Gita - Geetaa

Rasa Gita Lyrics in Malayalam

Rasa Gita in Malayalam:

॥ രാസഗീതാ ॥

നാരദ ഉവാച —
ശ്രീരാധാ മാധവസ്യാപി രാധായാശ്ചാപി മാധവഃ ।
കരോതി പരമാനന്ദം പ്രേമാലിംഗനപൂർവകം ॥ 1 ॥

രാധാസുഖസുധാസിന്ധുഃ കൃഷ്ണശ്ചുംബതി രാധികാം ।
ശ്യാമപ്രേമമയീ രാധാ സദാ ചുംബതി മാധവം ॥ 2 ॥

ത്രിഭംഗലലിതഃ കൃഷ്ണോ മുരലീം പൂരയേന്മുദാ ।
ചാലയേദ്രേണുരന്ധ്രേഷു രാധികാ ച കരാംഗുലീഃ ॥ 3 ॥

ശ്രീനാമാകർഷണം കൃഷ്ണം രാധാ ഗായതി സുന്ദരം ।
ശബ്ദബ്രഹ്മധ്വനിം രാധാം കൃഷ്ണോ ധാരയതി ധ്രുവം ॥ 4 ॥

മുരലീകലസംഗീതം ശ്രുത്വാ മുഗ്ദ്ധാ വ്രജസ്ത്രിയഃ ।
കദംബമൂലമായാതാ യത്രാസ്തി മുരലീധരഃ ॥ 5 ॥

രാധാകാന്തോ വ്രജസ്ത്രീഭിർവേഷ്ടിതോ വ്രജമോഹനഃ ।
ശോഭതേ താരകാമധ്യേ താരകാനായകോ യഥാ ॥ 6 ॥

കിശോരീ സുന്ദരീ രാധാ കിശോരഃ ശ്യാമസുന്ദരഃ ।
കിശോര്യോ വ്രജസുന്ദര്യോ വിഹരന്തി നിരന്തരം ॥ 7 ॥

നിത്യവൃന്ദാവനേ രാധ്യാ രാധാകൃഷ്ണശ്ച ഗോപികാഃ ।
മണ്ഡലം പൂർണരാസസ്യ ലീലയാ സംവിതഥ്യതേ ॥ 8 ॥

രാധയാ സഹ കൃഷ്ണേന ക്രിയതേ രാസമണ്ഡലം ।
കൽപിതാനേകരൂപേണ മായയാ പരമാത്മനാ ॥ 9 ॥

മാധവരാധയോർമധ്യേ രാധാമാധവയോരപി ।
മാധവോ രാധയാ സാർദ്ധം രാജതേ രാസമണ്ഡലേ ॥ 10 ॥

ഗോപാലവല്ലഭാ ഗോപ്യോ രാധികായാഃ കലാത്മികാഃ ।
ക്രീഡന്തി സഹ കൃഷ്ണേന രാസമണ്ഡലമണ്ഡിതാഃ ॥ 11 ॥

കൃത്വാ ചാനേകരൂപാണി ഗോപീമണ്ഡലസംശ്രയഃ ।
ഗോവിന്ദോ രമതേ തത്ര താസാം മധ്യേ ദ്വയോർദ്വയോഃ ॥ 12 ॥

പ്രേമസ്പർശമണിം കൃഷ്ണം ശ്ലിഷ്യന്തോ വ്രജയോഷിതഃ ।
ഭവന്തി സർവകാലാഢ്യാ ഗോവിന്ദഹൃദയംഗമാഃ ॥ 13 ॥

ഏകൈകഗോപികാപാർശ്വേ ഹരേരേകൈകവിഗ്രഹഃ ।
സുവർണഗുടികായോഗേ മധ്യേ മാരകതോ യഥാ ॥ 14 ॥

ഹേമകൽപലതാഗോപീബാഹുഭിഃ കണ്ഠമാലയാ ।
തമാലശ്യാമലഃ കൃഷ്ണോ ഘൂർണ്യതേ രാസലീലയാ ॥ 15 ॥

കിങ്കിണീനൂപുരാദീനാം ഭൂഷണാനാം ച ഭൂഷണം ।
കൈശോരം സഫലം കുർവൻ ഗോപീഭിഃ സഹ മോദതേ ॥ 16 ॥

രാധാകൃഷ്ണേതി സംഗീതം ഗോപ്യോ ഗായന്തി സുസ്വരം ।
രാധാകൃഷ്ണരീനാത്തഹസ്തകാനുപദക്രമൈഃ ॥ 17 ॥

ജയ കൃഷ്ണ മനോഹര യോഗധരേ യദുനന്ദന നന്ദകിശോര ഹരേ ।
ജയ രാസരസേശ്വരി പൂർണതമേ വരദേ വൃഷഭാനുകിശോരി യമേ ॥ 18 ॥

ജയതീഹ കദംബതലേ മിലിതഃ കലവേണുസമീരിതഗാനരതഃ ।
സഹ രാധികയാ ഹരിരേകമഹഃ സതതം തരുണീഗണമധ്യഗതഃ ॥ 19 ॥

വൃഷഭാനുസുതാ പരമാ പ്രകൃതിഃ പുരുഷോ വ്രജരാജസുതപ്രകൃതിഃ ।
മുഹുർനൃത്യതി ഗായതി വാദയതേ സഹ ഗോപികയാ വിപിനേ രമതേ ॥ 20 ॥

യമുനാപുലിനേ വൃഷഭാനുസുതാ നവകാ-ലലിതാദി സഖീസഹിതാ ।
രമതേ വിധുനാ സഹ നൃത്യവതാ ഗതിചഞ്ചലകുണ്ഡലഹാരവതാ ॥ 21 ॥

സ്ഫുടപദ്മമുഖീ വൃഷഭാനുസുതാ നവനീതസുകോമലബാഹുയുതാ ।
പരിരഭ്യ ഹരിം പ്രിയമാത്മസുഖം പരിചുംബതി ശാരദചന്ദ്രമുഖം ॥ 22 ॥

രസികോ വ്രജരാജസുതഃ സുരതേ രസികാം വൃഷഭാനുസുതാം ഭജതേ ।
നവപല്ലവകൽപിതതൽപഗതാം സുകുമാരമനോഭവഭാവവശാം ॥ 23 ॥

വസുദേവസുതോരസി ഹേമലതാ സ്ഫുടപീനപയോധരഭാരവതാ ।
ശയനം കുരുതേ വൃഷഭാനുസുതാ പ്രണമാമി സദാ വൃഷഭാനുസുതാം ।
നവനീരദസുന്ദരനീലതനും തഡിദുജ്ജ്വലകുണ്ഡലിനീം സുതനും ॥ 25 ॥

ശിഥികണ്ഠശിഖണ്ഡലസന്മുകുടം കബരീപരിബദ്ധകിരീടഘടാം(?) ।
കമലാശ്രിതഖഞ്ജനനേത്രയുഗം മകരാകൃതികുണ്ഡലഗണ്ഡയുഗം ॥ 26 ॥

പരിപൂർണമൃഗാങ്കസുചാരുമുഖം മണികുണ്ഡലമണ്ഡിതഗണ്ഡയുഗം ।
കനകാംഗദശോഭിതബാഹുധരം മണികങ്കണശോഭിതശംഖകരാം ॥ 27 ॥

മണികൗസ്തുഭഭൂഷിതഹാരയുതം കുചകുംഭവിരാജിതഹാരലതാം ।
തുലസീദലദാമസുഗന്ധിതനും ഹരിചന്ദനചർചിതഗൗരതനും ॥ 28 ॥

തനുഭൂഷിതപീതപടീജഡിതം രശനാന്വിതനീലനിചോലയുതാം ।
തരസാഞ്ജനദിഗ്ഗജരാജഗതിം കലനൂപുരഹംസവിലാസഗതിം ॥ 29 ॥

രതിനാഥമനോഹരവേശധരം നിജനാഥമനോഹരവേശധരാം ।
മണിനിർമിതപങ്കജമധ്യഗതം രസരാസമനോഹരമധ്യരതാം ॥ 30 ॥

മുരലീമധുരശ്രുതിരാഗപരം സ്വരസപ്തസമന്വിതഗാനപരാം ।
നവനായകവേശകിശോരവയോ വ്രജരാജസുതഃ സഹ രാധികയാ ॥ 31 ॥

ഇതരേതരബദ്ധകരഭ്രമണം കുരുതേ കുസുമായുധകേലിവനം ।
അധികേഹിതമാധവരാധികയോഃ വൃതരാസപരസ്പരമണ്ഡലയോഃ ॥ 32 ॥

മണികങ്കണശിഞ്ചിതതാലവനം ഹരതേ സനകാദിമുനേർമനനം ।
വൃഷഭാനുസുതാ വ്രജരാജസുതഃ കനകപ്രതിമാ മണിമാരകതഃ ॥ 33 ॥

ഭ്രമതീഹ യഥാവിഥി യന്ത്രഗതഃ സഹയോഗഗതോ യമിതാന്തരിതഃ ।
ഉഭയോരുഭയോരാധയോർദയിതേ പൃഥഗന്തരിതേ വൃഷഭാനുസുതേ ॥ 34 ॥

വൃഷഭാനുസുതാഭുജബദ്ധഗലഃ കുശലീ വ്രജരാജസുതഃ സകലഃ ।
യദുനന്ദനയോർഭുജബദ്ധഗലാ വൃഷഭാനുസുതാ രുചിരാ സകലാ ॥ 35 ॥

വൃഷഭാനുസുതാ വ്രജരാജസുതഃ വ്രജരാജസുതോ വൃഷഭാനുസുതാ ।
കേലികദംബതലേ വനമാലീ നൃത്യതി ചഞ്ചലചന്ദ്രകമൗലീ ॥ 36 ॥

രാധികയാ സഹ രാസവിലാസീ ഗോപവധൂപ്രിയഗോകുലവാസീ ।
ക്രീഡതി രാധികയാ സഹ കൃഷ്ണഃ ശ്രീമുഖചന്ദ്രസുധാരസതൃഷ്ണഃ ॥ 37 ॥

നർതകഖഞ്ജനലോചനലോലഃ കുണ്ഡലമണ്ഡിതചാരുകപോലഃ ।
കുഞ്ജഗൃഹേ കുസുമോത്തമതൽപേ സൂര്യസുതാജലവായുസുകൽപേ ॥ 38 ॥

കേശവ ആദിരസം പ്രതിശേതേ രാധികയാ സഹ ചന്ദ്രസുശീതേ ।
രാസരസേ സുവിരാജിതരാധാ ചന്ദനചർചിതപങ്കജഗന്ധാ ॥ 39 ॥

മാധവസംഗമവർധിതരംഗാ പൂർണമനോരഥമന്മഥസംഗാ ।
ശോഭനകോമലദിവ്യശരീരാ കൃഷ്ണവപുഃപരിമാണകിശോരാ ॥ 40 ॥

ഭാവമയീ വൃഷഭാനുകിശോരീ കാഞ്ചനചമ്പകകുങ്കുമഗൗരീ ।
രാധയോരാധയോർമധ്യതോ മധ്യതോ മാധവോ മാധവോ മണ്ഡലേ ശോഭതേ ॥ 41 ॥

രാധികാ രാധികാ മാധവം ചുംബതി മാധവോ മാധവോ രാധികാം ശ്ലിഷ്യതി ।
രാധികാ രാധികാ മാധവം ഗായതി മാധതോ രാധികാം വേണുനാ ഗായതി ॥ 42 ॥

കൽപിതേ മണ്ഡലേ രാജതേ രാധികാ മാധവപ്രേമസന്ദോഹസംരാധികാ ।
രാധികാം രാധികാം ചാന്തരേണാന്തരഃ മാധവം മാധവം ചാന്തരേണാന്തരാ ।
മാധവോ മാധവോ രാധികാ രാധികാ രാധികാ രാധികാ മാധവോ മാധവഃ ॥ 43 ॥

വാസാവതാരവിസ്താരം വംശീവാദനസുന്ദരം ।
രതികാമമദാക്രാന്തം രാധാകൃഷ്ണം ഭജാമ്യഹം ॥ 44 ॥

ഭ്രമന്തം രാസചക്രേണ നൃത്യന്തം താലശിഞ്ജിതൈഃ ।
ഗോപീഭിഃ സഹ ഗായന്തം രാധാകൃഷ്ണം ഭജാമ്യഹം ॥ 45 ॥

രാസമണ്ഡലമധ്യസ്ഥം പ്രഫുല്ലവദനാംബുജം ।
അനന്യഹൃദയാസക്തം രാധാകൃഷ്ണം ഭജാമ്യഹം ॥ 46 ॥

വിദ്യുദ്ഗൗരം ഘനശ്യാമം പ്രേമാലിംഗനതത്പരം ।
പരസ്പരകമർദ്ധാംഗം രാധാകൃഷ്ണം ഭജാമ്യഹം ॥ 47 ॥

രാധികാരൂപിണം കൃഷ്ണം രാധികാം കൃഷ്ണരൂപിണീം ।
രാസയോഗാനുസാരേണ രാധാകൃഷ്ണം ഭജാമ്യഹം ॥ 48 ॥

പുഷ്പിതേ മാധവീകുഞ്ജേ പുഷ്പതൽപോപരിസ്ഥിതം ।
വിപരീതരതാസക്തം രാധാകൃഷ്ണം ഭജാമ്യഹം ॥ 49 ॥

രാസക്രിഡാപരിശ്രാന്തം മധുപാനപരായണം ।
താംബൂലപൂർണവക്ത്രേന്ദും രാധാകൃഷ്ണം ഭജാമ്യഹം ॥ 50 ॥

രാസോല്ലാസകലാപൂർണം ഗോപീമണ്ഡലമണ്ഡിതം ।
ശ്രീമാധവം രാധികാഖ്യം പൂർണചന്ദ്രമുപാസ്മഹേ ॥ 51 ॥

ചതുർവർഗഫലം ത്യക്ത്വാ ശ്രീവൃന്ദാവനമധ്യതഃ ।
ശ്രീരാധാ-ശ്രീപാദപദ്മം പ്രാർഥയേ ജന്മജന്മനി ॥ 52 ॥

രാധാകൃഷ്ണസുധാസിന്ധുരാസഗംഗാംഗസംഗമേ ।
അവഗാഹ്യ മനോഹംസോ വിഹരേച്ച യാഥാസുഖം ॥ 53 ॥

രാസഗീതാം പഠേദ്യസ്തു ശൃണുയദ്വാപി യോ നരഃ ।
വാഞ്ചാസിദ്ധിർഭവേത്തസ്യ ഭക്തിഃ സ്യാത് പ്രേമലക്ഷണാ ॥ 54 ॥

ലക്ഷ്മീസ്തസ്യ വസേദ്ഗേഹേ മുഖേ ഭാതി സരസ്വതീ ।
ധർമാർഥകാമകൈവല്യം ലഭതേ സത്യമേവ സഃ ॥ 55 ॥

സമാപ്തേയം രാസഗീതാ ।

Also Read:

Rasa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment