Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Durga Devi Slokam

Bhadrakali Names in Different Languages:

In Sanskrit – भद्रकाली
In Bengali – ভদ্রকালী
In Tamil – பத்ரகாளி
In Telugu – భద్రకాళి
In Malayalam – ഭദ്രകാളി
In Kannada – ಭದ್ರಕಾಳಿ
In Kodava – ಭದ್ರಕಾಳಿ

Bhadrakali or Adi Parashakti is a popular goddess in South India and also called as Durga, Devi, Mahadevi, or Mahamaya in North India. She is one of the ferocious forms of the great goddess Shakti or Adi Parashakti mentioned in the Devi Mahatmyam. Bhadrakali is a popular form of the Great Goddess, worshipped in Kerala as Bhadrakali, Mahakali, Chamunda and Kariam Kali Murti. In Kerala, she is considered the favorable and happy form of the Mahakali that protects the good.

This goddess is represented with three eyes and four, sixteen or eighteen hands. She carries a series of weapons, flames gushing from her head and a little fang coming out of her mouth. Her worship is also associated with the Tantric tradition of the Matrikas, as well as with the tradition of the ten Mahavidyas and is part of the larger framework of Shaktism. Sarkara, Kodungalloor, Aattukal, Chettikulangara, Thirumandhamkunnu and Chottanikkara are famous temples of Bhadrakali in Kerala.

Bhadrakali is primarily worshipped in 4 forms:

1) Darukajit as the killer of the demon Darika.
2) Dakshajit as the killer of Daksha.
3) Rurujit as the slayer of the demon Ruru
4) Mahishajit as She who killed Mahishasura.

Shri Bhadrakali

Sri Bhadra Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಲ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀನನ್ದಿಕೇಶ್ವರ ಉವಾಚ –
ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿನೀ ।
ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಹಾಭಾಗಾ ದಕ್ಷಯಾಗವಿಭೇದಿನೀ ॥ 1 ॥

ರುದ್ರಕೋಪಸಮುದ್ಭೂತಾ ಭದ್ರಾ ಮುದ್ರಾ ಶಿವಂಕರೀ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ರೋಷತಾಮ್ರಾಕ್ಷಶೋಭಿನೀ ॥ 2 ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿದಮನೀ ಶಾನ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ಮುಕ್ತಾ ಚಂಡಿಕಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 3 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಃ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ ।
ಸುವಾಸಿನೀ ಸುನಾಸಾ ಚ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ಧುರನ್ಧರಾ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶೀ ದೇವಯೋನಿರಯೋನಿಜಾ ।
ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿರಹಂಕಾರಾ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಸರ್ವಗರ್ವವಿಮರ್ದಿನೀ ।
ತೇಜೋವತೀ ಮಹಾಮಾತಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 6 ॥

ವೀರಭದ್ರಕೃತಾನನ್ದಭೋಗಿನೀ ವೀರಸೇವಿತಾ ।
ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸತ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 7 ॥

ಜ್ಞಾನರೂಪಾ ಕಲಾತೀತಾ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ।
ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಕ್ಷಮಾ ಶ್ರೀಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ॥ 8 ॥

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮಿನೀ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ ॥

ದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೀ ದಕ್ಷಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 9 ॥

ಶಿವಶಾಸನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಶೈವಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಭವಪಾಶನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಸವನಾಂಗಸುಕಾರಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಲಮ್ಬೋದರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಭೀಷಣಾಸ್ಯಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಾರ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ॥ 11 ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸೇನಾಯುದ್ಧಸುಕಾಂಕ್ಷಿಣೀ ॥12 ॥ (missing line)
ಇಚ್ಛಾ ಭಗವತೀ ಮಾಯಾ ದುರ್ಗಾ ನೀಲಾ ಮನೋಗತಿಃ ।
ಖೇಚರೀ ಖಡ್ಗಿನೀ ಚಕ್ರಹಸ್ತಾ ಶುಲವಿಧಾರಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಸುಬಾಣಾ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾ ಚ ಪಾದಸಂಚಾರಿಣೀ ಪರಾ ।
ತಪಃಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ವೀರಭದ್ರಸಹಾಯಿನೀ ॥ 14 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಕರೀ ವಿಶ್ವಾ ಮನೋಮಾಲಿನ್ಯಹಾರಿಣೀ ।
ಸುನಕ್ಷತ್ರೋದ್ಭವಕರೀ ವಂಶವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 15 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಸಂಸೇವ್ಯಾ ಶಾಂಕರೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದಿಹಾರಿಣೀ ಸುಮನಸ್ವಿನೀ ॥ 16 ॥

ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕೃತಾವಾಸಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯಾಃ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ವಿದುಃ ॥ 17 ॥

ಪುಣ್ಯಂ ಯಶೋ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಂ ಧನಂ ಬಹು ।
ದದಾತಿ ದೇವೀ ತಸ್ಯಾಶು ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 18 ॥

ಭೌಮವಾರೇ ಭೃಗೌ ಚೈವ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ವಿಧಾಯ ಚ ಸುಭಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 19 ॥

ವೀರಭದ್ರಾಲಯೇ ಭದ್ರಾಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಸುರಸೇವಿತಾಮ್ ।
ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾನಾ ಭೋಗಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ ॥ 20 ॥

ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಶೀಘ್ರಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಪರನ್ತಪ ।
ಅಥವಾ ಸ್ವಗೃಹೇ ವೀರಭದ್ರಪತ್ನೀಂ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ 21 ॥

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ವಿಧಿವತ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ರೋಗಾ ನಶ್ಯನ್ತಿ ತಸ್ಯಾಶು ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ವಿನ್ದತಿ ॥ 22 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರಭಕ್ತಾನಾಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಬೋಧಯ ॥

ರಹಸ್ಯಂ ಸಾರಭೂತಂ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸಮ್ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ 23 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಲ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

One thought on “Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top