Shataka

Sanvichchatakam Lyrics in Tamil | Hindu Shataka

Sanvichchatakam in Tamil:

॥ ஸம்விச்ச²தகம் ॥

॥ அத² த்யாக³ராஜவிரசிதம் ஸம்விச்ச²தகம் ॥

யஸ்யா நித்யம் சரணகமலத்³வந்த்³வமைஶ்சர்யபீ³ஜம்
ப்ரத்⁴யாயந்தோ ஹ்ருʼத³யகமலே புண்யபா⁴ஜோ முநீந்த்³ரா: ।
நிர்த்³வந்த்³வம் தத் ஸமரஸமஹோ ப்ராப்ய திஷ்ட²ந்தி தஸ்மிந்
தஸ்யை தே³வ்யை தபநருசயே தத்த்வதோঽஸ்து ப்ரணாம: ॥ 1 ॥

யா கல்யாணகு³ணப்ரஸூ: பரஶிவாநந்தா³ம்ருʼதஸ்யந்தி³நீ
பூ⁴மாநந்த³மயீ பராபரமயீ தேஜோமயீ வாங்க்³மயீ ।
ஆத்³யாந்தார்ணதநூ: ஶிவாதி³வஸுதா⁴ந்தாந்த:ப்ரகாஶாத்மிகா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 2 ॥

யஸ்யாம் ப்ரோதமித³ம் சதுர்த³ஶஜக³த் ஸூத்ரே மணிஸ்தோமவத்³
யஸ்யாம் பா⁴தி ஜட³ம் ஜடே³தரமித³ம் ஸ்தம்பா⁴தி³வத்³ தா³ருணி ।
யஸ்யாம் பஶ்யதி விஶ்வமஜ்ஞஹ்ருʼத³யா: ஸ்தா²ணௌ புமாம்ஸம் யதா²
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 3 ॥

மூலௌட்³யாணக³லோபரோத⁴நமஹாமுத்³ராப்ரஸந்நா பரா
தேஜ:புஞ்ஜமயீ ஸதா³ க³தியுதா ஹம்ஸீ ஸஹஸ்ராரகம் ।
அம்போ⁴ஜம் பரஹம்ஸகேலிஸத³நம் யா ப்ராப்ய லேபே⁴ முத³ம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 4 ॥

ப்ராணாபாநரவீந்து³யோக³பரமாநந்த³ப்ரபு³த்³தா⁴ ஸதீ
ஸம்ஸுப்தா ஶ்ருதிபத்ரபத்³மஶயநே ஸௌஷும்நவீத்²யாத்³யுதம் ।
வர்ஷத்யஸபா⁴நடம் ஸமரஸாநந்தா³ம்ருʼதம் ப்ராப்ய யா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 5 ॥

யா மித்ராவருணாலயாத் ஸமுதி³தா தேஜோமயீ வல்லரீ
வீணாத³ண்ட³தருஶ்ரிதா ஶிவவியத்³யாந்தீ ஸ்வபா⁴வாத் ஸதா³ ।
நாநாவர்ணபதா³தி³புஷ்பநிசயாந் ஸ்வஸ்மிந் கிரந்தீச்ச²யா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 6 ॥

யா சைகோத்தரகா²தி³பஞ்சககு³ணாகாரார்ணமந்த்ராத்மிகா
யா பீதாருணஶுப்⁴ரவிக்³ரஹமயீ ஸந்த்⁴யாத்ரயே ராஜதே ।
யாப்யேகாக்ஷரநாத³ஸந்ததிஸுகோ²த்³போ³தை⁴கமூர்தி: பரா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 7 ॥

யாவ்யக்தா நவவாரநாத²கருணாபாங்கா³ ப்ரகாஶாத்மிகா
நீலேந்தீ³வரபத்³மஹர்ஷகரத்³ருʼக்தத்த்வார்ணமுக்தாவளி: ।
காமேஶ்யாதி³ஸுதா⁴ம்ஶுஷோட³ஶகலாபூர்ணாத்மவக்த்ராம்பு³ஜா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 8 ॥

யா ஸீமா நவக²ண்ட³சக்ரவஸுதா⁴லங்காரமேரோ: பரா
நாநாதே³ஶிகயோகி³நீமணிலஸச்சு²ப்⁴ராதி³வர்ணாவநே: ।
காமேஶாங்கநிரப்⁴ரநிர்மலமஹாகாஶஸ்த²வித்³யுல்லதா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 9 ॥

யஸ்யா: ப்ரீதிரஹர்நிஶம் குலகி³ரிஸ்ரோத:ஸுதா⁴யாம் பரா
நிஷ்காமப்ரணதாந்தரங்க³குஸுமே ஹ்ரீங்காரக⁴ண்டாத்⁴வநௌ ।
க³ந்தே⁴ঽஹம் ஶிவ ஏவ நாந்ய இதி யோ தீ³பே விமர்ஶாத்மகே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 10 ॥

யா சித்ரம் த்ரிபுரா புராந்தகஸமாஶ்லிஷ்டா பரா ஜ்யோதிஷாம்
அத்³வைதாபி ஶிவார்த⁴ர்மூர்திரமலா பாஶாபஹா பாஶிநீ ।
பத்³மாராத்⁴யபதா³ரவிந்த³யுக³ளா பி⁴க்ஷாடநேஶப்ரியா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 11 ॥

யா தூ³ரா லலிதாபி து³ஷ்க்ருʼதஜுஷாம் யா கோமலாங்க்³யத்³ரிஜா
யா நீலாம்பு³த³மேசகாபி பு⁴வநம் வித்³யோதயத்யத்³பு⁴தம் ।
யா கல்யாணகு³ணப்ரவாஹஸுமஹாவாராம்நிதி⁴ர்நிர்கு³ணா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 12 ॥

நிஷ்க்ரோதா⁴ நதலோகம்ருʼத்யுமத²நே யா ப³த்³த⁴கச்சா² ஸதா³
நிர்வைரா நிஜபூஜநாதி³க்ருʼதிநாம் தை³ந்யே த்³விஷந்த்யத்³பு⁴தம் ।
ப⁴க்தாநாம் ப⁴யமோசிநீ ப⁴வரதா ஶ்ரீகாமராஜாத்மிகா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 13 ॥

வித்³யாரண்யபுலிந்தி³கா ஶ்ருதிகி³ரா தத்த்வோபதே³ஷ்ட்ரீ ஸதாம்
வாராஹீ நகுலீ விலாஸகுதுகா யாப்யுத்தமப்³ராஹ்மணீ ।
யா சித்ரம் ஸுக²ஶாந்த்யதீதவஸுதா⁴ ஶ்ரீசண்டி³கா ஶூலிநீ
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 14 ॥

யா ஶாலா நிக³மாக³மஸ்ம்ருʼதிகலாலீலாததேஸ்த்ர்யக்ஷரீ
யா பா²லாக்ஷமஹாஸதீ ஸ்மரகலாஹேலா பராப்யத்³பு⁴தம் ।
யா காலாநலகாந்திமத்யபி ஸதா³ நீலாலகா ஶீதலா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 15 ॥

கல்யாணாசலகார்முகஸ்ய மஹிஷீ புண்ட்³ரேக்ஷுசாபாத்³பு⁴தம்
லக்ஷ்மீவல்லப⁴ஸாயகஸ்ய ரமணீ புஷ்பேஷுஹஸ்தாம்பு³ஜா ।
யா ராமா பரமேஶ்வரஸ்ய லலிதா லோகத்ரயேঽத்யத்³பு⁴தம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 16 ॥

யா வாசாமதி⁴தே³வதாப்யவிஷயா வாசாம் ஶ்ருதேர்வர்ணிதும்
ஶ்ரோத்ராதீ³ந்த்³ரியதே³வதாபி ந ஜடை:³ ஶ்ரோத்ராதி³பி⁴ர்ஜ்ஞாயதே ।
அந்த:ஸ்தா²மபி யாம் ப்ரசோத³கதயா நோ ஜாநதே ஜந்தவ:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 17 ॥

யா வீணா பரமேஶ்வராங்கநிலயா ஹ்ரீங்காரமந்த்ரீ ஸதா³
ஶ்யாமா காலஸுமூர்ச்ச²நாதி³கலநாஹீநாபி ராகி³ண்யஹோ ।
நாதே²நாஹதநாத³விப்⁴ரமவதீ ஸ்தா²ணும் ஶிவம் சாகரோத்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 18 ॥

யா மோஹாந்த⁴தமோঽபநோத³நவிதௌ⁴ போ³தா⁴த்மிகா கௌமுதீ³
ஸம்ஸாரார்ணவதாரணே த்³ருʼட⁴தரா நௌகேந்த்³ரசாபப்ரபா⁴ ।
தா³ரித்³ர்யாத்³ரிவிதா³ரணே கநகருக்³ த³ம்போ⁴லிரிச்சா²த்மிகா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 19 ॥

யா தாபத்ரயஜாட்³யஶோகஶமநே காசிந்ந்ருʼணாம் ஸ்வர்து⁴நீ
யா ஶாந்த்யாதி³கு³ணப்ரவாலமநிஸம்வ்ருʼத்³தௌ⁴ ஸுதா⁴ம்போ³நிதி:⁴ ।
ப்ரத்யக்³த்³ருʼஷ்ட்யஸிதாப்³ஜபோஷணவிதௌ⁴ ஜாட்³யாபஹா தீ³ர்கி⁴கா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 20 ॥

ஶோகாரண்யகுடா²ரிகா ஶுப⁴ப²லோத்³யாநஸ்ய யா வாபிகா
பாபக்ஷ்வேலஸுபர்ணகல்பகு⁴டிகா ப்ராஜ்ஞாஜ்ஞயோரம்பி³கா ।
ஆஶோச்சாடநமூலிகா விபணிகா வாக³ர்த²வ்ருʼத்³தே:⁴ கவே:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 21 ॥

யா வாஞ்சா²பரிபூரணே ஸுரலதா மோக்ஷேந்தி³ரா தே³வதா
ஸ்ரஷ்ட்ராதே:³ குலதே³வதா ஸுசரிதா வித்³யாஸு ஸர்வோந்நதா ।
நித்யாநந்த³ரதா ஸுகர்மமுதி³தா லோகத்ரயாராதி⁴தா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 22 ॥

ஸாராஸாரபயோவிவேசநவிதௌ⁴ ஹம்ஸீ பரம் து த்விஷா
ஶ்யாமா மோஹதமோபநோத³நவிதௌ⁴ ஹம்ஸ: ஸதா³ பா⁴ஸக: ।
ப்ரஜ்ஞாஸௌத⁴விஹாரிநிஸ்துலமஹாஜ்யோத்ஸ்நா தி³வாபி த்⁴ருவா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 23 ॥

யா சிந்தாமணிரேவ தோ³ஷஶமநே தா³நே பரம் த்வத்³ரிஜா
வாஸந்தீ பிகஸுந்த³ரீ ஶ்ருதிஸுகா²லாபே ஸ்வயம் பஞ்சமீ ।
யாநே யௌவநஸிந்து⁴தீரகரிணீ பத்³மாடவீரக்ஷிணீ
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 24 ॥

யா ஶம்போ⁴ர்நயநோத்பலேந்து³வத³நா கந்த³ர்பதூ³தீக்ஷணா
சேதஶ்சாதகநீலநீரத³கசாஜீவாதுஸீமந்திநீ ।
ஶ்ருʼங்கா³ராத்³வயஶாந்திபாட²ஸுக்ருʼதஶ்ரேய:ப²லாக்³ரயஸ்தநீ
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 25 ॥

யா த்ர்யக்ஷஸ்ய மநோரத:² கிமு தப:பாக: ஸுக²ம் நைஜகம்
த³க்ஷஸ்யேவ தப:ப²லம் குலத⁴நம் தை³வம் ஹிமாத்³ரேரபி ।
பா⁴க்³யம் ப⁴க்தஜநஸ்ய தே³ஶிகத்³ருʼஶோ: ஶ்லாத்⁴யம் கவீநாம் கி³ராம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 26 ॥

ஸேதுர்து:³க²மஹோத³தே⁴ர்மணிமயச்சா²யா விபோ⁴ஸ்தத்தரோ:
பாந்தா²நாம் பரமார்தி²நாம் ப்ரதிபத³ம் காருண்யபாத:²ப்ரபா ।
ஸத்யாநந்த³சித³ந்நதா³நவிலஸச்சா²லா ச கல்யாணதீ:⁴
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 27 ॥

யா லோகத்ரிதயைகரத்நமஜட³ம் பா⁴ந்விந்து³பா⁴ஶீதலம்
நிர்தோ³ஷம் கு³ணவர்ஜிதம் ச நிகி²லைஶ்சர்யப்ரத³ம் தே³ஹிநாம் ।
சித்ரம் பி⁴க்ஷுகஸார்வபௌ⁴மநிலயம் லோகத்ரயே பா⁴ஸதே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 28 ॥

யாபர்ணாப்யநபாயகல்பலதிகா ஸ்தா²ணு: பதி: கல்பகோ
யஸ்யா ப⁴க்தப²லப்ரபூரணவிதௌ⁴ புத்ரோ விஶாகோ²ঽத்³பு⁴தம் ।
இத்த²ம் நித்யகுடும்பி³நீ த்ரிஜக³தாம் ரக்ஷாகரீ ராஜதே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 29 ॥

யா புண்யாஶ்ரம ஏவ ஶாங்கரதப:ஸித்³த்⁴யை மஹாயோகி³நாம்
நிர்வைரோ க³ஜபஞ்சவக்த்ரக³திமத்⁴ய: ஶாந்திரங்க³ஸ்த²லம் ।
நிர்த்³வந்த்³வஸ்தநசக்ரவாகலஸித: கோகாரிசூடா³மணி:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 30 ॥

யா கேதா³ரமமூல்யமாநமப⁴யம் நிஷ்பங்கமாஶாஸ்பத³ம்
ஶ்ரீகண்டே²தரபோ⁴க³ப³ந்த⁴ரஹிதம் கல்பே கதா³ப்யத்³பு⁴தம் ।
ப்ரஜ்ஞாஶாலிந ஏவ தி³த்ஸதி ப³த ஜ்ஞாநாங்குரம் கஸ்யசித்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 31 ॥

யா சித்ரம் கரிணீ ஹிமாசலப⁴வா தாம்ராரவிந்தே³க்ஷணா
காந்த்யா ப⁴ர்த்ஸயதீ வரம் மரதகம் பாஶாங்குஶோக்ஷ்வந்விதா ।
பஞ்சாஸ்யப்ரபு⁴மஞ்சகோபரி வஸத்யாநந்த³புர்யாம் முதா³
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 32 ॥

ஏணாங்கார்ப⁴கமாத்மகுந்தலதமோராத்ர்யாமபி த்³யோதய-
த்யாஶ்சர்யம் யமிநாம் கடாக்ஷயமுநாகல்லோலமாலாம் ச யா ।
நித்யம் வக்த்ரஶஶாங்கமந்த³ஹஸிதஜ்யோத்ஸ்நாம் க்ருʼபாயாம் கு³ரோ:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 33 ॥

யா த்³ருʼஷ்டி: ஶ்ருதிமூலஶீலநபரா நீலாஞ்ஜநாத்³ரிஶ்ரியம்
ஸ்வாத்மஸ்மேரபயோத³தௌ⁴ ஸஹப⁴வம் ஶ்ரீவல்லப⁴ம் தந்வதீ ।
வாத்ஸல்யாந்நதலோகமோஹிதிமிரம் சித்ரம் து⁴நீதே ச யா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 34 ॥

யா காருண்யகடாக்ஷநீலவநஜத்³வேஷ்யாத்மஜாம்ப:⁴ஸ்வஹோ
முக்³த⁴ஸ்நிக்³த⁴ம்ருʼது³ஸ்மிதாமரது⁴நீவீசீவிலாஸாஶ்ரிதே ।
ஸுஸ்நாதம் நிஜபாத³பங்கஜரஜ:ஸிக்தம் ப³த வ்யாதநோத்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 35 ॥

ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ த்⁴ருவமபி ஶ்ரீகாந்தஸோத³ர்யஹோ
நாராயண்யபி ஸர்வதா³ குலநகோ³த்தம்ஸாத்மஜாத்யத்³பு⁴தம் ।
ப்ராலேயாசலகந்யகாபி ஸகலாஹம்ரூபிணீ யாத்³பு⁴தம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 36 ॥

ஆநங்க³ஸ்ம்ருʼதிஸம்ப்ரதா³யமகி²லம் ஸ்வாபாங்க³ஶிஷ்யேண யா
காமத்³ரோஹிணமேவ ஶிக்ஷயதி ஹா லோகோத்தராத்யத்³பு⁴தம் ।
தேநைவாத்மபதா³ரவிந்த³ரஸபாநோத²ம் த்ரிலோகேঽந்யதா²
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 37 ॥

ப³ந்தூ⁴கஸ்தப³கம் ருசா பரிஹஸத்யம்போ⁴ஜமப்யத்³பு⁴தம்
கர்ணாஸ்யேக்ஷணபாணிநா வநசரம் மத்⁴யேந வக்ஷோருஹா ।
க³த்யா ஸ்வாது³கி³ரா ஸுதா⁴கரகலோத்தம்ஸைஶ்ச நீலாலகை:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 38 ॥

நி:ஸ்பந்த³ம் நிக³மாக³மாத்³யவிஷயம் ஶ்ரோத்ராதி³ஹீநம் பரம்
நி:ஶப்³த³ம் தத³ஹோ புமாம்ஸமகரோத் காமேஶ இத்யாக்²யயா ।
யா சித்ரம் நிஜதா³ஸமச்ச²ஹ்ருʼத³யம் ஶக்த்யா தநோத்யந்யதா²
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 39 ॥

வாக³ர்தே²ந யதா² யுதாபி பரமாநந்தா³த்மநா ஶூலிநா
நித்யம் யா விஹரத்யஹோ ஜநமநோகே³ஹேஷு முக்³தே⁴ஷு ஹா ।
நிர்பீ⁴தா குலடேவ கர்ம குருதே ஸர்வேந்த்³ரியாணாம் ஸதா³
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 40 ॥

நாஸாமௌக்திகதை³த்யதே³ஶிகமஹோ மந்த³ஸ்மிதை: புஷ்ணதீ
தாடங்கத்³யுதிபி⁴ர்தி³நேஶஶஶிநௌ தே³வௌ திரஸ்குர்வதீ ।
மாராரேர்கு³ஹமேதி⁴நீ மநஸிஜம் ரக்ஷத்யபாங்கோ³டஜே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 41 ॥

ப³ந்த⁴ச்சே²த³விசக்ஷணா பஶுஜநஸ்தோமாதிதூ³ராத்³பு⁴தம்
யா ரக்ஷத்யக³ராஜஶேக²ரஸுதாப்யாம்நாயஸூத்ரைர்த்³ருʼட⁴ம் ।
ப³த்³த்⁴வா தே³வபஶூந் ஸதா³ பஶுபதே: ஸம்ஸர்க³தோ³ஷேண ஹா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 42 ॥

தா⁴ரா தே³ஶிகதி³வ்யத்³ருʼஷ்டிமது⁴நோ மாராரிநேத்ராம்ருʼதம்
தா⁴ரா து³ர்மததா³ருதா³ரிபரஶோஸ்தாராவலிர்யோகி³நாம் ।
தீரம் மந்த்ரமஹோத³தே:⁴ கவிகி³ராம் பூர: ஸுகா²ம்போ⁴நிதே:⁴
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 43 ॥

காமாக்ஷீதி வத³ந்தி கேசந பு³தா:⁴ காமேஶ்வரீத்யத்³பு⁴தம்
ராமாஸ்தோமஶிரோமணீதி மத³நாராதேர்த்³ருʼஶோ: பாரணா ।
ஸீமா பூ⁴மஸுக²ஸ்ய சிந்மயகலா ஶ்ருʼங்கா³ரமூர்திஶ்ச யா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 44 ॥

முக்³த⁴ஸ்நிக்³த⁴கடாக்ஷமித்ரதநயா யஸ்யா: ஸதா³நந்தி³நீ
மந்த³ஸ்மேரபயோநிதி⁴ம் நிஜபதிம் ஸங்க³ம்ய வாணீஶ்ரிய: ।
ஸம்ஸூய ப்ரத³தா³த்யயாசிததத்யா ப⁴க்தேப்⁴ய ஏவாத³ராத்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 45 ॥

ஔந்நத்யம் முஹுரேதி சித்ரமமரஶ்ரேணீஷு யத்³யோக³தோ
த³க்ஷத்³வேஷ்யபி பி⁴க்ஷுகோঽபி விஷமாக்ஷோঽப்யுக்ஷயாநோঽபி வா ।
அஜ்ஞாதாந்வயஸம்ப⁴வோঽபி நிக³மாதீதோঽபி லுப்³த⁴ஸ்ததா²
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 46 ॥

யா லோகைகஸுமங்க³ளா ஸ்மரகலா நீலாம்பு³த³ஶ்யாமலா
டோ³லா ஶங்கரலோசநத்³வயஶிஶோர்மாலாஷ்டஸித்³தி⁴ஶ்ரியாம் ।
காலாதீதகலா கலாநிதி⁴கலோத்தம்ஸாதுலா நிர்மலா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 47 ॥

அஸ்தம் யா நலிநேக்ஷணேந நயதி க்ஷோபா⁴தபம் யோகி³நாம்
ஸ்வாநந்தா³ம்ருʼதசந்த்³ரிகாம் கருணயா நித்யம் தநோத்யத்³பு⁴தம் ।
வர்ஷத்யாநநபங்கஜே ஸுகவிதாபீயூஷதா⁴ரா: கவே:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 48 ॥

யா வித்³யுத்கமலேஷு திஷ்ட²தி பரா தாபிஞ்ச²கு³ச்ச²ச்ச²வி-
ஶ்சிதம் ப்ராணப்⁴ருʼதாம் த்³ருʼஶோ: ஸுக²கரீ பீ⁴மப்ரகாஶிந்யலம் ।
ஜ்யோதி: ஶீதலபூ⁴ப்⁴ருʼதஸ்த்ரிபு⁴வநக்ஷேமப்ரவாஹப்ரதா³
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 49 ॥

யா காசித்³த⁴ரிணீ மராலக³மநா சித்³வ்யோமஸஞ்சாரிணீ
ஹ்ரீங்காரஸ்வநஸந்ததே: பரவஶா ஹ்ருʼத்³யாநவத்³யா த்³ருʼஶாம் ।
அஸ்த்ரைவ்யார்த⁴வரம் பிநாகிநமஹோ ஸம்மோஹயந்த்யந்வஹம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 50 ॥

தே⁴நுர்யா பரமாத்மந: பஶுபதே: ஸர்வஜ்ஞதாதோ³ஹிநீ
சித்ரம் ஷண்முக²வக்ரதுண்ட³ஜநநீ ப்ராலேயஶைலாத்மஜா ।
நிர்நித்³ராமலபுண்ட³ரீகநயநா ஶுப்⁴ராம்ஶுசூடா³மணி:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 51 ॥

யாம் த³ண்ட³ம் வரவித்³ருமாத்மகமதிஶ்லக்ஷணம் ஸுஸூக்ஷ்மம் த்⁴ருவம்
கா³ட⁴ம் நிர்விஷயா: புராணபுருஷா ஆலம்ப்³ய க³ச்ச²ந்த்யஹோ ।
தீர்த்வா து³ஸ்தரஜந்மபங்கநிபி³ட³ம் மாயாமஹீமண்ட³லம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 52 ॥

யா கும்போ⁴த்³ப⁴வ ஏவ மந்மத²ரிபோர்தை⁴ர்யாம்பு³தே:⁴ ப்ராஶநே
ப்ராரப்³தா⁴த்மகவிந்த்⁴யபூ⁴த⁴ரக³தித்⁴வம்ஸே ததா² தீ⁴மதாம் ।
ஆசார்ய: ஶிவபோ³த⁴நே நிஜபதேராநங்க³தீ³க்ஷாக்ரமே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 53 ॥

யா க்ஷீராப்³தி⁴ஸஹோத³ரஸ்மிதருசா கம்பு³ம் திரஸ்குர்வதீ
காமாரேர்ஹ்ருʼத³யம் விஶுத்³த⁴மபி ஸம்முக்³த⁴ம் கரோத்யந்வஹம் ।
ஆஶ்சர்யாம் நமதாம் து⁴நோதி திமிரம் ஸ்வாஜ்ஞாநரூபம் பரம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 54 ॥

யஸ்யா ஹாஸமராலிகாம்ருʼது³க³தி: ஶ்ரீகாமஜேத்ரே முதா³
வித்³யாம் போ³த⁴யிதும் பராம் விதநுதேঽபாங்கா³ர்கஜாதோர்மிஷு ।
ஸ்தி²த்வா ஶ்ரௌதபத²ஸ்த²குண்ட³லயுகே³நாலோசநாஸந்ததம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 55 ॥

யஸ்யா வீக்ஷணஶக்ரமேசகமணீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸநம்
ஶ்ரித்வா புஷ்பஶரப்ரபு⁴ர்விஜயதே த்ர்யக்ஷஸ்ய பார்ஶ்வேঽத்³பு⁴தம் ।
பீயூஷார்ணவபே²நஜேத்ருʼஸஹிதஶ்ரீசாமராஸேவித:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 56 ॥

நீஹாராத்³ரியஶோঽபி⁴வர்த⁴நபரே குஞ்ஜே கடாக்ஷாத்மகே
யஸ்யா: க்ரீட³தி நீலகண்ட²விமலப்ரஜ்ஞாமயூரார்ப⁴க: ।
பஶ்யந் நித்யஸுக³ந்தி⁴குந்தலமயீம் காத³ம்பி³நீம் ஸந்ததம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 57 ॥

யா ஹாஸார்ஜுநபூ⁴ப்⁴ருʼதா ஸுக²யதி த்³ராக்³ பீ⁴மசித்தம் பரம்
த⁴ர்மம் பாலயதி ப்ரவேஶயதி வைவர்ணேঽநுகூலாம் க³திம் ।
மாலிந்யம் நயதேதராம் த்⁴ருவமஹோ தத்³தா⁴ர்தராஷ்ட்ரம் குலம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 58 ॥

யா முக்தாப²லமத்³பு⁴தம் கி³ரிப⁴வம் ஶ்யாமம் ப்ரகாஶாஸ்பத³ம்
ஸத்ஸூத்ரம் ஸகலார்த²த³ம் ஶஶிகலாசூட³ம் த்ரிணேத்ரம் சரம் ।
நிர்தோ³ஷம்ப⁴வகௌதுகப்ரத³மநாத்³யந்தம் பரம் நிஸ்துலம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 59 ॥

யா வாபீ பு⁴வநப்ரதா³ ரஸமயீ த்ருʼஷ்ணார்தி³தாநாம் பரம்
நிஷ்பாஶாபி⁴க³தாபி⁴மாநமமதாபாஶாபி⁴லாஷாந்விதா ।
ஸத்பாத்ரே ப²லதா³யிநீ ஸ்ம்ருʼதிமதாம் தாபத்ரயத்⁴வம்ஸிநீ
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 60 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ராம்பு³த⁴வீசிவிப்⁴ரமவதீ ஶ்ருʼங்கா³ரபீ³ஜாநில-
வ்யாலோலா குமுத³ப்ரியத்⁴வஜபடீ ப்ரத்யக்சரீ பார்வதீ ।
த்³ரோணீ யா விஷமேக்ஷணாநுஸரணீ சித்ரம் ஸதா³ ராஜதே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 61 ॥

யஸ்யா நீரத³பா:⁴ கடாக்ஷயது³ப: கர்ணாநுவ்ருʼத்தோঽத்³பு⁴தம்
தீ³வ்யத்குண்ட³லஹாஸசக்ரஜலஜஶ்லிஷ்ட: க்ருʼபாநீரத:³ ।
ஸ்தா²நோர்கோ³குலமந்வஹம் நயதி தத்³வக்ஷோஜஶைலாந்தரம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 62 ॥

யா சித்ரம் மஹதீம் மஹாகு³ணவதீமப்யஶ்ரிதம் ஸந்ததம்
காடி²ந்யம் ந விமுஞ்சதி ஸ்தநயுக³ம் மாந்த்³யம் க³தி: குந்தலா: ।
கௌடில்யம் நயநாம்பு³ஜம் சபலதாம் பி³ம்பா³த⁴ரோ ராகி³தாம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 63 ॥

யா மந்த³ஸ்மிதகௌமுதீ³ம் விதநுதே நித்யோதி³தே ஸர்வத-
ஸ்தாடங்காத்மநி பா⁴ஸ்கரே ஸ்வயமஹோ காலாம்பு³த³ஶ்யாமலா ।
பி³ம்போ³ஷ்ட²த்³யுதிஸந்த்⁴யயா த்³விஜக³ணே ஶ்ரீஶாம்ப⁴வே ராகி³தாம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 64 ॥

ஜாரே மாரகிராதஜீவநகரே சித்ரம் கடாக்ஷாத்மகே
யஸ்யா: குண்ட³லரஶ்மிவேணுகலிதே லக்³நா ஸுக²ம் ராஜதே ।
காமாரேர்மதிஶாரிகா ஶ்ருதிஶிரோத்³யாநாந்தரோல்லாஸிநீ
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 65 ॥

நித்யம் ஸோமகலாத⁴ரோঽத்⁴வரபதிர்வ்யாக்⁴ராஜிநாலங்க்ருʼத-
ஸ்தாடங்கத்³யுதிவஹ்நிவீக்ஷணஶிகா²தூ⁴மாதிலோலேக்ஷண: ।
யஸ்யா ஹாஸபயோநிதா⁴வவப்⁴ருʼத²வ்யாஜேந மஜ்ஜத்யஹோ
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 66 ॥

யஸ்யா: காபி த³யாத்மிகா ப்ரதிதி³நம் ஶைலூஷபா³லாத்³பு⁴தம்
நீராகா³லயகாலவர்ஜிதவதீ நிர்மூர்ச்ச²நா காமநா ।
நிர்லஜ்ஜைவ தி³க³ம்ப³ரா நடதி ஹா ஸம்மோஹஶாந்த்யை ந்ருʼணாம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 67 ॥

மாங்க³ல்யம் ஹரிநீலகாந்திஸுகு³ணம் ஶ்லாத்⁴யம் ஸுரஸ்த்ரீஜநை-
ர்யஸ்யா மஞ்ஜுளவீக்ஷணம் ஸ்மரஹாராஜஸ்ய தே³வ்யா ரதே: ।
ஓஷ்ட²ஶீர்வரகுங்குமம் ஸ்மிதமஹோ ஸ்ரங்மாத⁴வீ ஶாஶ்வதீ
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 68 ॥

சித்ரம் காபி ஸுதா⁴ ஶிவேதரஸுராலப்⁴யா ஹிமாத்³ர்யுத்³ப⁴வா
த்³ருஹ்யந்தீ குருவிந்த³மாத்மருசிபி⁴ர்தோ³ஷாகரோத்தம்ஸிநீ ।
ஆஸ்தே யா மத³நஜ்வரம் ஶஶிப்⁴ருʼத: ஸந்து⁴க்ஷயந்த்யந்வஹம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 69 ॥

அர்த⁴ம் ராஜ்யமநந்யஸாத்⁴யமகி²லைஶ்சர்யப்ரத³ம் ஶூலிந:
ஶுத்³த⁴ம் மூர்திமயம் யயாதிவிநயை: ப்ராப்தம் தத³ந்யத் புந: ।
வ்யாப்தும் வாஞ்ச²தி கா³ருடோ³பலவபு: காந்த்யா மஹத்யா பரம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 70 ॥

அர்த⁴ம் ஸோமகலாத⁴ரீ ஶஶிகலாசூட³ஸ்ய யா த்ர்யம்ப³க-
ஸ்த்ர்யக்ஷாயா அத²வா ஸநாதநதநூ ஜாயாபதீ ஶாஶ்வதௌ ।
ஏகம் வேத்யவதா⁴ரிதும் முநிவரா அத்³யாப்யலம் நாத்³பு⁴தம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 71 ॥

தா³ரித்³ர்யாஸ்தத⁴ராத⁴ரோঽபி பரமம் ப⁴த்³ரோத³யோঽத்யத்³பு⁴தம்
பாபாரண்யத³வாநலோঽபி நமதாம் காருண்யதா⁴ராத⁴ர: ।
யா து³ஹ்கா²ம்பு³த³மாலிகாபவநராண்நைஶ்சல்யரூபாஸ்தி வை
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 72 ॥

ஶ்ரௌதம் மார்க³மதீத்ய க³ச்ச²தி முதா³ காபாலிகம் த்³ருʼக் பரம்
மத்⁴ய: ஶூந்யமதம் க³தோঽதிவிமலே த்³வந்த்³வே குசௌ த்³வைதிநௌ ।
ஸௌரே குண்ட³லயுக்³மமாத்மருசிபி⁴ர்யஸ்யா: க்ருʼபா ஶாம்ப⁴வே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 73 ॥

வல்லீ காபி ஶிவாங்கணே லஸதி யா மந்த³ஸ்மிதை: புஷ்பிதா
தாம்பூ³லேந ஸுக³ந்தி⁴தா ஸுப²லிதா வக்ஷோருஹாப்⁴யாம் பரம் ।
காந்த்யா பல்லவிதா கசைர்ப்⁴ரமரிதா த்³ருʼக்³ப்⁴யாம் பரம் பத்ரிதா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 74 ॥

யஸ்யா வீக்ஷணதே³ஶிக: ஶ்ருதிக³திஸ்தேஜோமய: ஸர்வவித்
ஸந்துஷ்டோ ஜிதகாமஶத்ருரணிமாத்³யஷ்டாபி⁴ராராதி⁴தா ।
ஸச்சித்ஸௌக்²யரத: ஶிவம் நடமபி க்ஷிப்ரம் கரோத்யத்³பு⁴தம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 75 ॥

யஸ்யாஶ்சாருகபோலத³ர்பணதலே த்³ருʼஷ்ட்வா கபர்தீ³ ருஷா
பீ⁴தோ ஜஹ்நுஸுதாம் ம்ருʼது³ஸ்மிதமயீம் ஸங்கேதமித்த²ம் வ்யதா⁴த் ।
முக்³தே⁴ க³ச்ச² நிஜஸ்த²லம் த்³ருததர்ம் ஜாக³ர்தி த்³ருʼஷ்டிர்யத:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 76 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரைகரஸம் வஸந்தஸுஹ்ருʼத³ம் கந்த³ர்பத³ர்பப்ரத³ம்
சித்ரம் கோகநத³ப்ரபோ³த⁴நகரம் சந்த்³ரோத³யம் ஶ்ரீகரம் ।
யஸ்யா ஹாஸமயம் சிரமப்யாஸ்தே புராண: ஶிவ:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 77 ॥

யா காசித் பிககாமிநீ ஶ்ருதிக³தி: ஸப்தஸ்வராலாபிநீ
நித்யம் மாத⁴வபோ³தி⁴நீ த்ரிபு⁴வநே நிஷ்பக்ஷபாதா ஸுக²ம் ।
சித்ரம் சூதநவப்ரஸூநவிஶிக²த்³வேஷ்யாஶ்ரயே ராஜதே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 78 ॥

யஸ்யா வீக்ஷணமாந்த்ரிக: ஸுக்ருʼதிநாமக்³ரேஸர: ஶங்கரீ-
மந்த்ராம்போ⁴நிதி⁴பாரக:³ ஸ்மிதவிபூ⁴த்யோச்சாலயந் ஸர்வதா³ ।
த்³வேஷம் ஶங்கரகர்த்ருʼகம் ஸுமஶரே விப்⁴ராஜதே ஶாஶ்வத:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 79 ॥

யஸ்யா த்³ருʼக்³ரமணீமணிர்விவத³தே காமாரிஸல்லாபநே
ஸ்வாதீ⁴நப்ரியயா ம்ருʼது³ஸ்மிதஶரீரிண்யா பரம் க³ங்க³யா ।
ஆத்³யாஹம்ஶ்ருதிமூலகா³த⁴ரப⁴வா த்வம் ஸ்வீக்ருʼதேதி த்⁴ருவம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 80 ॥

யா காசித்³ பு⁴ஜகீ³ ஸதா³ ஸரலகா³ பீயூஷதா³யிந்யஹோ
பத்³மாரண்யவிஹாரிணீ ஶ்ருதிமதீ தேஜஸ்தநூர்நிர்ப⁴யா ।
ஜந்மாப்³தி⁴ப்லவவர்தி⁴நீ வஶயதி ஶ்ரீநீலகண்ட²ம் த்³ருʼஶா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 81 ॥

ஆஸ்யாம்போ⁴ஜப⁴வா பதிம் நிஜமநாத்³யந்தம் கடாக்ஷாத்மகம்
ப்ருʼச்ச²ந்தீதி பயோநிதே:⁴ ஸ்மிதமயாந்மஜ்ஜந்ம கிம் வாம்பு³ஜாத் ।
யஸ்யா நி:ஸ்மரஸம்பத³ம் ஸுத⁴நிகம் கர்தும் ஶிவம் காங்க்ஷதே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 82 ॥

யஸ்யா: பாணிபரிக்³ரஹே ம்ருʼது³தநோர்ஹேமாத்³ரித⁴ந்வா ஶிவ:
பாதா³ந்யாஸவிதௌ⁴ த்³ருʼஷத்³யபி ஸுரஸ்த்ரீணாம் புரோ லஜ்ஜித: ।
மந்தா³க்ஷம் க³தவாநநங்க³கலிகாம் யாம் வீக்ஷிதும் நாத்³பு⁴தம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 83 ॥

யஸ்யா: பாத³கேஶஶயஶ்ரியமஹோ ஶ்ருத்வாநிலாத³ந்வஹம்
கா³ங்கா³ந்யம்பு³ருஹாணி ஹந்த கதிசித் ப்ராப்தும் பராம் தாம் த்³ருதம் ।
பீத்வா க்ஷீரலவம் தபந்தி தபநம் பஶ்யந்தி மஜ்ஜந்த்யலம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 84 ॥

நித்யம் ஸந்தி⁴மபேக்ஷதே ஸுசரிதா தூ³தீ கடாக்ஷாத்மிகா
ராஜஸ்யாத⁴ரராமயாபி ந தயா க³ர்பே⁴ வஹந்த்யாம்ருʼதம் ।
காமாரே ரதிஸாத்த்விகத்³விஜமணேர்மோதா³ய ஸுஶ்ரேயஸே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 85 ॥

பக்ஷே ஶைவமநோமஹீப்⁴ருʼதி மநோஜாக்³நிம் த்⁴ருவம் ஸாத⁴யந்
யஸ்யா மஞ்ஜுகடாக்ஷதூ⁴மஶிஶுநா ஶ்ரௌதேந ஸத்³தே⁴துநா ।
ஓஷ்ட²த்³வந்த்³வஸபா⁴ந்தரே ஸ்மிதமயோ நையாயிகோ பா⁴ஸதே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 86 ॥

யா பத்³மம் ஹிமஶைலஜம் மரதகம் பா⁴ஸா ப்⁴ருʼஶம் ப⁴ர்த்ஸயத்
கந்த³ர்பஸ்ய ஜ்யேந்தி³ராஜநிக்³ருʼஹம் நிர்ஹேதுகோத்பு²ல்லநம் ।
ஸ்தா²ணோர்லோசநப்⁴ருʼங்க³ஸம்ப்⁴ரமகரம் ஶீதாம்ஶுலேகா²ங்கிதம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 87 ॥

யஸ்யா மந்த³க³தி: பரம் ஶுப⁴க³தி: காமஸ்ய காமத்³ருஹ:
காமோத்³ரேகக³திஶ்சிரம் ப⁴ஜநக்ருʼத்³த⁴ம்ஸாங்க³நாஸந்ததே: ।
காமம் த³த்தக³தி: ஸதா³ விஜயதே ஹம்ஸாத்மிகா யோகி³நாம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 88 ॥

நி:ஸ்நேஹாபி ஶிவாதிராக³கலிதா யா தீ³பிகா காப்யஹோ
ஜ²ஞ்ஜா²மாருதபீ⁴திதா³பி சபலா நிஷ்கல்மஷா ஸாஞ்ஜநா ।
த்ரைலோக்யேঽபி விராஜதே ஶ்ரிதவதீ ஶ்ரீஶங்கராங்கம் த்⁴ருவம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 89 ॥

நிர்யத்நைவ மஹாஸதீ ஸுசரிதா யா ஶைலராஜாத்மஜா
நாத²ம் லோகவிலக்ஷணம் ப்ரஹ்ருʼதவத்யத்³யாபி ஸேவாஜநே ।
கா³ண்டீ³வேந வராஶ்மபி⁴ஶ்ச முஸலேநோபாநஹா வர்ததே
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 90 ॥

யஸ்யா: பாத³கிஸாலயப்ரபு⁴வரம் யாசந்த்யஜஸ்ரம் பரம்
கஸ்தூர்ய: ஸுரயோஷிதாம் திலகிதா: ஸத்³வாஸநாம் ராகி³தாம் ।
பி³ம்போ³ஷ்ட²ம் ம்ருʼது³தாம் ஶ்ரியம் ச யுக³பத்³த⁴ஸ்தா: ப்ரவாலப்ரியா:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 91 ॥

யஸ்யா: பாத³ஸஹஸ்ரரஶ்மிசரலம் காமாரிசித்தாத்மகம்
ஹைமம் ப்⁴ராமயதி ப்ரணாஶயதி ஸந்தாபம் ஸதாமங்குரம் ।
ப்ரஜ்ஞாநாத்மகமத்³பு⁴தம் ஶிஶிரயத்யக்ஷீண்யலம் பஶ்யதாம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 92 ॥

சித்ரம் யா குருதே மநோঽபி யமிநாம் ப³த்³த⁴ம் மஹாயத்நதோ
முக்தம் ஶோணபதா³ரவிந்த³யுக³ளே நீராகி³ணம் ராகி³ணம் ।
மஞ்ஜீரஸ்வநமந்மத²ஸ்மிதரவை: ஸம்மோஹநம் ஶூலிந:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 93 ॥

பாதா³ம்போ⁴ஜரஜோ ரஜாம்ஸி ஹரதி ப்ரௌடா⁴நி யஸ்யா ந்ருʼணாம்
ஸத்த்வம் வர்த⁴யதி ப்ரத³ர்ஶயதி ஸந்மார்க³ம் ஸுராணாமபி ।
ஜந்மவ்யாதி⁴ம்ருʼதிப்ரவாஹமதுலம் ஸம்ரோத⁴யத்யத்³பு⁴தம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 94 ॥

நாஹம் விஶ்வமித³ம் சராசரமயம் மாயாவிலாஸாஸ்பத³ம்
த்³ருʼஶ்யத்வாதி³தி ஶோத⁴யந்தி ஸுதி⁴ய: ஸர்வம் யயா ப்ரஜ்ஞயா ।
ஆத்மைவாயமித³ம் வத³ந்தி புநஸ்தூஷ்ணீம்ப⁴வந்த: ஸ்தி²தா:
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 95 ॥

ராஹும் நிந்த³தி சந்த்³ரசூட³சிகுரைஸ்தாடங்ககாந்த்யா ரவிம்
வக்த்ராப்³ஜேந விது⁴ம் கு³ரும் நதகி³ரா ஸௌக்³யம் த்³ருʼஶா ப⁴த்³ரயா ।
க³த்யா மந்த³மஹோ குஜம் தநுருசா நாஸாக்³ரமண்யா கவிம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 96 ॥

நி:ஶ்ரேணீ க்ருʼதிநாம் பராம்ருʼதப²லப்ராப்தௌ ப்ரவாலத்³யுதி-
ர்யா நீலாஞ்ஜநமக்ஷராத்மகநிதே:⁴ ஸந்த³ர்ஶநே ஶ்ரீமதாம் ।
நித்யாநந்த³ரஸா பரோக்ஷகரணே ஶ்ரீதே³ஶிகஶ்ரீக்ருʼபா
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 97 ॥

யா குண்டீ²குருதே நிஜஸ்துதிவிதௌ⁴ க³ர்வாத் ப்ரவ்ருʼத்தாம் கி³ரம்
வேதா³நாமபி கீ³ஷ்பதேரபி மஹாபா⁴ஷ்யார்த²விஜ்ஞாநிந: ।
த³த்தே வாக்³ப⁴வவைப⁴வாம்ருʼதஜ²ரீம் மூகாஜ்ஞயோர்வாக்³மிதாம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 98 ॥

ஆத்³யாமம்பு³ருஹேக்ஷணாமநுபமாமாபீநதுங்க³ஸ்தநீ-
மார்யாமாக³மஸாரமூர்திமருணாமாநந்த³சந்த்³ராநநாம் ।
ஸாத்⁴வீம் ஸத்கவிவாக்³ஜ²ரீம் ஸமரஸாநந்தா³ம்ருʼதஸ்யந்தி³நீம்
ஸா ஸம்வித் ஸுக்ருʼதோத³யா ஸ்பு²ரது நஶ்சித்தே ஸதா³ ஸர்வகா³ ॥ 99 ॥

கு³ருசரணஸரோஜம் கு³ப்தக³ங்கா³தரங்க³-
ஸ்திமிதமமிதஶுக்லஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிரேகம் ।
நிருபமமகரந்த³ஸ்பந்த³மாநந்த³கந்த³ம்
நித⁴நஜநநஹீநோ நிர்மலோঽஹம் நிஷேவே ॥ 100 ॥

ஶார்தூ³லவ்ருʼத்தமபி ஸாது⁴ ப⁴வத்யஹோ தத்
ஸாரஸ்வதம் ஸமரஸாம்ருʼதலோசநாநாம் ।
ஸத்³யோ ஜயத்யக⁴ரிபும் ஶ்ருதிமார்க³யோகா³த்
த்யாகே³ஶஸாந்த்³ரகருணாத்³பு⁴தமேவ ப⁴த்³ரம் ॥ 101 ॥

இத்யாநந்த³நாத²பாத³பபத்³மோபஜீவிநா காஶ்யபகோ³த்ரோத்பந்நேநாந்த்⁴ரேண
த்யாக³ராஜநாம்நா விரசிதம் ஸம்விச்ச²தகம் ஸம்பூர்ணம்

Add Comment

Click here to post a comment