Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rasa Gita Lyrics in English

Rasa Gita in English:

॥ raasageetaa ॥
naarada uvaacha —
shreeraadhaa maadhavasyaapi raadhaayaashchaapi maadhavah’ ।
karoti paramaanandam premaalinganapoorvakam ॥ 1 ॥

raadhaasukhasudhaasindhuh’ kri’shnashchumbati raadhikaam ।
shyaamapremamayee raadhaa sadaa chumbati maadhavam ॥ 2 ॥

tribhangalalitah’ kri’shno muraleem poorayenmudaa ।
chaalayedrenurandhreshu raadhikaa cha karaanguleeh’ ॥ 3 ॥

shreenaamaakarshanam kri’shnam raadhaa gaayati sundaram ।
shabdabrahmadhvanim raadhaam kri’shno dhaarayati dhruvam ॥ 4 ॥

muraleekalasangeetam shrutvaa mugddhaa vrajastriyah’ ।
kadambamoolamaayaataa yatraasti muraleedharah’ ॥ 5 ॥

raadhaakaanto vrajastreebhirvesht’ito vrajamohanah’ ।
shobhate taarakaamadhye taarakaanaayako yathaa ॥ 6 ॥

kishoree sundaree raadhaa kishorah’ shyaamasundarah’ ।
kishoryo vrajasundaryo viharanti nirantaram ॥ 7 ॥

nityavri’ndaavane raadhyaa raadhaakri’shnashcha gopikaah’ ।
mand’alam poornaraasasya leelayaa samvitathyate ॥ 8 ॥

raadhayaa saha kri’shnena kriyate raasamand’alam ।
kalpitaanekaroopena maayayaa paramaatmanaa ॥ 9 ॥

maadhavaraadhayormadhye raadhaamaadhavayorapi ।
maadhavo raadhayaa saarddham raajate raasamand’ale ॥ 10 ॥

gopaalavallabhaa gopyo raadhikaayaah’ kalaatmikaah’ ।
kreed’anti saha kri’shnena raasamand’alamand’itaah’ ॥ 11 ॥

kri’tvaa chaanekaroopaani gopeemand’alasamshrayah’ ।
govindo ramate tatra taasaam madhye dvayordvayoh’ ॥ 12 ॥

premasparshamanim kri’shnam shlishyanto vrajayoshitah’ ।
bhavanti sarvakaalaad’hyaa govindahri’dayangamaah’ ॥ 13 ॥

ekaikagopikaapaarshve harerekaikavigrahah’ ।
suvarnagut’ikaayoge madhye maarakato yathaa ॥ 14 ॥

hemakalpalataagopeebaahubhih’ kant’hamaalayaa ।
tamaalashyaamalah’ kri’shno ghoornyate raasaleelayaa ॥ 15 ॥

kinkineenoopuraadeenaam bhooshanaanaam cha bhooshanam ।
kaishoram saphalam kurvan gopeebhih’ saha modate ॥ 16 ॥

raadhaakri’shneti sangeetam gopyo gaayanti susvaram ।
raadhaakri’shnareenaattahastakaanupadakramaih’ ॥ 17 ॥

yaya kri’shna manohara yogadhare yadunandana nandakishora hare ।
yaya raasaraseshvari poornatame varade vri’shabhaanukishori yame ॥ 18 ॥

yayateeha kadambatale militah’ kalavenusameeritagaanaratah’ ।
saha raadhikayaa harirekamahah’ satatam taruneeganamadhyagatah’ ॥ 19 ॥

vri’shabhaanusutaa paramaa prakri’tih’ purusho vrajaraajasutaprakri’tih’ ।
muhurnri’tyati gaayati vaadayate saha gopikayaa vipine ramate ॥ 20 ॥

yamunaapuline vri’shabhaanusutaa navakaa-lalitaadi sakheesahitaa ।
ramate vidhunaa saha nri’tyavataa gatichanchalakund’alahaaravataa ॥ 21 ॥

sphut’apadmamukhee vri’shabhaanusutaa navaneetasukomalabaahuyutaa ।
parirabhya harim priyamaatmasukham parichumbati shaaradachandramukham ॥ 22 ॥

rasiko vrajaraajasutah’ surate rasikaam vri’shabhaanusutaam bhajate ।
navapallavakalpitatalpagataam sukumaaramanobhavabhaavavashaam ॥ 23 ॥

vasudevasutorasi hemalataa sphut’apeenapayodharabhaaravataa ।
shayanam kurute vri’shabhaanusutaa pranamaami sadaa vri’shabhaanusutaam ।
navaneeradasundaraneelatanum tad’idujjvalakund’alineem sutanum ॥ 25 ॥

shithikant’hashikhand’alasanmukut’am kabareeparibaddhakireet’aghat’aam(?) ।
kamalaashritakhanjananetrayugam makaraakri’tikund’alagand’ayugam ॥ 26 ॥

paripoornamri’gaankasuchaarumukham manikund’alamand’itagand’ayugam ।
kanakaangadashobhitabaahudharam manikankanashobhitashankhakaraam ॥ 27 ॥

manikaustubhabhooshitahaarayutam kuchakumbhaviraajitahaaralataam ।
tulaseedaladaamasugandhitanum harichandanacharchitagauratanum ॥ 28 ॥

tanubhooshitapeetapat’eejad’itam rashanaanvitaneelanicholayutaam ।
tarasaanjanadiggajaraajagatim kalanoopurahamsavilaasagatim ॥ 29 ॥

ratinaathamanoharaveshadharam nijanaathamanoharaveshadharaam ।
maninirmitapankajamadhyagatam rasaraasamanoharamadhyarataam ॥ 30 ॥

muraleemadhurashrutiraagaparam svarasaptasamanvitagaanaparaam ।
navanaayakaveshakishoravayo vrajaraajasutah’ saha raadhikayaa ॥ 31 ॥

itaretarabaddhakarabhramanam kurute kusumaayudhakelivanam ।
adhikehitamaadhavaraadhikayoh’ vri’taraasaparasparamand’alayoh’ ॥ 32 ॥

manikankanashinchitataalavanam harate sanakaadimunermananam ।
vri’shabhaanusutaa vrajaraajasutah’ kanakapratimaa manimaarakatah’ ॥ 33 ॥

bhramateeha yathaavithi yantragatah’ sahayogagato yamitaantaritah’ ।
ubhayorubhayoraadhayordayite pri’thagantarite vri’shabhaanusute ॥ 34 ॥

vri’shabhaanusutaabhujabaddhagalah’ kushalee vrajaraajasutah’ sakalah’ ।
yadunandanayorbhujabaddhagalaa vri’shabhaanusutaa ruchiraa sakalaa ॥ 35 ॥

vri’shabhaanusutaa vrajaraajasutah’ vrajaraajasuto vri’shabhaanusutaa ।
kelikadambatale vanamaalee nri’tyati chanchalachandrakamaulee ॥ 36 ॥

raadhikayaa saha raasavilaasee gopavadhoopriyagokulavaasee ।
kreed’ati raadhikayaa saha kri’shnah’ shreemukhachandrasudhaarasatri’shnah’ ॥ 37 ॥

nartakakhanjanalochanalolah’ kund’alamand’itachaarukapolah’ ।
kunjagri’he kusumottamatalpe sooryasutaajalavaayusukalpe ॥ 38 ॥

keshava aadirasam pratishete raadhikayaa saha chandrasusheete ।
raasarase suviraajitaraadhaa chandanacharchitapankajagandhaa ॥ 39 ॥

maadhavasangamavardhitarangaa poornamanorathamanmathasangaa ।
shobhanakomaladivyashareeraa kri’shnavapuh’parimaanakishoraa ॥ 40 ॥

bhaavamayee vri’shabhaanukishoree kaanchanachampakakunkumagauree ।
raadhayoraadhayormadhyato madhyato maadhavo maadhavo mand’ale shobhate ॥ 41 ॥

raadhikaa raadhikaa maadhavam chumbati maadhavo maadhavo raadhikaam shlishyati ।
raadhikaa raadhikaa maadhavam gaayati maadhato raadhikaam venunaa gaayati ॥ 42 ॥

kalpite mand’ale raajate raadhikaa maadhavapremasandohasamraadhikaa ।
raadhikaam raadhikaam chaantarenaantarah’ maadhavam maadhavam chaantarenaantaraa ।
maadhavo maadhavo raadhikaa raadhikaa raadhikaa raadhikaa maadhavo maadhavah’ ॥ 43 ॥

vaasaavataaravistaaram vamsheevaadanasundaram ।
ratikaamamadaakraantam raadhaakri’shnam bhajaamyaham ॥ 44 ॥

bhramantam raasachakrena nri’tyantam taalashinjitaih’ ।
gopeebhih’ saha gaayantam raadhaakri’shnam bhajaamyaham ॥ 45 ॥

raasamand’alamadhyastham praphullavadanaambujam ।
ananyahri’dayaasaktam raadhaakri’shnam bhajaamyaham ॥ 46 ॥

vidyudgauram ghanashyaamam premaalinganatatparam ।
parasparakamarddhaangam raadhaakri’shnam bhajaamyaham ॥ 47 ॥

raadhikaaroopinam kri’shnam raadhikaam kri’shnaroopineem ।
raasayogaanusaarena raadhaakri’shnam bhajaamyaham ॥ 48 ॥

pushpite maadhaveekunje pushpatalpoparisthitam ।
vipareetarataasaktam raadhaakri’shnam bhajaamyaham ॥ 49 ॥

raasakrid’aaparishraantam madhupaanaparaayanam ।
taamboolapoornavaktrendum raadhaakri’shnam bhajaamyaham ॥ 50 ॥

raasollaasakalaapoornam gopeemand’alamand’itam ।
shreemaadhavam raadhikaakhyam poornachandramupaasmahe ॥ 51 ॥

chaturvargaphalam tyaktvaa shreevri’ndaavanamadhyatah’ ।
shreeraadhaa-shreepaadapadmam praarthaye janmajanmani ॥ 52 ॥

raadhaakri’shnasudhaasindhuraasagangaangasangame ।
avagaahya manohamso viharechcha yaathaasukham ॥ 53 ॥

raasageetaam pat’hedyastu shri’nuyadvaapi yo narah’ ।
vaanchaasiddhirbhavettasya bhaktih’ syaat premalakshanaa ॥ 54 ॥

lakshmeestasya vasedgehe mukhe bhaati sarasvatee ।
dharmaarthakaamakaivalyam labhate satyameva sah’ ॥ 55 ॥

samaapteyam raasageetaa ।

Also Read:

Rasa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rasa Gita Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top