Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Bengali | Sri Durga Devi Slokam

Bhadrakali Names in Different Languages:

In Sanskrit – भद्रकाली
In Bengali – ভদ্রকালী
In Tamil – பத்ரகாளி
In Telugu – భద్రకాళి
In Malayalam – ഭദ്രകാളി
In Kannada – ಭದ್ರಕಾಳಿ
In Kodava – ಭದ್ರಕಾಳಿ

Bhadrakali or Adi Parashakti is a popular goddess in South India and also called as Durga, Devi, Mahadevi, or Mahamaya in North India. She is one of the ferocious forms of the great goddess Shakti or Adi Parashakti mentioned in the Devi Mahatmyam. Bhadrakali is a popular form of the Great Goddess, worshipped in Kerala as Bhadrakali, Mahakali, Chamunda and Kariam Kali Murti. In Kerala, she is considered the favorable and happy form of the Mahakali that protects the good.

This goddess is represented with three eyes and four, sixteen or eighteen hands. She carries a series of weapons, flames gushing from her head and a little fang coming out of her mouth. Her worship is also associated with the Tantric tradition of the Matrikas, as well as with the tradition of the ten Mahavidyas and is part of the larger framework of Shaktism. Sarkara, Kodungalloor, Aattukal, Chettikulangara, Thirumandhamkunnu and Chottanikkara are famous temples of Bhadrakali in Kerala.

Bhadrakali is primarily worshipped in 4 forms:

1) Darukajit as the killer of the demon Darika.
2) Dakshajit as the killer of Daksha.
3) Rurujit as the slayer of the demon Ruru
4) Mahishajit as She who killed Mahishasura.

Shri Bhadrakali

Sri Bhadra Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Bengali:

শ্রীভদ্রকাল্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্
শ্রীনন্দিকেশ্বর উবাচ –
ভদ্রকালী কামরূপা মহাবিদ্যা য়শস্বিনী ।
মহাশ্রয়া মহাভাগা দক্ষয়াগবিভেদিনী ॥ ১ ॥

রুদ্রকোপসমুদ্ভূতা ভদ্রা মুদ্রা শিবঙ্করী ।
চন্দ্রিকা চন্দ্রবদনা রোষতাম্রাক্ষশোভিনী ॥ ২ ॥

ইন্দ্রাদিদমনী শান্তা চন্দ্রলেখাবিভূষিতা ।
ভক্তার্তিহারিণী মুক্তা চণ্ডিকানন্দদায়িনী ॥ ৩ ॥

সৌদামিনী সুধামূর্তিঃ দিব্যালঙ্কারভূষিতা ।
সুবাসিনী সুনাসা চ ত্রিকালজ্ঞা ধুরন্ধরা ॥ ৪ ॥

সর্বজ্ঞা সর্বলোকেশী দেবয়োনিরয়োনিজা ।
নির্গুণা নিরহঙ্কারা লোককল্যাণকারিণী ॥ ৫ ॥

সর্বলোকপ্রিয়া গৌরী সর্বগর্ববিমর্দিনী ।
তেজোবতী মহামাতা কোটিসূর্যসমপ্রভা ॥ ৬ ॥

বীরভদ্রকৃতানন্দভোগিনী বীরসেবিতা ।
নারদাদিমুনিস্তুত্যা নিত্যা সত্যা তপস্বিনী ॥ ৭ ॥

জ্ঞানরূপা কলাতীতা ভক্তাভীষ্টফলপ্রদা ।
কৈলাসনিলয়া শুভ্রা ক্ষমা শ্রীঃ সর্বমঙ্গলা ॥ ৮ ॥

সিদ্ধবিদ্যা মহাশক্তিঃ কামিনী পদ্মলোচনা ॥

দেবপ্রিয়া দৈত্যহন্ত্রী দক্ষগর্বাপহারিণী ॥ ৯ ॥

শিবশাসনকর্ত্রী চ শৈবানন্দবিধায়িনী ।
ভবপাশনিহন্ত্রী চ সবনাঙ্গসুকারিণী ॥ ১০ ॥

লম্বোদরী মহাকালী ভীষণাস্যা সুরেশ্বরী ।
মহানিদ্রা য়োগনিদ্রা প্রজ্ঞা বার্তা ক্রিয়াবতী ॥ ১১ ॥

পুত্রপৌত্রপ্রদা সাধ্বী সেনায়ুদ্ধসুকাঙ্ক্ষিণী ॥১২ ॥ (missing line)
ইচ্ছা ভগবতী মায়া দুর্গা নীলা মনোগতিঃ ।
খেচরী খড্গিনী চক্রহস্তা শুলবিধারিণী ॥ ১৩ ॥

সুবাণা শক্তিহস্তা চ পাদসঞ্চারিণী পরা ।
তপঃসিদ্ধিপ্রদা দেবী বীরভদ্রসহায়িনী ॥ ১৪ ॥

ধনধান্যকরী বিশ্বা মনোমালিন্যহারিণী ।
সুনক্ষত্রোদ্ভবকরী বংশবৃদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাদিসুরসংসেব্যা শাঙ্করী প্রিয়ভাষিণী ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদিহারিণী সুমনস্বিনী ॥ ১৬ ॥

পুণ্যক্ষেত্রকৃতাবাসা প্রত্যক্ষপরমেশ্বরী ।
এবং নাম্নাং ভদ্রকাল্যাঃ শতমষ্টোত্তরং বিদুঃ ॥ ১৭ ॥

পুণ্যং য়শো দীর্ঘমায়ুঃ পুত্রপৌত্রং ধনং বহু ।
দদাতি দেবী তস্যাশু য়ঃ পঠেত্ স্তোত্রমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥

ভৌমবারে ভৃগৌ চৈব পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ ।
প্রাতঃ স্নাত্বা নিত্যকর্ম বিধায় চ সুভক্তিমান্ ॥ ১৯ ॥

বীরভদ্রালয়ে ভদ্রাং সম্পূজ্য সুরসেবিতাম্ ।
পঠেত্ স্তোত্রমিদং দিব্যং নানা ভোগপ্রদং শুভম্ ॥ ২০ ॥

অভীষ্টসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি শীঘ্রং বিদ্বান্ পরন্তপ ।
অথবা স্বগৃহে বীরভদ্রপত্নীং সমর্চয়েত্ ॥ ২১ ॥

স্তোত্রেণানেন বিধিবত্ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াত্ ।
রোগা নশ্যন্তি তস্যাশু য়োগসিদ্ধিং চ বিন্দতি ॥ ২২ ॥

সনত্কুমারভক্তানামিদং স্তোত্রং প্রবোধয় ॥

রহস্যং সারভূতং চ সর্বজ্ঞঃ সম্ভবিষ্যসি ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীভদ্রকাল্যষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

Also Read:

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Bengali | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top