Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rasa Gita Lyrics in Gujarati

Rasa Gita in Gujarati:

॥ રાસગીતા ॥

નારદ ઉવાચ —
શ્રીરાધા માધવસ્યાપિ રાધાયાશ્ચાપિ માધવઃ ।
કરોતિ પરમાનન્દં પ્રેમાલિઙ્ગનપૂર્વકમ્ ॥ ૧ ॥

રાધાસુખસુધાસિન્ધુઃ કૃષ્ણશ્ચુમ્બતિ રાધિકામ્ ।
શ્યામપ્રેમમયી રાધા સદા ચુમ્બતિ માધવમ્ ॥ ૨ ॥

ત્રિભઙ્ગલલિતઃ કૃષ્ણો મુરલીં પૂરયેન્મુદા ।
ચાલયેદ્રેણુરન્ધ્રેષુ રાધિકા ચ કરાઙ્ગુલીઃ ॥ ૩ ॥

શ્રીનામાકર્ષણં કૃષ્ણં રાધા ગાયતિ સુન્દરમ્ ।
શબ્દબ્રહ્મધ્વનિં રાધાં કૃષ્ણો ધારયતિ ધ્રુવમ્ ॥ ૪ ॥

મુરલીકલસઙ્ગીતં શ્રુત્વા મુગ્દ્ધા વ્રજસ્ત્રિયઃ ।
કદમ્બમૂલમાયાતા યત્રાસ્તિ મુરલીધરઃ ॥ ૫ ॥

રાધાકાન્તો વ્રજસ્ત્રીભિર્વેષ્ટિતો વ્રજમોહનઃ ।
શોભતે તારકામધ્યે તારકાનાયકો યથા ॥ ૬ ॥

કિશોરી સુન્દરી રાધા કિશોરઃ શ્યામસુન્દરઃ ।
કિશોર્યો વ્રજસુન્દર્યો વિહરન્તિ નિરન્તરમ્ ॥ ૭ ॥

નિત્યવૃન્દાવને રાધ્યા રાધાકૃષ્ણશ્ચ ગોપિકાઃ ।
મણ્ડલં પૂર્ણરાસસ્ય લીલયા સંવિતથ્યતે ॥ ૮ ॥

રાધયા સહ કૃષ્ણેન ક્રિયતે રાસમણ્ડલમ્ ।
કલ્પિતાનેકરૂપેણ માયયા પરમાત્મના ॥ ૯ ॥

માધવરાધયોર્મધ્યે રાધામાધવયોરપિ ।
માધવો રાધયા સાર્દ્ધં રાજતે રાસમણ્ડલે ॥ ૧૦ ॥

ગોપાલવલ્લભા ગોપ્યો રાધિકાયાઃ કલાત્મિકાઃ ।
ક્રીડન્તિ સહ કૃષ્ણેન રાસમણ્ડલમણ્ડિતાઃ ॥ ૧૧ ॥

કૃત્વા ચાનેકરૂપાણિ ગોપીમણ્ડલસંશ્રયઃ ।
ગોવિન્દો રમતે તત્ર તાસાં મધ્યે દ્વયોર્દ્વયોઃ ॥ ૧૨ ॥

પ્રેમસ્પર્શમણિં કૃષ્ણં શ્લિષ્યન્તો વ્રજયોષિતઃ ।
ભવન્તિ સર્વકાલાઢ્યા ગોવિન્દહૃદયઙ્ગમાઃ ॥ ૧૩ ॥

એકૈકગોપિકાપાર્શ્વે હરેરેકૈકવિગ્રહઃ ।
સુવર્ણગુટિકાયોગે મધ્યે મારકતો યથા ॥ ૧૪ ॥

હેમકલ્પલતાગોપીબાહુભિઃ કણ્ઠમાલયા ।
તમાલશ્યામલઃ કૃષ્ણો ઘૂર્ણ્યતે રાસલીલયા ॥ ૧૫ ॥

કિઙ્કિણીનૂપુરાદીનાં ભૂષણાનાં ચ ભૂષણમ્ ।
કૈશોરં સફલં કુર્વન્ ગોપીભિઃ સહ મોદતે ॥ ૧૬ ॥

રાધાકૃષ્ણેતિ સઙ્ગીતં ગોપ્યો ગાયન્તિ સુસ્વરમ્ ।
રાધાકૃષ્ણરીનાત્તહસ્તકાનુપદક્રમૈઃ ॥ ૧૭ ॥

જય કૃષ્ણ મનોહર યોગધરે યદુનન્દન નન્દકિશોર હરે ।
જય રાસરસેશ્વરિ પૂર્ણતમે વરદે વૃષભાનુકિશોરિ યમે ॥ ૧૮ ॥

જયતીહ કદમ્બતલે મિલિતઃ કલવેણુસમીરિતગાનરતઃ ।
સહ રાધિકયા હરિરેકમહઃ સતતં તરુણીગણમધ્યગતઃ ॥ ૧૯ ॥

વૃષભાનુસુતા પરમા પ્રકૃતિઃ પુરુષો વ્રજરાજસુતપ્રકૃતિઃ ।
મુહુર્નૃત્યતિ ગાયતિ વાદયતે સહ ગોપિકયા વિપિને રમતે ॥ ૨૦ ॥

યમુનાપુલિને વૃષભાનુસુતા નવકા-લલિતાદિ સખીસહિતા ।
રમતે વિધુના સહ નૃત્યવતા ગતિચઞ્ચલકુણ્ડલહારવતા ॥ ૨૧ ॥

સ્ફુટપદ્મમુખી વૃષભાનુસુતા નવનીતસુકોમલબાહુયુતા ।
પરિરભ્ય હરિં પ્રિયમાત્મસુખં પરિચુમ્બતિ શારદચન્દ્રમુખમ્ ॥ ૨૨ ॥

રસિકો વ્રજરાજસુતઃ સુરતે રસિકાં વૃષભાનુસુતાં ભજતે ।
નવપલ્લવકલ્પિતતલ્પગતાં સુકુમારમનોભવભાવવશામ્ ॥ ૨૩ ॥

વસુદેવસુતોરસિ હેમલતા સ્ફુટપીનપયોધરભારવતા ।
શયનં કુરુતે વૃષભાનુસુતા પ્રણમામિ સદા વૃષભાનુસુતામ્ ।
નવનીરદસુન્દરનીલતનું તડિદુજ્જ્વલકુણ્ડલિનીં સુતનુમ્ ॥ ૨૫ ॥

શિથિકણ્ઠશિખણ્ડલસન્મુકુટં કબરીપરિબદ્ધકિરીટઘટામ્(?) ।
કમલાશ્રિતખઞ્જનનેત્રયુગં મકરાકૃતિકુણ્ડલગણ્ડયુગમ્ ॥ ૨૬ ॥

પરિપૂર્ણમૃગાઙ્કસુચારુમુખં મણિકુણ્ડલમણ્ડિતગણ્ડયુગમ્ ।
કનકાઙ્ગદશોભિતબાહુધરં મણિકઙ્કણશોભિતશઙ્ખકરામ્ ॥ ૨૭ ॥

મણિકૌસ્તુભભૂષિતહારયુતં કુચકુમ્ભવિરાજિતહારલતામ્ ।
તુલસીદલદામસુગન્ધિતનું હરિચન્દનચર્ચિતગૌરતનુમ્ ॥ ૨૮ ॥

તનુભૂષિતપીતપટીજડિતં રશનાન્વિતનીલનિચોલયુતામ્ ।
તરસાઞ્જનદિગ્ગજરાજગતિં કલનૂપુરહંસવિલાસગતિમ્ ॥ ૨૯ ॥

રતિનાથમનોહરવેશધરં નિજનાથમનોહરવેશધરામ્ ।
મણિનિર્મિતપઙ્કજમધ્યગતં રસરાસમનોહરમધ્યરતામ્ ॥ ૩૦ ॥

મુરલીમધુરશ્રુતિરાગપરં સ્વરસપ્તસમન્વિતગાનપરામ્ ।
નવનાયકવેશકિશોરવયો વ્રજરાજસુતઃ સહ રાધિકયા ॥ ૩૧ ॥

ઇતરેતરબદ્ધકરભ્રમણં કુરુતે કુસુમાયુધકેલિવનમ્ ।
અધિકેહિતમાધવરાધિકયોઃ વૃતરાસપરસ્પરમણ્ડલયોઃ ॥ ૩૨ ॥

મણિકઙ્કણશિઞ્ચિતતાલવનં હરતે સનકાદિમુનેર્મનનમ્ ।
વૃષભાનુસુતા વ્રજરાજસુતઃ કનકપ્રતિમા મણિમારકતઃ ॥ ૩૩ ॥

ભ્રમતીહ યથાવિથિ યન્ત્રગતઃ સહયોગગતો યમિતાન્તરિતઃ ।
ઉભયોરુભયોરાધયોર્દયિતે પૃથગન્તરિતે વૃષભાનુસુતે ॥ ૩૪ ॥

વૃષભાનુસુતાભુજબદ્ધગલઃ કુશલી વ્રજરાજસુતઃ સકલઃ ।
યદુનન્દનયોર્ભુજબદ્ધગલા વૃષભાનુસુતા રુચિરા સકલા ॥ ૩૫ ॥

વૃષભાનુસુતા વ્રજરાજસુતઃ વ્રજરાજસુતો વૃષભાનુસુતા ।
કેલિકદમ્બતલે વનમાલી નૃત્યતિ ચઞ્ચલચન્દ્રકમૌલી ॥ ૩૬ ॥

રાધિકયા સહ રાસવિલાસી ગોપવધૂપ્રિયગોકુલવાસી ।
ક્રીડતિ રાધિકયા સહ કૃષ્ણઃ શ્રીમુખચન્દ્રસુધારસતૃષ્ણઃ ॥ ૩૭ ॥

નર્તકખઞ્જનલોચનલોલઃ કુણ્ડલમણ્ડિતચારુકપોલઃ ।
કુઞ્જગૃહે કુસુમોત્તમતલ્પે સૂર્યસુતાજલવાયુસુકલ્પે ॥ ૩૮ ॥

કેશવ આદિરસં પ્રતિશેતે રાધિકયા સહ ચન્દ્રસુશીતે ।
રાસરસે સુવિરાજિતરાધા ચન્દનચર્ચિતપઙ્કજગન્ધા ॥ ૩૯ ॥

માધવસઙ્ગમવર્ધિતરઙ્ગા પૂર્ણમનોરથમન્મથસઙ્ગા ।
શોભનકોમલદિવ્યશરીરા કૃષ્ણવપુઃપરિમાણકિશોરા ॥ ૪૦ ॥

ભાવમયી વૃષભાનુકિશોરી કાઞ્ચનચમ્પકકુઙ્કુમગૌરી ।
રાધયોરાધયોર્મધ્યતો મધ્યતો માધવો માધવો મણ્ડલે શોભતે ॥ ૪૧ ॥

રાધિકા રાધિકા માધવં ચુમ્બતિ માધવો માધવો રાધિકાં શ્લિષ્યતિ ।
રાધિકા રાધિકા માધવં ગાયતિ માધતો રાધિકાં વેણુના ગાયતિ ॥ ૪૨ ॥

કલ્પિતે મણ્ડલે રાજતે રાધિકા માધવપ્રેમસન્દોહસંરાધિકા ।
રાધિકાં રાધિકાં ચાન્તરેણાન્તરઃ માધવં માધવં ચાન્તરેણાન્તરા ।
માધવો માધવો રાધિકા રાધિકા રાધિકા રાધિકા માધવો માધવઃ ॥ ૪૩ ॥

વાસાવતારવિસ્તારં વંશીવાદનસુન્દરમ્ ।
રતિકામમદાક્રાન્તં રાધાકૃષ્ણં ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૪ ॥

ભ્રમન્તં રાસચક્રેણ નૃત્યન્તં તાલશિઞ્જિતૈઃ ।
ગોપીભિઃ સહ ગાયન્તં રાધાકૃષ્ણં ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૫ ॥

રાસમણ્ડલમધ્યસ્થં પ્રફુલ્લવદનામ્બુજમ્ ।
અનન્યહૃદયાસક્તં રાધાકૃષ્ણં ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૬ ॥

વિદ્યુદ્ગૌરં ઘનશ્યામં પ્રેમાલિઙ્ગનતત્પરમ્ ।
પરસ્પરકમર્દ્ધાઙ્ગં રાધાકૃષ્ણં ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૭ ॥

રાધિકારૂપિણં કૃષ્ણં રાધિકાં કૃષ્ણરૂપિણીમ્ ।
રાસયોગાનુસારેણ રાધાકૃષ્ણં ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૮ ॥

પુષ્પિતે માધવીકુઞ્જે પુષ્પતલ્પોપરિસ્થિતમ્ ।
વિપરીતરતાસક્તં રાધાકૃષ્ણં ભજામ્યહમ્ ॥ ૪૯ ॥

રાસક્રિડાપરિશ્રાન્તં મધુપાનપરાયણમ્ ।
તામ્બૂલપૂર્ણવક્ત્રેન્દું રાધાકૃષ્ણં ભજામ્યહમ્ ॥ ૫૦ ॥

રાસોલ્લાસકલાપૂર્ણં ગોપીમણ્ડલમણ્ડિતમ્ ।
શ્રીમાધવં રાધિકાખ્યં પૂર્ણચન્દ્રમુપાસ્મહે ॥ ૫૧ ॥

ચતુર્વર્ગફલં ત્યક્ત્વા શ્રીવૃન્દાવનમધ્યતઃ ।
શ્રીરાધા-શ્રીપાદપદ્મં પ્રાર્થયે જન્મજન્મનિ ॥ ૫૨ ॥

રાધાકૃષ્ણસુધાસિન્ધુરાસગઙ્ગાઙ્ગસઙ્ગમે ।
અવગાહ્ય મનોહંસો વિહરેચ્ચ યાથાસુખમ્ ॥ ૫૩ ॥

રાસગીતાં પઠેદ્યસ્તુ શૃણુયદ્વાપિ યો નરઃ ।
વાઞ્ચાસિદ્ધિર્ભવેત્તસ્ય ભક્તિઃ સ્યાત્ પ્રેમલક્ષણા ॥ ૫૪ ॥

લક્ષ્મીસ્તસ્ય વસેદ્ગેહે મુખે ભાતિ સરસ્વતી ।
ધર્માર્થકામકૈવલ્યં લભતે સત્યમેવ સઃ ॥ ૫૫ ॥

સમાપ્તેયં રાસગીતા ।

Also Read:

Rasa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rasa Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top