Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rasa Gita Lyrics in Tamil

Rasa Gita in Tamil:

॥ ராஸகீ³தா ॥

நாரத³ உவாச —
ஶ்ரீராதா⁴ மாத⁴வஸ்யாபி ராதா⁴யாஶ்சாபி மாத⁴வ꞉ ।
கரோதி பரமானந்த³ம்ʼ ப்ரேமாலிங்க³னபூர்வகம் ॥ 1 ॥

ராதா⁴ஸுக²ஸுதா⁴ஸிந்து⁴꞉ க்ருʼஷ்ணஶ்சும்ப³தி ராதி⁴காம் ।
ஶ்யாமப்ரேமமயீ ராதா⁴ ஸதா³ சும்ப³தி மாத⁴வம் ॥ 2 ॥

த்ரிப⁴ங்க³லலித꞉ க்ருʼஷ்ணோ முரலீம்ʼ பூரயேன்முதா³ ।
சாலயேத்³ரேணுரந்த்⁴ரேஷு ராதி⁴கா ச கராங்கு³லீ꞉ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீநாமாகர்ஷணம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ ராதா⁴ கா³யதி ஸுந்த³ரம் ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மத்⁴வனிம்ʼ ராதா⁴ம்ʼ க்ருʼஷ்ணோ தா⁴ரயதி த்⁴ருவம் ॥ 4 ॥

முரலீகலஸங்கீ³தம்ʼ ஶ்ருத்வா முக்³த்³தா⁴ வ்ரஜஸ்த்ரிய꞉ ।
கத³ம்ப³மூலமாயாதா யத்ராஸ்தி முரலீத⁴ர꞉ ॥ 5 ॥

ராதா⁴காந்தோ வ்ரஜஸ்த்ரீபி⁴ர்வேஷ்டிதோ வ்ரஜமோஹன꞉ ।
ஶோப⁴தே தாரகாமத்⁴யே தாரகாநாயகோ யதா² ॥ 6 ॥

கிஶோரீ ஸுந்த³ரீ ராதா⁴ கிஶோர꞉ ஶ்யாமஸுந்த³ர꞉ ।
கிஶோர்யோ வ்ரஜஸுந்த³ர்யோ விஹரந்தி நிரந்தரம் ॥ 7 ॥

நித்யவ்ருʼந்தா³வனே ராத்⁴யா ராதா⁴க்ருʼஷ்ணஶ்ச கோ³பிகா꞉ ।
மண்ட³லம்ʼ பூர்ணராஸஸ்ய லீலயா ஸம்ʼவிதத்²யதே ॥ 8 ॥

ராத⁴யா ஸஹ க்ருʼஷ்ணேன க்ரியதே ராஸமண்ட³லம் ।
கல்பிதானேகரூபேண மாயயா பரமாத்மனா ॥ 9 ॥

மாத⁴வராத⁴யோர்மத்⁴யே ராதா⁴மாத⁴வயோரபி ।
மாத⁴வோ ராத⁴யா ஸார்த்³த⁴ம்ʼ ராஜதே ராஸமண்ட³லே ॥ 10 ॥

கோ³பாலவல்லபா⁴ கோ³ப்யோ ராதி⁴காயா꞉ கலாத்மிகா꞉ ।
க்ரீட³ந்தி ஸஹ க்ருʼஷ்ணேன ராஸமண்ட³லமண்டி³தா꞉ ॥ 11 ॥

க்ருʼத்வா சானேகரூபாணி கோ³பீமண்ட³லஸம்ʼஶ்ரய꞉ ।
கோ³விந்தோ³ ரமதே தத்ர தாஸாம்ʼ மத்⁴யே த்³வயோர்த்³வயோ꞉ ॥ 12 ॥

ப்ரேமஸ்பர்ஶமணிம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ ஶ்லிஷ்யந்தோ வ்ரஜயோஷித꞉ ।
ப⁴வந்தி ஸர்வகாலாட்⁴யா கோ³விந்த³ஹ்ருʼத³யங்க³மா꞉ ॥ 13 ॥

ஏகைககோ³பிகாபார்ஶ்வே ஹரேரேகைகவிக்³ரஹ꞉ ।
ஸுவர்ணகு³டிகாயோகே³ மத்⁴யே மாரகதோ யதா² ॥ 14 ॥

ஹேமகல்பலதாகோ³பீபா³ஹுபி⁴꞉ கண்ட²மாலயா ।
தமாலஶ்யாமல꞉ க்ருʼஷ்ணோ கூ⁴ர்ண்யதே ராஸலீலயா ॥ 15 ॥

கிங்கிணீநூபுராதீ³னாம்ʼ பூ⁴ஷணானாம்ʼ ச பூ⁴ஷணம் ।
கைஶோரம்ʼ ஸப²லம்ʼ குர்வன் கோ³பீபி⁴꞉ ஸஹ மோத³தே ॥ 16 ॥

ராதா⁴க்ருʼஷ்ணேதி ஸங்கீ³தம்ʼ கோ³ப்யோ கா³யந்தி ஸுஸ்வரம் ।
ராதா⁴க்ருʼஷ்ணரீனாத்தஹஸ்தகானுபத³க்ரமை꞉ ॥ 17 ॥

ஜய க்ருʼஷ்ண மனோஹர யோக³த⁴ரே யது³நந்த³ன நந்த³கிஶோர ஹரே ।
ஜய ராஸரஸேஶ்வரி பூர்ணதமே வரதே³ வ்ருʼஷபா⁴னுகிஶோரி யமே ॥ 18 ॥

ஜயதீஹ கத³ம்ப³தலே மிலித꞉ கலவேணுஸமீரிதகா³னரத꞉ ।
ஸஹ ராதி⁴கயா ஹரிரேகமஹ꞉ ஸததம்ʼ தருணீக³ணமத்⁴யக³த꞉ ॥ 19 ॥

வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா பரமா ப்ரக்ருʼதி꞉ புருஷோ வ்ரஜராஜஸுதப்ரக்ருʼதி꞉ ।
முஹுர்ந்ருʼத்யதி கா³யதி வாத³யதே ஸஹ கோ³பிகயா விபினே ரமதே ॥ 20 ॥

யமுனாபுலினே வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா நவகா-லலிதாதி³ ஸகீ²ஸஹிதா ।
ரமதே விது⁴னா ஸஹ ந்ருʼத்யவதா க³திசஞ்சலகுண்ட³லஹாரவதா ॥ 21 ॥

ஸ்பு²டபத்³மமுகீ² வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா நவனீதஸுகோமலபா³ஹுயுதா ।
பரிரப்⁴ய ஹரிம்ʼ ப்ரியமாத்மஸுக²ம்ʼ பரிசும்ப³தி ஶாரத³சந்த்³ரமுக²ம் ॥ 22 ॥

ரஸிகோ வ்ரஜராஜஸுத꞉ ஸுரதே ரஸிகாம்ʼ வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதாம்ʼ ப⁴ஜதே ।
நவபல்லவகல்பிததல்பக³தாம்ʼ ஸுகுமாரமனோப⁴வபா⁴வவஶாம் ॥ 23 ॥

வஸுதே³வஸுதோரஸி ஹேமலதா ஸ்பு²டபீனபயோத⁴ரபா⁴ரவதா ।
ஶயனம்ʼ குருதே வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா ப்ரணமாமி ஸதா³ வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதாம் ।
நவநீரத³ஸுந்த³ரநீலதனும்ʼ தடி³து³ஜ்ஜ்வலகுண்ட³லினீம்ʼ ஸுதனும் ॥ 25 ॥

ஶிதி²கண்ட²ஶிக²ண்ட³லஸன்முகுடம்ʼ கப³ரீபரிப³த்³த⁴கிரீடக⁴டாம்(?) ।
கமலாஶ்ரிதக²ஞ்ஜனநேத்ரயுக³ம்ʼ மகராக்ருʼதிகுண்ட³லக³ண்ட³யுக³ம் ॥ 26 ॥

பரிபூர்ணம்ருʼகா³ங்கஸுசாருமுக²ம்ʼ மணிகுண்ட³லமண்டி³தக³ண்ட³யுக³ம் ।
கனகாங்க³த³ஶோபி⁴தபா³ஹுத⁴ரம்ʼ மணிகங்கணஶோபி⁴தஶங்க²கராம் ॥ 27 ॥

மணிகௌஸ்துப⁴பூ⁴ஷிதஹாரயுதம்ʼ குசகும்ப⁴விராஜிதஹாரலதாம் ।
துலஸீத³லதா³மஸுக³ந்தி⁴தனும்ʼ ஹரிசந்த³னசர்சிதகௌ³ரதனும் ॥ 28 ॥

தனுபூ⁴ஷிதபீதபடீஜடி³தம்ʼ ரஶனான்விதநீலனிசோலயுதாம் ।
தரஸாஞ்ஜனதி³க்³க³ஜராஜக³திம்ʼ கலநூபுரஹம்ʼஸவிலாஸக³திம் ॥ 29 ॥

ரதிநாத²மனோஹரவேஶத⁴ரம்ʼ நிஜநாத²மனோஹரவேஶத⁴ராம் ।
மணிநிர்மிதபங்கஜமத்⁴யக³தம்ʼ ரஸராஸமனோஹரமத்⁴யரதாம் ॥ 30 ॥

முரலீமது⁴ரஶ்ருதிராக³பரம்ʼ ஸ்வரஸப்தஸமன்விதகா³னபராம் ।
நவநாயகவேஶகிஶோரவயோ வ்ரஜராஜஸுத꞉ ஸஹ ராதி⁴கயா ॥ 31 ॥

இதரேதரப³த்³த⁴கரப்⁴ரமணம்ʼ குருதே குஸுமாயுத⁴கேலிவனம் ।
அதி⁴கேஹிதமாத⁴வராதி⁴கயோ꞉ வ்ருʼதராஸபரஸ்பரமண்ட³லயோ꞉ ॥ 32 ॥

மணிகங்கணஶிஞ்சிததாலவனம்ʼ ஹரதே ஸனகாதி³முனேர்மனனம் ।
வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா வ்ரஜராஜஸுத꞉ கனகப்ரதிமா மணிமாரகத꞉ ॥ 33 ॥

ப்⁴ரமதீஹ யதா²விதி² யந்த்ரக³த꞉ ஸஹயோக³க³தோ யமிதாந்தரித꞉ ।
உப⁴யோருப⁴யோராத⁴யோர்த³யிதே ப்ருʼத²க³ந்தரிதே வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதே ॥ 34 ॥

வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதாபு⁴ஜப³த்³த⁴க³ல꞉ குஶலீ வ்ரஜராஜஸுத꞉ ஸகல꞉ ।
யது³நந்த³னயோர்பு⁴ஜப³த்³த⁴க³லா வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா ருசிரா ஸகலா ॥ 35 ॥

வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா வ்ரஜராஜஸுத꞉ வ்ரஜராஜஸுதோ வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதா ।
கேலிகத³ம்ப³தலே வனமாலீ ந்ருʼத்யதி சஞ்சலசந்த்³ரகமௌலீ ॥ 36 ॥

ராதி⁴கயா ஸஹ ராஸவிலாஸீ கோ³பவதூ⁴ப்ரியகோ³குலவாஸீ ।
க்ரீட³தி ராதி⁴கயா ஸஹ க்ருʼஷ்ண꞉ ஶ்ரீமுக²சந்த்³ரஸுதா⁴ரஸத்ருʼஷ்ண꞉ ॥ 37 ॥

நர்தகக²ஞ்ஜனலோசனலோல꞉ குண்ட³லமண்டி³தசாருகபோல꞉ ।
குஞ்ஜக்³ருʼஹே குஸுமோத்தமதல்பே ஸூர்யஸுதாஜலவாயுஸுகல்பே ॥ 38 ॥

கேஶவ ஆதி³ரஸம்ʼ ப்ரதிஶேதே ராதி⁴கயா ஸஹ சந்த்³ரஸுஶீதே ।
ராஸரஸே ஸுவிராஜிதராதா⁴ சந்த³னசர்சிதபங்கஜக³ந்தா⁴ ॥ 39 ॥

மாத⁴வஸங்க³மவர்தி⁴தரங்கா³ பூர்ணமனோரத²மன்மத²ஸங்கா³ ।
ஶோப⁴னகோமலதி³வ்யஶரீரா க்ருʼஷ்ணவபு꞉பரிமாணகிஶோரா ॥ 40 ॥

பா⁴வமயீ வ்ருʼஷபா⁴னுகிஶோரீ காஞ்சனசம்பககுங்குமகௌ³ரீ ।
ராத⁴யோராத⁴யோர்மத்⁴யதோ மத்⁴யதோ மாத⁴வோ மாத⁴வோ மண்ட³லே ஶோப⁴தே ॥ 41 ॥

ராதி⁴கா ராதி⁴கா மாத⁴வம்ʼ சும்ப³தி மாத⁴வோ மாத⁴வோ ராதி⁴காம்ʼ ஶ்லிஷ்யதி ।
ராதி⁴கா ராதி⁴கா மாத⁴வம்ʼ கா³யதி மாத⁴தோ ராதி⁴காம்ʼ வேணுனா கா³யதி ॥ 42 ॥

கல்பிதே மண்ட³லே ராஜதே ராதி⁴கா மாத⁴வப்ரேமஸந்தோ³ஹஸம்ʼராதி⁴கா ।
ராதி⁴காம்ʼ ராதி⁴காம்ʼ சாந்தரேணாந்தர꞉ மாத⁴வம்ʼ மாத⁴வம்ʼ சாந்தரேணாந்தரா ।
மாத⁴வோ மாத⁴வோ ராதி⁴கா ராதி⁴கா ராதி⁴கா ராதி⁴கா மாத⁴வோ மாத⁴வ꞉ ॥ 43 ॥

வாஸாவதாரவிஸ்தாரம்ʼ வம்ʼஶீவாத³னஸுந்த³ரம் ।
ரதிகாமமதா³க்ராந்தம்ʼ ராதா⁴க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 44 ॥

ப்⁴ரமந்தம்ʼ ராஸசக்ரேண ந்ருʼத்யந்தம்ʼ தாலஶிஞ்ஜிதை꞉ ।
கோ³பீபி⁴꞉ ஸஹ கா³யந்தம்ʼ ராதா⁴க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 45 ॥

ராஸமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ம்ʼ ப்ரபு²ல்லவத³னாம்பு³ஜம் ।
அனன்யஹ்ருʼத³யாஸக்தம்ʼ ராதா⁴க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 46 ॥

வித்³யுத்³கௌ³ரம்ʼ க⁴னஶ்யாமம்ʼ ப்ரேமாலிங்க³னதத்பரம் ।
பரஸ்பரகமர்த்³தா⁴ங்க³ம்ʼ ராதா⁴க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 47 ॥

ராதி⁴காரூபிணம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ ராதி⁴காம்ʼ க்ருʼஷ்ணரூபிணீம் ।
ராஸயோகா³னுஸாரேண ராதா⁴க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 48 ॥

புஷ்பிதே மாத⁴வீகுஞ்ஜே புஷ்பதல்போபரிஸ்தி²தம் ।
விபரீதரதாஸக்தம்ʼ ராதா⁴க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 49 ॥

ராஸக்ரிடா³பரிஶ்ராந்தம்ʼ மது⁴பானபராயணம் ।
தாம்பூ³லபூர்ணவக்த்ரேந்து³ம்ʼ ராதா⁴க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜாம்யஹம் ॥ 50 ॥

ராஸோல்லாஸகலாபூர்ணம்ʼ கோ³பீமண்ட³லமண்டி³தம் ।
ஶ்ரீமாத⁴வம்ʼ ராதி⁴காக்²யம்ʼ பூர்ணசந்த்³ரமுபாஸ்மஹே ॥ 51 ॥

சதுர்வர்க³ப²லம்ʼ த்யக்த்வா ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வனமத்⁴யத꞉ ।
ஶ்ரீராதா⁴-ஶ்ரீபாத³பத்³மம்ʼ ப்ரார்த²யே ஜன்மஜன்மனி ॥ 52 ॥

ராதா⁴க்ருʼஷ்ணஸுதா⁴ஸிந்து⁴ராஸக³ங்கா³ங்க³ஸங்க³மே ।
அவகா³ஹ்ய மனோஹம்ʼஸோ விஹரேச்ச யாதா²ஸுக²ம் ॥ 53 ॥

ராஸகீ³தாம்ʼ படே²த்³யஸ்து ஶ்ருʼணுயத்³வாபி யோ நர꞉ ।
வாஞ்சாஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய ப⁴க்தி꞉ ஸ்யாத் ப்ரேமலக்ஷணா ॥ 54 ॥

லக்ஷ்மீஸ்தஸ்ய வஸேத்³கே³ஹே முகே² பா⁴தி ஸரஸ்வதீ ।
த⁴ர்மார்த²காமகைவல்யம்ʼ லப⁴தே ஸத்யமேவ ஸ꞉ ॥ 55 ॥

ஸமாப்தேயம்ʼ ராஸகீ³தா ।

Also Read:

Rasa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rasa Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top