Ashtottara Shatanama

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಶೇಷ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್-ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೋ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಶ್ರೀಶೇಷ ಉವಾಚ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ ।
ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರೋ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲೋ ಹರಿಃ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತಚಕ್ರಾಸಿಗದಾಶಂಖಾಮ್ಬುಜಾಯುಧಃ ॥ 2 ॥

ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಶ್ರೀಶೋ ನನ್ದಗೋಪಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ ।
ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರೀ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾನುಜಃ ॥ 3 ॥

ಪೂತನಾಜೀವಿತಹರಃ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಃ ।
ನನ್ದವ್ರಜಜನಾನನ್ದೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 4 ॥

ನವನೀತನವಾಹಾರೀ ಮುಚುಕುನ್ದಪ್ರಸಾದಕಃ ।
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಸ್ತ್ರಿಭಂಗೋ ಮಧುರಾಕೃತಿಃ ॥ 5 ॥

ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀನ್ದುರ್ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋವಿದಾಮ್ಪತಿಃ ।
ವತ್ಸಪಾಲನಸಂಚಾರೀ ಧೇನುಕಾಸುರಭಂಜನಃ ॥ 6 ॥

ತೃಣೀಕೃತತೃಣಾವರ್ತೋ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಃ ।
ಉತ್ತಾಲತಾಲಭೇತ್ತಾ ಚ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಃ ॥ 7 ॥

ಗೋಪೀಗೋಪೀಶ್ವರೋ ಯೋಗೀ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ ।
ಇಲಾಪತಿಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರ್ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ಯದೂದ್ವಹಃ ॥ 8 ॥

ವನಮಾಲೀ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ ।
ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೋದ್ಧರ್ತಾ ಗೋಪಾಲಃ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ ॥ 9 ॥

ಅಜೋ ನಿರಂಜನಃ ಕಾಮಜನಕಃ ಕಂಜಲೋಚನಃ ।
ಮಧುಹಾ ಮಥುರಾನಾಥೋ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕೋ ಬಲೀ ॥ 10 ॥

ವೃನ್ದಾವನಾನ್ತಸಂಚಾರೀ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಃ ।
ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣೇರ್ಹರ್ತಾ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 11 ॥

ಕುಬ್ಜಾಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಧರೋ ಮಾಯೀ ಪರಮಪೂರುಷಃ ।
ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರಚಾಣೂರಮಹಾಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ॥ 12 ॥

ಸಂಸಾರವೈರೀ ಕಂಸಾರಿರ್ಮುರಾರಿರ್ನರಕಾನ್ತಕಃ ।
ಅನಾದಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಕರ್ಷಕಃ ॥ 13 ॥

ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಚ್ಛೇತ್ತಾ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾನ್ತಕೃತ ।
ವಿದುರಾಕ್ರೂರವರದೋ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 14 ॥

ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತೋ ಜಯೀ ।
ಸುಭದ್ರಾಪೂರ್ವಜೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 15 ॥

ಜಗದ್ಗುರುರ್ಜಗನ್ನಾಥೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ । ವೇಣುನಾದವಿಶಾರದಃ
ವೃಷಭಾಸುರವಿಧ್ವಂಸೀ ಬಕಾರಿರ್ಬಾಣಬಾಹುಕೃತ್ ॥ 16 ॥ var ಬಾಣಾಸುರಬಲಾನ್ತಕೃತ್ ॥

ಯುಧಿಷ್ಠಿರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಃ ।
ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿರವ್ಯಕ್ತೋ ಗೀತಾಮೃತಮಹೋದಧಿಃ ॥ 17 ॥

ಕಾಲೀಯಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯರಂಜಿತಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ದಾಮೋದರೋ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶನಃ ॥ 18 ॥

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಮ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ನಗಾಶನವಾಹನಃ ।
ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಃ ॥ 19 ॥

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾತ್ಮಕಃ ಸರ್ವಗ್ರಹರೂಪೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 20 ॥

ಇತ್ಯೇವಂ ಕೃಷ್ಣದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣೇನ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತೇನ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗೀತಾಮೃತಂ ಪುರಾ ॥ 21 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಕರಂ ಕೃತಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಯಾ ಪುರಾ ।
ಕೃಷ್ಣನಾಮಾಮೃತಂ ನಾಮ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಕಮ್ ॥ 22 ॥

ಅನುಪದ್ರವದುಃಖಘ್ನಂ ಪರಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಮ್
ದಾನಂ ಶ್ರುತಂ ತಪಸ್ತೀರ್ಥಂ ಯತ್ಕೃತಂ ತ್ವಿಹ ಜನ್ಮನಿ ॥ 23 ॥

ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಚೈವ ಕೋಟಿಕೋಟಿಗುಣಂ ಭವೇತ್ ।
ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಮಗತೀನಾಂ ಗತಿಪ್ರದಮ್ ॥ 24 ॥

ಧನಾವಹಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಜಯೇಚ್ಛೂನಾಂ ಜಯಾವಹಮ್ ।
ಶಿಶೂನಾಂ ಗೋಕುಲಾನಾಂ ಚ ಪುಷ್ಟಿದಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ ॥ 25 ॥

ವಾತಗ್ರಹಜ್ವರಾದೀನಾಂ ಶಮನಂ ಶಾನ್ತಿಮುಕ್ತಿದಮ್ ।
ಸಮಸ್ತಕಾಮದಂ ಸದ್ಯಃ ಕೋಟಿಜನ್ಮಾಘನಾಶನಮ್ ॥ 26 ॥

ಅನ್ತೇ ಕೃಷ್ಣಸ್ಮರಣದಂ ಭವತಾಪಭಯಾಪಹಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇನ್ದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ।
ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾನ್ತವೇದಿನೇ ॥ 27 ॥

ಇಮಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಮಹಾದೇವಿ ಜಪನ್ನೇವ ದಿವಾನಿಶಮ್ ।
ಸರ್ವಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಭಾಕ್ ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 28 ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ ಪರಿವೃತಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಿಮಾನ್ ।
ನಿರ್ವಿಶ್ಯ ಭೋಗಾನನ್ತೇಽಪಿ ಕೃಷ್ಣಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ಯುನಾತ್ ॥ 29 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil