Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sri Durga Devi Slokam

Bhadrakali Names in Different Languages:

In Sanskrit – भद्रकाली
In Bengali – ভদ্রকালী
In Tamil – பத்ரகாளி
In Telugu – భద్రకాళి
In Malayalam – ഭദ്രകാളി
In Kannada – ಭದ್ರಕಾಳಿ
In Kodava – ಭದ್ರಕಾಳಿ

Bhadrakali or Adi Parashakti is a popular goddess in South India and also called as Durga, Devi, Mahadevi, or Mahamaya in North India. She is one of the ferocious forms of the great goddess Shakti or Adi Parashakti mentioned in the Devi Mahatmyam. Bhadrakali is a popular form of the Great Goddess, worshipped in Kerala as Bhadrakali, Mahakali, Chamunda and Kariam Kali Murti. In Kerala, she is considered the favorable and happy form of the Mahakali that protects the good.

This goddess is represented with three eyes and four, sixteen or eighteen hands. She carries a series of weapons, flames gushing from her head and a little fang coming out of her mouth. Her worship is also associated with the Tantric tradition of the Matrikas, as well as with the tradition of the ten Mahavidyas and is part of the larger framework of Shaktism. Sarkara, Kodungalloor, Aattukal, Chettikulangara, Thirumandhamkunnu and Chottanikkara are famous temples of Bhadrakali in Kerala.

Bhadrakali is primarily worshipped in 4 forms:

1) Darukajit as the killer of the demon Darika.
2) Dakshajit as the killer of Daksha.
3) Rurujit as the slayer of the demon Ruru
4) Mahishajit as She who killed Mahishasura.

Shri Bhadrakali

Sri Bhadra Kali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീഭദ്രകാല്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശ്രീനന്ദികേശ്വര ഉവാച –
ഭദ്രകാലീ കാമരൂപാ മഹാവിദ്യാ യശസ്വിനീ ।
മഹാശ്രയാ മഹാഭാഗാ ദക്ഷയാഗവിഭേദിനീ ॥ 1 ॥

രുദ്രകോപസമുദ്ഭൂതാ ഭദ്രാ മുദ്രാ ശിവങ്കരീ ।
ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രവദനാ രോഷതാംരാക്ഷശോഭിനീ ॥ 2 ॥

ഇന്ദ്രാദിദമനീ ശാന്താ ചന്ദ്രലേഖാവിഭൂഷിതാ ।
ഭക്താര്‍തിഹാരിണീ മുക്താ ചണ്ഡികാനന്ദദായിനീ ॥ 3 ॥

സൌദാമിനീ സുധാമൂര്‍തിഃ ദിവ്യാലങ്കാരഭൂഷിതാ ।
സുവാസിനീ സുനാസാ ച ത്രികാലജ്ഞാ ധുരന്ധരാ ॥ 4 ॥

സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വലോകേശീ ദേവയോനിരയോനിജാ ।
നിര്‍ഗുണാ നിരഹങ്കാരാ ലോകകല്യാണകാരിണീ ॥ 5 ॥

സര്‍വലോകപ്രിയാ ഗൌരീ സര്‍വഗര്‍വവിമര്‍ദിനീ ।
തേജോവതീ മഹാമാതാ കോടിസൂര്യസമപ്രഭാ ॥ 6 ॥

വീരഭദ്രകൃതാനന്ദഭോഗിനീ വീരസേവിതാ ।
നാരദാദിമുനിസ്തുത്യാ നിത്യാ സത്യാ തപസ്വിനീ ॥ 7 ॥

ജ്ഞാനരൂപാ കലാതീതാ ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദാ ।
കൈലാസനിലയാ ശുഭ്രാ ക്ഷമാ ശ്രീഃ സര്‍വമങ്ഗലാ ॥ 8 ॥

സിദ്ധവിദ്യാ മഹാശക്തിഃ കാമിനീ പദ്മലോചനാ ॥

ദേവപ്രിയാ ദൈത്യഹന്ത്രീ ദക്ഷഗര്‍വാപഹാരിണീ ॥ 9 ॥

ശിവശാസനകര്‍ത്രീ ച ശൈവാനന്ദവിധായിനീ ।
ഭവപാശനിഹന്ത്രീ ച സവനാങ്ഗസുകാരിണീ ॥ 10 ॥

ലംബോദരീ മഹാകാലീ ഭീഷണാസ്യാ സുരേശ്വരീ ।
മഹാനിദ്രാ യോഗനിദ്രാ പ്രജ്ഞാ വാര്‍താ ക്രിയാവതീ ॥ 11 ॥

പുത്രപൌത്രപ്രദാ സാധ്വീ സേനായുദ്ധസുകാങ്ക്ഷിണീ ॥12 ॥ (missing line)
ഇച്ഛാ ഭഗവതീ മായാ ദുര്‍ഗാ നീലാ മനോഗതിഃ ।
ഖേചരീ ഖഡ്ഗിനീ ചക്രഹസ്താ ശുലവിധാരിണീ ॥ 13 ॥

സുബാണാ ശക്തിഹസ്താ ച പാദസഞ്ചാരിണീ പരാ ।
തപഃസിദ്ധിപ്രദാ ദേവീ വീരഭദ്രസഹായിനീ ॥ 14 ॥

ധനധാന്യകരീ വിശ്വാ മനോമാലിന്യഹാരിണീ ।
സുനക്ഷത്രോദ്ഭവകരീ വംശവൃദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 15 ॥

ബ്രഹ്മാദിസുരസംസേവ്യാ ശാങ്കരീ പ്രിയഭാഷിണീ ।
ഭൂതപ്രേതപിശാചാദിഹാരിണീ സുമനസ്വിനീ ॥ 16 ॥

പുണ്യക്ഷേത്രകൃതാവാസാ പ്രത്യക്ഷപരമേശ്വരീ ।
ഏവം നാംനാം ഭദ്രകാല്യാഃ ശതമഷ്ടോത്തരം വിദുഃ ॥ 17 ॥

പുണ്യം യശോ ദീര്‍ഘമായുഃ പുത്രപൌത്രം ധനം ബഹു ।
ദദാതി ദേവീ തസ്യാശു യഃ പഠേത് സ്തോത്രമുത്തമം ॥ 18 ॥

ഭൌമവാരേ ഭൃഗൌ ചൈവ പൌര്‍ണമാസ്യാം വിശേഷതഃ ।
പ്രാതഃ സ്നാത്വാ നിത്യകര്‍മ വിധായ ച സുഭക്തിമാന്‍ ॥ 19 ॥

വീരഭദ്രാലയേ ഭദ്രാം സമ്പൂജ്യ സുരസേവിതാം ।
പഠേത് സ്തോത്രമിദം ദിവ്യം നാനാ ഭോഗപ്രദം ശുഭം ॥ 20 ॥

അഭീഷ്ടസിദ്ധിം പ്രാപ്നോതി ശീഘ്രം വിദ്വാന്‍ പരന്തപ ।
അഥവാ സ്വഗൃഹേ വീരഭദ്രപത്നീം സമര്‍ചയേത് ॥ 21 ॥

സ്തോത്രേണാനേന വിധിവത് സര്‍വാന്‍ കാമാനവാപ്നുയാത് ।
രോഗാ നശ്യന്തി തസ്യാശു യോഗസിദ്ധിം ച വിന്ദതി ॥ 22 ॥

സനത്കുമാരഭക്താനാമിദം സ്തോത്രം പ്രബോധയ ॥

രഹസ്യം സാരഭൂതം ച സര്‍വജ്ഞഃ സംഭവിഷ്യസി ॥ 23 ॥

ഇതി ശ്രീഭദ്രകാല്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Bhadrakali Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sri Durga Devi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top