Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sanvichchatakam Lyrics in Punjabi | Hindu Shataka

Sanvichchatakam in Punjabi:

॥ ਸਂਵਿਚ੍ਛਤਕਮ੍ ॥

॥ ਅਥ ਤ੍ਯਾਗਰਾਜਵਿਰਚਿਤਮ੍ ਸਂਵਿਚ੍ਛਤਕਮ੍ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਚਰਣਕਮਲਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਮੈਸ਼੍ਚਰ੍ਯਬੀਜਂ
ਪ੍ਰਧ੍ਯਾਯਨ੍ਤੋ ਹਦਯਕਮਲੇ ਪੁਣ੍ਯਭਾਜੋ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਾਃ ।
ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਂ ਤਤ੍ ਸਮਰਸਮਹੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍
ਤਸ੍ਯੈ ਦੇਵ੍ਯੈ ਤਪਨਰੁਚਯੇ ਤਤ੍ਤ੍ਵਤੋऽਸ੍ਤੁ ਪ੍ਰਣਾਮਃ ॥ ੧ ॥

ਯਾ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਪ੍ਰਸੂਃ ਪਰਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਾਮਤਸ੍ਯਨ੍ਦਿਨੀ
ਭੂਮਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਪਰਾਪਰਮਯੀ ਤੇਜੋਮਯੀ ਵਾਙ੍ਗ੍ਮਯੀ ।
ਆਦ੍ਯਾਨ੍ਤਾਰ੍ਣਤਨੂਃ ਸ਼ਿਵਾਦਿਵਸੁਧਾਨ੍ਤਾਨ੍ਤਃਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨ ॥

ਯਸ੍ਯਾਂ ਪ੍ਰੋਤਮਿਦਂ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਜਗਤ੍ ਸੂਤ੍ਰੇ ਮਣਿਸ੍ਤੋਮਵਦ੍
ਯਸ੍ਯਾਂ ਭਾਤਿ ਜਡਂ ਜਡੇਤਰਮਿਦਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਾਦਿਵਦ੍ ਦਾਰੁਣਿ ।
ਯਸ੍ਯਾਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਵਿਸ਼੍ਵਮਜ੍ਞਹਦਯਾਃ ਸ੍ਥਾਣੌ ਪੁਮਾਂਸਂ ਯਥਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩ ॥

ਮੂਲੌਡ੍ਯਾਣਗਲੋਪਰੋਧਨਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਪਰਾ
ਤੇਜਃਪੁਞ੍ਜਮਯੀ ਸਦਾ ਗਤਿਯੁਤਾ ਹਂਸੀ ਸਹਸ੍ਰਾਰਕਮ੍ ।
ਅਮ੍ਭੋਜਂ ਪਰਹਂਸਕੇਲਿਸਦਨਂ ਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਲੇਭੇ ਮੁਦਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਰਵੀਨ੍ਦੁਯੋਗਪਰਮਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਾ ਸਤੀ
ਸਂਸੁਪ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਤ੍ਰਪਦ੍ਮਸ਼ਯਨੇ ਸੌਸ਼ੁਮ੍ਨਵੀਥ੍ਯਾਦ੍ਯੁਤਮ੍ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਤ੍ਯਸਭਾਨਟਂ ਸਮਰਸਾਨਨ੍ਦਾਮਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਯਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫ ॥

ਯਾ ਮਿਤ੍ਰਾਵਰੁਣਾਲਯਾਤ੍ ਸਮੁਦਿਤਾ ਤੇਜੋਮਯੀ ਵਲ੍ਲਰੀ
ਵੀਣਾਦਣ੍ਡਤਰੁਸ਼੍ਰਿਤਾ ਸ਼ਿਵਵਿਯਦ੍ਯਾਨ੍ਤੀ ਸ੍ਵਭਾਵਾਤ੍ ਸਦਾ ।
ਨਾਨਾਵਰ੍ਣਪਦਾਦਿਪੁਸ਼੍ਪਨਿਚਯਾਨ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਿਰਨ੍ਤੀਚ੍ਛਯਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬ ॥

ਯਾ ਚੈਕੋਤ੍ਤਰਖਾਦਿਪਞ੍ਚਕਗੁਣਾਕਾਰਾਰ੍ਣਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਯਾ ਪੀਤਾਰੁਣਸ਼ੁਭ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਮਯੀ ਸਂਧ੍ਯਾਤ੍ਰਯੇ ਰਾਜਤੇ ।
ਯਾਪ੍ਯੇਕਾਕ੍ਸ਼ਰਨਾਦਸਂਤਤਿਸੁਖੋਦ੍ਬੋਧੈਕਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਰਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭ ॥

ਯਾਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਨਵਵਾਰਨਾਥਕਰੁਣਾਪਾਙ੍ਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਨੀਲੇਨ੍ਦੀਵਰਪਦ੍ਮਹਰ੍ਸ਼ਕਰਦਕ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਰ੍ਣਮੁਕ੍ਤਾਵਲਿਃ ।
ਕਾਮੇਸ਼੍ਯਾਦਿਸੁਧਾਂਸ਼ੁਸ਼ੋਡਸ਼ਕਲਾਪੂਰ੍ਣਾਤ੍ਮਵਕ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਜਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮ ॥

ਯਾ ਸੀਮਾ ਨਵਖਣ੍ਡਚਕ੍ਰਵਸੁਧਾਲਂਕਾਰਮੇਰੋਃ ਪਰਾ
ਨਾਨਾਦੇਸ਼ਿਕਯੋਗਿਨੀਮਣਿਲਸਚ੍ਛੁਭ੍ਰਾਦਿਵਰ੍ਣਾਵਨੇਃ ।
ਕਾਮੇਸ਼ਾਙ੍ਕਨਿਰਭ੍ਰਨਿਰ੍ਮਲਮਹਾਕਾਸ਼ਸ੍ਥਵਿਦ੍ਯੁਲ੍ਲਤਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰੀਤਿਰਹਰ੍ਨਿਸ਼ਂ ਕੁਲਗਿਰਿਸ੍ਰੋਤਃਸੁਧਾਯਾਂ ਪਰਾ
ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਪ੍ਰਣਤਾਨ੍ਤਰਙ੍ਗਕੁਸੁਮੇ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਘਣ੍ਟਾਧ੍ਵਨੌ ।
ਗਨ੍ਧੇऽਹਂ ਸ਼ਿਵ ਏਵ ਨਾਨ੍ਯ ਇਤਿ ਯੋ ਦੀਪੇ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਕੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੦ ॥

ਯਾ ਚਿਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪੁਰਾਨ੍ਤਕਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਾ ਪਰਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਮ੍
ਅਦ੍ਵੈਤਾਪਿ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਧਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰਮਲਾ ਪਾਸ਼ਾਪਹਾ ਪਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਾਰਾਧ੍ਯਪਦਾਰਵਿਨ੍ਦਯੁਗਲਾ ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਟਨੇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੧ ॥

ਯਾ ਦੂਰਾ ਲਲਿਤਾਪਿ ਦੁਸ਼੍ਕਤਜੁਸ਼ਾਂ ਯਾ ਕੋਮਲਾਙ੍ਗ੍ਯਦ੍ਰਿਜਾ
ਯਾ ਨੀਲਾਮ੍ਬੁਦਮੇਚਕਾਪਿ ਭੁਵਨਂ ਵਿਦ੍ਯੋਤਯਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਯਾ ਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਪ੍ਰਵਾਹਸੁਮਹਾਵਾਰਾਂਨਿਧਿਰ੍ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੨ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੋਧਾ ਨਤਲੋਕਮਤ੍ਯੁਮਥਨੇ ਯਾ ਬਦ੍ਧਕਚ੍ਛਾ ਸਦਾ
ਨਿਰ੍ਵੈਰਾ ਨਿਜਪੂਜਨਾਦਿਕਤਿਨਾਂ ਦੈਨ੍ਯੇ ਦ੍ਵਿਸ਼ਨ੍ਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭਯਮੋਚਿਨੀ ਭਵਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਰਾਜਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਰਣ੍ਯਪੁਲਿਨ੍ਦਿਕਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਿਰਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਸਤਾਂ
ਵਾਰਾਹੀ ਨਕੁਲੀ ਵਿਲਾਸਕੁਤੁਕਾ ਯਾਪ੍ਯੁਤ੍ਤਮਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ ।
ਯਾ ਚਿਤ੍ਰਂ ਸੁਖਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤਵਸੁਧਾ ਸ਼੍ਰੀਚਣ੍ਡਿਕਾ ਸ਼ੂਲਿਨੀ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੪ ॥

ਯਾ ਸ਼ਾਲਾ ਨਿਗਮਾਗਮਸ੍ਮਤਿਕਲਾਲੀਲਾਤਤੇਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰੀ
ਯਾ ਫਾਲਾਕ੍ਸ਼ਮਹਾਸਤੀ ਸ੍ਮਰਕਲਾਹੇਲਾ ਪਰਾਪ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਯਾ ਕਾਲਾਨਲਕਾਨ੍ਤਿਮਤ੍ਯਪਿ ਸਦਾ ਨੀਲਾਲਕਾ ਸ਼ੀਤਲਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੫ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣਾਚਲਕਾਰ੍ਮੁਕਸ੍ਯ ਮਹਿਸ਼ੀ ਪੁਣ੍ਡ੍ਰੇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਾਦ੍ਭੁਤਂ
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਲ੍ਲਭਸਾਯਕਸ੍ਯ ਰਮਣੀ ਪੁਸ਼੍ਪੇਸ਼ੁਹਸ੍ਤਾਮ੍ਬੁਜਾ ।
ਯਾ ਰਾਮਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਲਲਿਤਾ ਲੋਕਤ੍ਰਯੇऽਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੬ ॥

ਯਾ ਵਾਚਾਮਧਿਦੇਵਤਾਪ੍ਯਵਿਸ਼ਯਾ ਵਾਚਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤੇਰ੍ਵਰ੍ਣਿਤੁਂ
ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਦੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਦੇਵਤਾਪਿ ਨ ਜਡੈਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਦਿਭਿਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ ।
ਅਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾਮਪਿ ਯਾਂ ਪ੍ਰਚੋਦਕਤਯਾ ਨੋ ਜਾਨਤੇ ਜਨ੍ਤਵਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੭ ॥

ਯਾ ਵੀਣਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕਨਿਲਯਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸਦਾ
ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਕਾਲਸੁਮੂਰ੍ਚ੍ਛਨਾਦਿਕਲਨਾਹੀਨਾਪਿ ਰਾਗਿਣ੍ਯਹੋ ।
ਨਾਥੇਨਾਹਤਨਾਦਵਿਭ੍ਰਮਵਤੀ ਸ੍ਥਾਣੁਂ ਸ਼ਿਵਂ ਚਾਕਰੋਤ੍
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੮ ॥

ਯਾ ਮੋਹਾਨ੍ਧਤਮੋऽਪਨੋਦਨਵਿਧੌ ਬੋਧਾਤ੍ਮਿਕਾ ਕੌਮੁਦੀ
ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਣੇ ਦਢਤਰਾ ਨੌਕੇਨ੍ਦ੍ਰਚਾਪਪ੍ਰਭਾ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਾਦ੍ਰਿਵਿਦਾਰਣੇ ਕਨਕਰੁਗ੍ ਦਮ੍ਭੋਲਿਰਿਚ੍ਛਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੧੯ ॥

ਯਾ ਤਾਪਤ੍ਰਯਜਾਡ੍ਯਸ਼ੋਕਸ਼ਮਨੇ ਕਾਚਿਨ੍ਨਣਾਂ ਸ੍ਵਰ੍ਧੁਨੀ
ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਾਦਿਗੁਣਪ੍ਰਵਾਲਮਨਿਸਂਵਦ੍ਧੌ ਸੁਧਾਮ੍ਬੋਨਿਧਿਃ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਦਸ਼੍ਟ੍ਯਸਿਤਾਬ੍ਜਪੋਸ਼ਣਵਿਧੌ ਜਾਡ੍ਯਾਪਹਾ ਦੀਰ੍ਘਿਕਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੦ ॥

ਸ਼ੋਕਾਰਣ੍ਯਕੁਠਾਰਿਕਾ ਸ਼ੁਭਫਲੋਦ੍ਯਾਨਸ੍ਯ ਯਾ ਵਾਪਿਕਾ
ਪਾਪਕ੍ਸ਼੍ਵੇਲਸੁਪਰ੍ਣਕਲ੍ਪਘੁਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਜ੍ਞਯੋਰਮ੍ਬਿਕਾ ।
ਆਸ਼ੋਚ੍ਚਾਟਨਮੂਲਿਕਾ ਵਿਪਣਿਕਾ ਵਾਗਰ੍ਥਵਦ੍ਧੇਃ ਕਵੇਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੧ ॥

ਯਾ ਵਾਞ੍ਛਾਪਰਿਪੂਰਣੇ ਸੁਰਲਤਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ੇਨ੍ਦਿਰਾ ਦੇਵਤਾ
ਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰਾਦੇਃ ਕੁਲਦੇਵਤਾ ਸੁਚਰਿਤਾ ਵਿਦ੍ਯਾਸੁ ਸਰ੍ਵੋਨ੍ਨਤਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਰਤਾ ਸੁਕਰ੍ਮਮੁਦਿਤਾ ਲੋਕਤ੍ਰਯਾਰਾਧਿਤਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੨ ॥

ਸਾਰਾਸਾਰਪਯੋਵਿਵੇਚਨਵਿਧੌ ਹਂਸੀ ਪਰਂ ਤੁ ਤ੍ਵਿਸ਼ਾ
ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਮੋਹਤਮੋਪਨੋਦਨਵਿਧੌ ਹਂਸਃ ਸਦਾ ਭਾਸਕਃ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਸੌਧਵਿਹਾਰਿਨਿਸ੍ਤੁਲਮਹਾਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਦਿਵਾਪਿ ਧ੍ਰੁਵਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੩ ॥

ਯਾ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰੇਵ ਦੋਸ਼ਸ਼ਮਨੇ ਦਾਨੇ ਪਰਂ ਤ੍ਵਦ੍ਰਿਜਾ
ਵਾਸਨ੍ਤੀ ਪਿਕਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੁਖਾਲਾਪੇ ਸ੍ਵਯਂ ਪਞ੍ਚਮੀ ।
ਯਾਨੇ ਯੌਵਨਸਿਨ੍ਧੁਤੀਰਕਰਿਣੀ ਪਦ੍ਮਾਟਵੀਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੪ ॥

ਯਾ ਸ਼ਂਭੋਰ੍ਨਯਨੋਤ੍ਪਲੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾ ਕਂਦਰ੍ਪਦੂਤੀਕ੍ਸ਼ਣਾ
ਚੇਤਸ਼੍ਚਾਤਕਨੀਲਨੀਰਦਕਚਾਜੀਵਾਤੁਸੀਮਨ੍ਤਿਨੀ ।
ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਦ੍ਵਯਸ਼ਾਨ੍ਤਿਪਾਠਸੁਕਤਸ਼੍ਰੇਯਃਫਲਾਗ੍ਰਯਸ੍ਤਨੀ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੫ ॥

ਯਾ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਮਨੋਰਥਃ ਕਿਮੁ ਤਪਃਪਾਕਃ ਸੁਖਂ ਨੈਜਕਂ
ਦਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯੇਵ ਤਪਃਫਲਂ ਕੁਲਧਨਂ ਦੈਵਂ ਹਿਮਾਦ੍ਰੇਰਪਿ ।
ਭਾਗ੍ਯਂ ਭਕ੍ਤਜਨਸ੍ਯ ਦੇਸ਼ਿਕਦਸ਼ੋਃ ਸ਼੍ਲਾਧ੍ਯਂ ਕਵੀਨਾਂ ਗਿਰਾਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੬ ॥

ਸੇਤੁਰ੍ਦੁਃਖਮਹੋਦਧੇਰ੍ਮਣਿਮਯਚ੍ਛਾਯਾ ਵਿਭੋਸ੍ਤਤ੍ਤਰੋਃ
ਪਾਨ੍ਥਾਨਾਂ ਪਰਮਾਰ੍ਥਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਪਦਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਪਾਥਃਪ੍ਰਪਾ ।
ਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਚਿਦਨ੍ਨਦਾਨਵਿਲਸਚ੍ਛਾਲਾ ਚ ਕਲ੍ਯਾਣਧੀਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੭ ॥

ਯਾ ਲੋਕਤ੍ਰਿਤਯੈਕਰਤ੍ਨਮਜਡਂ ਭਾਨ੍ਵਿਨ੍ਦੁਭਾਸ਼ੀਤਲਂ
ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼ਂ ਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਂ ਚ ਨਿਖਿਲੈਸ਼੍ਚਰ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਦੇਹਿਨਾਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਰਂ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਕਸਾਰ੍ਵਭੌਮਨਿਲਯਂ ਲੋਕਤ੍ਰਯੇ ਭਾਸਤੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੮ ॥

ਯਾਪਰ੍ਣਾਪ੍ਯਨਪਾਯਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਪਤਿਃ ਕਲ੍ਪਕੋ
ਯਸ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਫਲਪ੍ਰਪੂਰਣਵਿਧੌ ਪੁਤ੍ਰੋ ਵਿਸ਼ਾਖੋऽਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਇਤ੍ਥਂ ਨਿਤ੍ਯਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ਤ੍ਰਿਜਗਤਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ ਰਾਜਤੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੨੯ ॥

ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮ ਏਵ ਸ਼ਾਂਕਰਤਪਃਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਮਹਾਯੋਗਿਨਾਂ
ਨਿਰ੍ਵੈਰੋ ਗਜਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਗਤਿਮਧ੍ਯਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰਙ੍ਗਸ੍ਥਲਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਸ੍ਤਨਚਕ੍ਰਵਾਕਲਸਿਤਃ ਕੋਕਾਰਿਚੂਡਾਮਣਿਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੦ ॥

ਯਾ ਕੇਦਾਰਮਮੂਲ੍ਯਮਾਨਮਭਯਂ ਨਿਸ਼੍ਪਙ੍ਕਮਾਸ਼ਾਸ੍ਪਦਂ
ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠੇਤਰਭੋਗਬਨ੍ਧਰਹਿਤਂ ਕਲ੍ਪੇ ਕਦਾਪ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਸ਼ਾਲਿਨ ਏਵ ਦਿਤ੍ਸਤਿ ਬਤ ਜ੍ਞਾਨਾਙ੍ਕੁਰਂ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੧ ॥

ਯਾ ਚਿਤ੍ਰਂ ਕਰਿਣੀ ਹਿਮਾਚਲਭਵਾ ਤਾਮ੍ਰਾਰਵਿਨ੍ਦੇਕ੍ਸ਼ਣਾ
ਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਤੀ ਵਰਂ ਮਰਤਕਂ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ੋਕ੍ਸ਼੍ਵਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ੍ਯਪ੍ਰਭੁਮਞ੍ਚਕੋਪਰਿ ਵਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਪੁਰ੍ਯਾਂ ਮੁਦਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੨ ॥

ਏਣਾਙ੍ਕਾਰ੍ਭਕਮਾਤ੍ਮਕੁਨ੍ਤਲਤਮੋਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਮਪਿ ਦ੍ਯੋਤਯ-
ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਂ ਯਮਿਨਾਂ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਯਮੁਨਾਕਲ੍ਲੋਲਮਾਲਾਂ ਚ ਯਾ ।
ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਮਨ੍ਦਹਸਿਤਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਂ ਕਪਾਯਾਂ ਗੁਰੋਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੩ ॥

ਯਾ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮੂਲਸ਼ੀਲਨਪਰਾ ਨੀਲਾਞ੍ਜਨਾਦ੍ਰਿਸ਼੍ਰਿਯਂ
ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਮੇਰਪਯੋਦਧੌ ਸਹਭਵਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਂ ਤਨ੍ਵਤੀ ।
ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਾਨ੍ਨਤਲੋਕਮੋਹਿਤਿਮਿਰਂ ਚਿਤ੍ਰਂ ਧੁਨੀਤੇ ਚ ਯਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੪ ॥

ਯਾ ਕਾਰੁਣ੍ਯਕਟਾਕ੍ਸ਼ਨੀਲਵਨਜਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯਾਤ੍ਮਜਾਮ੍ਭਃਸ੍ਵਹੋ
ਮੁਗ੍ਧਸ੍ਨਿਗ੍ਧਮਦੁਸ੍ਮਿਤਾਮਰਧੁਨੀਵੀਚੀਵਿਲਾਸਾਸ਼੍ਰਿਤੇ ।
ਸੁਸ੍ਨਾਤਂ ਨਿਜਪਾਦਪਙ੍ਕਜਰਜਃਸਿਕ੍ਤਂ ਬਤ ਵ੍ਯਾਤਨੋਤ੍
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ਧ੍ਰੁਵਮਪਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਨ੍ਤਸੋਦਰ੍ਯਹੋ
ਨਾਰਾਯਣ੍ਯਪਿ ਸਰ੍ਵਦਾ ਕੁਲਨਗੋਤ੍ਤਂਸਾਤ੍ਮਜਾਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਲੇਯਾਚਲਕਨ੍ਯਕਾਪਿ ਸਕਲਾਹਂਰੂਪਿਣੀ ਯਾਦ੍ਭੁਤਮ੍
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੬ ॥

ਆਨਙ੍ਗਸ੍ਮਤਿਸਂਪ੍ਰਦਾਯਮਖਿਲਂ ਸ੍ਵਾਪਾਙ੍ਗਸ਼ਿਸ਼੍ਯੇਣ ਯਾ
ਕਾਮਦ੍ਰੋਹਿਣਮੇਵ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਯਤਿ ਹਾ ਲੋਕੋਤ੍ਤਰਾਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਤੇਨੈਵਾਤ੍ਮਪਦਾਰਵਿਨ੍ਦਰਸਪਾਨੋਥਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇऽਨ੍ਯਥਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੭ ॥

ਬਨ੍ਧੂਕਸ੍ਤਬਕਂ ਰੁਚਾ ਪਰਿਹਸਤ੍ਯਮ੍ਭੋਜਮਪ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ
ਕਰ੍ਣਾਸ੍ਯੇਕ੍ਸ਼ਣਪਾਣਿਨਾ ਵਨਚਰਂ ਮਧ੍ਯੇਨ ਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾ ।
ਗਤ੍ਯਾ ਸ੍ਵਾਦੁਗਿਰਾ ਸੁਧਾਕਰਕਲੋਤ੍ਤਂਸੈਸ਼੍ਚ ਨੀਲਾਲਕੈਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੮ ॥

ਨਿਃਸ੍ਪਨ੍ਦਂ ਨਿਗਮਾਗਮਾਦ੍ਯਵਿਸ਼ਯਂ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਾਦਿਹੀਨਂ ਪਰਂ
ਨਿਃਸ਼ਬ੍ਦਂ ਤਦਹੋ ਪੁਮਾਂਸਮਕਰੋਤ੍ ਕਾਮੇਸ਼ ਇਤ੍ਯਾਖ੍ਯਯਾ ।
ਯਾ ਚਿਤ੍ਰਂ ਨਿਜਦਾਸਮਚ੍ਛਹਦਯਂ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤਨੋਤ੍ਯਨ੍ਯਥਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੩੯ ॥

ਵਾਗਰ੍ਥੇਨ ਯਥਾ ਯੁਤਾਪਿ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਨਾ ਸ਼ੂਲਿਨਾ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਯਾ ਵਿਹਰਤ੍ਯਹੋ ਜਨਮਨੋਗੇਹੇਸ਼ੁ ਮੁਗ੍ਧੇਸ਼ੁ ਹਾ ।
ਨਿਰ੍ਭੀਤਾ ਕੁਲਟੇਵ ਕਰ੍ਮ ਕੁਰੁਤੇ ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਣਾਂ ਸਦਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੦ ॥

ਨਾਸਾਮੌਕ੍ਤਿਕਦੈਤ੍ਯਦੇਸ਼ਿਕਮਹੋ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤੈਃ ਪੁਸ਼੍ਣਤੀ
ਤਾਟਙ੍ਕਦ੍ਯੁਤਿਭਿਰ੍ਦਿਨੇਸ਼ਸ਼ਸ਼ਿਨੌ ਦੇਵੌ ਤਿਰਸ੍ਕੁਰ੍ਵਤੀ ।
ਮਾਰਾਰੇਰ੍ਗੁਹਮੇਧਿਨੀ ਮਨਸਿਜਂ ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਯਪਾਙ੍ਗੋਟਜੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੧ ॥

ਬਨ੍ਧਚ੍ਛੇਦਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾ ਪਸ਼ੁਜਨਸ੍ਤੋਮਾਤਿਦੂਰਾਦ੍ਭੁਤਂ
ਯਾ ਰਕ੍ਸ਼ਤ੍ਯਗਰਾਜਸ਼ੇਖਰਸੁਤਾਪ੍ਯਾਮ੍ਨਾਯਸੂਤ੍ਰੈਰ੍ਦਢਮ੍ ।
ਬਦ੍ਧ੍ਵਾ ਦੇਵਪਸ਼ੂਨ੍ ਸਦਾ ਪਸ਼ੁਪਤੇਃ ਸਂਸਰ੍ਗਦੋਸ਼ੇਣ ਹਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੨ ॥

ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ਿਕਦਿਵ੍ਯਦਸ਼੍ਟਿਮਧੁਨੋ ਮਾਰਾਰਿਨੇਤ੍ਰਾਮਤਂ
ਧਾਰਾ ਦੁਰ੍ਮਤਦਾਰੁਦਾਰਿਪਰਸ਼ੋਸ੍ਤਾਰਾਵਲਿਰ੍ਯੋਗਿਨਾਮ੍ ।
ਤੀਰਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਹੋਦਧੇਃ ਕਵਿਗਿਰਾਂ ਪੂਰਃ ਸੁਖਾਮ੍ਭੋਨਿਧੇਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੩ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀਤਿ ਵਦਨ੍ਤਿ ਕੇਚਨ ਬੁਧਾਃ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ
ਰਾਮਾਸ੍ਤੋਮਸ਼ਿਰੋਮਣੀਤਿ ਮਦਨਾਰਾਤੇਰ੍ਦਸ਼ੋਃ ਪਾਰਣਾ ।
ਸੀਮਾ ਭੂਮਸੁਖਸ੍ਯ ਚਿਨ੍ਮਯਕਲਾ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਯਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੪ ॥

ਮੁਗ੍ਧਸ੍ਨਿਗ੍ਧਕਟਾਕ੍ਸ਼ਮਿਤ੍ਰਤਨਯਾ ਯਸ੍ਯਾਃ ਸਦਾਨਨ੍ਦਿਨੀ
ਮਨ੍ਦਸ੍ਮੇਰਪਯੋਨਿਧਿਂ ਨਿਜਪਤਿਂ ਸਂਗਮ੍ਯ ਵਾਣੀਸ਼੍ਰਿਯਃ ।
ਸਂਸੂਯ ਪ੍ਰਦਦਾਤ੍ਯਯਾਚਿਤਤਤ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤੇਭ੍ਯ ਏਵਾਦਰਾਤ੍
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੫ ॥

ਔਨ੍ਨਤ੍ਯਂ ਮੁਹੁਰੇਤਿ ਚਿਤ੍ਰਮਮਰਸ਼੍ਰੇਣੀਸ਼ੁ ਯਦ੍ਯੋਗਤੋ
ਦਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯਪਿ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਕੋऽਪਿ ਵਿਸ਼ਮਾਕ੍ਸ਼ੋऽਪ੍ਯੁਕ੍ਸ਼ਯਾਨੋऽਪਿ ਵਾ ।
ਅਜ੍ਞਾਤਾਨ੍ਵਯਸਂਭਵੋऽਪਿ ਨਿਗਮਾਤੀਤੋऽਪਿ ਲੁਬ੍ਧਸ੍ਤਥਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੬ ॥

ਯਾ ਲੋਕੈਕਸੁਮਙ੍ਗਲਾ ਸ੍ਮਰਕਲਾ ਨੀਲਾਮ੍ਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਲਾ
ਡੋਲਾ ਸ਼ਂਕਰਲੋਚਨਦ੍ਵਯਸ਼ਿਸ਼ੋਰ੍ਮਾਲਾਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਰਿਯਾਮ੍ ।
ਕਾਲਾਤੀਤਕਲਾ ਕਲਾਨਿਧਿਕਲੋਤ੍ਤਂਸਾਤੁਲਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੭ ॥

ਅਸ੍ਤਂ ਯਾ ਨਲਿਨੇਕ੍ਸ਼ਣੇਨ ਨਯਤਿ ਕ੍ਸ਼ੋਭਾਤਪਂ ਯੋਗਿਨਾਂ
ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਾਮਤਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਂ ਕਰੁਣਯਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਨੋਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਤ੍ਯਾਨਨਪਙ੍ਕਜੇ ਸੁਕਵਿਤਾਪੀਯੂਸ਼ਧਾਰਾਃ ਕਵੇਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੮ ॥

ਯਾ ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਕਮਲੇਸ਼ੁ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਪਰਾ ਤਾਪਿਞ੍ਛਗੁਚ੍ਛਚ੍ਛਵਿ-
ਸ਼੍ਚਿਤਂ ਪ੍ਰਾਣਭਤਾਂ ਦਸ਼ੋਃ ਸੁਖਕਰੀ ਭੀਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨ੍ਯਲਮ੍ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸ਼ੀਤਲਭੂਭਤਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਕ੍ਸ਼ੇਮਪ੍ਰਵਾਹਪ੍ਰਦਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੪੯ ॥

ਯਾ ਕਾਚਿਦ੍ਧਰਿਣੀ ਮਰਾਲਗਮਨਾ ਚਿਦ੍ਵ੍ਯੋਮਸਂਚਾਰਿਣੀ
ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਸ੍ਵਨਸਂਤਤੇਃ ਪਰਵਸ਼ਾ ਹਦ੍ਯਾਨਵਦ੍ਯਾ ਦਸ਼ਾਮ੍ ।
ਅਸ੍ਤ੍ਰੈਵ੍ਯਾਰ੍ਧਵਰਂ ਪਿਨਾਕਿਨਮਹੋ ਸਂਮੋਹਯਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਵਹਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੦ ॥

ਧੇਨੁਰ੍ਯਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ਪਸ਼ੁਪਤੇਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਤਾਦੋਹਿਨੀ
ਚਿਤ੍ਰਂ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਜਨਨੀ ਪ੍ਰਾਲੇਯਸ਼ੈਲਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਨਿਰ੍ਨਿਦ੍ਰਾਮਲਪੁਣ੍ਡਰੀਕਨਯਨਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੁਚੂਡਾਮਣਿਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੧ ॥

ਯਾਂ ਦਣ੍ਡਂ ਵਰਵਿਦ੍ਰੁਮਾਤ੍ਮਕਮਤਿਸ਼੍ਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਂ ਧ੍ਰੁਵਂ
ਗਾਢਂ ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਯਾਃ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾ ਆਲਮ੍ਬ੍ਯ ਗਚ੍ਛਨ੍ਤ੍ਯਹੋ ।
ਤੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਦੁਸ੍ਤਰਜਨ੍ਮਪਙ੍ਕਨਿਬਿਡਂ ਮਾਯਾਮਹੀਮਣ੍ਡਲਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੨ ॥

ਯਾ ਕੁਮ੍ਭੋਦ੍ਭਵ ਏਵ ਮਨ੍ਮਥਰਿਪੋਰ੍ਧੈਰ੍ਯਾਮ੍ਬੁਧੇਃ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨੇ
ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਾਤ੍ਮਕਵਿਨ੍ਧ੍ਯਭੂਧਰਗਤਿਧ੍ਵਂਸੇ ਤਥਾ ਧੀਮਤਾਮ੍ ।
ਆਚਾਰ੍ਯਃ ਸ਼ਿਵਬੋਧਨੇ ਨਿਜਪਤੇਰਾਨਙ੍ਗਦੀਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਰਮੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੩ ॥

ਯਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਸਹੋਦਰਸ੍ਮਿਤਰੁਚਾ ਕਮ੍ਬੁਂ ਤਿਰਸ੍ਕੁਰ੍ਵਤੀ
ਕਾਮਾਰੇਰ੍ਹਦਯਂ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਮਪਿ ਸਂਮੁਗ੍ਧਂ ਕਰੋਤ੍ਯਨ੍ਵਹਮ੍ ।
ਆਸ਼੍ਚਰ੍ਯਾਂ ਨਮਤਾਂ ਧੁਨੋਤਿ ਤਿਮਿਰਂ ਸ੍ਵਾਜ੍ਞਾਨਰੂਪਂ ਪਰਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੪ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਹਾਸਮਰਾਲਿਕਾਮਦੁਗਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਜੇਤ੍ਰੇ ਮੁਦਾ
ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਬੋਧਯਿਤੁਂ ਪਰਾਂ ਵਿਤਨੁਤੇऽਪਾਙ੍ਗਾਰ੍ਕਜਾਤੋਰ੍ਮਿਸ਼ੁ ।
ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੌਤਪਥਸ੍ਥਕੁਣ੍ਡਲਯੁਗੇਨਾਲੋਚਨਾਸਂਤਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੫ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਸ਼ਕ੍ਰਮੇਚਕਮਣੀਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸਿਂਹਾਸਨਂ
ਸ਼੍ਰਿਤ੍ਵਾ ਪੁਸ਼੍ਪਸ਼ਰਪ੍ਰਭੁਰ੍ਵਿਜਯਤੇ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇऽਦ੍ਭੁਤਮ੍ ।
ਪੀਯੂਸ਼ਾਰ੍ਣਵਫੇਨਜੇਤਸਹਿਤਸ਼੍ਰੀਚਾਮਰਾਸੇਵਿਤਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੬ ॥

ਨੀਹਾਰਾਦ੍ਰਿਯਸ਼ੋऽਭਿਵਰ੍ਧਨਪਰੇ ਕੁਞ੍ਜੇ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਕੇ
ਯਸ੍ਯਾਃ ਕ੍ਰੀਡਤਿ ਨੀਲਕਣ੍ਠਵਿਮਲਪ੍ਰਜ੍ਞਾਮਯੂਰਾਰ੍ਭਕਃ ।
ਪਸ਼੍ਯਨ੍ ਨਿਤ੍ਯਸੁਗਨ੍ਧਿਕੁਨ੍ਤਲਮਯੀਂ ਕਾਦਮ੍ਬਿਨੀਂ ਸਂਤਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੭ ॥

ਯਾ ਹਾਸਾਰ੍ਜੁਨਭੂਭਤਾ ਸੁਖਯਤਿ ਦ੍ਰਾਗ੍ ਭੀਮਚਿਤ੍ਤਂ ਪਰਂ
ਧਰ੍ਮਂ ਪਾਲਯਤਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯਤਿ ਵੈਵਰ੍ਣੇऽਨੁਕੂਲਾਂ ਗਤਿਮ੍ ।
ਮਾਲਿਨ੍ਯਂ ਨਯਤੇਤਰਾਂ ਧ੍ਰੁਵਮਹੋ ਤਦ੍ਧਾਰ੍ਤਰਾਸ਼੍ਟ੍ਰਂ ਕੁਲਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੮ ॥

ਯਾ ਮੁਕ੍ਤਾਫਲਮਦ੍ਭੁਤਂ ਗਿਰਿਭਵਂ ਸ਼੍ਯਾਮਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਸ੍ਪਦਂ
ਸਤ੍ਸੂਤ੍ਰਂ ਸਕਲਾਰ੍ਥਦਂ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾਚੂਡਂ ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਂ ਚਰਮ੍ ।
ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼ਂਭਵਕੌਤੁਕਪ੍ਰਦਮਨਾਦ੍ਯਨ੍ਤਂ ਪਰਂ ਨਿਸ੍ਤੁਲਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੫੯ ॥

ਯਾ ਵਾਪੀ ਭੁਵਨਪ੍ਰਦਾ ਰਸਮਯੀ ਤਸ਼੍ਣਾਰ੍ਦਿਤਾਨਾਂ ਪਰਂ
ਨਿਸ਼੍ਪਾਸ਼ਾਭਿਗਤਾਭਿਮਾਨਮਮਤਾਪਾਸ਼ਾਭਿਲਾਸ਼ਾਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਸਤ੍ਪਾਤ੍ਰੇ ਫਲਦਾਯਿਨੀ ਸ੍ਮਤਿਮਤਾਂ ਤਾਪਤ੍ਰਯਧ੍ਵਂਸਿਨੀ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੦ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਾਮ੍ਬੁਧਵੀਚਿਵਿਭ੍ਰਮਵਤੀ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਬੀਜਾਨਿਲ-
ਵ੍ਯਾਲੋਲਾ ਕੁਮੁਦਪ੍ਰਿਯਧ੍ਵਜਪਟੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਚਰੀ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ।
ਦ੍ਰੋਣੀ ਯਾ ਵਿਸ਼ਮੇਕ੍ਸ਼ਣਾਨੁਸਰਣੀ ਚਿਤ੍ਰਂ ਸਦਾ ਰਾਜਤੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੧ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਨੀਰਦਭਾਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਯਦੁਪਃ ਕਰ੍ਣਾਨੁਵਤ੍ਤੋऽਦ੍ਭੁਤਂ
ਦੀਵ੍ਯਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਹਾਸਚਕ੍ਰਜਲਜਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਃ ਕਪਾਨੀਰਦਃ ।
ਸ੍ਥਾਨੋਰ੍ਗੋਕੁਲਮਨ੍ਵਹਂ ਨਯਤਿ ਤਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ੋਜਸ਼ੈਲਾਨ੍ਤਰਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੨ ॥

ਯਾ ਚਿਤ੍ਰਂ ਮਹਤੀਂ ਮਹਾਗੁਣਵਤੀਮਪ੍ਯਸ਼੍ਰਿਤਂ ਸਂਤਤਂ
ਕਾਠਿਨ੍ਯਂ ਨ ਵਿਮੁਞ੍ਚਤਿ ਸ੍ਤਨਯੁਗਂ ਮਾਨ੍ਦ੍ਯਂ ਗਤਿਃ ਕੁਨ੍ਤਲਾਃ ।
ਕੌਟਿਲ੍ਯਂ ਨਯਨਾਮ੍ਬੁਜਂ ਚਪਲਤਾਂ ਬਿਮ੍ਬਾਧਰੋ ਰਾਗਿਤਾਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੩ ॥

ਯਾ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਕੌਮੁਦੀਂ ਵਿਤਨੁਤੇ ਨਿਤ੍ਯੋਦਿਤੇ ਸਰ੍ਵਤ-
ਸ੍ਤਾਟਙ੍ਕਾਤ੍ਮਨਿ ਭਾਸ੍ਕਰੇ ਸ੍ਵਯਮਹੋ ਕਾਲਾਮ੍ਬੁਦਸ਼੍ਯਾਮਲਾ ।
ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠਦ੍ਯੁਤਿਸਂਧ੍ਯਯਾ ਦ੍ਵਿਜਗਣੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਂਭਵੇ ਰਾਗਿਤਾਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੪ ॥

ਜਾਰੇ ਮਾਰਕਿਰਾਤਜੀਵਨਕਰੇ ਚਿਤ੍ਰਂ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਕੇ
ਯਸ੍ਯਾਃ ਕੁਣ੍ਡਲਰਸ਼੍ਮਿਵੇਣੁਕਲਿਤੇ ਲਗ੍ਨਾ ਸੁਖਂ ਰਾਜਤੇ ।
ਕਾਮਾਰੇਰ੍ਮਤਿਸ਼ਾਰਿਕਾ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰੋਦ੍ਯਾਨਾਨ੍ਤਰੋਲ੍ਲਾਸਿਨੀ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੫ ॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਸੋਮਕਲਾਧਰੋऽਧ੍ਵਰਪਤਿਰ੍ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਜਿਨਾਲਂਕਤ-
ਸ੍ਤਾਟਙ੍ਕਦ੍ਯੁਤਿਵਹ੍ਨਿਵੀਕ੍ਸ਼ਣਸ਼ਿਖਾਧੂਮਾਤਿਲੋਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਯਸ੍ਯਾ ਹਾਸਪਯੋਨਿਧਾਵਵਭਥਵ੍ਯਾਜੇਨ ਮਜ੍ਜਤ੍ਯਹੋ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੬ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਕਾਪਿ ਦਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਸ਼ੈਲੂਸ਼ਬਾਲਾਦ੍ਭੁਤਂ
ਨੀਰਾਗਾਲਯਕਾਲਵਰ੍ਜਿਤਵਤੀ ਨਿਰ੍ਮੂਰ੍ਚ੍ਛਨਾ ਕਾਮਨਾ ।
ਨਿਰ੍ਲਜ੍ਜੈਵ ਦਿਗਮ੍ਬਰਾ ਨਟਤਿ ਹਾ ਸਂਮੋਹਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਣਾਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੭ ॥

ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਂ ਹਰਿਨੀਲਕਾਨ੍ਤਿਸੁਗੁਣਂ ਸ਼੍ਲਾਧ੍ਯਂ ਸੁਰਸ੍ਤ੍ਰੀਜਨੈ-
ਰ੍ਯਸ੍ਯਾ ਮਞ੍ਜੁਲਵੀਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸ੍ਮਰਹਾਰਾਜਸ੍ਯ ਦੇਵ੍ਯਾ ਰਤੇਃ ।
ਓਸ਼੍ਠਸ਼ੀਰ੍ਵਰਕੁਙ੍ਕੁਮਂ ਸ੍ਮਿਤਮਹੋ ਸ੍ਰਙ੍ਮਾਧਵੀ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੮ ॥

ਚਿਤ੍ਰਂ ਕਾਪਿ ਸੁਧਾ ਸ਼ਿਵੇਤਰਸੁਰਾਲਭ੍ਯਾ ਹਿਮਾਦ੍ਰ੍ਯੁਦ੍ਭਵਾ
ਦ੍ਰੁਹ੍ਯਨ੍ਤੀ ਕੁਰੁਵਿਨ੍ਦਮਾਤ੍ਮਰੁਚਿਭਿਰ੍ਦੋਸ਼ਾਕਰੋਤ੍ਤਂਸਿਨੀ ।
ਆਸ੍ਤੇ ਯਾ ਮਦਨਜ੍ਵਰਂ ਸ਼ਸ਼ਿਭਤਃ ਸਂਧੁਕ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤ੍ਯਨ੍ਵਹਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੬੯ ॥

ਅਰ੍ਧਂ ਰਾਜ੍ਯਮਨਨ੍ਯਸਾਧ੍ਯਮਖਿਲੈਸ਼੍ਚਰ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਸ਼ੂਲਿਨਃ
ਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਮੂਰ੍ਤਿਮਯਂ ਯਯਾਤਿਵਿਨਯੈਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਂ ਤਦਨ੍ਯਤ੍ ਪੁਨਃ ।
ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੁਂ ਵਾਞ੍ਛਤਿ ਗਾਰੁਡੋਪਲਵਪੁਃ ਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਮਹਤ੍ਯਾ ਪਰਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੦ ॥

ਅਰ੍ਧਂ ਸੋਮਕਲਾਧਰੀ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾਚੂਡਸ੍ਯ ਯਾ ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕ-
ਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯਾ ਅਥਵਾ ਸਨਾਤਨਤਨੂ ਜਾਯਾਪਤੀ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੌ ।
ਏਕਂ ਵੇਤ੍ਯਵਧਾਰਿਤੁਂ ਮੁਨਿਵਰਾ ਅਦ੍ਯਾਪ੍ਯਲਂ ਨਾਦ੍ਭੁਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੧ ॥

ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਾਸ੍ਤਧਰਾਧਰੋऽਪਿ ਪਰਮਂ ਭਦ੍ਰੋਦਯੋऽਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ
ਪਾਪਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲੋऽਪਿ ਨਮਤਾਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਧਾਰਾਧਰਃ ।
ਯਾ ਦੁਹ੍ਖਾਮ੍ਬੁਦਮਾਲਿਕਾਪਵਨਰਾਣ੍ਨੈਸ਼੍ਚਲ੍ਯਰੂਪਾਸ੍ਤਿ ਵੈ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੨ ॥

ਸ਼੍ਰੌਤਂ ਮਾਰ੍ਗਮਤੀਤ੍ਯ ਗਚ੍ਛਤਿ ਮੁਦਾ ਕਾਪਾਲਿਕਂ ਦਕ੍ ਪਰਂ
ਮਧ੍ਯਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯਮਤਂ ਗਤੋऽਤਿਵਿਮਲੇ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇ ਕੁਚੌ ਦ੍ਵੈਤਿਨੌ ।
ਸੌਰੇ ਕੁਣ੍ਡਲਯੁਗ੍ਮਮਾਤ੍ਮਰੁਚਿਭਿਰ੍ਯਸ੍ਯਾਃ ਕਪਾ ਸ਼ਾਂਭਵੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੩ ॥

ਵਲ੍ਲੀ ਕਾਪਿ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਕਣੇ ਲਸਤਿ ਯਾ ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤੈਃ ਪੁਸ਼੍ਪਿਤਾ
ਤਾਮ੍ਬੂਲੇਨ ਸੁਗਨ੍ਧਿਤਾ ਸੁਫਲਿਤਾ ਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਭ੍ਯਾਂ ਪਰਮ੍ ।
ਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਪਲ੍ਲਵਿਤਾ ਕਚੈਰ੍ਭ੍ਰਮਰਿਤਾ ਦਗ੍ਭ੍ਯਾਂ ਪਰਂ ਪਤ੍ਰਿਤਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੪ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਦੇਸ਼ਿਕਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਤਿਸ੍ਤੇਜੋਮਯਃ ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍
ਸਂਤੁਸ਼੍ਟੋ ਜਿਤਕਾਮਸ਼ਤ੍ਰੁਰਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਾਭਿਰਾਰਾਧਿਤਾ ।
ਸਚ੍ਚਿਤ੍ਸੌਖ੍ਯਰਤਃ ਸ਼ਿਵਂ ਨਟਮਪਿ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਂ ਕਰੋਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੫ ॥

ਯਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚਾਰੁਕਪੋਲਦਰ੍ਪਣਤਲੇ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਕਪਰ੍ਦੀ ਰੁਸ਼ਾ
ਭੀਤੋ ਜਹ੍ਨੁਸੁਤਾਂ ਮਦੁਸ੍ਮਿਤਮਯੀਂ ਸਂਕੇਤਮਿਤ੍ਥਂ ਵ੍ਯਧਾਤ੍ ।
ਮੁਗ੍ਧੇ ਗਚ੍ਛ ਨਿਜਸ੍ਥਲਂ ਦ੍ਰੁਤਤਰ੍ਂ ਜਾਗਰ੍ਤਿ ਦਸ਼੍ਟਿਰ੍ਯਤਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੬ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਾਰੈਕਰਸਂ ਵਸਨ੍ਤਸੁਹਦਂ ਕਂਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਪ੍ਰਦਂ
ਚਿਤ੍ਰਂ ਕੋਕਨਦਪ੍ਰਬੋਧਨਕਰਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰੋਦਯਂ ਸ਼੍ਰੀਕਰਮ੍ ।
ਯਸ੍ਯਾ ਹਾਸਮਯਂ ਚਿਰਮਪ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਪੁਰਾਣਃ ਸ਼ਿਵਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੭ ॥

ਯਾ ਕਾਚਿਤ੍ ਪਿਕਕਾਮਿਨੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਤਿਃ ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਾਲਾਪਿਨੀ
ਨਿਤ੍ਯਂ ਮਾਧਵਬੋਧਿਨੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੇ ਨਿਸ਼੍ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤਾ ਸੁਖਮ੍ ।
ਚਿਤ੍ਰਂ ਚੂਤਨਵਪ੍ਰਸੂਨਵਿਸ਼ਿਖਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯਾਸ਼੍ਰਯੇ ਰਾਜਤੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੮ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਃ ਸੁਕਤਿਨਾਮਗ੍ਰੇਸਰਃ ਸ਼ਂਕਰੀ-
ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਭੋਨਿਧਿਪਾਰਗਃ ਸ੍ਮਿਤਵਿਭੂਤ੍ਯੋਚ੍ਚਾਲਯਨ੍ ਸਰ੍ਵਦਾ ।
ਦ੍ਵੇਸ਼ਂ ਸ਼ਂਕਰਕਰ੍ਤਕਂ ਸੁਮਸ਼ਰੇ ਵਿਭ੍ਰਾਜਤੇ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੭੯ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਦਗ੍ਰਮਣੀਮਣਿਰ੍ਵਿਵਦਤੇ ਕਾਮਾਰਿਸਲ੍ਲਾਪਨੇ
ਸ੍ਵਾਧੀਨਪ੍ਰਿਯਯਾ ਮਦੁਸ੍ਮਿਤਸ਼ਰੀਰਿਣ੍ਯਾ ਪਰਂ ਗਙ੍ਗਯਾ ।
ਆਦ੍ਯਾਹਂਸ਼੍ਰੁਤਿਮੂਲਗਾਧਰਭਵਾ ਤ੍ਵਂ ਸ੍ਵੀਕਤੇਤਿ ਧ੍ਰੁਵਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੦ ॥

ਯਾ ਕਾਚਿਦ੍ ਭੁਜਗੀ ਸਦਾ ਸਰਲਗਾ ਪੀਯੂਸ਼ਦਾਯਿਨ੍ਯਹੋ
ਪਦ੍ਮਾਰਣ੍ਯਵਿਹਾਰਿਣੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਤੀ ਤੇਜਸ੍ਤਨੂਰ੍ਨਿਰ੍ਭਯਾ ।
ਜਨ੍ਮਾਬ੍ਧਿਪ੍ਲਵਵਰ੍ਧਿਨੀ ਵਸ਼ਯਤਿ ਸ਼੍ਰੀਨੀਲਕਣ੍ਠਂ ਦਸ਼ਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੧ ॥

ਆਸ੍ਯਾਮ੍ਭੋਜਭਵਾ ਪਤਿਂ ਨਿਜਮਨਾਦ੍ਯਨ੍ਤਂ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਕਂ
ਪਚ੍ਛਨ੍ਤੀਤਿ ਪਯੋਨਿਧੇਃ ਸ੍ਮਿਤਮਯਾਨ੍ਮਜ੍ਜਨ੍ਮ ਕਿਂ ਵਾਮ੍ਬੁਜਾਤ੍ ।
ਯਸ੍ਯਾ ਨਿਃਸ੍ਮਰਸਂਪਦਂ ਸੁਧਨਿਕਂ ਕਰ੍ਤੁਂ ਸ਼ਿਵਂ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਤੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੨ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਪਾਣਿਪਰਿਗ੍ਰਹੇ ਮਦੁਤਨੋਰ੍ਹੇਮਾਦ੍ਰਿਧਨ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਃ
ਪਾਦਾਨ੍ਯਾਸਵਿਧੌ ਦਸ਼ਦ੍ਯਪਿ ਸੁਰਸ੍ਤ੍ਰੀਣਾਂ ਪੁਰੋ ਲਜ੍ਜਿਤਃ ।
ਮਨ੍ਦਾਕ੍ਸ਼ਂ ਗਤਵਾਨਨਙ੍ਗਕਲਿਕਾਂ ਯਾਂ ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤੁਂ ਨਾਦ੍ਭੁਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੩ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਪਾਦਕੇਸ਼ਸ਼ਯਸ਼੍ਰਿਯਮਹੋ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾਨਿਲਾਦਨ੍ਵਹਂ
ਗਾਙ੍ਗਾਨ੍ਯਮ੍ਬੁਰੁਹਾਣਿ ਹਨ੍ਤ ਕਤਿਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਂ ਪਰਾਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਪੀਤ੍ਵਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਲਵਂ ਤਪਨ੍ਤਿ ਤਪਨਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮਜ੍ਜਨ੍ਤ੍ਯਲਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੪ ॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਂਧਿਮਪੇਕ੍ਸ਼ਤੇ ਸੁਚਰਿਤਾ ਦੂਤੀ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਰਾਜਸ੍ਯਾਧਰਰਾਮਯਾਪਿ ਨ ਤਯਾ ਗਰ੍ਭੇ ਵਹਨ੍ਤ੍ਯਾਮਤਮ੍ ।
ਕਾਮਾਰੇ ਰਤਿਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਦ੍ਵਿਜਮਣੇਰ੍ਮੋਦਾਯ ਸੁਸ਼੍ਰੇਯਸੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੫ ॥

ਪਕ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ੈਵਮਨੋਮਹੀਭਤਿ ਮਨੋਜਾਗ੍ਨਿਂ ਧ੍ਰੁਵਂ ਸਾਧਯਨ੍
ਯਸ੍ਯਾ ਮਞ੍ਜੁਕਟਾਕ੍ਸ਼ਧੂਮਸ਼ਿਸ਼ੁਨਾ ਸ਼੍ਰੌਤੇਨ ਸਦ੍ਧੇਤੁਨਾ ।
ਓਸ਼੍ਠਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਸਭਾਨ੍ਤਰੇ ਸ੍ਮਿਤਮਯੋ ਨੈਯਾਯਿਕੋ ਭਾਸਤੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੬ ॥

ਯਾ ਪਦ੍ਮਂ ਹਿਮਸ਼ੈਲਜਂ ਮਰਤਕਂ ਭਾਸਾ ਭਸ਼ਂ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯਤ੍
ਕਂਦਰ੍ਪਸ੍ਯ ਜ੍ਯੇਨ੍ਦਿਰਾਜਨਿਗਹਂ ਨਿਰ੍ਹੇਤੁਕੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲਨਮ੍ ।
ਸ੍ਥਾਣੋਰ੍ਲੋਚਨਭਙ੍ਗਸਂਭ੍ਰਮਕਰਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਲੇਖਾਙ੍ਕਿਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੭ ॥

ਯਸ੍ਯਾ ਮਨ੍ਦਗਤਿਃ ਪਰਂ ਸ਼ੁਭਗਤਿਃ ਕਾਮਸ੍ਯ ਕਾਮਦ੍ਰੁਹਃ
ਕਾਮੋਦ੍ਰੇਕਗਤਿਸ਼੍ਚਿਰਂ ਭਜਨਕਦ੍ਧਂਸਾਙ੍ਗਨਾਸਂਤਤੇਃ ।
ਕਾਮਂ ਦਤ੍ਤਗਤਿਃ ਸਦਾ ਵਿਜਯਤੇ ਹਂਸਾਤ੍ਮਿਕਾ ਯੋਗਿਨਾਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੮ ॥

ਨਿਃਸ੍ਨੇਹਾਪਿ ਸ਼ਿਵਾਤਿਰਾਗਕਲਿਤਾ ਯਾ ਦੀਪਿਕਾ ਕਾਪ੍ਯਹੋ
ਝਞ੍ਝਾਮਾਰੁਤਭੀਤਿਦਾਪਿ ਚਪਲਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲ੍ਮਸ਼ਾ ਸਾਞ੍ਜਨਾ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯੇऽਪਿ ਵਿਰਾਜਤੇ ਸ਼੍ਰਿਤਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਂਕਰਾਙ੍ਕਂ ਧ੍ਰੁਵਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੮੯ ॥

ਨਿਰ੍ਯਤ੍ਨੈਵ ਮਹਾਸਤੀ ਸੁਚਰਿਤਾ ਯਾ ਸ਼ੈਲਰਾਜਾਤ੍ਮਜਾ
ਨਾਥਂ ਲੋਕਵਿਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਪ੍ਰਹਤਵਤ੍ਯਦ੍ਯਾਪਿ ਸੇਵਾਜਨੇ ।
ਗਾਣ੍ਡੀਵੇਨ ਵਰਾਸ਼੍ਮਭਿਸ਼੍ਚ ਮੁਸਲੇਨੋਪਾਨਹਾ ਵਰ੍ਤਤੇ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੦ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਪਾਦਕਿਸਾਲਯਪ੍ਰਭੁਵਰਂ ਯਾਚਨ੍ਤ੍ਯਜਸ੍ਰਂ ਪਰਂ
ਕਸ੍ਤੂਰ੍ਯਃ ਸੁਰਯੋਸ਼ਿਤਾਂ ਤਿਲਕਿਤਾਃ ਸਦ੍ਵਾਸਨਾਂ ਰਾਗਿਤਾਮ੍ ।
ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠਂ ਮਦੁਤਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਚ ਯੁਗਪਦ੍ਧਸ੍ਤਾਃ ਪ੍ਰਵਾਲਪ੍ਰਿਯਾਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੧ ॥

ਯਸ੍ਯਾਃ ਪਾਦਸਹਸ੍ਰਰਸ਼੍ਮਿਚਰਲਂ ਕਾਮਾਰਿਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਕਂ
ਹੈਮਂ ਭ੍ਰਾਮਯਤਿ ਪ੍ਰਣਾਸ਼ਯਤਿ ਸਂਤਾਪਂ ਸਤਾਮਙ੍ਕੁਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਕਮਦ੍ਭੁਤਂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਯਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀਣ੍ਯਲਂ ਪਸ਼੍ਯਤਾਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੨ ॥

ਚਿਤ੍ਰਂ ਯਾ ਕੁਰੁਤੇ ਮਨੋऽਪਿ ਯਮਿਨਾਂ ਬਦ੍ਧਂ ਮਹਾਯਤ੍ਨਤੋ
ਮੁਕ੍ਤਂ ਸ਼ੋਣਪਦਾਰਵਿਨ੍ਦਯੁਗਲੇ ਨੀਰਾਗਿਣਂ ਰਾਗਿਣਮ੍ ।
ਮਞ੍ਜੀਰਸ੍ਵਨਮਨ੍ਮਥਸ੍ਮਿਤਰਵੈਃ ਸਂਮੋਹਨਂ ਸ਼ੂਲਿਨਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੩ ॥

ਪਾਦਾਮ੍ਭੋਜਰਜੋ ਰਜਾਂਸਿ ਹਰਤਿ ਪ੍ਰੌਢਾਨਿ ਯਸ੍ਯਾ ਨਣਾਂ
ਸਤ੍ਤ੍ਵਂ ਵਰ੍ਧਯਤਿ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਯਤਿ ਸਨ੍ਮਾਰ੍ਗਂ ਸੁਰਾਣਾਮਪਿ ।
ਜਨ੍ਮਵ੍ਯਾਧਿਮਤਿਪ੍ਰਵਾਹਮਤੁਲਂ ਸਂਰੋਧਯਤ੍ਯਦ੍ਭੁਤਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੪ ॥

ਨਾਹਂ ਵਿਸ਼੍ਵਮਿਦਂ ਚਰਾਚਰਮਯਂ ਮਾਯਾਵਿਲਾਸਾਸ੍ਪਦਂ
ਦਸ਼੍ਯਤ੍ਵਾਦਿਤਿ ਸ਼ੋਧਯਨ੍ਤਿ ਸੁਧਿਯਃ ਸਰ੍ਵਂ ਯਯਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਯਾ ।
ਆਤ੍ਮੈਵਾਯਮਿਦਂ ਵਦਨ੍ਤਿ ਪੁਨਸ੍ਤੂਸ਼੍ਣੀਂਭਵਨ੍ਤਃ ਸ੍ਥਿਤਾਃ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੫ ॥

ਰਾਹੁਂ ਨਿਨ੍ਦਤਿ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਚਿਕੁਰੈਸ੍ਤਾਟਙ੍ਕਕਾਨ੍ਤ੍ਯਾ ਰਵਿਂ
ਵਕ੍ਤ੍ਰਾਬ੍ਜੇਨ ਵਿਧੁਂ ਗੁਰੁਂ ਨਤਗਿਰਾ ਸੌਗ੍ਯਂ ਦਸ਼ਾ ਭਦ੍ਰਯਾ ।
ਗਤ੍ਯਾ ਮਨ੍ਦਮਹੋ ਕੁਜਂ ਤਨੁਰੁਚਾ ਨਾਸਾਗ੍ਰਮਣ੍ਯਾ ਕਵਿਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੬ ॥

ਨਿਃਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਤਿਨਾਂ ਪਰਾਮਤਫਲਪ੍ਰਾਪ੍ਤੌ ਪ੍ਰਵਾਲਦ੍ਯੁਤਿ-
ਰ੍ਯਾ ਨੀਲਾਞ੍ਜਨਮਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਕਨਿਧੇਃ ਸਂਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤਾਮ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਰਸਾ ਪਰੋਕ੍ਸ਼ਕਰਣੇ ਸ਼੍ਰੀਦੇਸ਼ਿਕਸ਼੍ਰੀਕਪਾ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੭ ॥

ਯਾ ਕੁਣ੍ਠੀਕੁਰੁਤੇ ਨਿਜਸ੍ਤੁਤਿਵਿਧੌ ਗਰ੍ਵਾਤ੍ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਾਂ ਗਿਰਂ
ਵੇਦਾਨਾਮਪਿ ਗੀਸ਼੍ਪਤੇਰਪਿ ਮਹਾਭਾਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਵਿਜ੍ਞਾਨਿਨਃ ।
ਦਤ੍ਤੇ ਵਾਗ੍ਭਵਵੈਭਵਾਮਤਝਰੀਂ ਮੂਕਾਜ੍ਞਯੋਰ੍ਵਾਗ੍ਮਿਤਾਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੮ ॥

ਆਦ੍ਯਾਮਮ੍ਬੁਰੁਹੇਕ੍ਸ਼ਣਾਮਨੁਪਮਾਮਾਪੀਨਤੁਙ੍ਗਸ੍ਤਨੀ-
ਮਾਰ੍ਯਾਮਾਗਮਸਾਰਮੂਰ੍ਤਿਮਰੁਣਾਮਾਨਨ੍ਦਚਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨਾਮ੍ ।
ਸਾਧ੍ਵੀਂ ਸਤ੍ਕਵਿਵਾਗ੍ਝਰੀਂ ਸਮਰਸਾਨਨ੍ਦਾਮਤਸ੍ਯਨ੍ਦਿਨੀਂ
ਸਾ ਸਂਵਿਤ੍ ਸੁਕਤੋਦਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤੁ ਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ ॥ ੯੯ ॥

ਗੁਰੁਚਰਣਸਰੋਜਂ ਗੁਪ੍ਤਗਙ੍ਗਾਤਰਙ੍ਗ-
ਸ੍ਤਿਮਿਤਮਮਿਤਸ਼ੁਕ੍ਲਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰੇਕਮ੍ ।
ਨਿਰੁਪਮਮਕਰਨ੍ਦਸ੍ਪਨ੍ਦਮਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਂ
ਨਿਧਨਜਨਨਹੀਨੋ ਨਿਰ੍ਮਲੋऽਹਂ ਨਿਸ਼ੇਵੇ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਵਤ੍ਤਮਪਿ ਸਾਧੁ ਭਵਤ੍ਯਹੋ ਤਤ੍
ਸਾਰਸ੍ਵਤਂ ਸਮਰਸਾਮਤਲੋਚਨਾਨਾਮ੍ ।
ਸਦ੍ਯੋ ਜਯਤ੍ਯਘਰਿਪੁਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਾਰ੍ਗਯੋਗਾਤ੍
ਤ੍ਯਾਗੇਸ਼ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਕਰੁਣਾਦ੍ਭੁਤਮੇਵ ਭਦ੍ਰਮ੍ ॥ ੧੦੧ ॥

ਇਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨਾਥਪਾਦਪਪਦ੍ਮੋਪਜੀਵਿਨਾ ਕਾਸ਼੍ਯਪਗੋਤ੍ਰੋਤ੍ਪਨ੍ਨੇਨਾਨ੍ਧ੍ਰੇਣ
ਤ੍ਯਾਗਰਾਜਨਾਮ੍ਨਾ ਵਿਰਚਿਤਂ ਸਂਵਿਚ੍ਛਤਕਂ ਸਂਪੂਰ੍ਣਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top