Ashtottara Shatanama

Shri Dakshinamoorty Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam | Dakshinamurti Slokam

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം
മൂലമന്ത്രവര്‍ണാദ്യാത്മകം

ശ്രീദേവ്യുവാച –
ഭഗവന്ദേവദേവേശ മന്ത്രാര്‍ണസ്തവമുത്തമം ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍തിദേവസ്യ കൃപയാ വദ മേ പ്രഭോ ॥ 1 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച –
സാധു പൃഷ്ടം മഹാദേവി സര്‍വലോകഹിതായ തേ ।
വക്ഷ്യാമി പരമം ഗുഹ്യം മന്ത്രാര്‍ണസ്തവമുത്തമം ॥ 2 ॥

ഋഷിശ്ഛന്ദോ ദേവതാങ്ഗന്യാസാദികമനുത്തമം ।
മൂലമന്ത്രവദസ്യാപി ദ്രഷ്ടവ്യം സകലം ഹി തത് ॥ 3 ॥

ധ്യാനം –
ഭസ്മവ്യാപാണ്ഡുരാങ്ഗഃ ശശിശകലധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാക്ഷമാലാ-
വീണാപുസ്തൈര്‍വിരാജത്കരകമലധരോ യോഗപട്ടാഭിരാമഃ ।
വ്യാഖ്യാപീഠേ നിഷണ്ണേ മുനിവരനികരൈഃ സേവ്യമാനഃ പ്രസന്നഃ
സ്വ്യാളഃ കൃത്തിവാസാഃ സതതമവതു നോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരീശഃ ॥ 4 ॥

ഇതി ധ്യാത്വാ മഹാദേവം മന്ത്രാര്‍ണസ്തവമുത്തമം ।
ജപേത് ത്രിസന്ധ്യം നിയതോ ഭസ്മരുദ്രാക്ഷഭൂഷിതഹ ॥ 5 ॥

ഓങ്കാരാചലസിംഹേന്ദ്രഃ ഓങ്കാരധ്യാനകോകിലഃ ।
ഓങ്കാരനീഡശുകരാഡ് ഓങ്കാരാര്‍ണവകുഞ്ജരഃ ॥ 6 ॥ ഓങ്കാരാരണ്യകുഞ്ജരഃ

നഗരാജസുതാജാനിര്‍നഗരാജനിജാലയഃ ।
നവമാണിക്യമാലാഢ്യോ നവചന്ദ്രശിഖാമണിഃ ॥ 7 ॥

നന്ദിതാശേഷമൌനീന്ദ്രോ നന്ദീശാദിമദേശികഃ ।
മോഹാനലസുധാസാരോ മോഹാംബുജസുധാകരഃ ॥ 8 ॥

മോഹാന്ധകാരതരണിര്‍മോഹോത്പലനഭോമണിഃ ।
ഭക്തജ്ഞാനാബ്ധിശീതാംശുഃ ഭക്താജ്ഞാനതൃണാനലഃ ॥ 9 ॥

ഭക്താംഭോജസഹസ്രാംശുഃ ഭക്തകേകിഘനാഘനഃ ।
ഭക്തകൈരവരാകേന്ദുഃ ഭക്തകോകദിവാകരഃ ॥ 10 ॥

ഗജാനനാദിസമ്പൂജ്യോ ഗജചര്‍മോജ്ജ്വലാകൃതിഃ ।
ഗങ്ഗാധവലദിവ്യാങ്ഗോ ഗങ്ഗാഭങ്ഗലസജ്ജടഃ ॥ 11 ॥

ഗഗനാംബരസംവീതോ ഗഗനാമുക്തമൂര്‍ധജഃ ।
വദനാബ്ജജിതാബ്ജശ്രീഃ വദനേന്ദുസ്ഫുരദ്ദിശഃ ॥ 12 ॥

വരദാനൈകനിപുണോ വരവീണോജ്ജ്വലത്കരഃ ।
വനവാസസമുല്ലാസോ വനവീരൈകലോലുപഃ ॥ 13 ॥

തേജഃപുഞ്ജഘനാകാരോ തേജസാമപി ഭാസകഃ ।
തേജഃപ്രദോ വിനേയാനാം തേജോമയജനാശ്രയഃ ॥ 14 ॥

ദമിതാനങ്ഗസങ്ഗ്രാമോ ദരഹാസജിതാങ്ഗനഃ ।
ദയാരസസുധാസിന്ധുഃ ദരിദ്രധനശേവധിഃ ॥ 15 ॥

ക്ഷീരേന്ദുസ്ഫടികാകാരഃ ക്ഷീണേന്ദുമകുടോജ്ജ്വലഃ ।
ക്ഷീരോപഹാരരസികഃ ക്ഷിപ്രൈശ്വര്യഫലപ്രദഃ ॥ 16 ॥

നാനാഭരണമുഗ്ധാങ്ഗോ നാരീസമ്മോഹനാകൃതിഃ ।
നാദബ്രഹ്മരസാസ്വാദീ നാഗഭൂഷണഭൂഷിതഃ ॥ 17 ॥

മൂര്‍തിനിന്ദിതകന്ദര്‍പോ മൂര്‍താമൂര്‍തജഗദ്വപുഃ ।
മൂകാജ്ഞാനതമോഭാനുഃ മൂര്‍തിമത്കല്‍പപാദപഃ ॥ 18 ॥

തരുണാദിത്യസങ്കാശഃ തന്ത്രീവാദനതത്പരഃ ।
തരുമൂലൈകനിലയഃ തപ്തജാംബൂനദപ്രഭഃ ॥ 19 ॥

തത്ത്വപുസ്തോല്ലസത്പാണിഃ തപനോഡുപലോചനഃ ।
യമസന്നുതസത്കീര്‍തിഃ യമസംയമസംയുതഃ ॥ 20 ॥

യതിരൂപധരോ മൌനീ യതീന്ദ്രോപാസ്യവിഗ്രഹഃ ।
മന്ദാരഹാരരുചിരോ മദനായുതസുന്ദരഃ ॥ 21 ॥

മന്ദസ്മിതലസദ്വക്ത്രോ മധുരാധരപല്ലവഃ ।
മഞ്ജീരമഞ്ജുപാദാബ്ജോ മണിപട്ടോലസത്കടിഃ ॥ 22 ॥

ഹസ്താങ്കുരിതചിന്‍മുദ്രോ ഹഠയോഗപരോത്തമഃ ।
ഹംസജപ്യാക്ഷമാലാഢ്യോ ഹംസേന്ദ്രാരാധ്യപാദുകഃ ॥ 23 ॥

മേരുശൃങ്ഗതടോല്ലാസോ മേഘശ്യാമമനോഹരഃ ।
മേധാങ്കുരാലവാലാഗ്ര്യോ മേധപക്വഫലദ്രുമഃ ॥ 24 ॥

ധാര്‍മികാന്തര്‍ഗുഹാവാസോ ധര്‍മമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ।
ധാമത്രയനിജാരാമോ ധര്‍മോത്തമമനോരഥഃ ॥ 25 ॥

പ്രബോധോദാരദീപശ്രീഃ പ്രകാശിതജഗത്ത്രയഃ ।
പ്രജ്ഞാചന്ദ്രശിലാദര്‍ശഃ പ്രജ്ഞാമണിവരാകരഃ ॥ 26 ॥

ജ്ഞാനാന്തരഭാസാത്മാ ജ്ഞാതൃജ്ഞാതിവിദൂരഗഃ ।
ജ്ഞാനാദ്വൈതസുദിവ്യാങ്ഗോ ജ്ഞാതൃജ്ഞാതികുലാഗതഃ ॥ 27 ॥

പ്രപന്നപാരിജാതാഗ്ര്യഃ പ്രണതാര്‍ത്യബ്ധിവാഡവഃ ।
പ്രമാണഭൂതോ ഭൂതാനാം പ്രപഞ്ചഹിതകാരകഃ ॥ 28 ॥

യത്തത്വമസിസംവേദ്യോ യക്ഷഗേയാത്മവൈഭവഃ ।
യജ്ഞാദിദേവതാമൂര്‍തിഃ യജമാനവപുര്‍ധരഃ ॥ 29 ॥

ഛത്രാധിപതിവിശ്വേശഃ ഛത്രചാമരസേവിതഃ ।
ഛാന്ദശ്ശാസ്ത്രാദിനിപുണശ്ഛലജാത്യാദിദൂരഗഃ ॥ 30 ॥

സ്വാഭാവികസുഖൈകാത്മാ സ്വാനുഭൂതരസോദധിഃ ।
സ്വാരാജ്യസമ്പദധ്യക്ഷഃ സ്വാത്മാരാമമഹാമതിഃ ॥ 31 ॥

ഹാടകാഭജടാജൂടോ ഹാസോദസ്താരമണ്ഡലഃ ।
ഹാലാഹലോജ്ജ്വലഗളോ ഹാരായുതമനോഹരഃ ॥ 32 ॥

ഇതി ശ്രീമേധാദക്ഷിണാമൂര്‍തിമനുവര്‍ണാദ്യാദിമാ
ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍ത്യഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil