Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dakshinamoorty Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Dakshinamurti Slokam

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English:

sridaksinamurtyastottarasatanamastotram
srimedhadaksinamurtyastottarasatanamastotram
mulamantravarnadyatmakam

sridevyuvaca –
bhagavandevadevesa mantrarnastavamuttamam ।
daksinamurtidevasya krpaya vada me prabho ॥ 1 ॥

srimahadeva uvaca –
sadhu prstam mahadevi sarvalokahitaya te ।
vaksyami paramam guhyam mantrarnastavamuttamam ॥ 2 ॥

rsischando devatanganyasadikamanuttamam ।
mulamantravadasyapi drastavyam sakalam hi tat ॥ 3 ॥

dhyanam –
bhasmavyapandurangah sasisakaladharo jnanamudraksamala-
vinapustairvirajatkarakamaladharo yogapattabhiramah ।
vyakhyapithe nisanne munivaranikaraih sevyamanah prasannah
svyalah krttivasah satatamavatu no daksinamurtirisah ॥ 4 ॥

iti dhyatva mahadevam mantrarnastavamuttamam ।
japet trisandhyam niyato bhasmarudraksabhusitaha ॥ 5 ॥

onkaracalasimhendrah onkaradhyanakokilah ।
onkaranidasukarad onkararnavakunjarah ॥ 6 ॥ onkararanyakunjarah

nagarajasutajanirnagarajanijalayah ।
navamanikyamaladhyo navacandrasikhamanih ॥ 7 ॥

nanditasesamaunindro nandisadimadesikah ।
mohanalasudhasaro mohambujasudhakarah ॥ 8 ॥

mohandhakarataranirmohotpalanabhomanih ।
bhaktajnanabdhisitamsuh bhaktajnanatrnanalah ॥ 9 ॥

bhaktambhojasahasramsuh bhaktakekighanaghanah ।
bhaktakairavarakenduh bhaktakokadivakarah ॥ 10 ॥

gajananadisampujyo gajacarmojjvalakrtih ।
gangadhavaladivyango gangabhangalasajjatah ॥ 11 ॥

gaganambarasamvito gaganamuktamurdhajah ।
vadanabjajitabjasrih vadanendusphuraddisah ॥ 12 ॥

varadanaikanipuno varavinojjvalatkarah ।
vanavasasamullaso vanaviraikalolupah ॥ 13 ॥

tejahpunjaghanakaro tejasamapi bhasakah ।
tejahprado vineyanam tejomayajanasrayah ॥ 14 ॥

damitanangasangramo darahasajitanganah ।
dayarasasudhasindhuh daridradhanasevadhih ॥ 15 ॥

ksirendusphatikakarah ksinendumakutojjvalah ।
ksiropahararasikah ksipraisvaryaphalapradah ॥ 16 ॥

nanabharanamugdhango narisammohanakrtih ।
nadabrahmarasasvadi nagabhusanabhusitah ॥ 17 ॥

murtininditakandarpo murtamurtajagadvapuh ।
mukajnanatamobhanuh murtimatkalpapadapah ॥ 18 ॥

tarunadityasankasah tantrivadanatatparah ।
tarumulaikanilayah taptajambunadaprabhah ॥ 19 ॥

tattvapustollasatpanih tapanodupalocanah ।
yamasannutasatkirtih yamasamyamasamyutah ॥ 20 ॥

yatirupadharo mauni yatindropasyavigrahah ।
mandarahararuciro madanayutasundarah ॥ 21 ॥

mandasmitalasadvaktro madhuradharapallavah ।
manjiramanjupadabjo manipattolasatkatih ॥ 22 ॥

hastankuritacinmudro hathayogaparottamah ।
hamsajapyaksamaladhyo hamsendraradhyapadukah ॥ 23 ॥

merusrngatatollaso meghasyamamanoharah ।
medhankuralavalagryo medhapakvaphaladrumah ॥ 24 ॥

dharmikantarguhavaso dharmamargapravartakah ।
dhamatrayanijaramo dharmottamamanorathah ॥ 25 ॥

prabodhodaradipasrih prakasitajagattrayah ।
prajnacandrasiladarsah prajnamanivarakarah ॥ 26 ॥

jnanantarabhasatma jnatrjnatividuragah ।
jnanadvaitasudivyango jnatrjnatikulagatah ॥ 27 ॥

prapannaparijatagryah pranatartyabdhivadavah ।
pramanabhuto bhutanam prapancahitakarakah ॥ 28 ॥

yattatvamasisamvedyo yaksageyatmavaibhavah ।
yajnadidevatamurtih yajamanavapurdharah ॥ 29 ॥

chatradhipativisvesah chatracamarasevitah ।
chandassastradinipunaschalajatyadiduragah ॥ 30 ॥

svabhavikasukhaikatma svanubhutarasodadhih ।
svarajyasampadadhyaksah svatmaramamahamatih ॥ 31 ॥

hatakabhajatajuto hasodastaramandalah ।
halahalojjvalagalo harayutamanoharah ॥ 32 ॥

iti srimedhadaksinamurtimanuvarnadyadima
sridaksinamurtyastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dakshinamoorty Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Dakshinamurti Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top