Ashtottara Shatanama

Shri Dakshinamoorty Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Dakshinamurti Slokam

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
மூலமந்த்ரவர்ணாத்³யாத்மகம்

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
ப⁴க³வந்தே³வதே³வேஶ மந்த்ரார்ணஸ்தவமுத்தமம் ।
த³க்ஷிணாமூர்திதே³வஸ்ய க்ருʼபயா வத³ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச –
ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம் மஹாதே³வி ஸர்வலோகஹிதாய தே ।
வக்ஷ்யாமி பரமம் கு³ஹ்யம் மந்த்ரார்ணஸ்தவமுத்தமம் ॥ 2 ॥

ருʼஷிஶ்ச²ந்தோ³ தே³வதாங்க³ந்யாஸாதி³கமநுத்தமம் ।
மூலமந்த்ரவத³ஸ்யாபி த்³ரஷ்டவ்யம் ஸகலம் ஹி தத் ॥ 3 ॥

த்⁴யாநம் –
ப⁴ஸ்மவ்யாபாண்டு³ராங்க:³ ஶஶிஶகலத⁴ரோ ஜ்ஞாநமுத்³ராக்ஷமாலா-
வீணாபுஸ்தைர்விராஜத்கரகமலத⁴ரோ யோக³பட்டாபி⁴ராம: ।
வ்யாக்²யாபீடே² நிஷண்ணே முநிவரநிகரை: ஸேவ்யமாந: ப்ரஸந்ந:
ஸ்வ்யாள: க்ருʼத்திவாஸா: ஸததமவது நோ த³க்ஷிணாமூர்திரீஶ: ॥ 4 ॥

இதி த்⁴யாத்வா மஹாதே³வம் மந்த்ரார்ணஸ்தவமுத்தமம் ।
ஜபேத் த்ரிஸந்த்⁴யம் நியதோ ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷிதஹ ॥ 5 ॥

ஓங்காராசலஸிம்ஹேந்த்³ர: ஓங்காரத்⁴யாநகோகில: ।
ஓங்காரநீட³ஶுகராட்³ ஓங்காரார்ணவகுஞ்ஜர: ॥ 6 ॥ ஓங்காராரண்யகுஞ்ஜர:

நக³ராஜஸுதாஜாநிர்நக³ராஜநிஜாலய: ।
நவமாணிக்யமாலாட்⁴யோ நவசந்த்³ரஶிகா²மணி: ॥ 7 ॥

நந்தி³தாஶேஷமௌநீந்த்³ரோ நந்தீ³ஶாதி³மதே³ஶிக: ।
மோஹாநலஸுதா⁴ஸாரோ மோஹாம்பு³ஜஸுதா⁴கர: ॥ 8 ॥

மோஹாந்த⁴காரதரணிர்மோஹோத்பலநபோ⁴மணி: ।
ப⁴க்தஜ்ஞாநாப்³தி⁴ஶீதாம்ஶு: ப⁴க்தாஜ்ஞாநத்ருʼணாநல: ॥ 9 ॥

ப⁴க்தாம்போ⁴ஜஸஹஸ்ராம்ஶு: ப⁴க்தகேகிக⁴நாக⁴ந: ।
ப⁴க்தகைரவராகேந்து:³ ப⁴க்தகோகதி³வாகர: ॥ 10 ॥

க³ஜாநநாதி³ஸம்பூஜ்யோ க³ஜசர்மோஜ்ஜ்வலாக்ருʼதி: ।
க³ங்கா³த⁴வளதி³வ்யாங்கோ³ க³ங்கா³ப⁴ங்க³லஸஜ்ஜட: ॥ 11 ॥

க³க³நாம்ப³ரஸம்வீதோ க³க³நாமுக்தமூர்த⁴ஜ: ।
வத³நாப்³ஜஜிதாப்³ஜஶ்ரீ: வத³நேந்து³ஸ்பு²ரத்³தி³ஶ: ॥ 12 ॥

வரதா³நைகநிபுணோ வரவீணோஜ்ஜ்வலத்கர: ।
வநவாஸஸமுல்லாஸோ வநவீரைகலோலுப: ॥ 13 ॥

தேஜ:புஞ்ஜக⁴நாகாரோ தேஜஸாமபி பா⁴ஸக: ।
தேஜ:ப்ரதோ³ விநேயாநாம் தேஜோமயஜநாஶ்ரய: ॥ 14 ॥

த³மிதாநங்க³ஸங்க்³ராமோ த³ரஹாஸஜிதாங்க³ந: ।
த³யாரஸஸுதா⁴ஸிந்து:⁴ த³ரித்³ரத⁴நஶேவதி:⁴ ॥ 15 ॥

க்ஷீரேந்து³ஸ்ப²டிகாகார: க்ஷீணேந்து³மகுடோஜ்ஜ்வல: ।
க்ஷீரோபஹாரரஸிக: க்ஷிப்ரைஶ்வர்யப²லப்ரத:³ ॥ 16 ॥

நாநாப⁴ரணமுக்³தா⁴ங்கோ³ நாரீஸம்மோஹநாக்ருʼதி: ।
நாத³ப்³ரஹ்மரஸாஸ்வாதீ³ நாக³பூ⁴ஷணபூ⁴ஷித: ॥ 17 ॥

மூர்திநிந்தி³தகந்த³ர்போ மூர்தாமூர்தஜக³த்³வபு: ।
மூகாஜ்ஞாநதமோபா⁴நு: மூர்திமத்கல்பபாத³ப: ॥ 18 ॥

தருணாதி³த்யஸங்காஶ: தந்த்ரீவாத³நதத்பர: ।
தருமூலைகநிலய: தப்தஜாம்பூ³நத³ப்ரப:⁴ ॥ 19 ॥

தத்த்வபுஸ்தோல்லஸத்பாணி: தபநோடு³பலோசந: ।
யமஸந்நுதஸத்கீர்தி: யமஸம்யமஸம்யுத: ॥ 20 ॥

யதிரூபத⁴ரோ மௌநீ யதீந்த்³ரோபாஸ்யவிக்³ரஹ: ।
மந்தா³ரஹாரருசிரோ மத³நாயுதஸுந்த³ர: ॥ 21 ॥

மந்த³ஸ்மிதலஸத்³வக்த்ரோ மது⁴ராத⁴ரபல்லவ: ।
மஞ்ஜீரமஞ்ஜுபாதா³ப்³ஜோ மணிபட்டோலஸத்கடி: ॥ 22 ॥

ஹஸ்தாங்குரிதசிந்முத்³ரோ ஹட²யோக³பரோத்தம: ।
ஹம்ஸஜப்யாக்ஷமாலாட்⁴யோ ஹம்ஸேந்த்³ராராத்⁴யபாது³க: ॥ 23 ॥

மேருஶ்ருʼங்க³தடோல்லாஸோ மேக⁴ஶ்யாமமநோஹர: ।
மேதா⁴ங்குராலவாலாக்³ர்யோ மேத⁴பக்வப²லத்³ரும: ॥ 24 ॥

தா⁴ர்மிகாந்தர்கு³ஹாவாஸோ த⁴ர்மமார்க³ப்ரவர்தக: ।
தா⁴மத்ரயநிஜாராமோ த⁴ர்மோத்தமமநோரத:² ॥ 25 ॥

ப்ரபோ³தோ⁴தா³ரதீ³பஶ்ரீ: ப்ரகாஶிதஜக³த்த்ரய: ।
ப்ரஜ்ஞாசந்த்³ரஶிலாத³ர்ஶ: ப்ரஜ்ஞாமணிவராகர: ॥ 26 ॥

ஜ்ஞாநாந்தரபா⁴ஸாத்மா ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞாதிவிதூ³ரக:³ ।
ஜ்ஞாநாத்³வைதஸுதி³வ்யாங்கோ³ ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞாதிகுலாக³த: ॥ 27 ॥

ப்ரபந்நபாரிஜாதாக்³ர்ய: ப்ரணதார்த்யப்³தி⁴வாட³வ: ।
ப்ரமாணபூ⁴தோ பூ⁴தாநாம் ப்ரபஞ்சஹிதகாரக: ॥ 28 ॥

யத்தத்வமஸிஸம்வேத்³யோ யக்ஷகே³யாத்மவைப⁴வ: ।
யஜ்ஞாதி³தே³வதாமூர்தி: யஜமாநவபுர்த⁴ர: ॥ 29 ॥

ச²த்ராதி⁴பதிவிஶ்வேஶ: ச²த்ரசாமரஸேவித: ।
சா²ந்த³ஶ்ஶாஸ்த்ராதி³நிபுணஶ்ச²லஜாத்யாதி³தூ³ரக:³ ॥ 30 ॥

ஸ்வாபா⁴விகஸுகை²காத்மா ஸ்வாநுபூ⁴தரஸோத³தி:⁴ ।
ஸ்வாராஜ்யஸம்பத³த்⁴யக்ஷ: ஸ்வாத்மாராமமஹாமதி: ॥ 31 ॥

ஹாடகாப⁴ஜடாஜூடோ ஹாஸோத³ஸ்தாரமண்ட³ல: ।
ஹாலாஹலோஜ்ஜ்வலக³ளோ ஹாராயுதமநோஹர: ॥ 32 ॥

இதி ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திமநுவர்ணாத்³யாதி³மா
ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil