Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Sri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

srikrsnastottarasatanamastotram

sriganesaya namah ।
Om asya srikrsnastottarasatanamastotrasya srisesa rsih,
anustup-chandah, srikrsno devata, srikrsnaprityarthe
srikrsnastottarasatanamajape viniyogah ।
srisesa uvaca ।
Om srikrsnah kamalanatho vasudevah sanatanah ।
vasudevatmajah punyo lilamanusavigrahah ॥ 1 ॥

srivatsakaustubhadharo yasodavatsalo harih ।
caturbhujattacakrasigadasaṅkhambujayudhah ॥ 2 ॥

devakinandanah sriso nandagopapriyatmajah ।
yamunavegasamhari balabhadrapriyanujah ॥ 3 ॥

putanajivitaharah sakatasurabhanjanah ।
nandavrajajananandi saccidanandavigrahah ॥ 4 ॥

navanitanavahari mucukundaprasadakah ।
sodasastrisahasresastribhaṅgo madhurakrtih ॥ 5 ॥

sukavagamrtabdhindurgovindo govidampatih ।
vatsapalanasancari dhenukasurabhanjanah ॥ 6 ॥

trnikrtatrnavarto yamalarjunabhanjanah ।
uttalatalabhetta ca tamalasyamalakrtih ॥ 7 ॥

gopigopisvaro yogi suryakotisamaprabhah ।
ilapatih paramjyotiryadavendro yadudvahah ॥ 8 ॥

vanamali pitavasah parijatapaharakah ।
govardhanacaloddharta gopalah sarvapalakah ॥ 9 ॥

ajo niranjanah kamajanakah kanjalocanah ।
madhuha mathuranatho dvarakanayako bali ॥ 10 ॥

vrndavanantasancari tulasidamabhusanah ।
syamantakamanerharta naranarayanatmakah ॥ 11 ॥

kubjakrsnambaradharo mayi paramapurusah ।
mustikasuracanuramahayuddhavisaradah ॥ 12 ॥

samsaravairi kamsarirmurarirnarakantakah ।
anadirbrahmacari ca krsnavyasanakarsakah ॥ 13 ॥

sisupalasiracchetta duryodhanakulantakrta ।
vidurakruravarado visvarupapradarsakah ॥ 14 ॥

satyavak satyasaṅkalpah satyabhamarato jayi ।
subhadrapurvajo visnurbhismamuktipradayakah ॥ 15 ॥

jagadgururjagannatho venuvadyavisaradah । venunadavisaradah
vrsabhasuravidhvamsi bakarirbanabahukrt ॥ 16 ॥ var banasurabalantakrt ॥

yudhisthirapratisthata barhibarhavatamsakah ।
parthasarathiravyakto gitamrtamahodadhih ॥ 17 ॥

kaliyaphanimanikyaranjitasripadambujah ।
damodaro yajnabhokta danavendravinasanah ॥ 18 ॥

narayanah parambrahma pannagasanavahanah ।
jalakridasamasaktagopivastrapaharakah ॥ 19 ॥

punyaslokastirthakaro vedavedyo dayanidhih ।
sarvatirthatmakah sarvagraharupi paratparah ॥ 20 ॥

ityevam krsnadevasya namnamastottaram satam ।
krsnena krsnabhaktena srutva gitamrtam pura ॥ 21 ॥

stotram krsnapriyakaram krtam tasmanmaya pura ।
krsnanamamrtam nama paramanandadayakam ॥ 22 ॥

anupadravaduhkhaghnam paramayusyavardhanam
danam srutam tapastirtham yatkrtam tviha janmani ॥ 23 ॥

pathatam srnvatam caiva kotikotigunam bhavet ।
putrapradamaputranamagatinam gatipradam ॥ 24 ॥

dhanavaham daridranam jayecchunam jayavaham ।
sisunam gokulanam ca pustidam pustivardhanam ॥ 25 ॥

vatagrahajvaradinam samanam santimuktidam ।
samastakamadam sadyah kotijanmaghanasanam ॥ 26 ॥

ante krsnasmaranadam bhavatapabhayapaham ।
krsnaya yadavendraya jnanamudraya yogine ।
nathaya rukminisaya namo vedantavedine ॥ 27 ॥

imam mantram mahadevi japanneva divanisam ।
sarvagrahanugrahabhak sarvapriyatamo bhavet ॥ 28 ॥

putrapautraih parivrtah sarvasiddhisamrddhiman ।
nirvisya bhoganante’pi krsnasayujyamapyunat ॥ 29 ॥

॥ iti srinaradapancaratre srikrsnastottarasatanamastotram samaptam ॥

Also Read:

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top