Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rasa Gita Lyrics in Kannada

Rasa Gita in Kannada:

॥ ರಾಸಗೀತಾ ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ —
ಶ್ರೀರಾಧಾ ಮಾಧವಸ್ಯಾಪಿ ರಾಧಾಯಾಶ್ಚಾಪಿ ಮಾಧವಃ ।
ಕರೋತಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಪ್ರೇಮಾಲಿಂಗನಪೂರ್ವಕಂ ॥ 1 ॥

ರಾಧಾಸುಖಸುಧಾಸಿಂಧುಃ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚುಂಬತಿ ರಾಧಿಕಾಂ ।
ಶ್ಯಾಮಪ್ರೇಮಮಯೀ ರಾಧಾ ಸದಾ ಚುಂಬತಿ ಮಾಧವಂ ॥ 2 ॥

ತ್ರಿಭಂಗಲಲಿತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಮುರಲೀಂ ಪೂರಯೇನ್ಮುದಾ ।
ಚಾಲಯೇದ್ರೇಣುರಂಧ್ರೇಷು ರಾಧಿಕಾ ಚ ಕರಾಂಗುಲೀಃ ॥ 3 ॥

ಶ್ರೀನಾಮಾಕರ್ಷಣಂ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಧಾ ಗಾಯತಿ ಸುಂದರಂ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಧ್ವನಿಂ ರಾಧಾಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಧಾರಯತಿ ಧ್ರುವಂ ॥ 4 ॥

ಮುರಲೀಕಲಸಂಗೀತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮುಗ್ದ್ಧಾ ವ್ರಜಸ್ತ್ರಿಯಃ ।
ಕದಂಬಮೂಲಮಾಯಾತಾ ಯತ್ರಾಸ್ತಿ ಮುರಲೀಧರಃ ॥ 5 ॥

ರಾಧಾಕಾಂತೋ ವ್ರಜಸ್ತ್ರೀಭಿರ್ವೇಷ್ಟಿತೋ ವ್ರಜಮೋಹನಃ ।
ಶೋಭತೇ ತಾರಕಾಮಧ್ಯೇ ತಾರಕಾನಾಯಕೋ ಯಥಾ ॥ 6 ॥

ಕಿಶೋರೀ ಸುಂದರೀ ರಾಧಾ ಕಿಶೋರಃ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಃ ।
ಕಿಶೋರ್ಯೋ ವ್ರಜಸುಂದರ್ಯೋ ವಿಹರಂತಿ ನಿರಂತರಂ ॥ 7 ॥

ನಿತ್ಯವೃಂದಾವನೇ ರಾಧ್ಯಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಗೋಪಿಕಾಃ ।
ಮಂಡಲಂ ಪೂರ್ಣರಾಸಸ್ಯ ಲೀಲಯಾ ಸಂವಿತಥ್ಯತೇ ॥ 8 ॥

ರಾಧಯಾ ಸಹ ಕೃಷ್ಣೇನ ಕ್ರಿಯತೇ ರಾಸಮಂಡಲಂ ।
ಕಲ್ಪಿತಾನೇಕರೂಪೇಣ ಮಾಯಯಾ ಪರಮಾತ್ಮನಾ ॥ 9 ॥

ಮಾಧವರಾಧಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ರಾಧಾಮಾಧವಯೋರಪಿ ।
ಮಾಧವೋ ರಾಧಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ರಾಜತೇ ರಾಸಮಂಡಲೇ ॥ 10 ॥

ಗೋಪಾಲವಲ್ಲಭಾ ಗೋಪ್ಯೋ ರಾಧಿಕಾಯಾಃ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಃ ।
ಕ್ರೀಡಂತಿ ಸಹ ಕೃಷ್ಣೇನ ರಾಸಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಃ ॥ 11 ॥

ಕೃತ್ವಾ ಚಾನೇಕರೂಪಾಣಿ ಗೋಪೀಮಂಡಲಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಗೋವಿಂದೋ ರಮತೇ ತತ್ರ ತಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೇ ದ್ವಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ ॥ 12 ॥

ಪ್ರೇಮಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಶ್ಲಿಷ್ಯಂತೋ ವ್ರಜಯೋಷಿತಃ ।
ಭವಂತಿ ಸರ್ವಕಾಲಾಢ್ಯಾ ಗೋವಿಂದಹೃದಯಂಗಮಾಃ ॥ 13 ॥

ಏಕೈಕಗೋಪಿಕಾಪಾರ್ಶ್ವೇ ಹರೇರೇಕೈಕವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸುವರ್ಣಗುಟಿಕಾಯೋಗೇ ಮಧ್ಯೇ ಮಾರಕತೋ ಯಥಾ ॥ 14 ॥

ಹೇಮಕಲ್ಪಲತಾಗೋಪೀಬಾಹುಭಿಃ ಕಂಠಮಾಲಯಾ ।
ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಘೂರ್ಣ್ಯತೇ ರಾಸಲೀಲಯಾ ॥ 15 ॥

ಕಿಂಕಿಣೀನೂಪುರಾದೀನಾಂ ಭೂಷಣಾನಾಂ ಚ ಭೂಷಣಂ ।
ಕೈಶೋರಂ ಸಫಲಂ ಕುರ್ವನ್ ಗೋಪೀಭಿಃ ಸಹ ಮೋದತೇ ॥ 16 ॥

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೇತಿ ಸಂಗೀತಂ ಗೋಪ್ಯೋ ಗಾಯಂತಿ ಸುಸ್ವರಂ ।
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೀನಾತ್ತಹಸ್ತಕಾನುಪದಕ್ರಮೈಃ ॥ 17 ॥

ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಮನೋಹರ ಯೋಗಧರೇ ಯದುನಂದನ ನಂದಕಿಶೋರ ಹರೇ ।
ಜಯ ರಾಸರಸೇಶ್ವರಿ ಪೂರ್ಣತಮೇ ವರದೇ ವೃಷಭಾನುಕಿಶೋರಿ ಯಮೇ ॥ 18 ॥

ಜಯತೀಹ ಕದಂಬತಲೇ ಮಿಲಿತಃ ಕಲವೇಣುಸಮೀರಿತಗಾನರತಃ ।
ಸಹ ರಾಧಿಕಯಾ ಹರಿರೇಕಮಹಃ ಸತತಂ ತರುಣೀಗಣಮಧ್ಯಗತಃ ॥ 19 ॥

ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ಪರಮಾ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋ ವ್ರಜರಾಜಸುತಪ್ರಕೃತಿಃ ।
ಮುಹುರ್ನೃತ್ಯತಿ ಗಾಯತಿ ವಾದಯತೇ ಸಹ ಗೋಪಿಕಯಾ ವಿಪಿನೇ ರಮತೇ ॥ 20 ॥

ಯಮುನಾಪುಲಿನೇ ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ನವಕಾ-ಲಲಿತಾದಿ ಸಖೀಸಹಿತಾ ।
ರಮತೇ ವಿಧುನಾ ಸಹ ನೃತ್ಯವತಾ ಗತಿಚಂಚಲಕುಂಡಲಹಾರವತಾ ॥ 21 ॥

ಸ್ಫುಟಪದ್ಮಮುಖೀ ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ನವನೀತಸುಕೋಮಲಬಾಹುಯುತಾ ।
ಪರಿರಭ್ಯ ಹರಿಂ ಪ್ರಿಯಮಾತ್ಮಸುಖಂ ಪರಿಚುಂಬತಿ ಶಾರದಚಂದ್ರಮುಖಂ ॥ 22 ॥

ರಸಿಕೋ ವ್ರಜರಾಜಸುತಃ ಸುರತೇ ರಸಿಕಾಂ ವೃಷಭಾನುಸುತಾಂ ಭಜತೇ ।
ನವಪಲ್ಲವಕಲ್ಪಿತತಲ್ಪಗತಾಂ ಸುಕುಮಾರಮನೋಭವಭಾವವಶಾಂ ॥ 23 ॥

ವಸುದೇವಸುತೋರಸಿ ಹೇಮಲತಾ ಸ್ಫುಟಪೀನಪಯೋಧರಭಾರವತಾ ।
ಶಯನಂ ಕುರುತೇ ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ವೃಷಭಾನುಸುತಾಂ ।
ನವನೀರದಸುಂದರನೀಲತನುಂ ತಡಿದುಜ್ಜ್ವಲಕುಂಡಲಿನೀಂ ಸುತನುಂ ॥ 25 ॥

ಶಿಥಿಕಂಠಶಿಖಂಡಲಸನ್ಮುಕುಟಂ ಕಬರೀಪರಿಬದ್ಧಕಿರೀಟಘಟಾಂ(?) ।
ಕಮಲಾಶ್ರಿತಖಂಜನನೇತ್ರಯುಗಂ ಮಕರಾಕೃತಿಕುಂಡಲಗಂಡಯುಗಂ ॥ 26 ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣಮೃಗಾಂಕಸುಚಾರುಮುಖಂ ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಗಂಡಯುಗಂ ।
ಕನಕಾಂಗದಶೋಭಿತಬಾಹುಧರಂ ಮಣಿಕಂಕಣಶೋಭಿತಶಂಖಕರಾಂ ॥ 27 ॥

ಮಣಿಕೌಸ್ತುಭಭೂಷಿತಹಾರಯುತಂ ಕುಚಕುಂಭವಿರಾಜಿತಹಾರಲತಾಂ ।
ತುಲಸೀದಲದಾಮಸುಗಂಧಿತನುಂ ಹರಿಚಂದನಚರ್ಚಿತಗೌರತನುಂ ॥ 28 ॥

ತನುಭೂಷಿತಪೀತಪಟೀಜಡಿತಂ ರಶನಾನ್ವಿತನೀಲನಿಚೋಲಯುತಾಂ ।
ತರಸಾಂಜನದಿಗ್ಗಜರಾಜಗತಿಂ ಕಲನೂಪುರಹಂಸವಿಲಾಸಗತಿಂ ॥ 29 ॥

ರತಿನಾಥಮನೋಹರವೇಶಧರಂ ನಿಜನಾಥಮನೋಹರವೇಶಧರಾಂ ।
ಮಣಿನಿರ್ಮಿತಪಂಕಜಮಧ್ಯಗತಂ ರಸರಾಸಮನೋಹರಮಧ್ಯರತಾಂ ॥ 30 ॥

ಮುರಲೀಮಧುರಶ್ರುತಿರಾಗಪರಂ ಸ್ವರಸಪ್ತಸಮನ್ವಿತಗಾನಪರಾಂ ।
ನವನಾಯಕವೇಶಕಿಶೋರವಯೋ ವ್ರಜರಾಜಸುತಃ ಸಹ ರಾಧಿಕಯಾ ॥ 31 ॥

ಇತರೇತರಬದ್ಧಕರಭ್ರಮಣಂ ಕುರುತೇ ಕುಸುಮಾಯುಧಕೇಲಿವನಂ ।
ಅಧಿಕೇಹಿತಮಾಧವರಾಧಿಕಯೋಃ ವೃತರಾಸಪರಸ್ಪರಮಂಡಲಯೋಃ ॥ 32 ॥

ಮಣಿಕಂಕಣಶಿಂಚಿತತಾಲವನಂ ಹರತೇ ಸನಕಾದಿಮುನೇರ್ಮನನಂ ।
ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ವ್ರಜರಾಜಸುತಃ ಕನಕಪ್ರತಿಮಾ ಮಣಿಮಾರಕತಃ ॥ 33 ॥

ಭ್ರಮತೀಹ ಯಥಾವಿಥಿ ಯಂತ್ರಗತಃ ಸಹಯೋಗಗತೋ ಯಮಿತಾಂತರಿತಃ ।
ಉಭಯೋರುಭಯೋರಾಧಯೋರ್ದಯಿತೇ ಪೃಥಗಂತರಿತೇ ವೃಷಭಾನುಸುತೇ ॥ 34 ॥

ವೃಷಭಾನುಸುತಾಭುಜಬದ್ಧಗಲಃ ಕುಶಲೀ ವ್ರಜರಾಜಸುತಃ ಸಕಲಃ ।
ಯದುನಂದನಯೋರ್ಭುಜಬದ್ಧಗಲಾ ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ರುಚಿರಾ ಸಕಲಾ ॥ 35 ॥

ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ವ್ರಜರಾಜಸುತಃ ವ್ರಜರಾಜಸುತೋ ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ।
ಕೇಲಿಕದಂಬತಲೇ ವನಮಾಲೀ ನೃತ್ಯತಿ ಚಂಚಲಚಂದ್ರಕಮೌಲೀ ॥ 36 ॥

ರಾಧಿಕಯಾ ಸಹ ರಾಸವಿಲಾಸೀ ಗೋಪವಧೂಪ್ರಿಯಗೋಕುಲವಾಸೀ ।
ಕ್ರೀಡತಿ ರಾಧಿಕಯಾ ಸಹ ಕೃಷ್ಣಃ ಶ್ರೀಮುಖಚಂದ್ರಸುಧಾರಸತೃಷ್ಣಃ ॥ 37 ॥

ನರ್ತಕಖಂಜನಲೋಚನಲೋಲಃ ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಚಾರುಕಪೋಲಃ ।
ಕುಂಜಗೃಹೇ ಕುಸುಮೋತ್ತಮತಲ್ಪೇ ಸೂರ್ಯಸುತಾಜಲವಾಯುಸುಕಲ್ಪೇ ॥ 38 ॥

ಕೇಶವ ಆದಿರಸಂ ಪ್ರತಿಶೇತೇ ರಾಧಿಕಯಾ ಸಹ ಚಂದ್ರಸುಶೀತೇ ।
ರಾಸರಸೇ ಸುವಿರಾಜಿತರಾಧಾ ಚಂದನಚರ್ಚಿತಪಂಕಜಗಂಧಾ ॥ 39 ॥

ಮಾಧವಸಂಗಮವರ್ಧಿತರಂಗಾ ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಮನ್ಮಥಸಂಗಾ ।
ಶೋಭನಕೋಮಲದಿವ್ಯಶರೀರಾ ಕೃಷ್ಣವಪುಃಪರಿಮಾಣಕಿಶೋರಾ ॥ 40 ॥

ಭಾವಮಯೀ ವೃಷಭಾನುಕಿಶೋರೀ ಕಾಂಚನಚಂಪಕಕುಂಕುಮಗೌರೀ ।
ರಾಧಯೋರಾಧಯೋರ್ಮಧ್ಯತೋ ಮಧ್ಯತೋ ಮಾಧವೋ ಮಾಧವೋ ಮಂಡಲೇ ಶೋಭತೇ ॥ 41 ॥

ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಂ ಚುಂಬತಿ ಮಾಧವೋ ಮಾಧವೋ ರಾಧಿಕಾಂ ಶ್ಲಿಷ್ಯತಿ ।
ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಂ ಗಾಯತಿ ಮಾಧತೋ ರಾಧಿಕಾಂ ವೇಣುನಾ ಗಾಯತಿ ॥ 42 ॥

ಕಲ್ಪಿತೇ ಮಂಡಲೇ ರಾಜತೇ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಪ್ರೇಮಸಂದೋಹಸಂರಾಧಿಕಾ ।
ರಾಧಿಕಾಂ ರಾಧಿಕಾಂ ಚಾಂತರೇಣಾಂತರಃ ಮಾಧವಂ ಮಾಧವಂ ಚಾಂತರೇಣಾಂತರಾ ।
ಮಾಧವೋ ಮಾಧವೋ ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿಕಾ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವೋ ಮಾಧವಃ ॥ 43 ॥

ವಾಸಾವತಾರವಿಸ್ತಾರಂ ವಂಶೀವಾದನಸುಂದರಂ ।
ರತಿಕಾಮಮದಾಕ್ರಾಂತಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ॥ 44 ॥

ಭ್ರಮಂತಂ ರಾಸಚಕ್ರೇಣ ನೃತ್ಯಂತಂ ತಾಲಶಿಂಜಿತೈಃ ।
ಗೋಪೀಭಿಃ ಸಹ ಗಾಯಂತಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ॥ 45 ॥

ರಾಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲವದನಾಂಬುಜಂ ।
ಅನನ್ಯಹೃದಯಾಸಕ್ತಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ॥ 46 ॥

ವಿದ್ಯುದ್ಗೌರಂ ಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪ್ರೇಮಾಲಿಂಗನತತ್ಪರಂ ।
ಪರಸ್ಪರಕಮರ್ದ್ಧಾಂಗಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ॥ 47 ॥

ರಾಧಿಕಾರೂಪಿಣಂ ಕೃಷ್ಣಂ ರಾಧಿಕಾಂ ಕೃಷ್ಣರೂಪಿಣೀಂ ।
ರಾಸಯೋಗಾನುಸಾರೇಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ॥ 48 ॥

ಪುಷ್ಪಿತೇ ಮಾಧವೀಕುಂಜೇ ಪುಷ್ಪತಲ್ಪೋಪರಿಸ್ಥಿತಂ ।
ವಿಪರೀತರತಾಸಕ್ತಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ॥ 49 ॥

ರಾಸಕ್ರಿಡಾಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಂ ।
ತಾಂಬೂಲಪೂರ್ಣವಕ್ತ್ರೇಂದುಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ॥ 50 ॥

ರಾಸೋಲ್ಲಾಸಕಲಾಪೂರ್ಣಂ ಗೋಪೀಮಂಡಲಮಂಡಿತಂ ।
ಶ್ರೀಮಾಧವಂ ರಾಧಿಕಾಖ್ಯಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥ 51 ॥

ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀವೃಂದಾವನಮಧ್ಯತಃ ।
ಶ್ರೀರಾಧಾ-ಶ್ರೀಪಾದಪದ್ಮಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ ॥ 52 ॥

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಸುಧಾಸಿಂಧುರಾಸಗಂಗಾಂಗಸಂಗಮೇ ।
ಅವಗಾಹ್ಯ ಮನೋಹಂಸೋ ವಿಹರೇಚ್ಚ ಯಾಥಾಸುಖಂ ॥ 53 ॥

ರಾಸಗೀತಾಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಶೃಣುಯದ್ವಾಪಿ ಯೋ ನರಃ ।
ವಾಂಚಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರೇಮಲಕ್ಷಣಾ ॥ 54 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಸ್ಯ ವಸೇದ್ಗೇಹೇ ಮುಖೇ ಭಾತಿ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಕೈವಲ್ಯಂ ಲಭತೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಸಃ ॥ 55 ॥

ಸಮಾಪ್ತೇಯಂ ರಾಸಗೀತಾ ।

Also Read:

Rasa Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rasa Gita Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top