Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ഓം അസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രസ്യ ശ്രീശേഷ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ്-ഛന്ദഃ, ശ്രീകൃഷ്ണോ ദേവതാ, ശ്രീകൃഷ്ണപ്രീത്യര്‍ഥേ
ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമജപേ വിനിയോഗഃ ।
ശ്രീശേഷ ഉവാച ।
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണഃ കമലാനാഥോ വാസുദേവഃ സനാതനഃ ।
വാസുദേവാത്മജഃ പുണ്യോ ലീലാമാനുഷവിഗ്രഹഃ ॥ 1 ॥

ശ്രീവത്സകൌസ്തുഭധരോ യശോദാവത്സലോ ഹരിഃ ।
ചതുര്‍ഭുജാത്തചക്രാസിഗദാശങ്ഖാംബുജായുധഃ ॥ 2 ॥

ദേവകീനന്ദനഃ ശ്രീശോ നന്ദഗോപപ്രിയാത്മജഃ ।
യമുനാവേഗസംഹാരീ ബലഭദ്രപ്രിയാനുജഃ ॥ 3 ॥

പൂതനാജീവിതഹരഃ ശകടാസുരഭഞ്ജനഃ ।
നന്ദവ്രജജനാനന്ദീ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 4 ॥

നവനീതനവാഹാരീ മുചുകുന്ദപ്രസാദകഃ ।
ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രേശസ്ത്രിഭങ്ഗോ മധുരാകൃതിഃ ॥ 5 ॥

ശുകവാഗമൃതാബ്ധീന്ദുര്‍ഗോവിന്ദോ ഗോവിദാമ്പതിഃ ।
വത്സപാലനസഞ്ചാരീ ധേനുകാസുരഭഞ്ജനഃ ॥ 6 ॥

തൃണീകൃതതൃണാവര്‍തോ യമലാര്‍ജുനഭഞ്ജനഃ ।
ഉത്താലതാലഭേത്താ ച തമാലശ്യാമലാകൃതിഃ ॥ 7 ॥

ഗോപീഗോപീശ്വരോ യോഗീ സൂര്യകോടിസമപ്രഭഃ ।
ഇലാപതിഃ പരംജ്യോതിര്യാദവേന്ദ്രോ യദൂദ്വഹഃ ॥ 8 ॥

വനമാലീ പീതവാസാഃ പാരിജാതാപഹാരകഃ ।
ഗോവര്‍ധനാചലോദ്ധര്‍താ ഗോപാലഃ സര്‍വപാലകഃ ॥ 9 ॥

അജോ നിരഞ്ജനഃ കാമജനകഃ കഞ്ജലോചനഃ ।
മധുഹാ മഥുരാനാഥോ ദ്വാരകാനായകോ ബലീ ॥ 10 ॥

വൃന്ദാവനാന്തസഞ്ചാരീ തുലസീദാമഭൂഷണഃ ।
സ്യമന്തകമണേര്‍ഹര്‍താ നരനാരായണാത്മകഃ ॥ 11 ॥

കുബ്ജാകൃഷ്ണാംബരധരോ മായീ പരമപൂരുഷഃ ।
മുഷ്ടികാസുരചാണൂരമഹായുദ്ധവിശാരദഃ ॥ 12 ॥

സംസാരവൈരീ കംസാരിര്‍മുരാരിര്‍നരകാന്തകഃ ।
അനാദിര്‍ബ്രഹ്മചാരീ ച കൃഷ്ണാവ്യസനകര്‍ഷകഃ ॥ 13 ॥

ശിശുപാലശിരച്ഛേത്താ ദുര്യോധനകുലാന്തകൃത ।
വിദുരാക്രൂരവരദോ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 14 ॥

സത്യവാക് സത്യസങ്കല്‍പഃ സത്യഭാമാരതോ ജയീ ।
സുഭദ്രാപൂര്‍വജോ വിഷ്ണുര്‍ഭീഷ്മമുക്തിപ്രദായകഃ ॥ 15 ॥

ജഗദ്ഗുരുര്‍ജഗന്നാഥോ വേണുവാദ്യവിശാരദഃ । വേണുനാദവിശാരദഃ
വൃഷഭാസുരവിധ്വംസീ ബകാരിര്‍ബാണബാഹുകൃത് ॥ 16 ॥ var ബാണാസുരബലാന്തകൃത് ॥

യുധിഷ്ഠിരപ്രതിഷ്ഠാതാ ബര്‍ഹിബര്‍ഹാവതംസകഃ ।
പാര്‍ഥസാരഥിരവ്യക്തോ ഗീതാമൃതമഹോദധിഃ ॥ 17 ॥

കാലീയഫണിമാണിക്യരഞ്ജിതശ്രീപദാംബുജഃ ।
ദാമോദരോ യജ്ഞഭോക്താ ദാനവേന്ദ്രവിനാശനഃ ॥ 18 ॥

നാരായണഃ പരംബ്രഹ്മ പന്നഗാശനവാഹനഃ ।
ജലക്രീഡാസമാസക്തഗോപീവസ്ത്രാപഹാരകഃ ॥ 19 ॥

പുണ്യശ്ലോകസ്തീര്‍ഥകരോ വേദവേദ്യോ ദയാനിധിഃ ।
സര്‍വതീര്‍ഥാത്മകഃ സര്‍വഗ്രഹരൂപീ പരാത്പരഃ ॥ 20 ॥

ഇത്യേവം കൃഷ്ണദേവസ്യ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ।
കൃഷ്ണേന കൃഷ്ണഭക്തേന ശ്രുത്വാ ഗീതാമൃതം പുരാ ॥ 21 ॥

സ്തോത്രം കൃഷ്ണപ്രിയകരം കൃതം തസ്മാന്‍മയാ പുരാ ।
കൃഷ്ണനാമാമൃതം നാമ പരമാനന്ദദായകം ॥ 22 ॥

അനുപദ്രവദുഃഖഘ്നം പരമായുഷ്യവര്‍ധനം
ദാനം ശ്രുതം തപസ്തീര്‍ഥം യത്കൃതം ത്വിഹ ജന്‍മനി ॥ 23 ॥

പഠതാം ശൃണ്വതാം ചൈവ കോടികോടിഗുണം ഭവേത് ।
പുത്രപ്രദമപുത്രാണാമഗതീനാം ഗതിപ്രദം ॥ 24 ॥

ധനാവഹം ദരിദ്രാണാം ജയേച്ഛൂനാം ജയാവഹം ।
ശിശൂനാം ഗോകുലാനാം ച പുഷ്ടിദം പുഷ്ടിവര്‍ധനം ॥ 25 ॥

വാതഗ്രഹജ്വരാദീനാം ശമനം ശാന്തിമുക്തിദം ।
സമസ്തകാമദം സദ്യഃ കോടിജന്‍മാഘനാശനം ॥ 26 ॥

അന്തേ കൃഷ്ണസ്മരണദം ഭവതാപഭയാപഹം ।
കൃഷ്ണായ യാദവേന്ദ്രായ ജ്ഞാനമുദ്രായ യോഗിനേ ।
നാഥായ രുക്മിണീശായ നമോ വേദാന്തവേദിനേ ॥ 27 ॥

ഇമം മന്ത്രം മഹാദേവി ജപന്നേവ ദിവാനിശം ।
സര്‍വഗ്രഹാനുഗ്രഹഭാക് സര്‍വപ്രിയതമോ ഭവേത് ॥ 28 ॥

പുത്രപൌത്രൈഃ പരിവൃതഃ സര്‍വസിദ്ധിസമൃദ്ധിമാന്‍ ।
നിര്‍വിശ്യ ഭോഗാനന്തേഽപി കൃഷ്ണസായുജ്യമാപ്യുനാത് ॥ 29 ॥

॥ ഇതി ശ്രീനാരദപഞ്ചരാത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ॥

Also Read:

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top