Ashtottara Shatanama

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya | Sri Laxmi Slokam

Meaning of Lakshmi Devi: Lakshmi in Sanskrit is derived from its elemental form lakS, meaning “to perceive or observe”. This is synonymous with lakṣya, meaning “aim” or “objective”.

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfilment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Sri Lakshmya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ
ଦେଵଦେଵ ମହାଦେଵ ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞ ମହେଶ୍ଵର ।
କରୁଣାକର ଦେଵେଶ ଭକ୍ତାନୁଗ୍ରହକାରକ ॥ ୧ ॥
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି ତତ୍ତ୍ଵତଃ ।

ଈଶ୍ଵର ଉଵାଚ
ଦେଵି ସାଧୁ ମହାଭାଗେ ମହାଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାୟକମ୍ ।
ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟକରଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ଵପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ॥ ୨ ॥

ସର୍ଵଦାରିଦ୍ର୍ୟଶମନଂ ଶ୍ରଵଣାଦ୍ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଦମ୍ ।
ରାଜଵଶ୍ୟକରଂ ଦିଵ୍ୟଂ ଗୁହ୍ୟାଦ୍ଗୁହ୍ୟତମଂ ପରମ୍ ॥ ୩ ॥

ଦୁର୍ଲଭଂ ସର୍ଵଦେଵାନାଂ ଚତୁଃଷଷ୍ଟିକଲାସ୍ପଦମ୍ ।
ପଦ୍ମାଦୀନାଂ ଵରାନ୍ତାନାଂ ଵିଧୀନାଂ ନିତ୍ୟଦାୟକମ୍ ॥ ୪ ॥

ସମସ୍ତଦେଵସଂସେଵ୍ୟମଣିମାଦ୍ୟଷ୍ଟସିଦ୍ଧିଦମ୍ ।
କିମତ୍ର ବହୁନୋକ୍ତେନ ଦେଵୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦାୟକମ୍ ॥ ୫ ॥

ତଵ ପ୍ରୀତ୍ୟାଦ୍ୟ ଵକ୍ଷ୍ୟାମି ସମାହିତମନାଃ ଶୃଣୁଂ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତସ୍ୟାସ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତୁ ଦେଵତା ॥ ୬ ॥

କ୍ଲୀଂବୀଜପଦମିତ୍ୟୁକ୍ତଂ ଶକ୍ତିସ୍ତୁ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ।
ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସଃ କରନ୍ୟାସ ସ ଇତ୍ୟାଦିଃ ପ୍ରକୀର୍ତିତଃ ॥ ୭ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍
ଵନ୍ଦେ ପଦ୍ମକରାଂ ପ୍ରସନ୍ନଵଦନାଂ ସୌଭାଗ୍ୟଦାଂ ଭାଗ୍ୟଦାଂ
ହସ୍ତାଭ୍ୟାମଭୟପ୍ରଦାଂ ମଣିଗଣୈର୍ନାନାଵିଧୈର୍ଭୂଷିତାମ୍ ।
ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାଂ ହରିହରବ୍ରହ୍ମାଦିଭିଃ ସେଵିତାଂ
ପାର୍ଶ୍ଵେ ପଙ୍କଜଶଙ୍ଖପଦ୍ମନିଧିଭିର୍ୟୁକ୍ତାଂ ସଦା ଶକ୍ତିଭିଃ ॥ ୮ ॥

ସରସିଜନୟନେ ସରୋଜହସ୍ତେ ଧଵଲତରାଂଶୁକଗନ୍ଧମାଲ୍ୟଶୋଭେ ।
ଭଗଵତି ହରିଵଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ ତ୍ରିଭୁଵନଭୂତିକରି ପ୍ରସୀଦ ମହ୍ୟମ୍ ॥ ୯ ॥

ପ୍ରକୃତିଂ ଵିକୃତିଂ ଵିଦ୍ୟାଂ ସର୍ଵଭୂତହିତପ୍ରଦାମ୍ ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ଵିଭୂତିଂ ସୁରଭିଂ ନମାମି ପରମାତ୍ମିକାମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଵାଚଂ ପଦ୍ମାଲୟାଂ ପଦ୍ମାଂ ଶୁଚିଂ ସ୍ଵାହାଂ ସ୍ଵଧାଂ ସୁଧାମ୍ ।
ଧନ୍ୟାଂ ହିରଣ୍ମୟୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟାଂ ଵିଭାଵରୀମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଅଦିତିଂ ଚ ଦିତିଂ ଦୀପ୍ତାଂ ଵସୁଧାଂ ଵସୁଧାରିଣୀମ୍ ।
ନମାମି କମଲାଂ କାନ୍ତାଂ କାମାକ୍ଷୀଂ କ୍ରୋଧସମ୍ଭଵାମ୍ ॥ ୧୨ ॥ var କାମା କ୍ଷୀରୋଦସମ୍ଭଵାମ୍
ଅନୁଗ୍ରହପଦାଂ ବୁଦ୍ଧିମନଘାଂ ହରିଵଲ୍ଲଭାମ୍ ।
ଅଶୋକାମମୃତାଂ ଦୀପ୍ତାଂ ଲୋକଶୋକଵିନାଶିନୀମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ନମାମି ଧର୍ମନିଲୟାଂ କରୁଣାଂ ଲୋକମାତରମ୍ ।
ପଦ୍ମପ୍ରିୟାଂ ପଦ୍ମହସ୍ତାଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷୀଂ ପଦ୍ମସୁନ୍ଦରୀମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ପଦ୍ମୋଦ୍ଭଵାଂ ପଦ୍ମମୁଖୀଂ ପଦ୍ମନାଭପ୍ରିୟାଂ ରମାମ୍ ।
ପଦ୍ମମାଲାଧରାଂ ଦେଵୀଂ ପଦ୍ମିନୀଂ ପଦ୍ମଗନ୍ଧିନୀମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧାଂ ସୁପ୍ରସନ୍ନାଂ ପ୍ରସାଦାଭିମୁଖୀଂ ପ୍ରଭାମ୍ ।
ନମାମି ଚନ୍ଦ୍ରଵଦନାଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଂ ଚନ୍ଦ୍ରସହୋଦରୀମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପାମିନ୍ଦିରାମିନ୍ଦୁଶୀତଲାମ୍ ।
ଆହ୍ଲାଦଜନନୀଂ ପୁଷ୍ଟିଂ ଶିଵାଂ ଶିଵକରୀଂ ସତୀମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ଵିମଲାଂ ଵିଶ୍ଵଜନନୀଂ ତୁଷ୍ଟିଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟନାଶିନୀମ୍ ।
ପ୍ରୀତିପୁଷ୍କରିଣୀଂ ଶାନ୍ତାଂ ଶୁକ୍ଲମାଲ୍ୟାମ୍ବରାଂ ଶ୍ରିୟମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଭାସ୍କରୀଂ ବିଲ୍ଵନିଲୟାଂ ଵରାରୋହାଂ ୟଶସ୍ଵିନୀମ୍ ।
ଵସୁନ୍ଧରାମୁଦାରାଙ୍ଗୀଂ ହରିଣୀଂ ହେମମାଲିନୀମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ଧନଧାନ୍ୟକରୀଂ ସିଦ୍ଧିଂ ସଦା ସୌମ୍ୟାଂ ଶୁଭପ୍ରଦାମ୍ ।
ନୃପଵେଶ୍ମଗତାନନ୍ଦାଂ ଵରଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଵସୁପ୍ରଦାମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଶୁଭାଂ ହିରଣ୍ୟପ୍ରାକାରାଂ ସମୁଦ୍ରତନୟାଂ ଜୟାମ୍ ।
ନମାମି ମଙ୍ଗଲାଂ ଦେଵୀଂ ଵିଷ୍ଣୁଵକ୍ଷଃସ୍ଥଲସ୍ଥିତାମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀଂ ପ୍ରସନ୍ନାକ୍ଷୀଂ ନାରାୟଣସମାଶ୍ରିତାମ୍ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଧ୍ଵଂସିନୀଂ ଦେଵୀଂ ସର୍ଵୋପଦ୍ରଵହାରିଣୀମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ନଵଦୁର୍ଗାଂ ମହାକାଲୀଂ ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକାମ୍ ।
ତ୍ରିକାଲଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନାଂ ନମାମି ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ କ୍ଷୀରସମୁଦ୍ରରାଜତନୟାଂ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଧାମେଶ୍ଵରୀଂ
ଦାସୀଭୂତସମସ୍ତଦେଵଵନିତାଂ ଲୋକୈକଦୀପାଙ୍କୁରାମ୍ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ମନ୍ଦକଟାକ୍ଷଲବ୍ଧଵିଭଵବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରଗଙ୍ଗାଧରାଂ ତ୍ଵାଂ
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟକୁଟୁମ୍ବିନୀଂ ସରସିଜାଂ ଵନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦପ୍ରିୟାମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ମାତର୍ନମାମି କମଲେ କମଲାୟତାକ୍ଷି
ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁହୃତ୍କମଲଵାସିନି ଵିଶ୍ଵମାତଃ ।
କ୍ଷୀରୋଦଜେ କମଲକୋମଲଗର୍ଭଗୌରି ଲକ୍ଷ୍ମି
ପ୍ରସୀଦ ସତତଂ ନମତାଂ ଶରଣ୍ୟେ ॥ ୨୫ ॥

ତ୍ରିକାଲଂ ୟୋ ଜପେଦ୍ଵିଦ୍ଵାନ୍ ଷଣ୍ମାସଂ ଵିଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଧ୍ଵଂସନଂ କୃତ୍ଵା ସର୍ଵମାପ୍ନୋତ୍ୟୟତ୍ନତଃ ॥ ୨୬ ॥

ଦେଵୀନାମସହସ୍ରେଷୁ ପୁଣ୍ୟମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଶତମ୍ ।
ୟେନ ଶ୍ରିୟମଵାପ୍ନୋତି କୋଟିଜନ୍ମଦରିଦ୍ରତଃ ॥ ୨୭ ॥

ଭୃଗୁଵାରେ ଶତଂ ଧୀମାନ୍ ପଠେଦ୍ଵତ୍ସରମାତ୍ରକମ୍ ।
ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଵର୍ୟମଵାପ୍ନୋତି କୁବେର ଇଵ ଭୂତଲେ ॥ ୨୮ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୋଚନଂ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମମ୍ବାପରଂ ଶତମ୍ ।
ୟେନ ଶ୍ରିୟମଵାପ୍ନୋତି କୋଟିଜନ୍ମଦରିଦ୍ରିତଃ ॥ ୨୯ ॥

ଭୁକ୍ତ୍ଵା ତୁ ଵିପୁଲାନ୍ ଭୋଗାନସ୍ୟାଃ ସାୟୁଜ୍ୟମାପ୍ନୁୟାତ୍ ।
ପ୍ରାତଃକାଲେ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵଦୁଃଖୋପଶାନ୍ତୟେ ।
ପଠଂସ୍ତୁ ଚିନ୍ତୟେଦ୍ଦେଵୀଂ ସର୍ଵାଭରଣଭୂଷିତାମ୍ ॥ ୩୦ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil