోపవధూప్రియగోకులవాసీ ।
క్రీడతి రాధికయా సహ కృష్ణః శ్రీముఖచంద్రసుధారసతృష్ణః ॥ 37 ॥

నర్తకఖంజనలోచనలోలః కుండలమండితచారుకపోలః ।
కుంజగృహే కుసుమోత్తమతల్పే సూర్యసుతాజలవాయుసుకల్పే ॥ 38 ॥

కేశవ ఆదిరసం ప్రతిశేతే రాధికయా సహ చంద్రసుశీతే ।
రాసరసే సువిరాజితరాధా చందనచర్చితపంకజగంధా ॥ 39 ॥

మాధవసంగమవర్ధితరంగా పూర్ణమనోరథమన్మథసంగా ।
శోభనకోమలదివ్యశరీరా కృష్ణవపుఃపరిమాణకిశోరా ॥ 40 ॥

భావమయీ వృషభానుకిశోరీ కాంచనచంపకకుంకుమగౌరీ ।
రాధయోరాధయోర్మధ్యతో మధ్యతో మాధవో మాధవో మండలే శోభతే ॥ 41 ॥

రాధికా రాధికా మాధవం చుంబతి మాధవో మాధవో రాధికాం శ్లిష్యతి ।
రాధికా రాధికా మాధవం గాయతి మాధతో రాధికాం వేణునా గాయతి ॥ 42 ॥

కల్పితే మండలే రాజతే రాధికా మాధవప్రేమసందోహసంరాధికా ।
రాధికాం రాధికాం చాంతరేణాంతరః మాధవం మాధవం చాంతరేణాంతరా ।
మాధవో మాధవో రాధికా రాధికా రాధికా రాధికా మాధవో మాధవః ॥ 43 ॥

వాసావతారవిస్తారం వంశీవాదనసుందరం ।
రతికామమదాక్రాంతం రాధాకృష్ణం భజామ్యహం ॥ 44 ॥

భ్రమంతం రాసచక్రేణ నృత్యంతం తాలశింజితైః ।
గోపీభిః సహ గాయంతం రాధాకృష్ణం భజామ్యహం ॥ 45 ॥

రాసమండలమధ్యస్థం ప్రఫుల్లవదనాంబుజం ।
అనన్యహృదయాసక్తం రాధాకృష్ణం భజామ్యహం ॥ 46 ॥

విద్యుద్గౌరం ఘనశ్యామం ప్రేమాలింగనతత్పరం ।
పరస్పరకమర్ద్ధాంగం రాధాకృష్ణం భజామ్యహం ॥ 47 ॥

రాధికారూపిణం కృష్ణం రాధికాం కృష్ణరూపిణీం ।
రాసయోగానుసారేణ రాధాకృష్ణం భజామ్యహం ॥ 48 ॥

పుష్పితే మాధవీకుంజే పుష్పతల్పోపరిస్థితం ।
విపరీతరతాసక్తం రాధాకృష్ణం భజామ్యహం ॥ 49 ॥

రాసక్రిడాపరిశ్రాంతం మధుపానపరాయణం ।
తాంబూలపూర్ణవక్త్రేందుం రాధాకృష్ణం భజామ్యహం ॥ 50 ॥

రాసోల్లాసకలాపూర్ణం గోపీమండలమండితం ।
శ్రీమాధవం రాధికాఖ్యం పూర్ణచంద్రముపాస్మహే ॥ 51 ॥

చతుర్వర్గఫలం త్యక్త్వా శ్రీవృందావనమధ్యతః ।
శ్రీరాధా-శ్రీపాదపద్మం ప్రార్థయే జన్మజన్మని ॥ 52 ॥

రాధాకృష్ణసుధాసింధురాసగంగాంగసంగమే ।
అవగాహ్య మనోహంసో విహరేచ్చ యాథాసుఖం ॥ 53 ॥

రాసగీతాం పఠేద్యస్తు శృణుయద్వాపి యో నరః ।
వాంచాసిద్ధిర్భవేత్తస్య భక్తిః స్యాత్ ప్రేమలక్షణా ॥ 54 ॥

లక్ష్మీస్తస్య వసేద్గేహే ముఖే భాతి సరస్వతీ ।
ధర్మార్థకామకైవల్యం లభతే సత్యమేవ సః ॥ 55 ॥

సమాప్తేయం రాసగీతా ।

Also Read:

Rasa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rasa Gita Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top