Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Durga Devi Slokam

Bhadrakali Names in Different Languages:

In Sanskrit – भद्रकाली
In Bengali – ভদ্রকালী
In Tamil – பத்ரகாளி
In Telugu – భద్రకాళి
In Malayalam – ഭദ്രകാളി
In Kannada – ಭದ್ರಕಾಳಿ
In Kodava – ಭದ್ರಕಾಳಿ

Bhadrakali or Adi Parashakti is a popular goddess in South India and also called as Durga, Devi, Mahadevi, or Mahamaya in North India. She is one of the ferocious forms of the great goddess Shakti or Adi Parashakti mentioned in the Devi Mahatmyam. Bhadrakali is a popular form of the Great Goddess, worshipped in Kerala as Bhadrakali, Mahakali, Chamunda and Kariam Kali Murti. In Kerala, she is considered the favorable and happy form of the Mahakali that protects the good.

This goddess is represented with three eyes and four, sixteen or eighteen hands. She carries a series of weapons, flames gushing from her head and a little fang coming out of her mouth. Her worship is also associated with the Tantric tradition of the Matrikas, as well as with the tradition of the ten Mahavidyas and is part of the larger framework of Shaktism. Sarkara, Kodungalloor, Aattukal, Chettikulangara, Thirumandhamkunnu and Chottanikkara are famous temples of Bhadrakali in Kerala.

Bhadrakali is primarily worshipped in 4 forms:

1) Darukajit as the killer of the demon Darika.
2) Dakshajit as the killer of Daksha.
3) Rurujit as the slayer of the demon Ruru
4) Mahishajit as She who killed Mahishasura.

Shri Bhadrakali

Sri Bhadra Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਭਦ੍ਰਕਾਲ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰ ਉਵਾਚ –
ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਕਾਮਰੂਪਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਮਹਾਸ਼੍ਰਯਾ ਮਹਾਭਾਗਾ ਦਕ੍ਸ਼ਯਾਗਵਿਭੇਦਿਨੀ ॥ ੧ ॥

ਰੁਦ੍ਰਕੋਪਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਭਦ੍ਰਾ ਮੁਦ੍ਰਾ ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਰੋਸ਼ਤਾਮ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਨੀ ॥ ੨ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦਮਨੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਲੇਖਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਣੀ ਮੁਕ੍ਤਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਸੌਦਾਮਿਨੀ ਸੁਧਾਮੂਰ੍ਤਿਃ ਦਿਵ੍ਯਾਲਙ੍ਕਾਰਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਸੁਵਾਸਿਨੀ ਸੁਨਾਸਾ ਚ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਾ ਧੁਰਨ੍ਧਰਾ ॥ ੪ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ੀ ਦੇਵਯੋਨਿਰਯੋਨਿਜਾ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾ ਲੋਕਕਲ੍ਯਾਣਕਾਰਿਣੀ ॥ ੫ ॥

ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਗੌਰੀ ਸਰ੍ਵਗਰ੍ਵਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਤੇਜੋਵਤੀ ਮਹਾਮਾਤਾ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੬ ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰਕਤਾਨਨ੍ਦਭੋਗਿਨੀ ਵੀਰਸੇਵਿਤਾ ।
ਨਾਰਦਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਾ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੭ ॥

ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾ ਕਲਾਤੀਤਾ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਕੈਲਾਸਨਿਲਯਾ ਸ਼ੁਭ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੮ ॥

ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕਾਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਲੋਚਨਾ ॥

ਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾ ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਗਰ੍ਵਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਿਵਸ਼ਾਸਨਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸ਼ੈਵਾਨਨ੍ਦਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਭਵਪਾਸ਼ਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸਵਨਾਙ੍ਗਸੁਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਭੀਸ਼ਣਾਸ੍ਯਾ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਵਾਰ੍ਤਾ ਕ੍ਰਿਯਾਵਤੀ ॥ ੧੧ ॥

ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸੇਨਾਯੁਦ੍ਧਸੁਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥੧੨ ॥ (missing line)
ਇਚ੍ਛਾ ਭਗਵਤੀ ਮਾਯਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਨੀਲਾ ਮਨੋਗਤਿਃ ।
ਖੇਚਰੀ ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਚਕ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਸ਼ੁਲਵਿਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੩ ॥

ਸੁਬਾਣਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਾ ਚ ਪਾਦਸਞ੍ਚਾਰਿਣੀ ਪਰਾ ।
ਤਪਃਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਦੇਵੀ ਵੀਰਭਦ੍ਰਸਹਾਯਿਨੀ ॥ ੧੪ ॥

ਧਨਧਾਨ੍ਯਕਰੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾ ਮਨੋਮਾਲਿਨ੍ਯਹਾਰਿਣੀ ।
ਸੁਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੋਦ੍ਭਵਕਰੀ ਵਂਸ਼ਵਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਸੁਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਪ੍ਰਿਯਭਾਸ਼ਿਣੀ ।
ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਪਿਸ਼ਾਚਾਦਿਹਾਰਿਣੀ ਸੁਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਪੁਣ੍ਯਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕਤਾਵਾਸਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਏਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਭਦ੍ਰਕਾਲ੍ਯਾਃ ਸ਼ਤਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਵਿਦੁਃ ॥ ੧੭ ॥

ਪੁਣ੍ਯਂ ਯਸ਼ੋ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁਃ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਂ ਧਨਂ ਬਹੁ ।
ਦਦਾਤਿ ਦੇਵੀ ਤਸ੍ਯਾਸ਼ੁ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੮ ॥

ਭੌਮਵਾਰੇ ਭਗੌ ਚੈਵ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਪ੍ਰਾਤਃ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍ਮ ਵਿਧਾਯ ਚ ਸੁਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਲਯੇ ਭਦ੍ਰਾਂ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਸੁਰਸੇਵਿਤਾਮ੍ ।
ਪਠੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਿਦਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਨਾਨਾ ਭੋਗਪ੍ਰਦਂ ਸ਼ੁਭਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਅਭੀਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਵਿਦ੍ਵਾਨ੍ ਪਰਨ੍ਤਪ ।
ਅਥਵਾ ਸ੍ਵਗਹੇ ਵੀਰਭਦ੍ਰਪਤ੍ਨੀਂ ਸਮਰ੍ਚਯੇਤ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਵਿਧਿਵਤ੍ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਰੋਗਾ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤਸ੍ਯਾਸ਼ੁ ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਂ ਚ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ॥ ੨੨ ॥

ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਭਕ੍ਤਾਨਾਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਬੋਧਯ ॥

ਰਹਸ੍ਯਂ ਸਾਰਭੂਤਂ ਚ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਮ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ ੨੩ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਭਦ੍ਰਕਾਲ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Also Read:

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top