Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Laxmi Slokam

Meaning of Lakshmi Devi: Lakshmi in Sanskrit is derived from its elemental form lakS, meaning “to perceive or observe”. This is synonymous with lakṣya, meaning “aim” or “objective”.

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Sri Lakshmya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ದೇವ್ಯುವಾಚ
ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಕರುಣಾಕರ ದೇವೇಶ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ ॥ 1 ॥
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ತತ್ತ್ವತಃ ।

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ದೇವಿ ಸಾಧು ಮಹಾಭಾಗೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಶ್ರವಣಾದ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಮ್ ।
ರಾಜವಶ್ಯಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪರಮ್ ॥ 3 ॥

ದುರ್ಲಭಂ ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಸ್ಪದಮ್ ।
ಪದ್ಮಾದೀನಾಂ ವರಾನ್ತಾನಾಂ ವಿಧೀನಾಂ ನಿತ್ಯದಾಯಕಮ್ ॥ 4 ॥

ಸಮಸ್ತದೇವಸಂಸೇವ್ಯಮಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಮ್ ।
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ದೇವೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಾಯಕಮ್ ॥ 5 ॥

ತವ ಪ್ರೀತ್ಯಾದ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಾಹಿತಮನಾಃ ಶೃಣುಂ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತು ದೇವತಾ ॥ 6 ॥

ಕ್ಲೀಂಬೀಜಪದಮಿತ್ಯುಕ್ತಂ ಶಕ್ತಿಸ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ಕರನ್ಯಾಸ ಸ ಇತ್ಯಾದಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 7 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್
ವನ್ದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ ಭಾಗ್ಯದಾಂ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸೇವಿತಾಂ
ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪಂಕಜಶಂಖಪದ್ಮನಿಧಿಭಿರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಸದಾ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ॥ 8 ॥

ಸರಸಿಜನಯನೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ ಧವಲತರಾಂಶುಕಗನ್ಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ ।
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಮ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಸುರಭಿಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ॥ 10 ॥

ವಾಚಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಂ ಪದ್ಮಾಂ ಶುಚಿಂ ಸ್ವಾಹಾಂ ಸ್ವಧಾಂ ಸುಧಾಮ್ ।
ಧನ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ ವಿಭಾವರೀಮ್ ॥ 11 ॥

ಅದಿತಿಂ ಚ ದಿತಿಂ ದೀಪ್ತಾಂ ವಸುಧಾಂ ವಸುಧಾರಿಣೀಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಕಾನ್ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕ್ರೋಧಸಮ್ಭವಾಮ್ ॥ 12 ॥ var ಕಾಮಾ ಕ್ಷೀರೋದಸಮ್ಭವಾಮ್
ಅನುಗ್ರಹಪದಾಂ ಬುದ್ಧಿಮನಘಾಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಮ್ ।
ಅಶೋಕಾಮಮೃತಾಂ ದೀಪ್ತಾಂ ಲೋಕಶೋಕವಿನಾಶಿನೀಮ್ ॥ 13 ॥

ನಮಾಮಿ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಂ ಕರುಣಾಂ ಲೋಕಮಾತರಮ್ ।
ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಪದ್ಮಸುನ್ದರೀಮ್ ॥ 14 ॥

ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಂ ಪದ್ಮಮುಖೀಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಂ ರಮಾಮ್ ।
ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಿನೀಂ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿನೀಮ್ ॥ 15 ॥

ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖೀಂ ಪ್ರಭಾಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರವದನಾಂ ಚನ್ದ್ರಾಂ ಚನ್ದ್ರಸಹೋದರೀಮ್ ॥ 16 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪಾಮಿನ್ದಿರಾಮಿನ್ದುಶೀತಲಾಮ್ ।
ಆಹ್ಲಾದಜನನೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಶಿವಾಂ ಶಿವಕರೀಂ ಸತೀಮ್ ॥ 17 ॥

ವಿಮಲಾಂ ವಿಶ್ವಜನನೀಂ ತುಷ್ಟಿಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀಮ್ ।
ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣೀಂ ಶಾನ್ತಾಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ 18 ॥

ಭಾಸ್ಕರೀಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಂ ವರಾರೋಹಾಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಮ್ ।
ವಸುನ್ಧರಾಮುದಾರಾಂಗೀಂ ಹರಿಣೀಂ ಹೇಮಮಾಲಿನೀಮ್ ॥ 19 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಕರೀಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸದಾ ಸೌಮ್ಯಾಂ ಶುಭಪ್ರದಾಮ್ ।
ನೃಪವೇಶ್ಮಗತಾನನ್ದಾಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವಸುಪ್ರದಾಮ್ ॥ 20 ॥

ಶುಭಾಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾಂ ಜಯಾಮ್ ।
ನಮಾಮಿ ಮಂಗಲಾಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಮ್ ॥ 21 ॥

ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷೀಂ ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಾಮ್ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಹಾರಿಣೀಮ್ ॥ 22 ॥

ನವದುರ್ಗಾಂ ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾಂ ನಮಾಮಿ ಭುವನೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 23 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ
ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಮ್ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮನ್ದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ ತ್ವಾಂ
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಮ್ಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವನ್ದೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 24 ॥

ಮಾತರ್ನಮಾಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಹೃತ್ಕಮಲವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ವಮಾತಃ ।
ಕ್ಷೀರೋದಜೇ ಕಮಲಕೋಮಲಗರ್ಭಗೌರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪ್ರಸೀದ ಸತತಂ ನಮತಾಂ ಶರಣ್ಯೇ ॥ 25 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯೋ ಜಪೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಷಣ್ಮಾಸಂ ವಿಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತ್ಯಯತ್ನತಃ ॥ 26 ॥

ದೇವೀನಾಮಸಹಸ್ರೇಷು ಪುಣ್ಯಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಯೇನ ಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಕೋಟಿಜನ್ಮದರಿದ್ರತಃ ॥ 27 ॥

ಭೃಗುವಾರೇ ಶತಂ ಧೀಮಾನ್ ಪಠೇದ್ವತ್ಸರಮಾತ್ರಕಮ್ ।
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಕುಬೇರ ಇವ ಭೂತಲೇ ॥ 28 ॥

ದಾರಿದ್ರ್ಯಮೋಚನಂ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಮ್ಬಾಪರಂ ಶತಮ್ ।
ಯೇನ ಶ್ರಿಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಕೋಟಿಜನ್ಮದರಿದ್ರಿತಃ ॥ 29 ॥

ಭುಕ್ತ್ವಾ ತು ವಿಪುಲಾನ್ ಭೋಗಾನಸ್ಯಾಃ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವದುಃಖೋಪಶಾನ್ತಯೇ ।
ಪಠಂಸ್ತು ಚಿನ್ತಯೇದ್ದೇವೀಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ ॥ 30 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Laxmi Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top