Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Dakshinamoorty Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Dakshinamurti Slokam

Sri Dakshinamurthy Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
મૂલમન્ત્રવર્ણાદ્યાત્મકં

શ્રીદેવ્યુવાચ –
ભગવન્દેવદેવેશ મન્ત્રાર્ણસ્તવમુત્તમમ્ ।
દક્ષિણામૂર્તિદેવસ્ય કૃપયા વદ મે પ્રભો ॥ ૧ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
સાધુ પૃષ્ટં મહાદેવિ સર્વલોકહિતાય તે ।
વક્ષ્યામિ પરમં ગુહ્યં મન્ત્રાર્ણસ્તવમુત્તમમ્ ॥ ૨ ॥

ઋષિશ્છન્દો દેવતાઙ્ગન્યાસાદિકમનુત્તમમ્ ।
મૂલમન્ત્રવદસ્યાપિ દ્રષ્ટવ્યં સકલં હિ તત્ ॥ ૩ ॥

ધ્યાનમ્ –
ભસ્મવ્યાપાણ્ડુરાઙ્ગઃ શશિશકલધરો જ્ઞાનમુદ્રાક્ષમાલા-
વીણાપુસ્તૈર્વિરાજત્કરકમલધરો યોગપટ્ટાભિરામઃ ।
વ્યાખ્યાપીઠે નિષણ્ણે મુનિવરનિકરૈઃ સેવ્યમાનઃ પ્રસન્નઃ
સ્વ્યાળઃ કૃત્તિવાસાઃ સતતમવતુ નો દક્ષિણામૂર્તિરીશઃ ॥ ૪ ॥

ઇતિ ધ્યાત્વા મહાદેવં મન્ત્રાર્ણસ્તવમુત્તમમ્ ।
જપેત્ ત્રિસન્ધ્યં નિયતો ભસ્મરુદ્રાક્ષભૂષિતહ ॥ ૫ ॥

ઓઙ્કારાચલસિંહેન્દ્રઃ ઓઙ્કારધ્યાનકોકિલઃ ।
ઓઙ્કારનીડશુકરાડ્ ઓઙ્કારાર્ણવકુઞ્જરઃ ॥ ૬ ॥ ઓઙ્કારારણ્યકુઞ્જરઃ

નગરાજસુતાજાનિર્નગરાજનિજાલયઃ ।
નવમાણિક્યમાલાઢ્યો નવચન્દ્રશિખામણિઃ ॥ ૭ ॥

નન્દિતાશેષમૌનીન્દ્રો નન્દીશાદિમદેશિકઃ ।
મોહાનલસુધાસારો મોહામ્બુજસુધાકરઃ ॥ ૮ ॥

મોહાન્ધકારતરણિર્મોહોત્પલનભોમણિઃ ।
ભક્તજ્ઞાનાબ્ધિશીતાંશુઃ ભક્તાજ્ઞાનતૃણાનલઃ ॥ ૯ ॥

ભક્તામ્ભોજસહસ્રાંશુઃ ભક્તકેકિઘનાઘનઃ ।
ભક્તકૈરવરાકેન્દુઃ ભક્તકોકદિવાકરઃ ॥ ૧૦ ॥

ગજાનનાદિસમ્પૂજ્યો ગજચર્મોજ્જ્વલાકૃતિઃ ।
ગઙ્ગાધવલદિવ્યાઙ્ગો ગઙ્ગાભઙ્ગલસજ્જટઃ ॥ ૧૧ ॥

ગગનામ્બરસંવીતો ગગનામુક્તમૂર્ધજઃ ।
વદનાબ્જજિતાબ્જશ્રીઃ વદનેન્દુસ્ફુરદ્દિશઃ ॥ ૧૨ ॥

વરદાનૈકનિપુણો વરવીણોજ્જ્વલત્કરઃ ।
વનવાસસમુલ્લાસો વનવીરૈકલોલુપઃ ॥ ૧૩ ॥

તેજઃપુઞ્જઘનાકારો તેજસામપિ ભાસકઃ ।
તેજઃપ્રદો વિનેયાનાં તેજોમયજનાશ્રયઃ ॥ ૧૪ ॥

દમિતાનઙ્ગસઙ્ગ્રામો દરહાસજિતાઙ્ગનઃ ।
દયારસસુધાસિન્ધુઃ દરિદ્રધનશેવધિઃ ॥ ૧૫ ॥

ક્ષીરેન્દુસ્ફટિકાકારઃ ક્ષીણેન્દુમકુટોજ્જ્વલઃ ।
ક્ષીરોપહારરસિકઃ ક્ષિપ્રૈશ્વર્યફલપ્રદઃ ॥ ૧૬ ॥

નાનાભરણમુગ્ધાઙ્ગો નારીસમ્મોહનાકૃતિઃ ।
નાદબ્રહ્મરસાસ્વાદી નાગભૂષણભૂષિતઃ ॥ ૧૭ ॥

મૂર્તિનિન્દિતકન્દર્પો મૂર્તામૂર્તજગદ્વપુઃ ।
મૂકાજ્ઞાનતમોભાનુઃ મૂર્તિમત્કલ્પપાદપઃ ॥ ૧૮ ॥

તરુણાદિત્યસઙ્કાશઃ તન્ત્રીવાદનતત્પરઃ ।
તરુમૂલૈકનિલયઃ તપ્તજામ્બૂનદપ્રભઃ ॥ ૧૯ ॥

તત્ત્વપુસ્તોલ્લસત્પાણિઃ તપનોડુપલોચનઃ ।
યમસન્નુતસત્કીર્તિઃ યમસંયમસંયુતઃ ॥ ૨૦ ॥

યતિરૂપધરો મૌની યતીન્દ્રોપાસ્યવિગ્રહઃ ।
મન્દારહારરુચિરો મદનાયુતસુન્દરઃ ॥ ૨૧ ॥

મન્દસ્મિતલસદ્વક્ત્રો મધુરાધરપલ્લવઃ ।
મઞ્જીરમઞ્જુપાદાબ્જો મણિપટ્ટોલસત્કટિઃ ॥ ૨૨ ॥

હસ્તાઙ્કુરિતચિન્મુદ્રો હઠયોગપરોત્તમઃ ।
હંસજપ્યાક્ષમાલાઢ્યો હંસેન્દ્રારાધ્યપાદુકઃ ॥ ૨૩ ॥

મેરુશૃઙ્ગતટોલ્લાસો મેઘશ્યામમનોહરઃ ।
મેધાઙ્કુરાલવાલાગ્ર્યો મેધપક્વફલદ્રુમઃ ॥ ૨૪ ॥

ધાર્મિકાન્તર્ગુહાવાસો ધર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ ।
ધામત્રયનિજારામો ધર્મોત્તમમનોરથઃ ॥ ૨૫ ॥

પ્રબોધોદારદીપશ્રીઃ પ્રકાશિતજગત્ત્રયઃ ।
પ્રજ્ઞાચન્દ્રશિલાદર્શઃ પ્રજ્ઞામણિવરાકરઃ ॥ ૨૬ ॥

જ્ઞાનાન્તરભાસાત્મા જ્ઞાતૃજ્ઞાતિવિદૂરગઃ ।
જ્ઞાનાદ્વૈતસુદિવ્યાઙ્ગો જ્ઞાતૃજ્ઞાતિકુલાગતઃ ॥ ૨૭ ॥

પ્રપન્નપારિજાતાગ્ર્યઃ પ્રણતાર્ત્યબ્ધિવાડવઃ ।
પ્રમાણભૂતો ભૂતાનાં પ્રપઞ્ચહિતકારકઃ ॥ ૨૮ ॥

યત્તત્વમસિસંવેદ્યો યક્ષગેયાત્મવૈભવઃ ।
યજ્ઞાદિદેવતામૂર્તિઃ યજમાનવપુર્ધરઃ ॥ ૨૯ ॥

છત્રાધિપતિવિશ્વેશઃ છત્રચામરસેવિતઃ ।
છાન્દશ્શાસ્ત્રાદિનિપુણશ્છલજાત્યાદિદૂરગઃ ॥ ૩૦ ॥

સ્વાભાવિકસુખૈકાત્મા સ્વાનુભૂતરસોદધિઃ ।
સ્વારાજ્યસમ્પદધ્યક્ષઃ સ્વાત્મારામમહામતિઃ ॥ ૩૧ ॥

હાટકાભજટાજૂટો હાસોદસ્તારમણ્ડલઃ ।
હાલાહલોજ્જ્વલગળો હારાયુતમનોહરઃ ॥ ૩૨ ॥

ઇતિ શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિમનુવર્ણાદ્યાદિમા
શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Dakshinamurti Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Dakshinamoorty Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati | Dakshinamurti Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top